Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISI VE SICAKLIK. 5.sınıf

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISI VE SICAKLIK. 5.sınıf "— Sunum transkripti:

1 ISI VE SICAKLIK

2 ISI Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha dü ş ük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir. Isı da i ş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı sistem sınırlarında ve geçi ş hâlinde iken belirlenebilir. Isı sistemin bir durum fonksiyonu de ğ ildir.sıcaklıktakienerjidirdurum fonksiyonu Kinetik kurama göre ısı, moleküllerin ve fotonların hareketleri ve etkile ş imleri sonucu ortaya çıkar. Kinetik kurama Isı, bir enerji oldu ğ u için skalerdir ve birimi joule'dür (J). Kalorimetre ile do ğ rudan ölçülebilir ya da termodinamik yasalarıyla matematiksel olarak hesaplanabilir.jouletermodinamik yasalarıyla Isı, termodinami ğ in ve istatistiksel mekani ğ in temel kavramıdır. Kimya, mühendislik ve di ğ er disiplinler için de önemlidir.istatistiksel mekani ğ in

3 Isının birimi joule [jul] dür.Bununla birlikte çe ş itli mühendislik alanlarında BTU ve kalori de sık sık kullanılmaktadır. Isı, matematiksel denklemlerde Q harfi ile gösterilir. Isı aktarım hızı, yani birim zamanda akan ısı ile gösterilir. Isı akısı birim yüzeydeki ısı aktarım hızı olarak tanımlanır.

4 Termodinamik alanında önemli çalı ş maları bulunan James Prescott Joule (1818-1889)James Prescott Joule

5 SICAKLIK Sıcaklık, bir cismin sıcaklı ğ ının ya da so ğ uklu ğ unun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.cisminmolekülerkinetik enerjisininGazlarkinetik enerjimutlak sıcaklık Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak ya da so ğ uk terimleri ile ifade edilmektedir. Teknik olarak bu de ğ erlendirme do ğ ru de ğ ildir. İ ki cisim birbirine temas ettirildi ğ inde sıcak olan so ğ umakta so ğ uk olan ısınmakta ve belirli bir süre temas halinde kaldıklarında her ikisi de aynı sıcaklı ğ a gelmektedir. Buradan yola çıkarak; sıcaklık, bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçi ş ine neden olan etken olarak tanımlanabilir. Termik dengeTermik denge halinde bulunmayan sistemle çevresini termik denge haline getirmeye zorlayan potansiyeldir. Termik denge sa ğ landıktan sonra bu potansiyel kalkmakta, sistemde çevresiyle aynı de ğ eri almaktadır. NoktasalNoktasal bir özelliktir. EnerjininEnerjinin mikroskobik düzeydeki statik hâlidir.statik Bir maddenin ortalama hıza sahip herhangi bir molekülünün kinetik enerjisiyle do ğ ru orantılı olan büyüklü ğ üne denir.ortalama hızamolekülününkinetik enerjisiyledo ğ ru orantılı Sıcaklık, genle ş meye bakılarak dolaylı yoldan ölçülebilir. Ölçümünde, termometre denilen cihaz kullanılmaktadır.termometre Bir cismin, etrafına, kendili ğ inden enerji verme e ğ iliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde daha yüksek sıcaklıktadır.

6 Sıcaklık birimleri Celsius (°C) Fahrenheit (°F) Kelvin (°K) Planck (T P ) Rømer (°Rø) Réaumur (°R) Newton (°N) Delisle (°De) Celsius Fahrenheit Kelvin Planck Rømer Réaumur Newton Delisle Günlük hayatta sıcaklık birimi olarak en çok derece Celcius (°C) kullanılmaktadır. Bilimsel işlemlerde ise daha çok Kelvin ölçeği kullanılır.Bilimsel

7 B İ Z İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ Z … MERYEM MERYANUR KOCAÇINAR, BUKET ERDA Ş, CEYL İ N BEKTA Ş, KEREM CEBEC İ VE H İ LAL NUR KOÇAK…


"ISI VE SICAKLIK. 5.sınıf " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları