Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ RAPORLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ RAPORLAR."— Sunum transkripti:

1 ADLİ RAPORLAR

2 ADLİ RAPORLAR CEZA Caydırıcı, Suçun ağırlığı ile uyumlu
Herkese eşit uygulanabilir

3 ADLİ RAPORLAR TCK 86; ' Müessir fiil-Vücut dok. Karşı suçlar '
vücuda acı veren, kişinin sağlığında, Algılama yeteneğinde bozukluğa neden olan travmalar bir yıldan üç yıla kadar hapis  

4 (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama
etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

5 Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Kasten yaralama-m.86
(3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silâhla, işlenmesi hâlinde, cezada yarı oranda artış

6 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE 87
(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) Konuşmasında sürekli zorluğa, c) Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz.

7 (2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli değişikliğine, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz.

8 (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

9 SUÇUN AĞIRLIK ÖLÇÜSÜ 765 Hayati tehlike Mutad iştigal 0-10 gün
20 gün ve üzeri Kalıcı bozukluklar Uzuv veya havas zaaf veya tatili Söz söylemede bozulma veya kayıp Gebelik ile ilgili aksaklık Düşük Erken doğum Çehrede Sabit eser Daimi değişiklik

10 TCK 456 TCK 456. maddenin 1. ve 4. Fıkraları 2. ve 3. Fıkraları
basit ve hafif müessir fiiller 2. ve 3. Fıkraları ağır ve çok ağır müessir fiillere yer verilmiştir. Eylem hukuka aykırı olmadığı zaman müessir fiilden bahsedilmez (Ör: meşru müdafa, haklı bir sebebe dayalı cerrahi girişim gibi).  

11 Hafif Müessir Fiil 4. Fıkra
Hiçbir hastalığı veya mutad iştigalden kalmayı gerektirmemiş veya bir hastalık hali yahut mutad iştigalden kalma söz konusuysa bunların 10 günden fazla uzamamış olması gereklidir.

12 Basit müessir fiil TCK 456/1
Cismen eza Sıhhati ihlal Akli melekelerde teşevvüş PTSD 10-19 gün

13 Ağır Müessir Fiiller TCK 456/2
Kişinin hayati tehlikeye maruz kalmasına neden olmak 20 gün veya daha fazla süre ile mutad iştigale engel oluşturmak   Havastan birinin devamlı zaafına neden olmak (pratikte kullanılmamaktadır)   Azadan birinin devamlı zaafına neden olmak  

14 Ağır Müessir Fiiller TCK 456/2
Söz söylemede devamlı güçlüğe neden olmak   Gebe bir kadın aleyhine işlenip kadının erken doğumuna sebep olmak   Çehrede sabit eser oluşturmak

15 Çok Ağır Müessir Fiiller TCK 456/3
Kat'i veya Muhtemel Surette İyileşmesi Kabil Olmayacak Derecede Akıl veya Beden Hastalıklarından Birine Sebep Olma Havastan Birinin Kaybına Neden Olmak Uzuv Tatili

16 Çok Ağır Müessir Fiiller TCK 456/3
El veya Ayaklardan Birinin Kaybı Söz Söyleme Kudretinin Kaybı Çocuk Yapma Kabiliyetinin Kaybı Çehrenin Daimi Değişikliği Gebe Bir Kadının Çocuğu Düşürmesi

17 HAYATİ TEHLİKE 1 kafatası kemiklerinde kırık, çökme kırığı
ekstra veya intraserebral veya serebellar kanamalar, kontüzyonlar ağız, burun veya kulaktan kanlı likör gelmesi, hemotimpanium

18 HAYATİ TEHLİKE 2 nörolojik bulgu veren serebral lezyonlar
vertebra kırıklarında kord lezyonunun ortaya çıkması 3. Servikal vertebra ve üzerindeki seviyede oluşan vertebra fraktürleri (lezyon sadece kemiği ilgilendirse bile)

19 HAYATİ TEHLİKE 3 Vücut boşluklarını ilgilendiren yaralar (kafatası, göğüs, karın boşluğu) İç organ yaralanmaları Büyük damar ve sinir kesisi (m.Spinalis) Glans ve penis amputasyonu

20 HAYATİ TEHLİKE Toplam vücut yüzeyinin % 20 den fazlasının 2. Veya % 10 dan fazlasının 3. Dereceden yanmış olması Zehirlenmelerde alınan etkili maddenin solunum, dolaşım veya sinir sisteminden birine müdahaleyi gerektirecek derecede etkilemiş olması

21 ADLİ RAPOR Adli muayene ve kayıtlar için ayrı bir kayıt defteri tutulmalı. Muayeneye gönderilen kişinin kimlik kontrolü yapılmalı Müessir fiile uğranılan gün ve saat belirtilmeli. Yaralının muayene edildiği gün ve saat belirtilmeli. Anamnez ayrıntılı alınmalı, Fizik muayene bulguları,konsültasyonlar ve psikolojik değerlendirme kaydedilmeli,

22 ADLİ RAPOR Lezyonların yerleri, büyüklükleri, özellikleri, varsa yaraların iyileştiğini gösteren bulgular, yaranın içinde bulunan yabancı cisimler Şahsın yaşamını tehlikeye sokup sokmadığını gösteren bulgular belirtilmeli Bulgulara göre kişinin tıbbi müdahale,sağlık ve algıda bozulma varlığı yazılmalı


"ADLİ RAPORLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları