Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI ANKARA-2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI ANKARA-2008."— Sunum transkripti:

1 1 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI ANKARA-2008

2 2 AMAÇ ►Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın ve diğer menkul kıymetler ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır.

3 3 KAPSAM ►Bu Kanun; para, döviz, altın cinsinden kıymetlerin yurda getirilmesi, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler ile taşınmazların ise beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

4 4 Uygulama Esasları ►1/10/2008 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında sahip olunan ve varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen para, altın, döviz, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler ile taşınmazlar, Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Türkiye’deki bankalara veya vergi dairelerine beyan tarihi itibarıyla Yeni Türk Lirası değeriyle beyan edilir.

5 5 Uygulama Esasları Beyan edilen kıymetlerden; ►Yurt dışından Türkiye'ye getirilen para, döviz ve altın ile diğer kıymetlerin beyan tarihini izleyen bir ay içinde en az bir yıl süreyle Devlet tahvili veya Hazine bonosuna yatırılması, en az bir yıl süreyle vadeli hesaplarda tutulması ya da beyan tarihini izleyen üç ay içinde nakdi sermaye artırma işlemlerine başlanılmak ve altı ay içinde tamamlanmak kaydıyla % 0,5 ► Yurt dışından Türkiye'ye getirilen para, döviz ve altın ile diğer kıymetlerin beyan tarihini izleyen bir ay içinde Türkiye'ye getirildiğinin tevsiki kaydıyla % 1

6 6 ►Yurt dışında bulunan taşınmazların değeri üzerinden % 1 ►Yurt dışında bulunan diğer kıymetlerin değeri üzerinden % 2 oranında vergi tarh edilir ve tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir.

7 7 Uygulama Esasları ►Bankalar kendilerine bildirilen iktisadi kıymetlere ilişkin olarak hesapladıkları vergileri bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öder. ►Bu Kanun kapsamında beyan edilen iktisadi kıymetlerden hareketle geçmişe yönelik hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz.

8 8 Uygulama Esasları ►Bu Kanun hükümlerinden yararlanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında, bu Kanun kapsamındaki beyanlarıyla ilgili olarak 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (282 nci maddesinde sayılan suçlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerden kaynaklananlar dışındaki suçlar hariç) hükümlerine göre takibat, inceleme ve soruşturma yapılamaz.


"1 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI ANKARA-2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları