Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : İ hsan ÇET İ N Erzincan - 2015 Dijital Vatandaşlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : İ hsan ÇET İ N Erzincan - 2015 Dijital Vatandaşlık."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : İ hsan ÇET İ N Erzincan - 2015 Dijital Vatandaşlık

2 Dijital ortamda ileti ş im kurabilen, bilgiyi kullanırken ele ş tirebilen, dijital ortamda üretip ve tüketebilen, dijital ortamda alı ş veri ş yapabilen, dijital ortamdan e ğ itim alabilen ve bu davranı ş ları yaparken etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan ki ş idir. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

3 Dijital Vatandaşlık Dijital vatanda ş lık boyutları 9 ba ş lık altında toplanmaktadır. Dijital eri ş im Dijital ticaret Dijital ileti ş im Dijital okuryazarlık Dijital etik (ahlak) Dijital kanun Dijital haklar ve sorumluluklar Dijital sa ğ lık Dijital güvenlik Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

4 Dijital Vatandaşlık Dijital Eri ş im (Herkes İ çin İ nternet): Üretken vatanda ş lar olmak için, e ş it olarak teknolojik imkanlara dijital eri ş im sa ğ lanması anlamına gelir. Örne ğ in, cinsiyet, ırk, ya ş, etnik kimlik, fiziksel ve zihinsel farklılıklara aldırı ş etmeden elektronik topluma tam katılımın sa ğ lanmasıdır. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

5 Dijital Vatandaşlık Dijital Ticaret: Elektronik ortamlarda satma ve satın alma i ş lemlerini yapacak yeterlili ğ e sahip olma anlamına gelir. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

6 Dijital Vatandaşlık Dijital İ leti ş im: İ leti ş im biçimlerinin de ğ i ş ikli ğ e u ğ rayarak elektronik araçlar vasıtasıyla da yapıldı ğ ının farkında olmadır. Örne ğ in, e- posta, cep telefonu, anlık mesajla ş ma teknolojisi kullanıcıların ileti ş im yolunu de ğ i ş tirmi ş tir. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

7 Dijital Vatandaşlık Dijital Okuryazarlık: Ö ğ renme – ö ğ retme sürecinin artık teknoloji kullanılarak da gerçekle ş tirildi ğ inin farkında olmadır. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

8 Dijital Vatandaşlık Dijital Etik: Sanal dünyada gösterilen davranı ş ın ya da i ş in elektronik standardının da oldu ğ unun farkında olmadır. Örne ğ in, siber zorbalık, sanal küfürle ş me, gibi birçok olumsuz davranı ş tan kaçınmalıyız. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

9 Dijital Vatandaşlık Dijital Kanun: Sanal dünyada yapılan i ş lerin elektronik sorumlulu ğ unun oldu ğ u ve kanunlarla yaptırım altına alındı ğ ı anlamına gelir. Örne ğ in, yasak yayınlar, yasadı ş ı organ ve uyu ş turucu satı ş ı, intihara meyilli hale getiren web siteleri sanal dünyada yapılması kanunen yasaktır. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

10 Dijital Vatandaşlık Dijital Haklar ve Sorumluluklar: Herkesin sanal dünyada kendini özgürce ifade edebilecek haklara sahip oldu ğ u ve bununda yasaklanamayaca ğ ı anlamına gelir. Örne ğ in, sanal ortamda formlarda görü ş bildirme, grup olu ş turma, tartı ş ma ortamlarına katılma vb. temel haklar kısıtlanamaz. Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015

11 Dijital Vatandaşlık Dijital Güvenlik: Bireyin sanal ortamda kendi güvenli ğ ini sa ğ layacak önlemleri alması demektir. Örne ğ in, ba ş kalarının bilgilerini izinsiz kullanma, solucan, virüs veya truva atı olu ş turma, spam gönderme, birilerinin bilgilerini veya mallarını çalma vb. faaliyetlerin farkına vararak gereken güvenlik tedbirlerinin alınması( virüs programları, filtreleme programları vb.) Hazırlayan : İhsan ÇETİN Erzincan - 2015


"Hazırlayan : İ hsan ÇET İ N Erzincan - 2015 Dijital Vatandaşlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları