Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜRRİYET KASİDESİ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten Asrın değer yargılarının doğruluktan ve kurtuluş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜRRİYET KASİDESİ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten Asrın değer yargılarının doğruluktan ve kurtuluş."— Sunum transkripti:

1 HÜRRİYET KASİDESİ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten Asrın değer yargılarının doğruluktan ve kurtuluş yolundan sapmış olduğunu görüp onurumuzla ve kendi isteğimizle hükümet kapısından çekildik.1

2 HÜRRİYET KASİDESİ Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i'ânetten Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz. Mürüvvetli olan, yardım etmekten kaçınmaz. 2

3 HÜRRİYET KASİDESİ Hakîr olduysa millet sânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten Millet aşağı düştüyse şanına bir eksiklik gelir sanma; yere düşmekle cevher itibardan ve değerden düşmez. 3

4 HÜRRİYET KASİDESİ Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten Maya hamuru vatan toprağından bu vücut, vatan yolunda eziyet ve sıkıntıdan toprak olursa ne gam! 4

5 HÜRRİYET KASİDESİ Muini zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten Dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir. İnsafsız avcıya hizmetten zevk alan, köpektir. 5

6 HÜRRİYET KASİDESİ Hemen bir feyz-i bakî terk eder bir zevk-i fânîye Hayâtın kadrini âlî bilenler hüsn-i şöhretten Hayatın değerini iyi şöhretten yüksek tutanlar, Ebedî bir feyzi geçici bir zevk için terk ederler. 6

7 HÜRRİYET KASİDESİ Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetler Nedir inşâna bilmem menfaat hıfz-ı emânetten Halk arasında ömür uzunluğuna bunca düşkünlük nedendir? Emaneti korumaktan (canı sahibine teslim etmeyi geciktirmekten) insanın menfaati nedir bilmem! 7

8 HÜRRİYET KASİDESİ Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim Utanmaz kendi nefsinden de âr eyler melâmetten Cihanda kendini her fertten alçak gören kişi ayıplanmaktan utanır fakat kendi nefsinden utanmaz. 8

9 HÜRRİYET KASİDESİ Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re'y-i ümmetten Zafer hükümleri milletin gönül birliğinde durur. Ümmetin (gerçeği bulma yolundaki) fikir ayrılığından (çarpışmasından) rahmet eserleri çıkar. 10

10 HÜRRİYET KASİDESİ Değildir şîr-i der-zencîre töhmet acz-i akdâmı Felekte baht utansın bî-nasîb erbâb-ı himmetten Zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü suç değildir; bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın. 13

11 HÜRRİYET KASİDESİ Ziya dür ise evc-i rif atinden ıztırârîdir Hicâb etsin tabîat yerde kalmış kabiliyetten Işık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir; tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın. 14

12 HÜRRİYET KASİDESİ Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim Muhammerdir ser-â-pâ mâyemiz hûn-ı hamiyyetten Biz, mayası baştan ayağa haysiyet kanıyla yoğrulmuş olan o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız. 15

13 HÜRRİYET KASİDESİ Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihadız kim Cihângîrâne bir devlet çıkardık bir aşiretten Biz, bir küçük aşiretten cihana hükmeden bir devlet çıkaran o yüce hamiyetli,çalışkan ve güçlü kişileriz. 16

14 HÜRRİYET KASİDESİ Biz ol ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyette Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten Biz o yüce yaratılışlı insanlarız ki hamiyet meydanında Bize mezar toprağı, alçaklık (itibarsızlık) toprağından daha iyi gelir. 17

15 HÜRRİYET KASİDESİ Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyyet Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten Hürriyet kavgası korkulu ateş olsa ne dert! Yiğit olan, bir can için meydanından kaçar mı? 18

16 HÜRRİYET KASİDESİ Kemend-i cân-güdâzı ejder-i kahrolsa cellâdın Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esaretten Celladın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa yine bin kere esaret zincirinden daha iyidir. 19

17 HÜRRİYET KASİDESİ Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten Felek her türlü eziyet araçlarını toplasın gelsin, millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim. 20

18 HÜRRİYET KASİDESİ Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler Ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten Bu yolda çektiğim acı ve sıkıntılar anılsın; Bunun en basit zevki vezirlikten, sadrazamlıktan daha yücedir (iyidir). 21

19 HÜRRİYET KASİDESİ Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyyet Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten Zulüm ile, işkence ile hürriyeti yok etmek ne mümkün! Gücün yetiyorsa insanoğlundan idraki kaldır! 25

20 HÜRRİYET KASİDESİ Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin. Esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk (sana esir olduk). 27

21 HÜRRİYET KASİDESİ Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahralar Uyan ey yâreli şîr-i jiyân bu hâb-ı gafletten Ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan uyan! 31


"HÜRRİYET KASİDESİ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten Asrın değer yargılarının doğruluktan ve kurtuluş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları