Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 1 Kablosuz Ağlara Giriş Introduction to Wireless Networks

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 1 Kablosuz Ağlara Giriş Introduction to Wireless Networks"— Sunum transkripti:

1 Chapter 1 Kablosuz Ağlara Giriş Introduction to Wireless Networks
Dr Lami Kaya

2 Why Choose Wireless? Many situations may lead to use wireless:
When replacing an existing wired LAN When extending an existing LAN When installing a new local area network (LAN) Need for a PAN Need wireless connectivity for a region Wide area wireless access

3 Neden Kablosuz LAN? Çeşitli durumlarda düşünülmesi gerekenler:
Kablolu bir LAN’ı değiştirirken Var olan LAN’ı genişletirken Yeni LAN kurarken Bir PAN kurarken Bölgesel kablosuz bağlantı ihtiyacı olduğunda Geniş bir alanda (WAN) kablosuz bağlantı gerektiğinde

4 Cost Issues (wireless x wired)
Reduced costs relative to 'wired', wireless networks are, in most cases, cheaper to install and maintain “Cut the wire, cut the cost” “Eliminate wires, simplify installations”

5 Masraflar (kablosuz x kablolu)
Düşük masraf 'Kablolu'ya kıyasla, kablosuz ağların kurulum ve bakımı, genellikle daha ucuzdur. “Kabloyu keserek, masrafı kes” “Kablodan kurtul, kurulumu kolaylaştır”

6 Other reasons for Wireless
Scalability Interoperability Portability

7 Kablosuz Bağlantı İçin Diğer Sebepler
Ölçeklenebilirlik (Scalability) Birlikte işlerlik (Interoperability) Taşınabilirlik (Portability)

8 Scalability The scalability concept involves several dimensions: such as the node number, the data load, the user/application number

9 Ölçeklenebilirlik (Scalability)
Ölçeklenebilirlik birkaç faktörle alakalıdır: düğüm sayısı, veri yükü, kullanıcı/uygulama sayısı

10 Interoperability ‘Interoperability’ is a property referring to the ability of diverse systems to work together (inter-operate): The ability of systems, units, or forces to provide services to () accept services from () other systems and to use the services exchanged It enables two or more systems to operate effectively together

11 Birlikte işlerlik (Interoperability)
‘Interoperability’ birçok farklı sistemin birlikte çalışması demektir (birlikte işleme) Sistemler, birimler ve kuvvetlerin servis sağlayabilmesi () diğer sistemlerden () servis alabilmesi ve dönüştürülmüş servisleri kullanabilmesi İki veya daha fazla sistemin beraber ve etkili işlemesini sağlar

12 Portability Portability is the general characteristic of being readily transportable from one location to another Constraints of portability Power consumption limited computing power on portable device Loss of data (e.g., defects, theft, fragility) Limited user interfaces compromise between size of fingers and portability integration of character/voice recognition low quality displays Limited memory limited volume of mass memories small disks due to limited battery capacity

13 Taşınabilirlik (Portability)
Taşınabilirlik bir yerden /ortamdan başka bir yere/ortama kolayca nakledilebilme niteliğidir. Taşınabilirliğin kısıtları Güç tüketimi taşınabilir aygıtın işleme gücü kısıtlıdır Veri kaybı (arıza, hırsızlık, kırılganlık, vs) Kısıtlı kullanıcı arayüzleri Parmak boyutu ve taşınabilirlik arasında karar kılma karakter ve ses tanıma düşük kailte ekranlar Kısıtlı bellek Bellek aygıtları için kısıtlı hacim Pil kapasitesi düşük olduğu için küçük disk

14 Ideal vs Reality Some wireless networks proposed are based on ‘ideal’ assumptions not always justified in the practical applications

15 Ideal x Gerçek Durum kablosuz ağ için sunulan çözümlerin bazıları ‘ideal’ kabullenmelere dayalı olduğu için pratikte her uygulamaya uygun olmayabilir

16 Standards and Integration
A technical standard is an established norm or requirement It is usually a formal document that establishes uniform engineering or technical criteria, methods, processes and practices. A technical standard may be developed privately or unilaterally by a corporation However, more general and acceptable ones are drafted by organizations (such as regulatory body, military, trade unions, and trade associations, etc) Standards organizations often have more diverse input and usually develop voluntary standards these might become mandatory if adopted by a government, business contract Standards facilitates integration and interoperability

17 Standartlar ve Entegrasyon
Teknik standart olgunlaştırılmış kural veya gereksinimlerdir Uniform (bütüncül) mühendislik, teknik kriter, metotlar, işlemler, ve uygulamalar düzenleyen, genellikle resmi bir belgedir. Özel şirketler tek taraflı (proprietry) olarak geliştirilebilir. Fakat daha geçerli ve yaygın olan bir kurum (düzenleme kurulu, askeriye, vs ), sendikalar ve meslek odaları gibi bazı gruplar tarafından geliştirilenlerdir. Standartlaştırma kurumları genellikle çok çeşitli alanlarda çalışır ve çoklukla gönüllü standartlar geliştirirler idare tarafından benimsendiğinde bu iş zorunlu hale gelebilir Standartlar entegrasyon ve birlikte işlemeyi kolaylaştırır

18 Standards and Integration
A standard organization, or standards body, or standards development organization is any entity for standard Developing Coordinating Revising, Maintaining Sample standardization bodies/organizations: International Organization for Standardization (ISO) International Electrotechnical Commission (IEC) International Telecommunication Union (ITU) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) European Telecommunications Standards Institute (ETSI

19 Standartlar ve Entegrasyon
Bir standart kurumu, veya standart kurulu, veya standart geliştirme kurumu aşağıdaki faaliyetleri yapar: Standart geliştirme Standart düzenleme Standart inceleme, Standart bakımı Örnek standartlaştırma kurul ve kurumları: International Organization for Standardization (ISO) International Electrotechnical Commission (IEC) International Telecommunication Union (ITU) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) European Telecommunications Standards Institute (ETSI

20 Wireless Networking Devices and Equipment
Mobile personal devices Cell phones Smartphones PDAs Wireless networking devices Network adapter Access point (AP) Wireless repeater WLAN switch Wireless bridge WLAN router Print/fax server

21 Kablosuz Ağ Cihazları ve Ekipmanları
Gezici kişisel aygıtlar Cep telefonları Akıllı cep telefonları PDA’lar Kablosuz ağ aygıtları Ağ bağdaştırıcısı Erişim noktası (AP) Kablosuz yineleyici WLAN anahtarı Kablosuz köprü WLAN yönlendirici Print/fax sunucu

22 Sample Wireless Technology: Radio Frequency Identification (RFID)
RFID is an RF-based system that has the capability to retrieve and store information in devices called RFID tags RFID tags are intelligent bar codes that can talk to a networked system RFID tags can be classified as Active Semi-passive Passive An RFID system is made up of A transponder (embedded in a tag, button, label) A read/write unit

23 Örnek Kablosuz Teknoloji: Radyo Frekansı Tanımlaması (RFID)
RFID, RFID tag denilen aygıtlarda, bilgi getirip saklayabilen RF-temelli bir sistemdir RFID taglar ağlı sistemlerle konuşabilen akıllı barkodlardır RFID tag sınıfları Aktif Yarı pasif Pasif RFID sistem şunlardan oluşur transponder (tag, düğme, etiket içine gömülü) okuma/yazma birimi

24 Wireless Applications
Wireless technologies have become part of our life. Examples: Manufacturing Marketing Sales Service industry Civil/Military

25 Kablosuz Ağ Uygulamaları
Kablosuz teknolojileri artık hayatımızı bir parçası haline gelmiştir. Örneğin: Üretim Pazarlama Satış Servis sektörü Sivil/askeri

26 RF Bandwidth Allocation

27 Some Wireless Networking Issues and Constraints
RF band licensing and usage Industrial, Scientific and Medical (ISM) band 2.4 GHz – GHz, a BW of GHz = 83.5 MHz Unlicensed National Information Infrastructure (UNII) 4.9 GHz – GHz, a BW of GHz = 925 MHz

28 Bazı Kablosuz Ağ Sorunları ve Kısıtlamalar
RF band lisanslama ve kullanım Industrial, Scientific and Medical (ISM) band 2.4 GHz – GHz, a BW of GHz = 83.5 MHz Unlicensed National Information Infrastructure (UNII) 4.9 GHz – GHz, a BW of GHz = 925 MHz

29 Some Wireless Networking Issues and Constraints
RF interference (RFI) Broadcast RFI AM FM Amateur radio (HAM) Citizen’s band (CB) Remote controllers Wireless phones Cellular phones Microware ovens Electrical RFI

30 Bazı Kablosuz Ağ Sorunları ve Kısıtlamalar
RF parazit/karışım (RFI) Yayın (broadcast) RFI AM FM Amatör radio (HAM) Citizen’s band (CB) Uzaktan kumandalar Kablosuz (telsiz) telefonlar Cep telefonları Microdalga fırınlar Elektriksel RFI

31 Some Wireless Networking Issues and Constraints
Security Transmission ranges in unwanted areas RF signals can pass through walls/windows, etc Health and Safety Issues A common concern is base station (for cell-phones) and also WLAN antennas can have long-term health effects. When evaluating effects of signals on the health, the following should be considered Signal strength Duration of exposure Range of frequencies being used

32 Kablosuz Ağ Sorunları ve Kısıtlamalar
Güvenlik Daha geniş iletim aralıkları RF sinyalleri duvarlardan, camlardan, vs geçebilir Sağlık ve Emniyet Sorunları Genel kaygı; cep telefonlar için kullanılan baz istasyonları ve bazı WLAN antenlerinin uzun vadede getirebileceği sağlık problemleridir. Kablosuz sinyallarin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirirken, şunlar göz önünde bulundurulmalıdır Sinyal şiddeti Maruz kalma süresi Kullanılan frekans aralıkları


"Chapter 1 Kablosuz Ağlara Giriş Introduction to Wireless Networks" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları