Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL DEĞİŞME ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL DEĞİŞME ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL DEĞİŞME ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

2 1-) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok hızlı bir gelişme sürecine giren Japonya’da ekonominin büyümesiyle hizmet talebi arttı, kadınlar daha kolay iş bulmaya başladı. Bugün çalışanların %40 ‘ını oluşturan kadınlar için Konfiçyüs’ün “Gençliğinde babana, yetişkinliğinde kocana; yaşlılığında oğluna hizmet edeceksin” ilkesi önemini hızla yitiriyor; eski geleneklerin etkisi ve görücü usülü evlilik azalıyor. Kadın çağdaş dünyada erkeklerle aynı statüye ulaşıyor. Bu parçada sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisidir? Ulusal amaçların ekonomik gelişme üzerindeki etkisine Siyasal yönetimdeki değişmenin ulusal amaçlar üzerindeki etkisine Ekonomik değişmenin toplumsal değerler üzerindeki etkisine Toplumsal değerlerdeki değişmenin eğitim sistemi üzerindeki etkisine Ekonomik gelişmenin siyasal yönetim üzerindeki etkisine

3 2-) Eskiden, aşıklar diyar diyar gezerek halkın dertlerinin duyurulmasına aracılık ederlerdi. Kars yöresinden bir aşık, büyük bir sevdayı; Sivas yöresinden bir aşık, köyündeki yoksulluğu şiirine, türküsüne döküp diğer insanlara ulaştırırdı. Bugün basın ve televizyon var. Bu nedenle, ülkemizde aşık geleneğin sona eriyor. Bu parçada, aşık geleneğinin son bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır? Toplumsal gereksinimlere Teknolojik değişmelere İşbölümündeki farklılaşmalara Bilgi birikimindeki çeşitlenmelere Bireyler arası dayanışmanın azalmasına

4 Toplumsal kurumların hızla değişmesi bunalımlara yol açabilir.
3-) Toplumsal kurumların değişmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Toplumsal kurumların değişmesi, zaman ve hız bakımından birbirinin aynı değildir. Toplumsal kurumların hızla değişmesi bunalımlara yol açabilir. Uzun bir geçmişi olan toplumsal kurumlar değişmeye uğramaz Bazı toplumsal kurumların değişmesi, toplumda daha büyük değişmelere yol açabilir. Bir toplumsal kurumun değişmesi, bazı toplumsal kurumları daha hızlı ve daha çok etkiler.

5 4-) Geleneksel toplumlarda görülen geniş aile tipi, endüstrileşme ile birlikte yerini çekirdek aile tipine bırakmaya başlamıştır. Bu gözlem, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olabilir? Sosyal tabakalaşma Sosyal dayanışma Sosyal değişme Sosyal etkileşim Sosyal çözülme

6 Teknik bilgi ile birlikte insana saygının öğretilmesine önem verilmesi
5-) Hosgörüsüzlük ve saldırganlığın egemen olduğu çevrelere ileri teknolojinin sokulması tehlikeli olabilir. Burada sözü edilen sakıncayı ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisinin en uygun yol olması beklenir? Geri kalmış toplumlarda teknoloji kullanımının ileri toplumların denetimine verilmesi Her toplumun kendi ürettiği teknolojiyi kullanması, dışarıdan teknoloji almaması Teknik eğitimden vazgeçilerek insanı ahlaken yüceltecek bir eğitime ağırlık verilmesi Teknolojik gelişmenin toplumsal değerlerdeki değişme hızına uyacak ölçüde yavaşlatılması Teknik bilgi ile birlikte insana saygının öğretilmesine önem verilmesi

7 Çevrenin ve toplu yaşamın yeniliklerle uyumlu hale getirilmesine
6-) Otomobil icat edildikten sonra, trafik akışını sağlayacak yeterli genişlikte yollar yapılmasaydı, otomobil-yaya ilişkisini düzenleyecek kurallar konmasaydı belki de otomobil insanlar tarafından kabul görmeyecek, bu denli yaygınlaşmayacaktı. Buna göre, teknolojik gelişmelerin kabul görmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Çevrenin ve toplu yaşamın yeniliklerle uyumlu hale getirilmesine Sorun yaratabilecek teknolojik değişmelerin engellenmesine Çevrenin düzenlenmesinde ekonomik olanaklardan yararlanılmasına Değişmeye neden olan etkenlerin açıklanmasına Sorunların çözümünde önceki deneyimlerden yararlanılmasına

8 İnsanların düşünsel çalışma olanağının artması
7-) Makineleşmeyi, insanları tembelliğe ittiği, kırları yok edip kentleri doğurduğu, çevreyi kirlettiği, çalışanlar arasındaki farklılaşmayı pekiştirdiği ve insanlar arasında yabancılaşmaya neden olduğu için kınıyorum. Böyle bir eleştiriye, makineleşme sonucu ortaya çıkan aşağıdaki durumlardan hangisi yol açmıştır? İnsanların düşünsel çalışma olanağının artması İnsangücü ile gerçekleştirilmeyecek işlerin başarılması İnsan emeğindeki verimin yükselmesi Emeğin üretimdeki payının azalması Doğadaki dengenin ve toplumdaki düzenin değişmesi

9 8-) Zanaatkarlar atölyelerde insan nüfusuna yetecek miktarda üretim yapamıyorlardı. Bunun sonucu olarak fabrika tarzı, seri ve bol üretime geçildi. Artan üretimi karşılayacak hammaddeyi ve enerjiyi bulma ve ürün fazlasını başka ülkelere gönderme isteği, taşımacılığın ve petrolün önem kazanmasını sağladı. Üretimin ve bilgilerin artması, insanlara bir an önce hem ürünlerin tanıtılmasını hem de bilgilerin iletilmesini gerektirdi. Bu da iletişim devrimini doğurdu. Yukarıda verilenlere göre, toplumsal değişmeye neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? İnsan gereksinimleri Yönetim yapısı Hızlı nüfus artışı Kültürel ilişkiler Toplumsal dayanışma

10 Geleneksel ve çağdaş özelliklerin bir arada bulunması
9-) Toplumsal ögelerin değişme hızları birbirinden farklıdır. Bu yüzden belli bir zaman aralığında bazı toplumsal ögeler hızla değişerek farklılaşırken bazı öğelerde çok az değişiklik görülür. Bu toplumda gözlenebilecek aşağıdaki durumlardan hangisi bu görüşle açıklanabilir? Geleneksel ve çağdaş özelliklerin bir arada bulunması Toplumsal değişimin kararlı ve sürekli olması Toplumda olup bitene karşı duyarlılığın artması Kişisel ve yüzyüze ilişkilerin yaygınlaşması Bazı toplumsal kurumların birden çok işlevi yerine getirmesi

11 10- Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal çözülme” kavramını açıklar?
Yerleşik kurallardan farklı, yeni kuralların oluşması Bireylerin birbirlerinin çıkarlarını sınırlamaya çalışması Toplumsal kurallara karşı kayıtsızlığın yaygınlaşması Farklı değerlere sahip bireylerin bir arada yaşaması Geçici olarak eski toplumsal düzene dönelmesi

12 Bu durum, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek oluşturur?
11-) İngiltere’de demiryolu ağı kurulunca, üretilen mallar trenle taşınmaya başlandı. Bu durum hem maliyeti azalttı, hem de yöresel pazarların yapısını değiştirerek rekabeti artırdı. Böylece fiyatlar düştü, halkın satın alma gücü yükseldi. Bu durum, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek oluşturur? Ekonomideki gelişmenin uluslararası ticareti güçlendirmesi Üretimde yeni araç gereç kullanımının verimi artırması Altyapıdaki değişmenin ekonomik yaşayışı etkilemesi Ekonomik canlanmanın yeni buluşları özendirmesi Üretim teknolojisindeki gelişmenin çalışma koşullarını değiştirmesi


"SOSYAL DEĞİŞME ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları