Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Rapporteur Judge-Supreme Court.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Rapporteur Judge-Supreme Court."— Sunum transkripti:

1 UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Rapporteur Judge-Supreme Court

2 YARGININ MODERNİZASYONU Film eklenecek MODERNIZATION OF JUDICIARY

3 YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.'un (bir bilgisayar firması) başkanı – 1977) Bugün sadece Türkiye’de 50 Milyon kişi internet kullanmaktadır. MODERNIZATION OF JUDICIARY "I do not see any reason why people have computers in their homes." (Kenneth Olsen, President of Digital Equipment Corp. - ( the computer company – 1977) Today just in Turkey, 50 million people use Internet.

4 PROJENİN AMACI UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi (UYAP) ile Yargıtay'daki yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, şeffaf ve etkin mahkeme yönetimi ve elektronik arşivin oluşturulması hedeflenmiştir. AIM OF THE PROJECT It is aimed with UYAP Supreme Court Information System (UYAP) that carring out judicial activities more effectively and efficiently, accelerating business processes and creation of electronic archives.

5 PROJE AŞAMALARI  2003 sonu Yazılım Sözleşmesinin İmzalanması,  2004 Yazılım Geliştirme,  2005 Yazılım Yaygınlaştırma,  2006- ∞ Yazılım Uygulama,  Yerli sermaye kullanılmıştır,  Yazılım Türk mühendislerince geliştirilmiştir,  Yazılım açısından dışarıya bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir,  Yargıtay kendi yazılımını kendisi geliştirmektedir,  Dünyanın örnek aldığı bir proje olma başarısını göstermiştir, MILESTONES OF THE PROJECT  End of the 2003 Signing of Software Contract,  2004 Developing Software,  2005 Generalization the use of Software,  2006- ∞ Implementation,  Domestic capital is used,  Software is developed by Turkish engineers,  In terms of software to eliminate the foreign dependency is aimed,  Supreme Court develops own software,  The project succeeds as an example which is followed by the world,

6 SAYILARLA YARGITAY  387 Yargıtay üyesi,  500 Tetkik Hakimi,  170 Cumhuriyet Savcısı,  2000 Personel,  23 Hukuk Dairesi Başkanlığı,  15 Ceza Dairesi Başkanlığı,  Ve idari birimler, SUPREME COURT BY NUMBERS  387 Member of the Supreme Court,  500 Rapporteur judges,  170 Supreme Court prosecutor,  2000 Personnel,  23 Civil Chambers,  15 Criminal Chambers,  And administrative units,

7 DONANIM SAYILARI  1000 adet dizüstü bilgisayar,  700 adet masa üstü bilgisayar,  500 adet yazıcı,  70 adet tarayıcı,  2200 adet network ucu,  Müzakere Salonu Sistemleri, E-imza altyapısı, Görsel Dosya inceleme, Her türlü veriye erişim, HARDWARE ENTITIES  1000 pcs notebook computers,  700 pcs desktop computers,  500 pcs printer,  70 pcs scanner,  2200 pcs network ends,  Court Room Systems E-signature infrastructure, Visual File inspection, Access to all kinds of data,

8 UYGULANDIĞI BİRİMLER 1.Yargılama faaliyetlerinde, 2.İdari Birimlerde, 1.Personel Müdürlüğünde, 2.Eğitim ve Sosyal işlerde, 3.İdari Mali İşlerde, 4.Tasnif Kurulunda, 5.Poliklinikte, 6.Tedavi Bürosunda, 7.Kütüphanede, 8.Kapı girişlerinde, 3.Siyasi Parti kayıtlarında, UNITS APPLIED 1.Trial Activities, 2.Administrative Units, 1.Personnel Directorate, 2.Education and Social Affairs, 3.Administrative and Financial Affairs, 4.Classification Board, 5.Clinic, 6.Treatment Bureau, 7.Library, 8.Door entrances, 3.Political Party Records,

9

10

11 ENTEG. SAĞ. BİRİMLER 1.Anayasa Mahkemesi, 2.İlk Derece Mahkemeleri, (UYAP) 3.MERNİS, 4.ADLİ SİCİL, 5.TAKBİS, 6.POLNET, 7.VEDOP, 8.BANKALAR, 9.PTT, 10.GSM Operatörleri, 11.SGK, 12.………………….. INTEGRATED UNITS 1.Constitutional Court, 2.Court of first instance, (UYAP) 3.MERNİS - Ministry of Interior, 4.ADLİ SİCİL - Judicial statistics and records, 5.TAKBİS - Land Registry, 6.POLNET - Police, 7.VEDOP - Tax Automation System, 8.BANKALAR - Banks, 9.PTT – Turkish Post, 10.GSM Operators, 11.SGK - Social Security Association, 12.…………………..

12 ENTEG. SAĞ. BİRİMLER UYGULAMA INTEGRATED UNITS

13 Adliye Adalet Bakanlığı Diğer Kamu Kurumları Kolluk Kuvvetleri Noterler-Barolar Birliği. YARGITAY Nüfus ve Vat. Müd. Tapu ve Kad. Müd.

14

15 ELEKTRONİK DOSYA 1.İlk derece mahkemelerinden dosyalar elektronik dosya olarak gelmektedir. 2.Bu dosyaların; 1.Esas kayıt işlemleri, 2.Otomatik Esas ve karar numarası verme işlemleri, 3.Duruşma işlemleri, 4.Tebligat/davetiye hazırlama, 5.Dosya inceleme / rapor, ilam hazırlama işlemi, 6.Her türlü defterin tutulması işlemi, ELECTRONIC FILES 1.Files come from courts of first instance as an electronic files. 2.These files; 1.Registration, 2.Automatically given registration and decision numbers, 3.Records of the trial, 4.Notification / trial invitation preparation, 5.File review / report and verdict draft preparation, 6.All kind of records keep electronically,

16 ELEKTRONİK DOSYA 3.Seri dava dosyaları işlemleri, 4.Şablon özelleştirme işlemleri, 5.Her türlü evrak içinde arama işlemi, 6.Adli yazışmaların tamamı sistem üzerinden yapılabilme, 8.Bütün kullanıcılara e-pota hesapları tanımlanmıştır. Bu hesaplar Portal hesabı ile entegre edilmiştir. 9.Vekil bilgileri devamlı olarak güncellenmekte, 10.Her türlü rapor ve istatistik sistem üzerinden alınabilmektedir. ELECTRONIC FILE 3.Serial case records, 4.Template customization, 5.Full text search over all kinds of documents, 6.All judicial correspondence could be done via UYAP, 8.All users e-mail adresses are created and integrated with users’ Portal accounts. 9.Personal representative informations are updated continuously, 10.All kinds of reports and statistics could be taken from the system.

17 KÜTÜK BİLGİLERİ Ekran görüntüsü LOG INFORMATION Ekran görüntüsü

18 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1.Hukuk Dairelerinden 19/21, 2.Ceza Dairelerinden 11/11, 3.Üyelerin 235/250,* (YO) 4.Tetkik hakimlerinin 500/530, 5.C. Savcılarının 170/170, 6.Personelin %90 e-imzası mevcuttur. 7.Adli ve idari faaliyetler, 8.Sisteme güvenli erişim, 1.Bilgisayar açılışı, 2.UYAP erişimi, 3.******* E-SIGNATURE APPLICATIONS 1.Civil Chambers 19/21, 2.Criminal Chambers 11/11, 3.Members 235/250,* 4.Investigating judges 500/530, 5.Public Prosecutors 170/170, 6.90% of Staff have/use e- signature. 7.Judicial and administrative activities, 8.Secure access to the system, 1.Computer Start-Up, 2.UYAP access, 3.*******

19 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1.Not fişlerinde kağıt ortamı terk edilmiştir, 2.4 Daire Başkanlığında ilk derece mahkemelerine kağıt ortamında ilam gönderilmemektedir, 3.Tehiri icra kararları elektronik imzalı olarak göndermektedir, 4.Kağıt ortamı terk edildiğinde yıllık, 1.15.000 Top kağıt=75.000.000 sh.=75.000 TL Kağıt tasarrufu, 2.1000 Adet toner=220.000 TL Toner tasarrufu 3.Çevreye katkısı, E-SIGNATURE APPLICATIONS 1.Note slips could be sent to Ministry of Justice electronically, 2.4 of the Chambers sent verdicts to the Firs Instance Courts only electronically not paper ones, 3.e-signiture signed supersedeas sent, 4.When paper environment leaved, 1.15.000 reams of paper=75.000.000 pg.= 75.000 TL saved paper, 2.1000 pieces toner=220.000 TL Toner saved, 3.Contribution to environment,

20 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI UYGULAMA E-SIGNATURE APPLICATIONS

21

22

23 MÜZAKERE SALONUNDA 1.…

24 ELEKTRONİK DOSYA Nüfus kayıtları, Adli Sicil kayıtları, Trafik Tescil kayıtları, Tutuklu/hükümlü bilgileri, Bir kısım tapu kayıtları, Pasaport bilgileri, Sosyal güvenlik bilgileri, Tebligat safahat aşamaları, ……………. Online alınabilmektedir. ELECTRONIC FİLE Birth records, Criminal records, Traffic registry records, Convict/prisoner information, Some of land registr records, Passport information, Social security information, Notification stages, ……………. are received online.

25 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  ELEKTRONİK İŞLEMLER  Madde 445-. 1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır LEGAL ARRANGEMENT No. 6100 CIVIL PROCEDURE LAW  ELEKTRONIC TRANSACTIONS  Artical 445-.1) National Judiciary Network System(UYAP), information system created for the execution of justice services in the electronic environment. The case and other trial procedures where carried out in electronical environment by using UYAP data is recorded and stored

26 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  ELEKTRONİK İŞLEMLER  Madde 445-.  2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir.  ……………. LEGAL ARRANGEMENT No. 6100 CIVIL PROCEDURE LAW  ELEKTRONIC TRANSACTIONS  Artical 445-.  2) In electronic environment, by using the secure electronic signature could be prosecuted, advance and fees could be paid, the case files reviewed. Under the this law provided as the physical preparation of reports and the documents could be prepared and sent electronically with the secure electronic signature.  ………………

27 ELEKTRONİK HİZMETLER 1.Doküman Yönetim Sistemi, 2.Karar Arama, 3.Dosya Sorgu, 4.Emsal Karar Arama, 5.UYAP Mevzuatı, 6.UYAP Bilgi Bankası, 7.AİHM Kararları, 8.SMS Bilgi Sistemi, ELECTRONIC SERVICES 1.Document Management System 2.DecisionSearch, 3.File Query, 4.Precedent Search, 5.UYAP Legislation, 6.UYAP Data Bank, 7.ECtHR Decisions, 8.SMS Information System,

28 Doküman Yönetim SistemiDocument Management System

29 ELEKTRONİK HİZMETLER- Karar Arama ELECTRONIC SEVICES- Decision Search Hakim-savcılar, AYM, Sayıştay, Barolar Birliği

30 ELEKTRONİK HİZMETLER- Dosya Sorgu 1., ELECTRONIC SERVICES- File Query

31 ELEKTRONİK HİZMETLER ( Emsal Karar Arama ) ELEKTRONIC SERVICES ( Precedent Search)

32 ELEKTRONİK HİZMETLER- UYAP Mevzuatı ELECTRONIC SERVICES- UYAP Legislation

33 ELEKTRONİK HİZMETLER- AİHM Kararları ELEKTRONIC SERVICES- ECHR Decisions

34 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ AVRUPA E- DEVLET ÖDÜLLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI İsveç'in Malmö şehrinde 20 Kasım 2009 tarihinde yapılan Avrupa e-Devlet Ödüllerinde toplam 31 devlete ait 259 proje arasından İdari Etkinliği ve Etkililiği Artıran e- Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP Projesi finalist olmuş, vatandaşlara Yönelik e- Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi Birincilik ödülünü kazanmıştır. INTERNATIONAL AWARDS UYAP SMS INFORMATION SYSTEM HAS RECEIVED THE FIRST PRIZE OF EUROPEAN E-STATE AWARD In Swedish city of Malmo the European e- Government Awards on 20 November 2009 through total of 259 projects from 31 state- owned in the category of Enhancing Administrative Efficiency and Effectiveness of e-Government Applications UYAP became a finalist, and UYAP SMS Information System gained a first prize in the category of e- government applications for citizens.

35 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Oracle Tarafından Düzenlenen En Çevreci Projeler Yarışmasında Ödül Kazandı. ABD’nin San Francisco şehrinde 12 Ekim 2009 tarihinde yapılan "Oracle Açık Dünya" etkinliğinde, çevreye faydalı bir etki oluşturan, kağıt tüketimini azaltan, iş süreçlerini etkili hale getirip zaman, işgücü ve kağıttan tasarruf sağlayan proje olarak en çevreci proje seçilmiştir. INTERNATIONAL AWARDS UYAP, has been selected as one of the winners of Oracle's 'Enable the Eco-Enterprise‘ award. I n San Francisco the city of United States “Oracle Open World” event held on October 12, 2009, UYAP has been selected as the most environment- friendly project which creates beneficial effect for environment, reduces paper consumption and streamlines business processes to save the time, labor and paper.

36 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi “Adaletin Kristal Terazisi” yarışmasında İkinci olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında 23-25 Ekim 2008 Avrupa hukuk ağından 38 proje arasından finale kalan 4 proje arasına girmiş ve birinciliğe aday olarak seçilmiştir. INTERNATIONAL AWARDS UYAP, has been selected a second prize in ''Crystal Scales of Justice'' awards which is presented by the European Commission and the Council of Europe In October 23-25,2008, UYAP has been selected as a first place nominee through 38 projects and quarter finalists in ''Crystal Scales of Justice'' awards which is presented by the European Commission and the Council of Europe.

37 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER ABD BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computerworld Honors Program) “Seçkin (Laureate)” onuruna layık görülerek altın madalya almıştır. UYAP, 21. Yüzyıl başarı ödüllerinde e-devlet alanında dünya çapında en iyi e-Adalet projesi olma başarısını göstermiştir. INTERNATIONAL AWARDS UYAP has receıved ıts laureate gold medal ın the USA COMPUTER WORLD HONORS PROGRAM UYAP, in the 21st Century Achivement Awards in the field of e- government have shown the success of best e-Justice project around the world.

38 UYAP HAKKINDA İNCELEME YAPAN ÜLKELER  İNGİLTERE  ALMANYA  KAZAKİSTAN  İSVEÇ  MISIR  HOLLANDA  BOSNA-HERSEK  SURİYE  ÇEK CUMHURİYETİ  GÜRCİSTAN  MAKEDONYA  POLONYA  AZERBAYCAN  …………………….. COUNTRIES REVIEW ABOUT UYAP  ENGLAND  GERMANY  KAZAKHSTAN  SWEDEN  EGYPT  HOLLAND  BOSNIA-HERZEGOVINA  SYRIA  CZECH REPUBLIC  GEORGIA  MACEDONIA  POLOND  AZERBAIJAN  ……………………..

39 SMS Projesi Project of SMS

40 40

41 WHAT IS SMS INFORMATION SYSTEM ? The SMS judicial information system provides an outstanding service for the citizens and lawyers which enables them to receive SMS messages containing legal information such as ongoing cases, dates of court hearings, the last change in the case and suits or dept claims against them. Therefore, they can be instantly informed by SMS about any kind of legal event related to them without going to courts. A cooperation agreement has been signed with the GSM operators in order to establish this system that makes it possible to send SMS to the concerning parties � mobile phones. This system aims to automatically inform all related parties of cases when any legal event, data or announcement (which has to be sent parties) realized by the judicial units such as courts, public prosecutor offices and enforcement offices. Sending a SMS does not replace official notification as it provides information to the parties so that they can take necessary measures in time without delay in order to prevent loss of legal rights.

42 Teşekkürler-Thanks Dr. Servet YETİM Rapporteur Judge-Supreme Court syetim@yargitay.gov.tr


"UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Rapporteur Judge-Supreme Court." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları