Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ şletmelerin Sınıflandırılması, Girişim, Girişimciler, ve Kobiler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ şletmelerin Sınıflandırılması, Girişim, Girişimciler, ve Kobiler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN."— Sunum transkripti:

1 İ şletmelerin Sınıflandırılması, Girişim, Girişimciler, ve Kobiler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN

2 Sektöre göre (üretilen mal ve hizmet çeşidi) ◦ Sanayi (endüstri) işletmeleri (girdi, süreç, depolanabilir çıktı) (mal) ◦ Hizmet işletmeleri (hizmet) ◦ Ticari işletmeler (pazarlama; toptancılık ya da perakendecilik)

3 Sahipliklerine göre (üretim araçlarının mülkiyeti ) ◦ Kamu işletmeleri (K İ Tler) ◦ Özel işletmeler (özel sektör) ◦ Karma işletmeler (hem kamu, hem özel) ◦ Yabancı işletmeler (ilk 500de kaç yabancı işletme?)

4 Hukuki yapılarına göre (Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu) İ ki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi; ortak amaç; zeka, emek, mal; akit; ortaklık  Şahıs (kişi)  Tek şahıs: esnaflar  Adi ortaklık: tüze kişilik ve ticari unvan yok  Kolektif şirket:ticaret unvanı var; gerçek kişiler; ortakların sorumlulu ğ u sınırlanmamış (bütün mal varlıklarıyla sorumlu)  Adi komandit şirket: ticaret unvanı var; gerçek kişiler; komandite ortak (lar) ın sorumlulu ğ u sınırlanmamış, komanditer ortakların sorumlulu ğ u belirli bir sermaye ile sınırlı  Sermaye  Anonim şirket: ticaret unvanı var; esas sermayesi paylara bölünmüş; ortakların sorumlulu ğ u taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlanmış; sorumluluk şirketin mal varlı ğ ı ile;  Limited şirket: iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi; ticaret unvanı var; ortakların sorumlulukları taahh. ett. sermaye ile sınırlı; esas sermayesi belirli  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket:  Kooperatif şirket: Gerçek, kamu tüzel kişiler ya da dernekler, En az 7 kurucu, kâr amaçlı de ğ il, yardımlaşma, dayanışma amaçlı ama kâr da elde eder.

5 Şahıs şirketi-sermaye şirketi farkları Şahıs şirketleri ◦ Ortaklar gerçek kişi (komanditer hariç) ◦ Ortaklar sınırsız, tüm mal varlıklarıyla sorumlu (komanditer hariç) ◦ Şirket sözleşmesi oybirli ğ i ile de ğ iştirilebilir ◦ Her orta ğ ın yönetim, temsil, denetim hakkı var ◦ Şirket de ğ il, ortaklar gelir vergisi mükellefi Sermaye Şirketleri ◦ Gerçek veya tüzel kişiler ◦ Ortaklar sadece serm taahh ile sınırlı sorumlu ◦ Şirket sözleşmesi oy çoklu ğ uyla de ğ iştirilebilir ◦ Yönetim, temsil, denetim şirketin belirli organlarının ◦ Şirket kurumlar vergisi mükellefi

6 Ulusal Kökenlerine Göre ◦ Ulusal (yerel) ◦ Uluslar arası (yerel ve dışa açık) (ithalat, ihracat) ◦ Çok uluslu (genel merkez, şubeler) ◦ Küresel Ana ülke (parent) (Fiat İ talya; Microsoft ABD) Ev sahibi ülke (host) (Toyota Türkiye) Üçüncü ülke

7 Ekonomik birleşme bakımından (işletmeler-arası anlaşmalara göre) ◦ Eko ve Huk ba ğ korunarak  Karteller (fiyat, üretim, satış, Pazar, şart kartelleri, uluslar arası karteller) (aynı dalda üretim, rekabet ortadan kaldırılıyor)  Holdingler  Konsorsiyum ◦ Eko ve Huk ba ğ kaybedilerek  Tröst (amacı, iki veya daha fazla işletmenin yönetimini belirli bir grup altında toplamak)  Tam birleşme (merger veya füzyon) (işletmelerin birleşerek tek işletme haline gelmesi)

8 Büyüklüklerine Göre Nitel büyüklük ölçütleri Nicel büyüklük ölçütleri ◦ Yıllık satışlar ◦ Yıllık kârlar ◦ Varlıklar (net aktifler) ◦ Öz sermaye miktarı ◦ Yatırım toplamı ◦ Çalışan sayısı  Mikro (10dan az)  küçük (10-49)  orta (50-249)  büyük (250 ve üstü)

9 Büyüklüklerine Göre İ lk 500 (2014) (TR) (üretimden satışlar)  Tüpraş, (Koç)  Ford Otomotiv, (Koç)  Oyak-Renault Otomobil,  Arçelik, (Koç)  EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.(Kamu)

10 Büyüklüklerine Göre İ lk 500 (2012)(Dünya) (gelir) ◦ Wal-Mart Stores, ◦ Royal Dutch Shell, ◦ Exxon Mobil, ◦ BP, ◦ Toyota Motor 2014 ◦ Walmart(ABD) ◦ Sinopec Group (Çin) (Petroleum Chemical Corp) ◦ Royal Dutch Shell ◦ China National Petroleum (Çin) ◦ Exxon Mobil (ABD) ◦ BP ( İ ngiltere)

11 Kapasite ◦ Teorik (maksimum)kapasite: hiçbir kesinti ve aksaklık yokken birim zamanda maksimum üretim ◦ Pratik (normal )kapasite: aksaklıklar vs halinde maksimum üretim ◦ Fiili kapasite: Pazar koşulları vb nedeniyle oluşan üretim miktarı ◦ Boş (aylak) kapasite: pratik k.- fiili k. ◦ Çalışma derecesi: fiili k./ pratik k. ◦ Optimum kapasite: birim başına de ğ işir ve de ğ işmez giderlerin toplamının en düşük oldu ğ u kapasite

12 Girişimcilik ve Kobiler

13 Tarihsel olarak işletmecilik Tarihsel olarak işletmecilik ◦ Osmanlı dönemi  az sayıda atölye, sanayileşme yok; ◦ Erken Cumhuriyet dönemi  milli ekonomi geliştirme çabaları; yabancılara verilen imtiyazlar kaldırılıyor; Sümerbank, Etibank, Türkiye İ ş Bankası ◦ 1950 ler  yeni girişimci sınıfı oluşturma çabaları; dışa açık olma hamleleri; artık özel sektör var; görece düşük enflasyon, görece yüksek kalkınma ANCAK ihracat- ithalat dengesizli ğ i ve döviz sıkıntısı

14 Tarihsel olarak işletmecilik-dvm ◦ 1960lar- 1970ler:  planlı ithal ikameci kalkınma, DPT kuruluyor; “dışarıdan alma kendin üret”,  1963-1972: düşük enf, yüksek kalkınma  1973 ten sonra: petrol krizi, Kıbrıs Harekatı ve ambargo, grevler, terör, sürekli de ğ işen koalisyonlar ◦ 1980ler  ihracata yönelik kalkınma, içeride rekabet, dışa açılma, yabancı yatırımların özendirilmesi; istikrar ve büyüme ANCAK yolsuzluklar ◦ 1990lar  bankalar; artan iç borç, istikrarsızlık ◦ 2000ler  bankacılık sisteminin revizyonu, küresel finansal krizler, ekonomik büyüme ANCAK artan cari açık

15 Girişimci Bir girişimi harekete geçiren, bunun için gerekli kaynakları bir araya getiren ve risk alan kişi. Do ğ uştan mı? Ö ğ renilir mi? ◦ Hem kişisel özellikler, hem e ğ itim ◦ Hangi özellikler kişisel, hangileri e ğ itim ile kazanılır? ◦ Risk ***

16 Girişimcilerin iş yapma özellikleri ◦ Bireycilik ◦ Asilik ◦ Kimseye güvenmeme ◦ Takım oyununu sevmeme (?) ◦ Orkestra şefi (borçlanma mantı ğ ı, akrabalarla ortaklık, sosyal ilişkiler a ğ ını yönetme, azim ve başarı duygusunu yayma ve satma)

17 Girişimcilerin bireysel özellikleri Girişimcilerin bireysel özellikleri ◦ Başarma arzusu ◦ Sıkı çalışma ◦ Sorumluluk alma ◦ Tanınma ve ödüllendirilme e ğ ilimi ◦ İ yimserlik ◦ Mükemmelli ğ i arayış ◦ Kapsamlı sorumluluk (çalışanların herşeyinden sor) ◦ Kar yönelimli

18 Girişimcilerin Yönetici Özellikleri ◦ Piyasaya ve müşteriye karşı duyarlı; ◦ Parçaları ve bütünü görür; ◦ İ letişimi güçlü. Girişimcili ğ i besleyen etmenler ◦ Co ğ rafya (Kayseri, Do ğ u Karadeniz, Yahudiler, Hintliler, Ermeniler, İ skandinavlar) ◦ Aile terbiyesi ◦ Finansal güç ◦ Toplumsal yapı

19 Dış girişimcilik: yeni bir girişimin ya da organizasyonun kurulması. İ ç girişimcilik: kurulu bir işletmenin sınırları içinde yeni ürün, hizmet, pazarlama vb de yapılan yeniliklerin ticarileştirilmesi Ticari girişimcilik:kar amacı güden girişimcilik Sosyal girişimcilik: toplumun devlet, stk vb tarafından çözülemeyen sorunlarını çözme amacı Kadın girişimci ◦ İ ş gücü piyasasında 1.3 milyon erkek, 80 bin kadın; ◦ kadınların çalışma yaşamına katılma oranı ülkemizde % 26; AB %55; Dünya %46

20 Kobiler Türkiye’de KOB İ LER, ◦ İ malat sanayiinin %99.5’ini; ◦ İ stihdamın % 61.1’ini; ◦ Katma de ğ erin %27.3’ünü oluşturuyor.

21 KOB İ LER KOB İ ’lerin %89,4’ü hiçbir teşvikten yararlanmıyor. ◦ Bilgisizlik ◦ Bürokrasiden kaçma iste ğ i

22 KOB İ ’lerin sorunları ◦ Yapısal ve hukuki (görece düşük işgücü kalitesi, yo ğ un rekabet, çevre analizinde eksiklik, finansal yapının zayıflı ğ ı, yasal düzenlemeler ) ◦ Yönetim sorunları (üst yöneticiye ba ğ ımlılık, tek merkezli karar, kurumsallaşmama) ◦ Pazarlama sorunları (pazara ilişkin bilgi eksikli ğ i, bölge dışına çıkamama, uluslararasılaşamama) ◦ Finansman sorunları (özsermaye yetersizli ğ i, tasarruf yetersizli ğ i, yüksek faiz oranları, haklardan habersizlik, alacak tahsili) ◦ Üretim sorunları (ölçek ekonomisi, tedarik sıkıntısı [yüksek fiyat], ileri teknoloki kullanamama [yüksek maliyet], düşük kalite yüksek maliyet, talep tahminleyememe

23 Anadolu kaplanları ◦ Denizli, ◦ Gaziantep, Kayseri, Balıkesir, Konya, Kahramanmaraş, Çorum, Samsun, Ünye

24 Türk İ ş yaşamında Girişimcilerin Genel Görünümü Türk girişimci sınıfı devletin müdahalesiyle oluşmuş( yatırımların %70-90’ınını devlet teşvikleri finanse ediyor) Kapitülasyonların etkisi ile yabancı elçilerin avantajlı konuma gelmesi; Müslümanların ticarete özendirilmesi (bürokrasi daha cazip geliyordu) Siyasiler iş adamlarını destekliyor ve kendileri de iş adamı oluyorlardı. Siyaset-iş hayatı ilişkisi çok belirleyici ◦ Politika de ğ işikliklerinden avantaj sa ğ lama becerisi (fırsatçılık)

25 Türk İ ş yaşamında Girişimcilerin Genel Görünümü Önemli firmaların hemen hemen hepsi II. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş (Demokrat Parti Etkisi) Önemli iş adamlarının %77’si ticaret ya da kamu sektörü kökenli Neden özgün girişimciler yok? ◦ Yerel zanaatkar azlı ğ ı ◦ ? Genel olarak sanayi de ğ il ticaret odaklı Yeni iş fikirleri tesadüfi kaynaklı Gayrimenkul sahipli ğ i ve spekülatif kazanç alanları çok önemseniyor Şirketler ne kadar büyürlerse büyüsünler büyük ölçüde aile şirketi konumundalar


"İ şletmelerin Sınıflandırılması, Girişim, Girişimciler, ve Kobiler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları