Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM KÜLTÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM KÜLTÜRÜ."— Sunum transkripti:

1 KURUM KÜLTÜRÜ

2 SUNUM İÇERİĞİ Kültür Nedir? Kurum Kurum Kimliği Kurum Kültürü Nedir?
Kurum Kültürünün Öğeleri Kurum Kültürünün Özellikleri Kurum Kültürünün Diğer Kavramlarla İlişkisi Liderlik Motivasyon İletişim Kurum İklimi Kurum Kültürünün Kuruma Etkileri Kurumsal Kültürün Çeşitleri Kurumsal Sosyalizasyon Kurum Kültürünün Yararları Kurum Kültürünün Yansımaları Kurum Kültürü Örnekleri

3 Kültür Nedir ? Kültür, insan tarafından oluşturulur ve insanın içinde
bulunduğu ve meydana getirdiği her şey kültürün bir parçasıdır. Yaşadığı mekan, kullandığı teknolojiler, iletişimde kullandığı dil, seçmiş olduğu inanç ,uymakta olduğu kuralların hepsi kültürün yansımalarıdır.

4 Kültür Nedir ? Kültür terimi, ilk kez bütünsel bir yaklaşımla İngiliz Antropolpgu Sir Edward Burnett Tylor tarafından; ‘‘toplumun bir üyesi olan insanın zaman içinde öğrenme ya da kazanım yolu ile edindiği bilgi, sanat, hukuk, ahlak, gelenek ve görenekler, töre ve bütün diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir yapı’’ olarak tanımlanmıştır.

5 Kurum Kâr amacı güden veya gütmeyen,
hizmet, üretim ya da ticaret işlerinden herhangi biriyle uğraşan, kamu ya da özel sektöre ait tüm organizasyonları kapsar. Üretim işletmeleri, ticari işletmeler, belediyeler, bakanlıklar, meclis, hastaneler, üniversiteler ve tüm okullar kurum örnekleri olarak sayılabilir.

6 Kurum Kimliği Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır. Kimliği olmayan firma da müşteri gözünde yok demektir. Bir kurumun kendisini temsil etme biçimlerinin bütünü, o kurumun kimliğini oluşturur. “Kurumun kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin bütünü” ise kurumsal kimlik süreci olarak tanımlanmaktadır.

7 Kurum kimliğin öncelikli olarak dışa yansıyan yüzü amblem, logo, kartvizit, mektup kağıdı vb. unsurlardır. Kurum Kimliği; kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal görünüm, kurumsal iletişim kurumsal kaliteden oluşur.

8 Güçlü kültüre sahip olan kurumlardır.
Başarılı Kurumlar; Güçlü kültüre sahip olan kurumlardır.

9 Kurum Kültürü Çalışanların davranışlarını ve çalışılan yerin genel görüntüsünü şekillendiren, simgeler aracılığıyla öğrenilebilen ve öğretilebilen, kuşaktan kuşağa aktarılan, değişebilir nitelikteki değer, düşünce ve kurallar bütünüdür. Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, kurumun ruhudur. Kurum kültürü ile ilgili bir çok tanım yapılmakta bunlardan uygun olanı alacak olursak

10 Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur.
Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır. Kurum kültürünün en temel işlevleri arasında şunları belirtmek mümkündür; Kurum kültürü; insanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı çevresinde yakınlaştırır. Kurum kültürü; değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağladığı için yol göstericidir ve kontrol aracıdır.

11 Birbirine bağlayıcı rol oynar.
Kuruma bütünlük kazandırır. Kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar. Kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler. Kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirler. Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır. Organizasyonel kimliği oluşturur. Günlük çalışmalarda rehber olur. Çalışanların davranış biçimlerini belirler.

12 Kurum Kültürünün Öğeleri
Kurum kültürüne ilişkin tanımların daha net anlaşılması için kültürün öğeleri olan değerler, varsayımlar, normlar, inançlar, semboller, öyküler, kahramanlar ve bu kavramlara yüklenen işlevler üzerinde durulmaktadır.

13 Temel Değerler ve Normlar
Norm, insan hareketlerinin karşılaştırılmasını sağlayan standart bir harekettir. Değerler de söz konusu tavır ve hareketlerin genel yöneticileridir. Normların genel uygulamaları olarak işe gidip gelme saatlerinin takip edilmesi, kurumun getirdiği kılık kıyafet yönetmeliğine uygun biçimde giyinilmesi, üstlerle kurulan iletişim tarzının nasıl olması gerektiği, oturup kalkma biçimi v.b. konular sayılabilir. Bir kurumun ciddi olması ve resmi davranması gerektiği bir değerken, buna göre, örneğin, çalışanların takım elbise giyinmesi bir normdur.

14 Temel İnançlar Kurum değerleri ile çalışanların göstermiş oldukları davranış şekilleri arasındaki ilişki ve zıtlıkları belirlemek için kurumun inançları yol gösterici olacaktır. İnançlar, kültürün temelini oluşturan görünmeyen kısımdır.

15 Törenler ve Toplantılar
Tören ve toplantı türleri olarak, karşılama, buluşma, anma, kutlama, emeklilik, mezuniyet törenleri, özel gün ve haftalar, bayramlar, okullarda yapılan çeşitli törenler sayılabilir. Ritüeller, kurum kültürünü kurum üyelerine benimsetmek amacı taşıyan gelenekselleşmiş adet haline gelmiş törenlerden daha etkili kültürel gösterilerdir. Bu tür sembolik davranışlar kurum kültürünü pekiştirir ve kültürün kurum üyelerince içselleştirilmesini sağlarlar.

16 Hikayeler Özellikle, kurumun geçmişinde yer alan, kurumun kuruluşuna ve gelişimine önemli katkıları bulunan kişilerin gerçek ve gerçek üstü sayılabilecek hikayeleri örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde, bir okulun ismini taşıdığı olay veya kişi ismiyle özleştirilmesi ile çalışanlar, öğrenciler arasında buna yönelik hikayeler, efsaneler oluşturulabilmektedir.

17 Kurumsal Semboller ve Kurumsal Dil
Dilin kullanış biçimi ve kuruma özgü olması kurumsal kültürün bir yansıyışıdır. Kurumun amblemi, sloganı, flaması, logosu, ya da kurumu temsil eden herhangi bir sözcük kurum kültürünü betimleyen bir semboldür. Dil ve semboller kurum kültürünün görünen yönünü ortaya koyar.

18 Kurum Kültürü Özellikleri
Kurum kültürü öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur. Kültür bir kurumun geçmiş dönemlerde görev yapmış olan ve halen görevde bulunan üst kademe yöneticilerin öncülük ettiği norm ve davranışlarla ortaya çıkar ve tüm üyeleri etkiler. Böylece üyeler kurumsal kültürü oluşturan inanç, tutum, norm, değer ve davranışları öğrenir ve kazanırlar.

19 Kurum Kültürü Özellikleri
Kurum kültürü, grup üyeleri arasında paylaşılan değerler bütünüdür. Kurumsal kültür her kurum için ayrıcı bir nitelik taşıyan, kurumun kendi özelliklerinin ortak ürünüdür. Kurum çalışanları bu ortak ürüne inanmalı, saygı duymalı, onun yaşaması ve geliştirilmesi için yeni katılanlara mesaj iletmeli, geçmiş tecrübelerini aktararak paylaşmalıdır.

20 Kurum Kültürü Özellikleri
Kurum kültürü somut ve soyut değerler bütünüdür. Üretimde kullanılan teknoloji, iş akışı, iş düzeni, ofis düzeni, konuşulan dil, toplantı odası düzeni, toplantıları yapma ve tartışma, davranışlara rehber olma ve sorun çözüm yolları bulma, inanç ve değerlerin oluşmasında tüm üyelerin bilmesi ve farkında olunması gerekir.

21 Kurum Kültürü Özellikleri
Kurumsal kültür, düzenli şekilde tekrarlanan davranışsal kalıplardır. Kurum kültürü ya süreç içinde öğrenilir veya kurumsal irade tarafından yukarıdan aşağıya doğru empoze edilen değerler dizgesi şeklinde bir özellik gösterir. Bir kültürün kurumsal kültür özelliğinde olabilmesi kısaca kurumsallaşabilmesi için benimsenmesi ve kabul edilmesi, kısaca içselleştirilmesi gerekir.

22 Kurum Kültürünün Diğer Kavramlarla İlişkisi
Liderlik Kurumlarda çalışanlar tarafından benimsenen, onlara yol gösteren, kalıcı ve geçerliliği kolay kolay ortadan kalkmayacak değerler sisteminin oluşturulması, bu değerleri somutlaştıracak ve çalışanlara rol modeli oluşturacak, onları motive edebilecek liderlerin var olmasına bağlıdır. Liderlik tarzı ile kurum kültürü arasında karşılıklı bir etkileşim vardır.

23 Lider, kurum kültürünü yenilemeye tabi tutma yetki ve imkânına sahiptir. Ancak kurum kültürünün direnci ve baskısı da liderlik tarzının oluşmasına sebep olan önemli bir unsurdur.

24 Motivasyon Yaptığı işi severek ve isteyerek yapan kişiler, bu işlerinin daha başarılı bir biçimde sonuçlanmasını sağlayacaklardır ve iş ortamındaki memnuniyet kurum kültürüne de yansıyacaktır.

25 İletişim Kültür, kurumda iletişim yoluyla yayılır ve aktarılır
İletişim Kültür, kurumda iletişim yoluyla yayılır ve aktarılır. Özellikle kuruma yeni katılan üyeler, iletişim yoluyla kurumdaki kültürden haberdar olurlar ve bu kültüre uyum sağlarlar.

26 Kurum İklimi Kurum iklimi, bireylerin işletme içindeki çalışmanın nasıl olması gerektiğine dair beklentileriyle, bu beklentilerin ne ölçüde gerçekleştiğine dair algılarının sonunda oluşan genel bir havadır. Kurum kültürü kuruma kimlik kazandıran değerler, varsayımlar, semboller gibi faktörlerin ifade ederken, kurum iklimi bu faktörlerin bireyler tarafından algılanmasıdır.

27 Kurum Kültürünün Kuruma Etkileri
Kurum kültürü kurumsal kimlik ve kurumsal imajı farklılaştırarak diğer kurumlardan ayrılmayı sağlar. Kurum kültürü örgüt çalışanlarına ortak kimlik ve aitlik duygusu kazandırarak çalışanların motivasyonunu artırmaktadır. Kurum kültürü kurumdaki bazı kişisel farklılık ve çatışmaları azaltmakta, çalışanlara rehberlik etmektedir. Çalışanlarda “biz” duygusu oluşturmaktadır.

28 Kurum Kültürünün Kuruma Etkileri
Güçlü bir kültüre sahip kurumlar, kendilerinden ne beklendiğini bilen ve bu yönde hareket eden çalışanlara sahiptir. Kurumda paylaşılan değerler kuruma dahil olanlar için uyum sağlamaya elverişli özelliklere sahipse kurumun daha sonraki kuşaklarına taşınmasını sağlamakta ve böylece kurumun sürekliliğine katkı sağlamaktadır. Performans, kalite, moral ve iş tatmini arttırıcı bir etkiye sahip olan kurum kültürü, rekabet üstünlüğü sağlamada önemli rol oynamaktadır.

29 Kültür Çeşitleri Muhafakar Kültür Yenilikçi Kültür Süreklillik Kültürü Drenç Kültürü Güçlü Kültür Güç Kültürü Zayıf Kültür İş Kültürü Bireysel Kültür Rol Kültürü

30 Kurum Kültürü Türleri Başlıca kurum kültürü türlerini şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür. Muhafazakar kültür: Bu kültür türü muhafazakâr inanç ve değerlere sahiptir; kültürü devralıp, onu yaşamayı ve sonraki nesillere devretmeyi esas alır.  Muhafazakar kültür, kültürel değişime ihtiyatla yaklaşmaktadır.

31 Yenilikçi  kültür: Geleneksel değerleri korumadan çok her alanda yenilikçi olmayı esas almaktadır. Değişimi yaşamın en temel yasası olarak gören yenilikçi kurum kültürü tipine sahip olan kurumlar, yeni ürün üretmek, yeni pazarlara ulaşıp orada tutunmayı esas almaktadır. Yenilikçi kurum kültürüne sahip olan kurumlar, geleneksel kültürün koruyucu, mekanik, merkezi ve hiyerarşik yapısının aksine, organik, esnek, yenilikçi ve çok merkezli örgütlenmeyi esas alır. 

32 Süreklilik kültürü: Süreklilik kültür tipini benimseyen kurumlar, muhafazakar ve yenilikçi kültür türünü aynı anda benimserler. Süreklilik kültüründe, geçmişe bağlı kalındığı ölçüde geleceğe uzanmanın daha kolay olacağı varsayımına inanılmaktadır. İstikrar ve denge ile değişimin her zaman bir arada olması gereğine inanılır. Direnç kültürü: Bu kültür tipine sahip olan kurumlar değişim karşısında proaktif davranmamakta, aksine çevresel değişime karşı reaktif tutum göstermektedirler. Direnç kültür tipinin egemen olduğu kurumlarda değişim baskıları kurumun dış çevresinden gelmekte, ancak içeridekiler değişime direnç göstermektedirler.

33 Güç Kültürü: Küçük işletmelerde görülen kurum kültürüdür
Güç Kültürü: Küçük işletmelerde görülen kurum kültürüdür.Güç, işletme sahibi ya da üst yönetimin elindedir. Bireyler bu gücün etkisinde, merkeze bağlı ve onun denetimi altındadır. Rol Kültürü : Klasik organizasyonlarda yaygındır. Kurumsal rol ve iş tanımları önem kazanır. Güç kaynağı Kurumsal pozisyondur.Bireysel güç kazanılmasına izin verilmez

34 İş Kültürü : Karmaşık faaliyet yapısına sahip işletmelerin kurum kültürüdür. Birden fazla ürün ya da proje faaliyetlerinin olduğu işletmelerde görülür. Takım çalışması ve takım ilişkileri temeldir. Statü ve bireysel farklılıklar önemli değildir. Grup etkinliği sağlanarak, kurumsal amaçlara ulaşılmaya çalışılır. Bireysel Kültür : Organizasyonlardan ziyade bireylerin sahip olduğu kültür tipidir. Odak noktası bireyin kendisi ve bireysel amaçlardır.

35 Güçlü Kurum Kültürü Kürüm kültürünün işletme çalışanları üzerinde etkili olması ve hedeflere ulaştırılması güçlü oluşuna bağlıdır. Güçlü kültür, işletme değerlerinin çalışanların çoğunluğu tarafından benimsendiği ve etkisinin işletmenin her noktasında hissedildiği bir kurum kültürünü ifade eder. Güçlü kültüre sahip işletmelerde temel amaçlar, bu amaçlara yönelik tutum ve davranışların neler olduğu büyük bir kısım tarafından bilinir ve olması gereken biçimde uygulanır.

36 Zayıf Kurum Kültürü Genel değerlerin ve davranış biçiminin belirginleşmediği kültür tipidir. Çalışanlar üzerinde yeterince etkili değildir. Bu nedenle işletmede çoğunluğun benimsediği bir kültürden söz edilmesi mümkün değildir. İşe yönelik tutum ve davranışlar, çalışma ilişkileri, işletmenin amaçları ile ilgili görüşler ve benzeri unsurların bütünleşik bir görünümü yoktur. Kurumsal toplumsallaşma sürecini olumsuz etkiler.

37 Zayıf Kurum Kültürü Bireylerin kültürü öğrenmesi, benimsemesi ve işletmeye uyum sağlaması güçleşir. Bireysel yaklaşımlar öne çıkar. İşletmenin amaçlarına katkı derecesi düşer.

38 Kurumsal Sosyalizasyon
Kurum tarafından belirlenen kültür çeşidini Uygulama ve Benimseme sürecidir.

39 Kurumsal Sosyalizasyon Süreci
Kurumsal toplumsallaşma sürecinin ilk aşaması, bireyin işletmeye girmeden önce geçirdiği süreçleri, değerlerini ve beklentilerini kapsar. Bunlar bireyin işletme ile ilişkilerini öncelikle etkileyecek olan unsurladır. İşe ve işletmeye uygun görünenler, işe alınır. Kurumsal toplumsallaşma sürecinin işletme içindeki aşamaları böylece başlar. Birey işe başlayınca kurum kültürünün hem görünen hem de görünmeyen unsurları ile karşılaşır. Kurumsal toplumsallaşma sürecinin sonraki aşamasında birey, Kurum kültürü ile kendi bireysel değer ve davranışlarını bağdaştırma çabasına girer. Kurumsal değerler ile bireysel değerler karşılaştırılır. Bu aşamada birey için iki sonuç ortaya çıkabilir: Birey kurum kültürüne uyum sağlayamayarak uyum sağlayamamasına ve işletmeden ayrılmasına neden olabilir. Ya da birey kendini kurum kültürünün bir parçası olarak algılayıp genel yaklaşıma uygun bir davranış içine girer. Uygunluk Kararı İşe Alınmama Kurum Kültürü ile Bireysel Değerler Karşılaştırılır Karşılaştırma Sonrası İşten Ayrılma Kurum Kültürünü Benimseme ve Uyum Sağlama

40 Başarılı Kurumsal Sosyalizasyon Sonuçları
Kurum değerlerinin benimsenmesi İş doyumu Açıkça belirlenmiş roller Yüksek düzeyde motivasyon Yüksek çalışma temposu İşletmenin amaçlarına gönüllü katkı Yüksek verimlilik Genel ortama uyum

41 Başarısız Kurumsal Sosyalizasyon Sonuçları
Kurumsal değerlere ters düşme ve çatışma Düşük iş doyumu Düşük ya da olumsuz motivasyon Düşük çalışma temposu İşletmenin hedeflerine düşük katkı İşe devamsızlık Düşük verimlilik Genel uyumsuzluk

42 Kurum Kültürünün Yararları
Kurum kültürü organizasyonel performans üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkarır. Kurum kültürü sayesinde çalışanlar, kurumsal ilişkiler ve kurumsal sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi olurlar. Kurum kültürü, çalışanların iş görme arzularını ve iş verimlerini olumlu yönde etkiler. Kurum kültürü, kurum çalışanlarını birbirleriyle ve kurumlarıyla bütünleştirici bir etkiye sahip olduğu için gruplaşmalar önlenebilir. Kurumda çalışanların aidiyet duygularını güçlendirir. Çalışanlar arasında sinerji yaratır.

43 Kurum Kültürünün Yararları
Çalışanların her tür tutum ve davranışlarına uygun standartlar sağlar. Güçlü bir kurum kültürü, davranışsal tutarlılığı arttırır. Kurum kültürü, kurumda etik dışı davranış ve eylemleri sınırlar. Biz duygusunu ve takım ruhunu geliştirir. Kurum kültürü, yeni yöneticilerin yetiştirilmesine olumlu katkıda bulunur. Kültür, tanıtıcı bir kimlik gibidir. Bir kurum hakkındaki değerlendirmeler, o kurumun kültürü ile yapılmaktadır.

44 Kurum Kültürünün Yansımaları

45 Kurum Kültürü Örnekleri
Şirketin yönetilme biçiminden, personele karşı tutulan tavır ve kıyafet kurallarına kadar bir çok konu, şirket kültürünü ön plana çıkartır. Kurum kültürü, bazen olumlu bazen de olumsuz bir şekilde markanın iş modelinin önüne geçebilir. Bu yüzden Dünyada bir çok şirket kurum kültürlerini oluşturmadan profesyonel yardım alıyor.

46 Kurum Kültürü Google, yapılan bir çok araştırmada ‘Mutlaka çalışılması gereken şirketler’ kategorisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Şirkette en az 6-7 tane farklı konsepte hazırlanmış ofisler bulunuyor. Bazı ofisler çadır şeklinde bazı ofisler ise oturma odası şeklinde tasarlanmış.

47 Dileyen bahçede dileyen ise 15 farklı konseptten oluşan cafelerin birinde işine devam ediyor.

48 Böylelikle çalışanların performansları arttırılmış
Samimi huzur ortamı oluşturulmuş oluyor.

49 Şirket, çalışanlarını tanımak ve daha iyi bir kurum kültürü geliştirmek adına sürekli anketler yapıyor.

50 Örneğin çalışanlar arasından yapılan bir ankette ‘evde en çok hangi iş sizi yoruyor ya da vaktinizi alıyor?’ sorusuna, çalışanlardan ‘çamaşır yıkama ve katlama’ cevabı geliyor. Şirket yetkilileri ilk fırsatta şirket bünyesinde ücretsiz çamaşır yıkama servisi ekliyor. Böylece çalışanlar evlerine gittiklerinde kendilerini en çok yoran işten muaf oluyorlar.

51 Gün içinde, şirket içerisindeki cafelerden yeme-içme ücretsiz olarak servis ediliyor.
Yeme-içmenin yani sıra çalışanlar yoğun iş temposundan sıyrılmak için Googleplex bünyesinden bulunan voleybol sahasından tenis kortuna, bilardo masalarından masa tenisi ekipmanlarına kadar bir çok sportif etkinliğe katılabiliyorlar.

52 Aynı şekilde şirket bünyesinde dans sınıflarından yoga sınıflarına kadar bir çok rahatlama ve aktivite hizmeti profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor. Şirket, bünyesinde 5 tane doktor bulunduruyor ve ücretsiz check-up imkanı sağlanıyor.

53 Şirket yine yaptığı bir anket sonucundan çalışanların 45 dakikalık öğle uykusu yaptıktan sonra daha verimli çalışacaklarının sonucu alıyor. Bu sebeple çeşitli noktalara personelin rahat uyuyabilmesi için konsept oluşturuluyor. Evcil hayvanların gün boyunca evde yalnız kalmaması için şirket, çalışanların evcil hayvanlarını ofiste ağırlıyor. Çalışanlara evlerindeki sıcaklığı sağlamış oluyor.

54 Şirkette Özel masaj salonunda bulunuyor
Şirkette Özel masaj salonunda bulunuyor. Müzik severler de kendilerine özel odada müzik aletleri çalabiliyorlar ya da play station oynayabiliyorlar. Şirket çalışanları özel partilerini, doğum günlerini hatta nişan törenlerini bile Google bünyesindeki cafelerde kutlayabiliyorlar. Dilerlerse çocuklarını ofise getirebiliyorlar.

55 Tu Kurum Kültürü Turkcell Sosyal Aktivite Grubu (TSAG) adındaki ekip her yıl yaklaşık 365 aktivite düzenliyor ve ’in üzerinde Turkcell’li ve yakınına ulaşıyor. Tüm bu aktiviteler “İşin Eğlencesi” sloganı altında yapılıyor.

56 Spor Takımları Kürek, Futbol, Basketbol, Yüzme, Yelken, Masa Tenisi, Karting, Bowling, Bisiklet, Voleybol olmak üzere toplam 10 dalda personel takımları bulunmaktadır. Personelin yıllık iznine ek olarak, doğum günleri için ek bir günlük izin hakkı bulunuyor. 

57 Google de olduğu gibi Turkcell şirketinde çalışanlarına kuaför ve kuru temizleme hizmeti sunmaktadır. Şirket personeline çalışma saatleri içerisinde istediği gibi giyinmesi olanağı sağlanmıştır. Ofislerimizde acil durumlarda müdahalede bulunabilecek şirket doktorları bulunmaktadır.

58 Infoday Turkcell Her yıl yapılan ve tüm çalışanlarını değerlendirmek için ınfoday(bilgilendirme günü) adını verdiği organizasyonu yapar. Personel Şirket stratejilerini doğrudan liderlerinden dinler, her bölge ve departmandan personel bir araya gelir ve kaynaşma ortamı sağlanır.

59 Salı Pazarı Turkcell çalışanlarının, dinlemek izlemek istediği konukları belli periyotlarla şirkete davet eder ve konferans verilir. 45 dakikalık bu panellerde vizyoner sunumlar izlenir. Konferansa gidemeyen personeller içinde anında canlı yayın yapılarak bilgisayarlarından izleyebilmeleri sağlanır.

60 Turkcell İnovasyon Platformu
Turkcell Grup çalışanlarının, iş birimleri tarafından açılan sorularla ilgili fikirlerini iletebildikleri platformdur. Her soru için fikir girişi, değerlendirme ve final sunumu aşamalarından oluşan süreç sonunda kazanan fikirler ilan edilir. Gelen tüm fikirler soru sponsoru olan bölüm yöneticileri tarafından değerlendirilir. Finale kalan fikirlerin sahipleri tüm grubun izleyebildiği bir organizasyonda fikirlerini doğrudan sponsorlara sunabiliyorlar. Sponsorlar tarafından seçilen kazanan fikirlerin sahipleri Turkcell Ödül Töreni’nde ödüllendiriliyor. 

61 Öner Kazan Öner Kazan süreciyle çalışanlarımız, Turkcell kurum kültürüne uygun, Turkcell Değerlerini yansıtabilecek ve aranılan yetkinliklere sahip kişileri boş pozisyonlar için önerebilmektedirler.  Mobilim Turkcell Grup Çalışanlarının cep telefonlarından uygulamalarına eriştiği mobil uygulamadır. Mobilim ile çalışanların aksiyon alabilecekleri uygulamalar özellikle seçilmiştir.

62 Kurum Kültürü Vestel kurum kültürünü ortak değerlerimiz başlığı altında toplamıştır. Bunlar; Sahiplenme Takım Çalışması Liderlik İnisiyatif Kullanabilme İletişim Yaratıcılık Esneklik Kendine ve Başkalarına Saygı Kendini Geliştirebilme Zamanındalık Amaca Yönelik Olma

63 Sahiplenme VESTEL olarak işimizin gereklerini yerine getirirken, sistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iş arkadaşlarımızın verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul eder ve şirketimizin kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketi şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız.

64 Takım Çalışması Takım çalışmasını benimseyip farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız.

65 Liderlik Tüm çalışanların takım çalışması çerçevesi içinde, kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz. İnisiyatif Kullanabilme Her bir çalışanın kendi işini yaparken en doğru kararları verebileceğine ve en doğru yolu bulacağına inanır, bunu geliştirmek için destekleriz.

66 İletişim Temasta bulunduğumuz herkes ile etkin iletişim kurmayı temel ilkelerimizden biri sayarız. İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymanın ve kişileri etkin dinlemenin bizi başarıya götüreceğine inanırız. Yaratıcılık Bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri kullanırken, ulaştığımız her noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları sorgulayarak, alternatif üreterek, farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri yorumlayarak alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.


"KURUM KÜLTÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları