Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Resmî Yazışmalar T.C ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

2 Yazışma işlemlerini düzenleyen mevzuat
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (2/12/2004 tarihli ve sayılı RG) Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Valilik Ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Uygulama Yönergesi İçişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgeler Standart Dosya Planları İmza Yetkileri Yönergeleri

3 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
02 Aralık 2004 Sayı: 25658 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

4 RESMİ YAZIŞMA TÜRLERİ 1- Normal Yazılar 2- Acele ve Günlü Yazılar
3- Gizlilik Derecesine Göre Yazılar

5 Tanımlar Bu Yönetmelikte geçen; a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi, b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri, c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri, d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,

6 f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren
Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER ( ) 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler İç Genelgeler Dış Genelgeler 07 Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler 99 Diğer 020 Olurlar, Onaylar 030 Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller Anlaşmalar Sözleşmeler Protokoller 040 Faaliyet Raporları Haftalık faaliyet raporları f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, STANDART DOSYA PLANI İçişleri Bakanlığı Web Sitesinde duyurulmuş ve 02/01/2007 tarihinden itibaren tüm bakanlık teşkilatında uygulanmaya başlanmıştır.

7 g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, ifade eder. 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm

8 Resmi yazıların en az (2) iki nüsha olarak düzenlenmesi gerekir.
E-Posta Adresi Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır. Elekronik Ağ Adresi NÜSHA SAYISI Resmi yazıların en az (2) iki nüsha olarak düzenlenmesi gerekir.

9 BELGE BOYUTU Resmi yazışmalarda 210 mm 210 mm 148 mm A5 297 mm A4

10 YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU
Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunda kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

11 RESMİ YAZININ BÖLÜMLERİ
BAŞLIK SAYI BİRİM KOD NUMARASI KONU TARİH GÖNDERİLEN MAKAM İLGİ METİN İMZA EK DAĞITIM PARAF

12 ÜST YAZI ONAY

13 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
BAŞLIK BÖLÜMÜ Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra KURUM VE KURULUŞUN ADI büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. T.C ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

14 Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçmez.
Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır. T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü

15 SAYI VE KAYIT BÖLÜMÜ: Dosya planına göre verilen kod numarası, Standart Dosya Planına göre verilecek klasör numarası ve kayıt numarası, başlığın son satırından iki aralık aşağıya ve yazı alanının en soluna yazılan sayı yan başlığından sonra yazılmaktadır. ÖRNEK: Sayı: B.05.4.VLK / 888 Birim Haberleşme Kod no SDP Kayıt No No

16 SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak standart dosya planındaki dosya numarası, dosya numarasından sonra ( / ) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü X Sayı: B.05.4.VLK /

17 Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve / veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır (Örnek: 2). Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

18 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
TARİH Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına ( / ) işareti konularak yazılır. T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü X Sayı:B.05.4.VLK /06/2012

19 4- KONU BÖLÜMÜ: Yazının konusu, sayı yan başlığının bir aralık altına "Konu" yan baş-lığından sonra yazılmaktadır. Yazının konusunun başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde kısa ve özlü bir biçimde ifade edilmesi gerekmektedir. Sonunda “hk.” “dair”gibi kısaltmalar yazılmayacaktır. Konu başlık bölümündeki TC. kısaltması hizasını geçmeyecektir. ÖRNEK: Konu:

20 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
KONU Konu, sayının bir aralık altına “ Konu: " yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “ T.C. " kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü X Sayı : B.05.4.VLK Konu: XXXXXXXXXXX /10/2012

21 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
GÖNDERİLEN MAKAM Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü X Sayı : B.05.4.VLK Konu: XXXXXXXXXXX /10/2012 2 – 4 aralık İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

22 Kişilere yazılan yazılarda; “ Sayın " kelimesinden sonra Adı SOYADI
Unvanı yazılır T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü X Sayı : B.05.4.VLK Konu: XXXXXXXXXXX …/10/2012 2 – 4 aralık Sayın Prof. Dr. Recep TOPARLI Türk Dil Kurumu Başkan Danışmanı

23 SONRAKİ SAYFADA BAŞLIK
T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü X SONRAKİ SAYFADA BAŞLIK Sayı : B.05.4.VLK Konu: XXXXXXXXXXX /10/2012 İZMİR VALİLİĞİNE (İl Yazı İşleri Müdürlüğü) T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü X Sayı : B.05.4.VLK Konu: XXXXXXXXXXX /10/2012 -2- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

24 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
T.C. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü    Sayı : B.05.4.VLK / /10/2012 Konu : Hizmet İçi Eğitim Sayın Ayşe AKTAŞ İlçe Yazı İşleri Müdürü 35630 Çiğli-İZMİR Resmi Yazışma Kuralları ile ilgili olarak …………………………………………

25 İLGİ BÖLÜMÜ İlgi bölümü, hazırlanan resmi yazının önceden yazılan bir yazıya cevap veya başka bir yazıyla ilgisi olduğunu belirtmektedir. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılmaktadır. İlgide yer alan bilgilerin bir satırı geçmesi durumunda “İlgi:” kelimesinin altının boş bırakılması gerekmektedir. İlgi: 15/03/2005 tarihli ve B.05.4.VLK /236 sayılı yazı.

26 (İl Yazı İşleri Müdürlüğü)
İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) " konularak kullanılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. Sayı : B.05.4.VLK / Konu: XXXXXXXXXXX …/10/2012 2 – 4 aralık İZMİR VALİLİĞİNE (İl Yazı İşleri Müdürlüğü) 2 aralık İlgi: a) 13/02/2007 tarihli ve B.05.4.VLK /263 sayılı yazı. b) 17/02/2007 tarihli ve B.05.4.VLK /281 sayılı yazı. c) 27/06/2007 tarihli ve B.05.4.VLK /945 sayılı yazı.

27 METİN BÖLÜMÜ Planlı anlatım olmalıdır.
Olumlu, doğal ve içten anlatım tarzı kullanılmalıdır. Açık yazılmalıdır. Doğruluk ilkesine göre yazılmalıdır. Saygılı dil kullanılmalı ve okuyucuya hitaben yazılmalı. Yalın ve kısa olmalı. Resmi yazılarda, metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının sonrasında bir boşluk bırakılmalı. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanmalı. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta ( ) sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 - yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılmalı.

28 Arz ve rica Alt makama yazılan yazılar “… rica ederim”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “… arz ederim”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “… arz ve rica ederim” biçiminde bitirilmektedir. * Örnekler; Bilgilerinize arz ederim. Bilgilerinizi rica ederim. Bilgilerinizi arz ve rica ederim. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

29 İMZA İmza bölümünde yazıya imza atacak olanın adı, soyadı ile makam ve ünvanı bulunur. Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı ve soyadı yazı alanının en sağına kendi satırları arasında ortalı yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar.

30 İMZA Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………………… 2- 4 Aralık (imza) Adı SOYADI Ünvanı

31 Genel Müdür Yardımcısı
İMZA Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda yer alır ……………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… (imza) (imza) Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı Adı SOYADI Genel Müdür

32 İMZA Atama kararnamelerinde imza bölümü ise
……………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… (imza) CUMHURBAŞKANI (imza) (imza) Başbakan Bakan

33 ONAY Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra dört satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk (2 satır) bırakılarak onaylayanın adı soyadı ve altına da unvanı yazılır. …..’nın görevlendirilmesini olurlarınıza arz ederim. Ayşe AKTAŞ İlçe Yazı İşleri Müdürü OLUR …/10/2012 Dr. Mustafa ARI Kaymakam

34 ONAY Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili Uygun görüşle arz ederim ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. …………..MAKAMINA ……………………………………………………………………………… ……..………..…………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Ayşe AKTAŞ İlçe Yazı İşleri Müdürü Uygun görüşle arz ederim. …../10/2012 Dr. Mustafa ARI Kaymakam O L U R …./10/2012 İsmail KAYA Vali A. Vali Yardımcısı

35 EKLER Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EKLER:" ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.

36 EKLER Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır.

37 DAĞITIM Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “ EKLER "den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “ DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır.

38 PARAF Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır

39 KOORDİNASYON Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “ Koordinasyon: " yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir

40 ADRES Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır

41 GİZLİ YAZILAR Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir

42 İVEDİ ve GÜNLÜ YAZILAR, TEKİT YAZISI
Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür Resmi bir yazının tekit edilmesi o yazının gereğinin süresi içinde yapılmadığı anlamını taşır. Yazıya uygun sürede cevap vermeyen kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Birinci tekitte hatırlatmada bulunulur, İkinci tekitte gecikme nedenleri sorulur, Üçüncü tekitte ise sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

43 SAYFA NUMARASI Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir 1/9 2/9 9/9

44 ASLINA UYGUNLUK ONAYI Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

45 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
1- KAYIT KAŞESİ Gelen evraklar uygun bir kaşe hazırlanarak kaydedilir. Bu kaşeler evrakın ARKA yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır. ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü KAYIT TARİH SAYI HAVALE GEREĞİ BİLGİ DOSYA NO EKLER

46 RESMİ YAZILARIN GÖNDERİLMESİ VE ALINMASI
Normal yazılar, normal iletişim vasıtasıyla herhangi bir özellik belirtilmeden gönderilir. Gizli ve çok gizli yazılarda yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek şekilde kırmızı renkle belirtilir. Çok gizli yazıların çift zarfla gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların elektronik posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

47 EVRAK SENEDİ İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. GÖNDEREN ALAN TARİH SENEDİ HAZIRLAYAN Sıra No Belgenin Konusu (Tarih ve Sayısı) Kopya Adedi Kopya No Ekler Dil SENEDİ İADE EDENİN: Adı ve Soyadı : Görevi : İmzası : Tarih Saat

48 Çok gizli ve gizli yazıların alınması
"Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

49 Zarfların sol üst köşelerine gönderen makamların kaşeleri basılır ve yazının sayısı yazılır.

50 Zarfın ortasına gideceği makam ve adresi posta koduyla birlikte açıkça yazılır.

51 Acelelik derecesi zarfın sağ üst köşesine kırmızı mürekkep ile damgalanır.

52 ÖRNEK T.C. GİZLİ İVEDİ ÇİĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GİZLİ
Çiğli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Posta Kodu:35630 Sayı : ÇİĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GİZLİ

53 Faks’la gönderilen yazılara(mesaj) göre hemen işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yazı ancak teyidinin yapılmasından sonra resmi evrak özelliğindedir, Fax’ la gönderilen yazıların(mesaj) beş gün içinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

54 VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete: Sayısı: 27958

55 Evrak, bu Yönetmelik acısından aşağıda belirtilen türlere ayrılır;
a) Özellik taşıyan evrak b) Değerli evrak c) Normal evrak

56 Özellik taşıyan evrak; Üzerinde ayrı bir gizlilik veya ivedilik derecesi bulunan çok gizli, gizli, özel, hizmete özel, kişiye özel, çok ivedi, ivedi ve günlü işareti taşıyan evraktır. 1) Çok gizli evrak; izinsiz olarak açıklandığı takdirde Milletimize ve Müttefiklerimize hayati bakımdan son derece zarar verecek olan, güvenlik bakımından son derece önemli bilgileri kapsayan ancak, belirli yetkideki görevlilerce bilinmesi ve görülmesi gereken ve el değiştirmesi ile saklan­ması özel bir usule tabi olan evraktır. 2) Gizli evrak; izinsiz olarak açıldığı takdirde Ulusal güvenliğimiz, saygınlık ve çıkarlarımızı ciddi biçimde bozacak olan ve kapsadığı konu itibariyle yetkisiz kimselerce bilinmesi sakıncalı görülen evraktır. 3) Özel evrak; izinsiz olanak açıklandığı takdirde Milletimizin veya bir şahsın zarar görmesine sebep olacak ve muhatabı olan makam sahiplerine güvenlik içinde ulaşması gereken evraktır.

57 4) Hizmete Özel evrak; ihtiva etliği bilgi itibariyle çok gizil, gizli ve özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen, fakat hizmeti yürütmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesine ihtiyaç duyulmayan evraktır. 5) Kişiye özel evrak; gizlilik dereceli olmayıp ancak, gittiği yerde, ve önceki İşlemlerinde belirli şahısların, amir veya sadece onun yetki verdiği personelin açabileceği evraktır. Mokam sahibinin adıma gelen evrak, üzerinde ayrı bir işaret taşımasa dahi kişiye özel evrak sayılır. 6) Çok ivedi evrak; kapsam bakımından derhal ve hiç bekletilmeden muhatabı olan birime veya görevliye teslimi gereken evraktır. 7) İvedi evrak; kapsamı bakımından süratle muhatabı olan birime veya görevliye teslimi gereken evraktır. 8) Günlü evrak; belirli bir zamanda veya evrakta belirtilen süre içinde bitirilerek muhatabı olan makama cevap verilmesini gerektiren evraktır. 9) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Makamlarından gelen evrakla, Bakan imzasını taşıyan evrak özellik taşıyan evrak gibi işlem görür. 10) Telgraf, teleks, faks, telefaks yazıları.

58 Genel İdare Kuruluşlarının Yazışmaları
A- Merkezi idarenin merkez kuruluşlarının il ve ilçelerdeki kuruluşları ile ilgili haberleşme ve yazışmaları valilik, B- İl genel idare kuruluşlarının il ve ilçe kademeleri arasındaki yazışmaları valilik ve kaymakamlık, C- Bir ilin merkez ilçesindeki genel idare kuruluşları arasındaki yazışmalar valilik, D- Aynı ilçedeki genel idare kuruluşları arasındaki yazışmalar kaymakamlık, E- Ayrı ayrı illere ait merkez ilçelerdeki genel idare kuruluşları arasındaki yazışmalar ilgili valilikler, F- Bir ilin veya diğer illerin ayrı ayrı ilçelerindeki genel idare kuruluşları arasındaki yazışmalar kaymakamlıklar, Kanalı ile yapılır.

59 Hazırlayan Ayşe AKTAŞ İlçe Yazı İşleri Müdürü
RESMİ YAZIŞMA KURALLARINA UYACAĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları