Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamuda Hizmete Alma ve Atama. Hizmete alma ve atama Hizmete alma işlemi –insan gücü planlaması –İlan –Sınav –Değerlendirme ve atama gibi birçok işlemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamuda Hizmete Alma ve Atama. Hizmete alma ve atama Hizmete alma işlemi –insan gücü planlaması –İlan –Sınav –Değerlendirme ve atama gibi birçok işlemi."— Sunum transkripti:

1 Kamuda Hizmete Alma ve Atama

2 Hizmete alma ve atama Hizmete alma işlemi –insan gücü planlaması –İlan –Sınav –Değerlendirme ve atama gibi birçok işlemi kapsayan bir süreç Atama: bir idari işlem atamaya yetkili amirin, hazırlanmış bir onay belgesini imzalaması suretiyle, bir ölçüde hizmete alma sürecini tamamlayan son idari işlem

3 Hizmete alma sistemleri Merkezi sistem Kamuda hizmete almanın tek bir kurum ya da organ tarafından gerçekleştirilmesi Kurumsal sistem Hizmete almanın tek tek kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi Karma sistem Merkezi ve kurumsal sistemlerin birlikte uygulanması

4 Türkiye’de karma sistem dokuz yöntem 1. Merkezi sınava dayalı merkezi yerleştirme-KPSS-B, Yerleştirme yapılan kadrolar: Hizmetli, Şoför, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Avukat, Mühendis… 2. Merkezi sınava dayalı kurumsal sınav-KPSS-A, (A) Grubu kadrolar: Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı,Stajyer Kontrolör, Aday Kaymakam, Denetmen Yardımcısı… 3. Yalnızca merkezi sınava dayalı olarak- MEB için öğretmen, Sağlık Bakanlığı için ebe, hemşire, sağlık memuru atamaları 4. Yalnızca kurumsal sınavla -Polis memurluğuna atama, 657 4/B sözleşmeli personel ataması 5. Sınavsız merkezi yerleştirmeyle- Terörle mücadelede şehit düşenlerin ve çalışamayacak durumdaki malullerin eş, çocuk veya kardeşleri ya da çalışabilecek malullerin İçişleri Bakanlığına başvurusu İçişleri Bakanlığının, başvuruda bulunan adayın niteliğine göre ilgili kamu kurumuna atamayı teklif etmesi 6. Kura yoluyla- Sağlık Bakanlığının ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları için noter huzurunda yapılan çekilişle boş kadro/pozisyon sayısı kadar atama yapılması 7. Sınavsız olarak- 657 sayılı DMK 59 uncu maddede sayılan unvanlar: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM memurlukları, Başbakanlık ve Bakanlık müşavirleri, özel kalem müdürü kadroları 8. Naklen/Açıktan Atama yoluyla- Farklı personel kanununa göre görev yapanların (akademik personel, yargı mensupları) 657 sayılı Kanuna tabi kurumlara geçişi, emekli, özelleştirme-sonrası, istifa sonrası 9. Kanun aracılığıyla- Herhangi bir kamu kurumunda, sözleşmeli, geçici işçi, geçici personel statüsünde çalışanların memur statüsüne geçirilmesi

5 Kurumsal sistem… 1.ADLİ YÖNETİM Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı yardımcıları 2. AKADEMİK YÖNETİM Üniversitelerin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları (Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için ALES adlı merkezi sınavdan 70 ve üzerinde puan alınması zorunludur) 3. ASKERİ YÖNETİM Milli Savunma Bakanlığı Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkârları 4. GENEL –SİVİL YÖNETİM İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları [Üstkurullar personeli] 4.1. Güvenlik Yönetimi Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları Emniyet Teşkilatı mensupları 4.2. Sanat Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri

6 Değerlendirme Kamuda hizmete alma merkezi insangücü planlaması yapılmaması ve merkezi sınav sisteminin kapsam ve nitelik bakımından kesin bir yapıya kavuşturulamaması nedeniyle sorunludur. Merkezi sınav sisteminin kapsamı tüm istihdam türlerini ve tüm kamu kurumlarını kapsama bakımından dardır. Siyasal bir hakkın kullanılmasında sınav sisteminin paralı işlemesi sorunlu bir durumdur. Kamu hizmetine alma, ilkeleri ve işleyişi bakımından ayrı bir tüzükle düzenlenmelidir.

7 Atama nedir? Bir kişinin Kamu hizmetine girişi; Belirli makamlarda bulunması; Başka bir sınıfa geçmesi; Başka bir yerde görevlendirilmesi ile ilgili kararlar…

8 Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” 1982 AY/70 m. 1.Serbestlik-mecburi hizmet ve askerlik istisna 2.Eşitlik-dezavantajlı gruplar, hüküm giymiş olanlar 3.Görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilememesi

9 Genel şartlar 657/48-A 1. Türk vatandaşı olmak 2. Yaş şartı- 657/40 3. Öğrenim şartı-657/41 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak 5. Bazı suçlardan dolayı mahkum olmamak 6. Askerlik şartı 7. Sağlık şartı

10 Özel şartlar 657/48-B 1.Hizmet göreceği sınıf için 36. ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarından birinden diploma almış olmak 2. Kurumların özel kanun ve diğer mevzuatında aranan şartları taşımak

11 Adaylık Sınavlarda başarılı olanlar kurumlarınca “memur adayı” olarak atanır. Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz

12 Adayları Yetiştirilmesi Temel eğitim Hazırlayıcı eğitim ve staj Madde 56 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/21 md.) “Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.” Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/22 md.) Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi“Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. ”

13 Asli memurluğa atanma 1. Adaylık süresinin dolması 2. Eğitimde başarılı olma 3. Disiplin cezası almamış olmak

14 İşe başlama Aynı yerdeki göreve atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü, Başka yerdeki göreve atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini –İzleyen iş günü işe başlamak zorundadır. Bu sürelerde işe başlamayanları atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemez.


"Kamuda Hizmete Alma ve Atama. Hizmete alma ve atama Hizmete alma işlemi –insan gücü planlaması –İlan –Sınav –Değerlendirme ve atama gibi birçok işlemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları