Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 The right to a Fair Trial Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03 / 2010 Adil Yargılanma Hakkı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 The right to a Fair Trial Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03 / 2010 Adil Yargılanma Hakkı."— Sunum transkripti:

1 1 The right to a Fair Trial Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03 / 2010 Adil Yargılanma Hakkı

2 2 Contents / İçerik General aspects of art 6 ECHR Judge, not scientist AİHS’nin 6. Maddesinin genel görünümü Hakim, bilim adamı değil

3 3 Interpretation / Yorum "In a democratic society within the meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation of article 6 would not correspond to the aim and the purpose of that provision". (Delcourt, 17 January 1970) “Sözleşme bağlamında demokratik olan bir toplumda, adaletin adilane tecellisi hakkı o kadar önemli bir yere sahiptir ki, 6. maddenin kısıtlayıcı bir yorumu bu maddenin ruhu ve amacı ile örtüşmez". (Delcourt, 17 Ocak 1970)

4 4 Approach / Yaklaşım Legal remedies should not only exist Must prove to be effective Domestic legislation as starting point Close look at the real outcome Decision on violation or not Kanun yolları varolmakla yetinmemelidir Etkili olmalıdır Başlangıç noktası olarak iç hukuk Gerçek sonuca dikkatli bir bakış İhlal var-yok kararı

5 5 Interpretation / Yorum "In a democratic society within the meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation of article 6 would not correspond to the aim and the purpose of that provision". (Delcourt, 17 January 1970) “Sözleşme bağlamında demokratik olan bir toplumda, adaletin adilane tecellisi hakkı o kadar önemli bir yere sahiptir ki, 6. maddenin kısıtlayıcı bir yorumu bu maddenin ruhu ve amacı ile örtüşmez". (Delcourt, 17 Ocak 1970)

6 6 Elements of Art 6 6. Maddenin Unsurları civil rights and obligations and criminal charges a. a fair and public hearing b. access to a tribunal and c. impartial and independent tribunal established by law within reasonable time ; medenî haklar ve yükümlülükler ve cezaî suçlamalar a. Adil ve açık bir duruşma b. Mahkemeye erişim c. Kanunla kurulmuş tarafsız ve bağımsız bir mahkeme Makul bir süre içinde

7 7 Civil rights and obligations : Medenî haklar ve yükümlülükler: Include: – permissions of public authorities on legality of a contract; –expropriation procedures –licences by public authorities required for a certain profession; –social security cases; –the right to family life, the right to privacy and the freedom of expression (article 8 and 10 of the Convention). Şunları da kapsar: –Kamu makamlarının bir sözleşmenin hukuka uygunluğu konusundaki izinleri; –Kamulaştırma işlemleri –Bir meslek için gerekli olan ve idarece verilen lisanslar –Sosyal güvenlik davaları; –Aile hayatının korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı ve ifade özgürlüğü (Sözleşmenin 8. ve 10. maddeleri).

8 8 Excluded: / Hariç olanlar: the legal position of civil servants in relation to the public authorities (Pellegrin); but: Vilho Eskinen vs Finland “State interest “a special bond of trust and loyalty” procedures concerning admission and expulsion of aliens and refugees (but: art 3 Saleh vs NL). Kamu görevlilerinin idare ile ilişkilerindeki hukukî konumu (Pellegrin); Ancak: Vilho Eskinen - Finlandiya “Devlet menfaati “özel bir güven ve sadakat bağı” Yabancıların ve mültecilerin kabulü ve sınırdışı edilmesi işlemleri (Ancak: 3. Md. Saleh - Hollanda).

9 9 Criminal charge / Cezaî suçlama "The prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial prompts the Court to prefer a substantive rather than a formal conception of the charge contemplated by article 6.1.". (De Weer, 27 February 1980) “Adil yargılanma hakkının demokratik bir toplumda işgal ettiği önemli konum, Mahkemeyi, 6. Maddenin 1. fıkrasında düzenlenen cezayı şeklî değil kavramsal olarak değerlendirmeye sevk etmektedir". (De Weer, 27 Şubat 1980)

10 10 Criminal charge / Cezaî suçlama an official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence. bir kişiye yetkili makam tarafından yapılan ve suç teşkil eden bir fiili işlediğine dair bir iddia içeren resmî bir tebligat.

11 11 Disciplinary procedures Disiplin İşlemleri Applicable to disciplinary procedures? Criteria: –the classification of the violated norm under the –applicable domestic legal system; –the actual and real scope of the violated regulation; –the nature and the severity of the penalty. Disiplin işlemlerine uygulanabilir mi? Kıstas: –ihlal edilen normun şu unsurlara göre sınıflandırması: –uygulanacak iç hukuk sistemi; –ihlal edilen düzenlemenin gerçek kapsamı; –cezanın türü ve ağırlığı

12 12 Classification violated norm İhlal edilen normun sınıflandırması Öztürk vs Germany (21- 2-1984): “If contracting states were able at their discretion by classifying an offence as regulatory instead of criminal, to exclude the operation of.. art 6, the application.. would be subordinated to their sovereign will” Öztürk - Almanya (21-2- 1984): “Sözleşmeci devletlerin, kendiliklerinden, bir fiili cezaî yerine düzenleyici olarak sınıflandırmak sureti ile 6. maddenin uygulama alanı dışına bırakma imkanları bulunursa, uygulama onların egemen iradelerine tabi kılınacaktır”

13 13 Access to court / Mahkemeye erişim Access to a court is illusory in case of unwilling executive to execute (Hornsby vs Greece; Burdov vs Russia, 7 May 2002) Court fees ( Kreuz vs Poland 2001; Stankov vs Bulgaria 2007) Civil right or obligation or a criminal charge under art 6: there has to be a competent judge (Osman vs UK 28 October 1998) Yürütmenin infaz konusunda isteksiz olması halinde, mahkemeye erişim asılsızdır (Hornsby - Yunanistan; Burdov - Rusya, 7 Mayıs 2002) Mahkeme harçları (Kreuz – Polonya 2001; Stankov - Bulgaristan 2007) 6. Mad. kapsamında medenî hak veya yükümlülük veya cezaî suçlama: yetkin bir hakim olmalıdır (Osman – Birleşik Krallık 28 Ekim1998)

14 14 Tribunal / Mahkeme The institutions that belong to the legal judicial organisation. “Impartial” –subjective impartiality; –objective impartiality. (De Haan vs NL) Kanunî yargı teşkilatına ait olan kurumlar. “Tarafsız” –öznel tarafsızlık; –nesnel tarafsızlık. (De Haan - Hollanda)

15 15 General principles of a fair hearing Adil bir duruşmanın genel ilkeleri No elements of examination when one party is present or represented and other is not. (Vermeulen vs Belgium, 1998) To attend the hearing. Same access to all the documents of the case (Steck-Risch vs Liechtenstein 2005). Equality of arms (Steel and Morris vs UK; Cruz de Carvalho vs Portugal 2007) Taraflardan birisinin varlığı ve diğerinin yokluğu halinde hiçbir inceleme işlemi olmamalı (Vermeulen - Belçika, 1998) Duruşmaya katılım Davaya ilişkin tüm belgelere eşit erişim (Steck-Risch – Lihtenştayn 2005). Silahların eşitliği (Steel ve Morris – Birleşik Krallık; Cruz de Carvalho - Portekiz 2007)

16 16 Appeal procedures / Temyiz usulleri General rule: right to be present ( Ekbatani 16 May 1988) –but Right to be present at the hearing also determined by the nature of the appeals procedure –Bazo Gonzalez vs Spain 16 December 2008 Genel kural: katılma hakkı ( Ekbatani 16 Mayıs 1988) –ancak Duruşmaya katılma hakkı ayrıca temyiz işleminin niteliğine de bağlıdır –Bazo Gonzalez - İspanya 16 Aralık 2008

17 17 Effective participation / Etkili katılma Timergaliyev vs Russia 14 October 2008: –Broad understanding nature of the trial process –What is at stake –Including significance of any penalty –Follow what is said Güveç: Able to understand general thrust With assistance of lawyer or relative, friend, social worker etc Timergaliyev - Rusya 14 Ekim 2008: –Yargılama sürecinin doğasına ilişkin geniş bir anlayış –Ne kazanıp – ne kaybedecek –Herhangi bir cezanın önemi de dahil –Konuşulanları takip etme imkanı Güveç: Genel konuyu anlayabiliyor Avukat, akraba, arkadaş, sosyal çalışmacı, vs. yardımı ile

18 18 Investigation (De Castro vs Portugal) Soruşturma (De Castro – Portekiz) The investigation must be performed properly. the police did not act in the framework of an action, authorised by a judge in an anti-drug campaign; - there was no sufficient reason to suspect D. de Castro of drug-dealing (there was no criminal record, he was not known with the police); Soruşturma usulüne uygun bir şekilde yürütülmeli. polis bir uyuşturucu operasyonunda, hakim tarafından onaylanan bir belge kapsamında hareket etmedi; - de Castro’dan uyuşturucu ticareti konusunda şüphelenmek için yeterli sebep yoktu (sabıka kaydı veya poliste bir kaydı yoktu);

19 19 De Castro cont. De Castro devam - the policemen influenced him to commit the criminal act; - the role of the police went further than the usual actions of an undercover agent. - the drugs were not present in his house but he obtained it from a third party; - suç teşkil eden fiili işlemesi için polis onu etkiledi; - polis memurunun fiilleri, gizli görevdeki bir polisin olağan tavrını aştı - uyuşturucu onun evinde değildi, bir üçüncü şahıstan temin etmişti

20 20 Experts / Bilirkişiler “Where an expert has been appointed by the court the parties must in all instances be able to attend the interviews held by him or to be shown the documents he has taken into account” “preponderant influence on the assessments of the facts” Mantovanelli vs France 18 March 1997 Sara Lind vs Iceland 5 July 2007 “Mahkeme tarafından bir bilirkişi atanması halinde, taraflara her aşamada bilirkişinin yaptığı görüşmelere katılma veya dikkate aldığı belgeleri görme imkanı verilmelidir” “vakaların değerlendirilmesinde baskın etki” Mantovanelli - Fransa 18 Mart 1997 Sara Lind – İzlanda 5 Tem. 2007

21 21 Further: / Ayrıca: Legal aid or representation by a lawyer Airey vs Ireland 1979. Proper motivation of judgements (Boldea vs Rumania 2007) Adli yardım veya avukatla temsil Airey - Irlanda 1979. Kararların düzgün gerekçelendirilmesi (Boldea - Romanya 2007)

22 22 The hearing in public / Açık duruşma "the public nature of the proceedings helps to ensure a fair trial by protecting the litigant against arbitrary decisions and enabling society to control the administration of justice; combined with a public pronouncement of the judgement the public nature of the hearing serves to ensure that the public is duly informed, notably by the press, and that the legal process is publicly observable. It should consequently contribute to ensuring confidence in the administration of justice". “yargılamaların açıklığı, tarafları keyfî kararlara karşı korumak ve topluma adaletin tecellisini denetleme imkanı vermek suretiyle adil bir yargılamanın gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır; kararın alenen duyurulmasına ilave olarak duruşmaların açıklığı, kamuoyunun, özellikle basın kanalı ile, gerektiği gibi bilgilendirilmesine ve yargı süreçlerinin kamuoyu tarafından denetlenebilmesine imkan verir. Bu, netice olarak, adaletin tecellisine dair güvenin oluşmasına da katkı sağlayacaktır.”

23 23 Public / Kamuoyu general public can obtain the information when and where a trial is held and that the hearing is easily admissible (even after security precautions). kamuoyu duruşmanın ne zaman ve nerede olduğu (güvenlik önlemleri olsa da) duruşmaya kolayca katılabileceği bilgisini edinebilir

24 24 Within reasonable time / Makul bir süre içinde The period begins : Criminal: the arrest or the indictment of the suspect. Civil : the writ of summons. It ends: an end is put to the period in which they were uncertain about there legal position. –(P.M. enforcement) Sürenin başlangıcı: Ceza: gözaltı veya iddianame Hukuk: davet kağıdı. Bitişi: tarafların hukukî durumlarına ilişkin belirsizliğin sona ermesi. –(P.M. icra)

25 25 Topics: / Konular: the complexity of the case; the conduct of the accused or parties; the conduct of the state or judicial authorities; the interest of the case for the accused or parties. in cases with pre-trial detention, special diligence. De Groot vs NL 23 February 1999 davanın karmaşıklığı; sanığın veya tarafların eylemleri; devletin veya yargı mercilerinin işlemleri; sanık veya taraflar için davadan kaynaklanan menfaat. yargılama öncesi tutukluluk bulunan davalarda, özel itina. De Groot – Hollanda 23 Şubat 1999

26 26 Civil cases / Hukuk davaları Capuano 25 June 1987: –1 years for simple civil case in two instances: violation; B vs Germany: in family law cases: as short as possible Meulendijks vs NL: social security case – 7 years was too long Capuano 25 Haziran 1987: –basit bir hukuk davası için iki aşamada 1 yıl: ihlal; B - Almanya: aile hukuku davalarında: mümkün olduğunca kısa sürede Meulendijks - Hollanda: sosyal güvenlik davası – 7 yıl çok uzun bulundu

27 27 Observations? Düşünceleriniz? Questions? Thank you for your attention!! Sorular? İlginiz için teşekkürler!!


"1 The right to a Fair Trial Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03 / 2010 Adil Yargılanma Hakkı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları