Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER Hazırlayan: Fevzi DÖNMEZ Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürü 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER Hazırlayan: Fevzi DÖNMEZ Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürü 2009."— Sunum transkripti:

1 RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER Hazırlayan: Fevzi DÖNMEZ Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürü 2009

2 Çünkü resmi yazı; Şube Müdürlüğünün, Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğünün, Bölge Müdürlüğü de Genel Müdürlüğün; dolayısıyla kurumun kalitesini yansıtır. NİÇİN RESMİ YAZI ÖNEMLİDİR?

3 02 Aralık 2004 Tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE-3 Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. MADDE-2 Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

4 Madde 4: Bu Yönetmelikte Geçen a)Resmi Yazı: b)Resmi Belge: c)Resmi Bilgi: d)Elektronik Ortam: Ortam: TANIMLAR Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi, Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri, Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri, Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

5 Madde 4: Bu Yönetmelikte Geçen e)Elektronik Belge: f)Dosya Planı: g)Yazı Alanı: h)Güvenli Elektronik İmza: TANIMLAR Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, ifade eder. Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,

6 Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi İKİNCİ BÖLÜM Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenlik Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır. Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e- posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir. Madde-5

7 İKİNCİ BÖLÜM Nüsha Sayısı Madde-6 Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. Belge Boyutu Madde-7 Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Yazı tipi ve karakter boyutu Madde-8 Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

8 Resmî Yazıların Bölümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başlık Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır. Madde-9 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Çökeren Orman İşletme ŞefliğiÖRNEKLER:

9 Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur. Sayı ve Evrak Kayıt Numarası Madd-10

10 Yazışmalarda Kod Dağılımı Örnek: 1 (Bölge Müdürlüğü) Sayı: B.18.1.OGM.1.08.00.08.903-01/540 Sayı numarası Açıktan Atama Atama İşleri (Standart Dosya No) İMİ Şube Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Birim dağılım kodu - Taşra Teşkilatı Birim kodu Kurum dağılım kodu Kurum kodu Yasama,Yürütme,Yargı kodu B.18.1.OGM.1.08.00.08.903-01/540 Bu kod dağılımı Bölge Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne aittir.

11 Yazışmalarda Kod Dağılımı Örnek: 2 (İşletme Müdürlüğü) Sayı: B.18.1.OGM.1.08.02.08.903-01/1530 Sayı numarası Açıktan Atama Atama İşleri (Standart Dosya No) İMİ Şube Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Birim dağılım kodu - Taşra Teşkilatı Birim kodu Kurum dağılım kodu Kurum kodu Yasama,Yürütme,Yargı kodu B.18.1.OGM.1.08.02.08.903-01/1530 Bu kod dağılımı Bölge Müdürlüğümüz Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne aittir.

12 Yazışmalarda Kod Dağılımı Örnek: 3 (İşletme Şefliği) Sayı: B.18.1.OGM.1.08.06.01.08.903-01/278 Sayı numarası Açıktan Atama Atama İşleri (Standart Dosya No) Alançayı Orman İşletme Şefliği Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Birim dağılım kodu - Taşra Teşkilatı Birim kodu Kurum dağılım kodu Kurum kodu Yasama,Yürütme,Yargı kodu İMİ. Şube Müdürlüğü DOĞRUSU B.18.1.OGM.1.08.06.01.08.903-01/278 Bu kod dağılımı Bölge Müdürlüğümüz Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Alançayı Orman İşletme Şefliği aittir. YANLIŞ B.18.1.OGM.1.08.00.06.01.Ş8.903-01

13

14 BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT STANDART DOSYA PLANI KOD NUMARALARI B181OGM10800 BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080001PLANLAMA ve PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080002KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080003KADASTRO ve MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM -1080004İŞLETME ve PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080005SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080006ORMAN ZARARLILARI ile MÜCADELE ŞB.MÜD. B181OGM1080007MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080008İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080009KADASTRO KOMİSYONU B181OGM1080010AMENAJMAN BAŞMÜHENDİSLİĞİ B181OGM1080100AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM10801 AKTAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080102ALTIÇAY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080103CUMAYANI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080104DEREDİBİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080200ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080201ALABARDA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM10802 ALADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080203ARDIÇ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080207SARIALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080208BELKARAAĞAÇ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080209ÇAYDURT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080210DEMİRCİLER ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080211KÖKEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080300BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080322ELEKTRONİK HABERLEŞME ve ATÖLYE ŞEFLİĞİ B181OGM1080325DEPO ŞEFLİĞİ B181OGM1080301ABANT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080302AYIKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080304BOLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080306ÇELE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080308ELMALIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080310SARIÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

15 B181OGM1080311SARIMUSTAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080312SAZAKİÇİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080313KALE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080314YEŞİLDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080400DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1080401AKSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080402ASAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080403ÇİÇEKLİORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM10804 DARIYERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080405DÜZCE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080406KONURALP ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080407ODAYERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080408SAMANDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080409TATLIDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080410CUMAOVA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080411MELEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080500GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜÜ B181OGM1080501AKTAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080502DÖRTDİVAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080503ÇAPAKLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080504ESENTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM10805 HAŞAT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080506KÖROĞLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080507SULAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080508YENİÇAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1080509YONGALI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080600GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1 080601ALANÇAYI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080602GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080603GÜRPINAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080604HACIMAHMUT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080605ILICA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 0806 SÜNNETGÖLÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080700KIBRISÇIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1 080701ÇÖKEREN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

16 B181OGM1 080702KIBBISCIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080703SERKE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080704YAYLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 08 00MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1 08 01ÇOŞUR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 08 02DAREN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 08 03GEYİKGÖLÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 08 04GÖKÇESU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 08 06MENGEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 08 07PAZARKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 08 YALAKKUZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080900MUDURNU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1 080901ALMACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080902GÜVEYTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080903HACIALI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080904SAROT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080905SARPUNCUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080906SIRÇALI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080907TAŞKESTİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 080908VAKIFAKTAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 0809 YÜRSE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081000SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1 081001KAVAKLIDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081003SEBEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081004TAŞLIYAYLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081100YIĞILICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1 081101BOĞABELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081102KARADERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081103KARAGOKNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081104KARAKAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081105MELENDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081200GÖLYAKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B181OGM1 081201AYDINPINAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081202BALIKLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081203GÖLYAKA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ B181OGM1 081204KARDÜZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

17 Resmî Yazıların Bölümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarih Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır. Doğru Yanlış 09/11/2008 09,11,2008 veya 09.11.2008 Sayı : B.18.1.OGM.1.08.00.08-999/ 08/10/2008 Konu : Yılık izinler. ………………………. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: 09/10/2008 tarih ve B.18.1.OGM.1.08.00.08-999/2385 sayılı yazımız. Bölge Müdürlüğümüz görevli personelin günlük ve yıllık izin alan memurların izin kağıtlarını amirlerine imzalattıktan sonra izin olur numarası alınmadan izin kağıtlarını alarak Madde-11 ÖRNEKLER:

18 Gönderilen Makam Madde-13 Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır. Konu — Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sayı : B.18.1.OGM.1.08.00.08-904-02/ 28/11/2005 Konu : Geçici görev oluru, Harcırahlar ve Ödemen Emri Belgeleri. Madde-12 ÖRNEK:

19 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı) ANKARA VALİLİK MAKAMINA BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE (Silvikültür Şube Müdürlüğü) BOLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNE TAŞKESTİ ORMAN KADASTRO KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BOLU Sayın: Prof Dr. Murat ÖZBAY Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı ANKARAÖRNEKLER:

20 Resmî Yazıların Bölümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İlgi İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4). Madde-14

21 İlgi: 16/06/2008 tarih ve B.18.1.OGM.1.08.12.08.903-99/2615 sayılı yazınız. İlgi: a)01/01/2006 tarihli ve B.18.1.OGM.0.32.01-843-03-02/2742 sayılı yazı. b)15/01/2006 tarihli ve B.18.1.OGM.1.08.00.08-843-03-02/1610 sayılı yazımız. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE GÖLYAKA (İki satır aralığı) İlgi: 16/06/2008 tarih ve B.18.1.OGM.1.08.12.08.903-99/2615 sayılı yazınız. İşletme Müdürlüğünüzde daimi işçi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılan Mustafa ATASEVEN ve Abdullah YILMAZ‘ a ait ilgi sayılı yazınız ekinde izin ücreti ile ilgili …ÖRNEKLER: Yanlış İLGİ:26.03.2008 tarih ve ….sayılı yazımız. İLGİ: Bolu Or.Böl.Müd.nün 09.10.2008 tarih ve …………sayılı yazısı. Doğrusu İlgi: a)08/10/2008 tarihli ve ve B.18.1.OGM.1.08.12.08.903-99/2615 sayılı yazı. b)30/10/2008 tarihli ve B.18.1.OGM.1.08.00.08-843-03-02/16 sayılı yazımız.

22 Resmî Yazıların Bölümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Metin Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır. Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek: 5-A, B). Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Örnek: KPS (Köylü Pazar Satışı) Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. “Kamusal yaşamda; üstlerin ricası emir, astların arzı taleptir.” Madde-15

23

24

25 Resmî Yazıların Bölümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İmza Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Gereğini arz ederim. (İMZA) Sırrı KÖSTERELİ Bölge Müdürü Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Gereğini arz ederim. (İMZA) Doç. Dr. Nevzat GÜL Müsteşar Yardımcısı Madde-16 ÖRNEK: ÖRNEK:

26 Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesine veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Yetki Devri, İmza ve İş Bölümü Talimatı. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Bölge Müdürü a.“ ve “İşletme Müdürü a.” biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Cemalettin ÖZTÜRK Cemalettin ÖZTÜRK Bölge Müdürü a. Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin YAKLAV Hüseyin YAKLAV İşletme Müdürü a. İşletme Müdürü a. İşletme Müdür Yardımcısı Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “İşletme Müdürü V.", ve “İşletme Şefi V." biçiminde ikinci satıra yazılır. Yakup ERARSLAN Yakup ERARSLAN İşletme Müdürü V. İşletme Müdürü V. Yusuf ADIGÜZEL Yusuf ADIGÜZEL Taşkesti Orman İşletme Şefi V. ÖRNEK: ÖRNEKLER: ÖRNEKLER:

27 Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda; genellikle hesabi cari işlemleri, banka mutabakat yazıları ve Vahidi Fiyat Kararlarında kullanılır. Murat DİKMEN Hüseyin KOZ Murat DİKMEN Hüseyin KOZ Muhasebe Yetkilisi İşletme Müdürü Muhasebe Yetkilisi İşletme Müdürü Aydın AÇIKBAŞ Necmettin AŞÇİ Aydın AÇIKBAŞ Necmettin AŞÇİ Taşlıyayla Orman İşletme Şefi İşletme Müdürü Taşlıyayla Orman İşletme Şefi İşletme Müdürü ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Genellikle raporlar için kullanılır. Fevzi AYTAÇ Hüseyin YAKLAV Kenan ŞAHİN İşletme Müdürüİşletme Müdür YardımcısıYayla İşletme Şefi İşletme Müdürüİşletme Müdür YardımcısıYayla İşletme Şefi ÖRNEKLER: ÖRNEK:

28 Resmî Yazıların Bölümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Onay Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR“ un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. Olur’larınıza arz ederim. Fevzi DÖNMEZ İdari ve Mali İşler Şube Müdürü O L U R 02/06/2009 (imza) Sırrı KÖSTERELİ Bölge Müdürü Madde-17 ÖRNEK:

29 Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır. Tensiplerinize arz ederim. Sırrı KÖSTERELİ Bölge Müdürü Uygun görüşle arz ederim..…/03/2009 Zeki KARACA Vali Yardımcısı O L U R. …./03/2009 Halil İbrahim AKPINAR ValiÖRNEK:

30 Ekler Madde-18 Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Sırrı KÖSTERELİ Bölge Müdürü EK: Dilekçe ( 1 adet) Doğrusu Yanlış EK: Eki:2 adet cetvel Dilekçe (1 sayfa) EKLER: 1- Yazı örneği (2 sayfa) 2-Yönetmelik (3 sayfa) 3- Cd (1 adet) Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır. ÖRNEKLER:

31 Resmî Yazıların Bölümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dağıtım Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER“ den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER 'in yerine yazılır. DAĞITIM: 12 Orman İşletme Müdürlüğüne Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır. DAĞITIM: Bölge Müdür Yardımcılarına, Şube Müdürlüklerine Or.Kadastro Koordinatörlüğüne 12 Orman İşletme Müdürlüğüne DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Mudurnu, Orman İşletme MüdürlüğüneAladağ Orman İşletme Müdürlüğüne Madde-19 ÖRNEK:

32 ParafMadde-20 Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. …./10/2009 Bil.İşl. : H.GÖREN (Paraf) …./10/2009 Şef : M.AKBAY (Paraf) …./10/2009 Şb. Md : M.ZOR (Paraf) …./10/2009 Böl.Md.Yrd. : Ö.A.YILMAZ (Paraf) Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No:1 14100 BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ZOR Şube Müdürü Tel (0 374) 215 37 40 (üç hat) Faks (0 374) 215 00 42 e-posta: boluobm4@ogm.gov.tr …./10/2009 Bil.İşl. : H.GÖREN (Paraf) …./10/2009 Şef : M.AKBAY (Paraf) …./10/2009 Şb. Md : M.ZOR (Paraf) Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No:1 14100 BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ZOR Şube Müdürü Tel (0 374) 215 37 40 (üç hat) Faks (0 374) 215 00 42 e-posta: boluobm4@ogm.gov.tr …./10/2009 Bil.İşl. : N.EZER (Paraf) …./10/2009 Md.Yrd. : K.YILDIZ (Paraf) Beşler Mah. Serpek Mevkii Akbük Sk. No:4 14840 MENGEN/ BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: N.EZER Bilgisayar İşletmeni Tel (0 374) 356 10 14 Faks (0 374) 356 11 00 e-posta: mengenisl@ogm.gov.tr …./10/2009 Bil.İşl. : Ş.ELİUSTA (Paraf) Beşler Mah. Serpek Mevkii Akbük Sk. No:4 14840 MENGEN/ BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ş.ELİUSTA Bilgisayar İşletmeni Tel (0 374) 356 10 14 Faks (0 374) 356 11 00 e-posta: mengenisl@ogm.gov.tr ÖRNEK:

33 Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. …./10/2009 Bil.İşl. : H.GÖREN (Paraf) …./10/2009 Şef : M.AKBAY (Paraf) …./10/2009 Şb. Md : M.ZOR (Paraf) Koordinasyon: …./10/2009 Şb. Md :İ.YÜKSEL (Paraf) Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No:1 14100 BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ZOR Şube Müdürü Tel (0 374) 215 37 40 (üç hat) Faks (0 374) 215 00 42 e-posta: boluobm4@ogm.gov.tr Koordinasyon Madde-21

34 Gizli Yazılar Madde-23 Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir. Adres Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır. Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No:1 14100 BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: T.MERCAN Bil.İşl. Tel (0 374) 215 37 40 (üç hat) Faks (0 374) 215 00 42 e-posta: boluobm8@ogm.gov.tr Madde-22 ÖRNEK:

35 G İ Z L İ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sayı : B.18.1.OGM.1.08.00.08-909-02/ 02/01/2009 Konu : Sicil Raporu. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Personel Dairesi Başkanlığı) ANKARA Bölge Müdürlüğümüzde görevli İşletme Müdürlerinin 2008 yılı mesaisine ait Sicil Raporları I. Sicil amiri tarafından doldurularak yazımız ekinde sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Cemalettin ÖZTÜRK Bölge Müdürü V. EK : Sicil Raporu (12 Adet) G İ Z L İ Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No : 1 14100 BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.DÖNMEZ Şube Müdürü Tel (0 374) 215 37 40 (üç hat) Faks (0 374) 215 00 42 e-posta: boluobm8@ogm.gov.trÖRNEK:

36 İvedi ve Günlü Yazılar, tekit yazısı Madde-24 Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Yetki Devri ve İş Bölümü Talimatı gereğince; 1.Tekitler Şube Müdürünce, 2.Tekitler Bölge Müdür Yardımcısınca, 3.Tekitler Bölge Müdürünce imzalanacak.

37 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İVEDİ Sayı : B.18.1.OGM.1.08.00.08-903-99/ 06/05/2009 Konu : Hüseyin BEDİR ORMAN KADASTRO KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BOLU Bölge Müdürlüğümüz 134 Nolu Orman Kadastro Komisyonunda görevli Kalifiye işçi 5620 sayılı Kanun gereğince 134 Nolu Orman Kadastro Komisyonunda çalışmak üzere Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne görevlendirilmişti. Hüseyin BEDİR ‘ in Koordinatörlüğünüzde mevcut bulunan özlük dosyasının çok acele Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilmesini rica ederim. Sırrı KÖSTERELİ Bölge Müdürü Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No : 1 14100 BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.DÖNMEZ Şube Müdürü Tel (0 374) 215 37 40 (üç hat) Faks (0 374) 215 00 42 e-posta: boluobm8@ogm.gov.trÖRNEK:

38 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sayı : B.18.1.OGM.1.08.00.08–903-02/ 08/10/2009 Konu : Tekit ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE MENGEN TEKİT EDİLEN YAZININ: TARİH VE SAYISI: 11.07.2009 gün ve B.18.1.OGM.1.08.00.08-603-02/913 sayılı yazımız. KONUSU: Müdürlüğünüz Orman Muhafaza Memuru Veysel KAYA’ nın Kadro değişikliği ile ilgili. Yukarıda tarihi, sayısı ve konusu belirtilen yazımızın cevabının 09/10/2009 tarihine kadar çabuklaştırılmasını 2. defa tekiden rica ederim. Özcan Ahmet YILMAZ Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yardımcısı Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No : 1 14100 BOLU Ayrıntılı bilgi için irtibat: T.MERCAN Bil. İşl. Tel (0 374) 215 37 40 (üç hat) Faks (0 374) 215 00 42 e-posta: boluobm8@ogm.gov.trÖRNEK:

39 Sayfa Numarası ve Aslına Uygunluk Onayı MADDE-25 Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32). MADDE-26 Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. ASILININ AYNIDIR 21/10/2009 (İMZA) Fevzi DÖNMEZ İdari ve Mali İşler Şube Müdürü ÖRNEK:

40 Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kayıt Kaşesi Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir. Madde-27 Yazılanların Gönderilmesi Madde-28 Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

41 G İ Z L İ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Karamanlı Mah. Hastane Caddesi No : 1 14100 BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ADANA G İ Z L İÖRNEK:

42 Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yazılanların Gönderilmesi (devamı) Madde-28 İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır. "Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması Madde-29 "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE-30 Bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE-31 Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56


"RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER Hazırlayan: Fevzi DÖNMEZ Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürü 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları