Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Istatistik I Fırat Emir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Istatistik I Fırat Emir."— Sunum transkripti:

1 Istatistik I Fırat Emir

2 Istatistik Nedir? Genel olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin belirli esaslar dahilinde toplanması, toplanan verilerin düzenlenmesi (tasnif edilmesi ve sınıflandırılması), düzenlenen verilerin grafik ve tablolar yardımıyla sunulması, sunulan verilerin performans ölçümlerinin elde edilmek suretiyle analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının yorumlanarak karara varılmasına yönelik olarak kullanılan yöntemler topluluğu olarak tanımlanabilir. Daha teknik bir ifade ile istatistik, örnek verilerden hareket ederek ana kütle hakkında yorumlama, genelleme ve tahminle me yapma bilimidir.

3 İstatistik Yöntemler:
Tanımlayıcı (Betimsel) İstatistik: verinin sayısal karakteristiklerinin (ortalama, varyans, mod, medyan vb.) belirlenmesini içerir. Çıkarımsal (Yorumlayıcı, Açıklayıcı) İstatistik: Tahminlere ve hipotez testlerine dayanır

4 TEMEL İSTATİKSEL KAVRAMLAR
Ana kütle (Kitle, Yığın, Evren, Popülasyon) Örneklem Örneklem seçilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Seçilen örneklem tarafsız olmalıdır. Örneğin Sakarya Üniversitesinde öğrencilerin memnuniyetini ölçmeye çalışan bayan araştırmacı örneklemini kız öğrenci ağırlıklı oluşturmamalıdır. Seçilen örneklem üzerinde çalışılan ana kütleyi en iyi şekilde temsil etmelidir. Genel seçim sonuçlarını tahmin etmek için seçilen örneklemde her bölgeden, her yaştan, her gelir grubundan vb. kişiler olmalıdır. Örneklem seçiminde kullanılacak yöntem ana kütleyi temsil etmesi bakımından doğru belirlenmelidir.

5

6 Gözlem (Denek): Ana kütle ya da örneklemde yer alan her birey ya da birime “Gözlem” ya da denek denir. ÖLÇME: Araştırmacının belirlemiş olduğu araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri veya simgeleri elde etme işlemine “Ölçme” denir ÖLÇÜ: Araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri ifade etmek için kullanılan araç ya da gereçlere “Ölçü” denir. Sınıflamaya dayalı (Nominal) Ölçü: Cinsiyet (Erkek, Kadın), Sektör (Otomotiv, İmalat, Tarım, enerji vb.), Medeni durum (Evli, Bekâr), Eğitim durumu (İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite), Plakalar (01, 02, ……34, 35 ), diploma notu vb. örnek olarak verilebilir. Sıralamaya dayalı (Ordinal) Ölçü: unvanlar, yarışma dereceleri, ÖSYM tercihleri, rütbeler vb. Aralıklı (Interval) Ölçü: Geçme notları, Sıcaklık ölçüleri, Zekâ ölçüleri vb. Orana Dayalı (Ratio) Ölçü: Hacim, yaş, ağırlık, uzaklık ölçüleri vb.

7 Parametre ve İstatistik
PARAMETRE: Ana kütlenin özelliklerinin ölçülerek elde edilen sayısal değerlere “Parametre” denir. Parametreler ana kütleyi tanımlamak için kullanılır. İSTATİSTİK: Örneklemin özelliklerinin sayısal değerlerle ifade edilmesine ise “İstatistik” denir. Parametreler İstatistik Ana Kütle Ortalaması: µ Örneklem Ortalaması: X Ana Kütle Standart Sapması: σ Örneklem Standart Sapması: S Ana Kütle Varyansı: σ Örneklem Varyansı: S2

8 KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ

9 Eğitim durumu Öğrenci sayısı Medeni durum Evli çift sayısı
DEĞİŞKEN: Ana kütleyi ya da örneklemi oluşturan birimlerin veya bireylerin sahip oldukları bir ya da birden çok özellik ya da karakterde belirgin olarak görülen farklılıklarının her biri “Değişken” olarak adlandırılır. Değişkenler, Nicel (kantitatif) ya da Nitel (kalitatif) değişkenler olarak sınıflandırılabilir. Nitel Değişkenler Nicel Değişkenler Cinsiyet Erkek nüfus Eğitim durumu Öğrenci sayısı Medeni durum Evli çift sayısı İller İllerin nüfusları Göz rengi Boy, Kilo vb.

10 Değişkenler, Sürekli ve Kesikli (Süreksiz) değişkenler olarak sınıflandırılabilir.
Kesikli Değişkenler Sürekli Değişkenler Cinsiyet Boy, Kilo Eğitim durumu Fiyat Fabrikadaki işçi sayısı Ücretler Ülkenin nüfusu Kişi başına GSMH Ailenin çocuk sayısı Ailenin geliri Atılan zarın sonucu İMKB endeksi

11 Değişkenler, Bağımlı (açıklanan) ve Bağımsız (açıklayıcı) değişkenler olarak sınıflanabilir.
Bağımlı Değişkenler Bağımsız Değişkenler Eğitim durumu >>>>>>>>>> Ailenin geliri, Ailenin eğitim durumu vb. Ücretler >>>>>>>>>> Eğitim durumu, işçinin verimi vb. Talep >>>>>>>>>> O malın fiyatı, Gelir, Zevk ve Tercihler vb. Ailelerin çocuk sayısı >>>>> Ailenin geliri, Eğitim durumu vb. İstatistik notunuz >>>>>>>>> Çalışma saati, Derse katılım vb. VERİ: Değişkenlere karşılık gelen denek ya da gözlem değerlerine de “Veri” denir.

12


"Istatistik I Fırat Emir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları