Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANIŞMA ETKİNLİĞİ 1-Adınız ve Soyadınız 2-Görev Yeriniz 3-En son okuduğunuz kitap 4-En sevdiğiniz dizi 5-Kendinizi ifade eden bir kelime.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANIŞMA ETKİNLİĞİ 1-Adınız ve Soyadınız 2-Görev Yeriniz 3-En son okuduğunuz kitap 4-En sevdiğiniz dizi 5-Kendinizi ifade eden bir kelime."— Sunum transkripti:

1

2

3 TANIŞMA ETKİNLİĞİ 1-Adınız ve Soyadınız 2-Görev Yeriniz 3-En son okuduğunuz kitap 4-En sevdiğiniz dizi 5-Kendinizi ifade eden bir kelime

4 ÖN HAZIRLIK  Okul yönetimi İKS ile ilgili ayrıntılı bir iş planı hazırlar.  Yapılan bu iş planına uygun olarak önce öğretmenler kurulunda bilgi verir ve uygulamanın nasıl olacağının kararını alır. OGYE üyelerine bilgi verilir.  Sonrasında OGYE içerisinde bir okul İKS çalışma Ekibinin kurulması sağlanır.

5 Sıra No Ç ALIŞMA KONULARI İlgili Birimler/ Kişiler Sorumlu Birim/Kişi Koordine Birim/Kişi S ü re 1 İKS ’ nin Ö ğretmenler Kuruluna anlatılması FormatörMüdür 2 İKS ’ nin OGYE ’ ye anlatılması FormatörMüdür 3OGYE toplantısı 4 Okul Ç alışma ekibinin belirlenmesi 5Mevcut durum girdilerinin girilmesi 6 Ç ocuk ö rneklemine anket uygulanması 7 Veli ö rneklemine anket uygulanması 8 Ö ğretmenlere anket uygulanması 9 Y ö neticilere anket uygulanması 10Okul kontrol listesinin doldurulması 11Odak grupların oluşturulması 12Okul Gelişim Planının hazırlanması 13Okul Stratejik Planının hazırlanması İKS OKUL ÇALIŞMA TASLAK PLANI

6 1. İlköğretim kurumları standartları öz değerlendirme uygulamasına ilişkin Bakanlık Onayını ve il yazısını; müdür yardımcıları ve OGYE ile birlikte inceler ve yapılması gereken iş ve işlemleri belirler. 2. Bakanlıkça bildirilen ölçütler kapsamında, İKS öz değerlendirme eğitimine katılacak yönetici ve öğretmeni belirler. 3. Belirlenenlerin eğitime katılımını sağlar. 4. İKS öz değerlendirme eğitimine katılanların; ○ Öğretmenler Kuruluna, ○ OGYE’ ye Eğitim vermesini sağlar.

7 5. OGYE ve müdür yardımcıları ile İKS öz değerlendirme uygulamasını okulda gerçekleştirecek çalışma ekibini belirler. 6. İKS uygulama çalışma programı taslağı hazırlamasını sağlar. 7. İKS öz değerlendirme uygulama çalışma programını onaylar.

8 8. Çocuk ve velilerin bilgilendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. 9. Çocuk ve velilerin öğretmen ve yöneticilerin veri girişi için bilgisayarları ve ilgili ortamları hazır bulundurur. 10. İKS yazılımının “Mevcut durum göstergeleri” bölümünün yanıtlanmasına ilişkin hazırlıkların yapılmasını sağlar. 11. Yapılan hazırlıkları İKS okul çalışma ekibi ve OGYE ile uygulama öncesinde gözden geçirir.

9 Öğretmenler Kurulu Ö n HazırlıkUygula ma İ zleme De ğ erlen dirme Ö ğretmenler Kurulu 1.İ KS öz de ğ erlendirme uygulamasına ili ş kin Bakanlık onayını inceler. 2. Hazırlıklara ili ş kin önerilerini ve destek süreçlerini belirler.

10 Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Ö n Hazırlık Uygulama İ zleme Raporla ma De ğ erlen dirme OGYEOGYE 1.İ lkö ğ retim kurumları standartları öz de ğ erlendirme uygulamasına ili ş kin Bakanlık Onayını ve il yazısını; müdür yardımcıları ile birlikte inceler ve yapılması gereken i ş ve i ş lemleri belirler. 2. İ KS öz de ğ erlendirme uygulama e ğ itimine katılan Formatörlerin verdi ğ i e ğ itime katılır. 3. Okul y ö netimi ile İ KS öz de ğ erlendir me uygulamasını okulda ger ç ekle ş tirecek çalı ş ma ekibini belirler. 4. Yapılan hazırlıkları İ KS okul ç alı ş ma ekibi ve okul yönetimi ile uygulama ö ncesinde g ö zden ge ç irir.

11 1. Onaylanan Okul İKS Uygulama Çalışma Programı kapsamında; İKS Okul Uygulama Planını hazırlar. Planda; çocuk ve veli örneklemi, öğretmen, yönetici uygulamalarını her aktör için yer, zaman, görevli kişi, araç-gereç, yapılacak iş ve işlemler temelinde belirler. 2. Veli uygulama planında, Algı Anketinin, basılı olarak (el ile), bilgisayarla evde veya okulda doldurulmasına ilişkin uygulamalara yer verir. 3. Velilerin, Algı Anketi sorularını yanıtlayabilecekleri yer ve araç seçeneklerine ilişkin tercihlerinin alınacağı yazı taslağını hazırlar. 4. Velilerin tercihlerine göre Okul Uygulama Planının veli bölümünü hazırlar.

12 5.Algı Anketini anket olarak el ile ya da bilgisayarla evinde dolduracak velilere, gönderilecek Bilgi notları ( EK-3 veya EK-4) “formlardan uygun olanlarla “veli kullanıcı şifresini” ve elle dolduracak veliler için veli algı anketinin çıktısını yazılımdan alarak hazırlar. 6.Çocukların ve velilerin Algı Anketi sorularını yanıtlayacağı, bilgisayarlar ve bilgisayarların bulunduğu ortamları kontrol ederek hazır duruma getirir. 7.Çocuklara, Algı Anketi sorularını yanıtlayacakları yer ve saatin en az bir gün önceden idare ve sınıf öğretmeni işbirliğinde bildirilmesini kontrol eder.

13 8. Velilerden anket olarak ya da bilgisayarla okulda dolduracaklara, uygulamanın yer ve saatinin önceden bildirir. Veli ve çocuk uygulamasından gruplar bazında sorumlu olmak üzere, okul idaresince belirlenen öğretmenleri bilgilendirir. 9. Okul İKS Pilot Uygulama Planını, hazırlar. 10. Okul idaresince yapılacak değerlendirme toplantıları için verileri hazır duruma getirir.

14 İKS ÇALIŞMA EKİBİNİN ÖN HAZIRLIĞI 1.İş planına göre İKS Okul Uygulama Planını hazırlar. Planda, öğretmen ve yönetici uygulamalarını her aktör için yer, zaman, görevli kişi, araç-gereç yapılacak iş ve işlemler temelinde belirler ve uygulamaya koyar.

15 İKS ÇALIŞMA EKİBİNİN ÖN HAZIRLIĞI 2. Random sistemine göre seçilen öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını organize eder. Bunlar toplantı, seminer, broşür, ve bilgi notu vb. şeklinde düzenlenebilir.

16 İKS ÇALIŞMA EKİBİNİN ÖN HAZIRLIĞI 3. Öğrenci ve Velilerin algılama ölçeğini doldurduktan sonra İKS veli Kontrol Listeleri ile Öğrenci Listelerine göre sisteme giriş yapması için uygun ortamlar hazırlanır.

17 İKS ÇALIŞMA EKİBİNİN ÖN HAZIRLIĞI 4.Okul idaresince yapılacak değerlendirme toplantıları için verileri hazır konuma getirir.

18 Ç OCUK Ö n Hazırlık UygulamaVeri Girişi 1.İKS Uygulama okul Ç alışma Ekibince, ç ocuk ö rneklemi uygulama planı yapılır. 2.Ç ocukların Algı Anketi sorularını yanıtlayacağı, bilgisayarlar ve bilgisayarların bulunduğu yerler hazır duruma getirilir. 3.Ç ocuklara, Algı Anketi sorularını yanıtlayacakları yer ve saat bir g ü n ö nceden idare ve sınıf ö ğretmeni işbirliğinde bildirilir. 4.Ç ocuk uygulamasından gruplar bazında sorumlu olmak ü zere, okul idaresince belirlenen ö ğretmenler; İKS Uygulama okul Ç alışma Ekibince bilgilendirilir 1-İKS öz değerlendirme ve uygulamanın amacı özetlenir. 2-Sorulara verilecek yanıtın çocuğa, öğretmene, okula yapacağı katkı özetlenerek çocuk güdülenir. 3-Çocuklara anketi doldurma kuralları ve algısal derecelerin anlamları “İKS Uygulaması için Çocuk Bilgi Notu”(EK- 7) kapsamında açıklanır. 4-Çocukların soruları, hiçbir etki altında kalmadan yanıtlamaları için ortam ve destek sağlanır Anket Uygulaması (Algılanan Kalite Göstergeleri İçin) Ön Hazırlık

19 VELİ Ö n Hazırlık UygulamaVeri Girişi 1.Veli ö rneklemi uygulama planında, Veli İ ç in Algı Anketi sorularının; a)Basılı bi ç imde elle b)Bilgisayarla evde veya okulda el ile doldurulmasına ilişkin uygulamalara yer verilir. 1.Ö rneklemde yer alan velilere, Okul idaresince, Algı Anketi sorularını yanıtlayabilecekleri yer ve ara ç se ç enekleri yazılı olarak bildirilir. Velilerin tercihleri alınır. 2.Velilerin tercihlerine g ö re, İKS Uygulama okul Ç alışma Ekibince, veli ö rneklemi uygulama planı yapılır. 3.Algı Anketi i ç in; a)Algı anketini elle dolduracak veliler i ç in yazılımdan ç ıktısını alınarak ç oğaltılır. b)Anket olarak ya da bilgisayarla evinde dolduracaklara anketle birlikte bilgi notu (EK-3 veya EK-4) g ö nderilir. c)Anketi elle veya bilgisayarla okulda dolduracaklara, uygulamanın yer ve saati ö nceden okul idaresince, bildirilir. 1.Anket ya da bilgisayarla okulda doldurulması durumunda; a)Uygulamanın yapılacağı bilgisayarlar ve bilgisayarların bulunduğu yerler hazır duruma getirilir. b)Veli uygulamasından gruplar bazında sorumlu olmak ü zere, okul idaresince belirlenen ö ğretmenler; İKS Uygulama okul Ç alışma Ekibince bilgilendirilir. 1.Uygulamanın okulda yapılması se ç eneğinde; a)İKS ö z değerlendirme ve uygulamanın amacı ö zetlenir. b) Sorulara verilecek yanıtın; ç ocuğa, veliye, ö ğretmene, okula yapacağı katkı ö zetlenerek veli g ü d ü lenir. 1.Velilerin soruları hi ç bir etki altında kalmadan yanıtlamaları i ç in ortam ve destek sağlanır. 2.Uygulamanın bilgisayarla evde yapılması se ç eneğinde, veli korumalı kullanıcı şifresi ile veri girişini ger ç ekleştirir.

20 Ö ĞRETMEN ve Y Ö NETİCİ Ö n Hazırlık UygulamaVeri Girişi 1.İKS g ü ndemli ö ğretmenler kuruluna katılır. 2.İKS format ö rlerince verilen eğitime katılır. İKS Yazılımındaki kendisi ile ilgili ( ö ğretmen veya y ö netici) algı anketini evde ya da okulda doldurur. Anket Uygulaması (Algılanan Kalite Göstergeleri İçin) Ön Hazırlık

21 HazırlıkUygulamaİzlemeRaporlama Okulların yer aldığı “ Teftiş B ö lgelerinde ” g ö revli “ Teftiş Grupları ” i ç inden ilk ö ğretim m ü fettişini İKS eğitimine katılmak ü zere her yıl yapılacak Hizmeti ç i eğitim planları kapsamında belirlemesi. M ü fettişlerin, okullarda yapacakları teftiş ve rehberlik i ç in hazırladıkları inceleme programını incelemelerine ve geliştirmelerine destek vermeleri, M ü fettişlerin, okullarda yapacakları teftiş ve rehberlik i ç in hazırladıkları inceleme programının ilgili teftiş grubunca da uygulanmasını destekler. İlgili teftiş grubunca, İKS temelli ç alışmaların raporlanmasını sağlar. Anket Uygulaması (Algılanan Kalite Göstergeleri İçin) Ön Hazırlık

22 İLK Ö ĞRETİM M Ü FETTİŞİ Hazırlık UygulamaİzlemeRaporlama Okulların, İKS raporunu inceler. Okulların İKS bilgilerini ve raporunu esas alarak bir inceleme programı hazırlar. İnceleme programını ilk ö ğretim m ü fettişleri başkanlığına sunar. Grubunda bulunan m ü fettişlerle inceleme programını paylaşır. Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS ö z- değerlendirme bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırladığı inceleme programına g ö re yapar. Okulun İKS ’ de yer alan mevcut durum girdilerini doğrulama kaynakları ile değerlendirir. Okul İKS raporunun, algılanan kalite b ö l ü m ü nde okul akt ö rleri arasında manidar tutarsızlık bulunduğunda, akt ö rlerle ( ö zellikle veli ve ç ocuklarla) g ö r ü şmeler yapar. T ü m g ö stergeler i ç in kendi değerlendirmesi ve okulun ö z değerlendirmesi arasında farklılık g ö rd ü ğ ü nde, farkın nedenlerini ç ok boyutlu ve ç ok kaynaklı olarak inceler, okula geribildirim ve rehberlikte bulunur. Anket Uygulaması (Algılanan Kalite Göstergeleri İçin) Ön Hazırlık

23 İKS HAZIRLIK ÖZETİ İKS Uygulama / Hazırlık 1.İKS uygulama okul ç alışma programı taslağının hazırlanması 2-İKS uygulama okul ç alışma programı taslağının okul M ü d ü r ü nce onaylanması 3-İlk ö ğretim kurumları standartları uygulamasına ilişkin Bakanlık Onayının/yazısının t ü m okul y ö netim personeli ve OGYE ile birlikte incelenmesi ve yapılması gereken iş ve işlemlerin belirlenmesi 4-Okulda İKS uygulaması i ç in, bir ç alışma ekibi oluşturulmaSI. 5-İKS okul ç alışma ekibinin okul İKS uygulama planını hazırlaması 6-İKS g ü ndemli Ö ğretmenler Kurulu d ü zenlenmesi ve Banklık onayının incelenerek destek s ü re ç lerinin belirlenmesi 7-İKS uygulama ç alışma programı ve planına g ö re okul ö rnekleminde yer alan ç ocuk ve velilerin, algı anketlerinin doldurmaları i ç in gerekli hazırlık, organizasyon ve bilgilendirme işlemlerinin yapılması 8-Okul personeli, ç ocuklar ve velilerin algı anketlerini doldururken, sonu ç ları etkileyebilecek herhangi bir m ü dahaleye maruz kalmalarının ö nlenmesi

24 OGYE Toplantısı Okul Çalışma Ekibinin Oluşturulması Okul Çalışma Ekibinin Bilgilendirilmesi Eğitim Programı Öğretmenler Kuruluna Eğitim OGYE'ye Eğitim Okul Çalışma Programı Taslağı Ayrıntılı İş Planı

25  Çin Bambu ağacının yetişmesi, olumlu ısrar için güzel bir örnektir. Çinliler bu ağacı söyle yetiştirir: Önce ağacın tohumu ekilir,sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz.

26  Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler.

27  Ve nihayet besinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye baslar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru şudur : Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı Yoksa beş yılda mı ulaşmıştır? Bu sorunun cevabi tabii ki beş yıldır.

28  Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?... Bir basarının şartları her zaman çok basittir.

29  Bir süre için alışın, Bir süre tahammül edin. Her zaman inanın Ve hiçbir zaman geri dönmeyin. HAYAT İNANÇLA VE DOLU DOLU YAŞANMALI …


"TANIŞMA ETKİNLİĞİ 1-Adınız ve Soyadınız 2-Görev Yeriniz 3-En son okuduğunuz kitap 4-En sevdiğiniz dizi 5-Kendinizi ifade eden bir kelime." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları