Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

When Clients Self-Injure: An Overview for Counselors Danışanlar Kendilerine Zarar Verdiklerinde: Psikolojik Danışmanlar için Bir Genel Bakış Prof. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "When Clients Self-Injure: An Overview for Counselors Danışanlar Kendilerine Zarar Verdiklerinde: Psikolojik Danışmanlar için Bir Genel Bakış Prof. Dr."— Sunum transkripti:

1 When Clients Self-Injure: An Overview for Counselors Danışanlar Kendilerine Zarar Verdiklerinde: Psikolojik Danışmanlar için Bir Genel Bakış Prof. Dr. Dean W. Owen Middle East Technical University Ankara, Turkey Kıbrıs PDR Der 20 Mart, 2010 Lefkoşe, KKTC

2 It is hoped that at the end of this presentation one could: Bu Sunudan Sonra İ zleyenlerin…. 1.recall categories of self- injury; 2.describe human stress reactions and responses; 3.identify personality/social/cultural correlates associated with self-injury; 1.Kendine zarar vermenin kategorilerini anımsamaları 2. İnsanların strese karşı tepkilerini tanımlamaları 3. Kendine zarar vermeyle ilgili kişisel/ sosyal/ kültürel etmenleri tanımaları

3 4. describe treatment options by school counselors and; Okul psikolojik danışmanların yapabileceği müdahale olasılıklarını tanımlamaları 5. discuss the topic of self-injury with students, clients and their families with confidence, compassion, and understanding. Kendine zarar verme konusunu öğrencilerle, danışanlarla ve aileleriyle güven, arkadaşlık ve anlayış içinde tartışabilmeleri Umulmaktadır

4 Some say that beauty is only skin deep…..if I cut myself a million times will I ever be as beautiful as you? anonymous Bazıları güzelliğin deri inceliği kadar olduğunu söyler.. Yani yüzeysel… Eğer kendimi bir milyon kez kesersem senin kadar güzel olabilir miyim?

5 Kıbrıs, 2010 Part the First…. Bölüm 1 A matter of beauty… Güzellik konusu…

6 Kıbrıs, 2010 For thousands of years human beings have found creative and interesting ways of inflicting harm, damage, and pain on themselves….usually for the purpose of enhancing perceived beauty, acceptance, or for tribal, cultural or personal identity….. Although these acts are often injurious, they do not constitute “Self-Injury”. Milyonlarca yıldır insanlar kendilerine zarar vermenin ilginç ve yaratıcı yollarını bulmuşlardır… genellikle algılanan güzelliği, kabulü artırmak için.. Ya da kabilesel, kültürel ya da kişisel kimlik için.. Bu davranışlar sıklıkla zarar verici olsalar da “kendine zarar verme” olarak ele alınmazlar..

7 Kıbrıs, 2010 Tattooing /Dövme Tattooing…once thought to be “savage” or at least the traditional mark of a sailor….now is increasingly accepted as very normal…. Dövme, önceleri “ilkel” olarak düşünülse de şimdilerde çok normal olarak kabul edilmektedir.

8 Kıbrıs, 2010 Piercing This form of body ornamentation has existed for thousands of years and can occur in remarkably large number of forms…. Vücudu süslemenin bu formuna binlerce yıldır, çok sayıda farklı hallerde rastlanmaktadır

9 Kıbrıs, 2010 and may represent tribal or clan affiliation… or merely decoration… Ya da sadece süsleme amaçlı kullanılır Belli bir kabileye ait olmayı gösterebilir

10 Kıbrıs, 2010 ……or not! Ya da değil!

11 Kıbrıs, 2010 Branding Süsleme amacıyla yarayı kullanma The intentional scarring of the body by hot irons or by ornamental cutting remains a widely used form of body decoration… for identification or as a mark of loyalty. Beden süslemenin yaygın bir hali de sıcak ütü kullanarak ya da süslemeli biçimde bedeni keserek yapılmaktadır. Sıklıkla bir gruba bağlılığı göstermek ya da kimliği tanımlamak için kullanılmaktadır

12 Kıbrıs, 2010 Body Form Modification Bedenin şeklini değiştirmek The process is usually begun early in life with the full consent and participation of parents and the society ….. Süreç, genellikle küçük yaşta toplumun ve ailelerin katılımıyla başlar

13 Kıbrıs, 2010 Body Form Modification Bedenin şeklini değiştirmek Foot Binding Ayakları sıkıca bağlamak

14 Kıbrıs, 2010 Body Form Modification Bedenin şeklini değiştirmek With advances in surgical technology and technique has come increased acceptance of body modification that represents positive change.. Cosmetic Surgery Cerrahi teknoloji ve tekniklerle bedende değişiklik yaratma, olumlu bir değişiklik olarak ele alınmakta ve giderek kabul edilmektedir. PLASTİK CERRAHİ

15 Kıbrıs, 2010 Part the Second Bölüm 2 Part the Second Bölüm 2 Self-Harm Kendine zarar vermek Killing me Slowly Beni yavaş yavaş öldür…

16 Kıbrıs, 2010 Individuals have also found creative and interesting ways of inflicting harm, damage, and pain on themselves in an attempt to cope with pain, grief, or even everyday stress. İnsanlar acılarıyla yaslarıyla hatta günlük stresleriyle başa çıkmak için kendilerine zara verecek yaratıcı ve ilginç yollar bulmuşlardır. Killing me Slowly Beni yavaş yavaş öldür…

17 Kıbrıs, 2010 What is Self-Harm Kendine zarar verme nedir? Self-injury (SI): the deliberate, direct, and non-suicidal, self-inflicted damage or alteration of one’s body tissues. As the result of these self-inflicted acts the body is left changed… Kendine zarar verme (KZV): Niyetli, doğrudan, intihar niyetli olmayan biçimde bir kişinin bedenini değiştirmesine ve zarar vermesine neden olan davranışlardır.

18 Kıbrıs, 2010 Other Names for Self-Harm Kendine zarar vermenin diğer adları Self-Injurious Behavior (SIB) Self-inflicted violence (SIV) Parasuicide Self-mutilation Kendini yaralama davranışı Kendini yaralayıcı şiddet Nerdeyse intihara yakın davranışlar Kendi bedeninin görünüşünü değiştirmek

19 Kıbrıs, 2010 Some Types of Self-Harm… Hurting yourself…. Slowly Bazı kendine zarar verme tipleri.. Smoking Eating disorders… Drinking Adopting an unhealthy life style… Adopting a “Healthy” lifestyle (running, weight lifting) Drug Use Only six of millions….. Sigara içmek Yeme bozukluğu İçki içme Sağlıksız yaşam biçimini benimseme “Sağlıklı “ yaşam biçimi benimseme İlaç kullanımı Milyonlarcasından sadece bir kaçı..

20 Kıbrıs, 2010 Hurting yourself…. slowly Smoking Kendine yavaş yavaş zarar verme: Sigara içme Many smokers report that their smoking behavior changes during times of grief, loneliness, depression, anger, or general stress…. Bir çok sigara içicisi sigara içme davranışlarının yas, yalnızlık, depresyon, kızgınlık ya da stres anlarında değiştiğini belirtmektedir.

21 Kıbrıs, 2010 Hurting yourself….slowly Eating Disorders Kendine yavaş yavaş zarar verme: Yeme bozuklukları

22 Kıbrıs, 2010 Hurting yourself….slowly Drinking Kendine yavaş yavaş zarar verme: İçki içme Bir çok içki içen kişi içmelerinin yas, yalnızlık, depresyon, kızgınlık ya da stres anlarında değiştiğini belirtmektedir

23 Kıbrıs, 2010 Hurting yourself….slowly Unhealthy Lifestyle Choices Kendine yavaş yavaş zarar verme: Sağlıksız yaşam biçimi A diet of high fat foods, long hours of sedentary work over many years and the exposure to high stress often creates high risk of heart disease, hypertension and diabetes. Aşırı yağlı diyet, uzun saatler oturmaya dayalı işler ve yüksek stres, kalp hastalıkları,yüksek tansiyon ve şeker hastalığı için büyük risk oluşturmaktadır

24 Kıbrıs, 2010 Hurting yourself….slowly Healthy Lifestyle …. Kendine yavaş yavaş zarar verme: Sağlıklı yaşam biçimi The adoption of an extreme life style, even one based upon principles of health and fitness can be injurious to one’s health. Aşırı sağlıklı yaşam biçimini benimseme de sağlığa zarar verici olabilir

25 Kıbrıs, 2010 Somehow all of these forms of self-harm are very different from Self-Injury….deliberately hurting yourself….quickly! Bütün bu kendine zarar verme davranışları kendini yaralama davranışından farklıdır.. Kendini yaralama kendine kısa zamanda zarar vermedir!

26 Kıbrıs, 2010 Creating pain on the outside in response to pain on the inside. Part the Third Bölüm 3 Self-Injury Kendini yaralama Creating pain on the outside in response to pain on the inside. İçerdeki acıya tepki olarak dışarıda acı yaratmak

27 Kıbrıs, 2010 4 Types of Self-Injury Kendini yaralamanın (KY) 4 tipi Stereotypic SIBStereotipik KY Major SIBAna /Ciddi KY Compulsive SIBKompulsif KY Impulsive SIBDürtüsel KY (APA, 2000)

28 Kıbrıs, 2010 Stereotypic SIB (Mild to Severe) Stereotipik KY (orta düzeyden ciddiye) Head banging Self-hitting and face slapping Self biting Hair pulling Associated with organic mental disorders and characterized by highly repetitive and fixed behaviors causing mild to severe tissue damage. (APA, 2000) Başını duvara vurma Kendine vurma, yüzünü tokatlama Kendini ısırma Saçını çekme Bu davranışlar, organik kökenli zihinsel hastalıklarla bağlantılıdır. Orta dereceden ciddi dereceye dek doku hasarına yol açabilen yüksek derecede aynı ve tekrarlanan davranışlardır.

29 Kıbrıs, 2010 Stereotypic SIB Stereotipik KY Fixed, rhythmic patterns (belli ve ritmik davranışlar) Examples: head-banging, eyeball pressing (örneğin başını vurma, göze baskı uygulama) Seen in those with autism or mental retardation (zihinsel engelle ve otizmle birlikte görülür) (Bowman & Randall, 2005)

30 Kıbrıs, 2010 Major SIB (Severe to Life-threatening) Ana /Ciddi KY (Ciddiden ölüm tehlikesine dek) Auto Castration Eye enucleation Limb amputation Abdominal self surgery Auto cannibalism Kendi cinsel organını kesmek Gözüne sert bir cisim sokmak Kol, bacak ve parmakları kesmek Karın bölgesini kendi kendine ameliyat etmek Kendini yemek

31 Kıbrıs, 2010 Major SIB (Severe to Life-threatening) Ana /Ciddi KY (Ciddiden ölüm tehlikesine dek) This form of SIB is usually associated with severe psychosis, intoxication, or character disorder, often performed in response to hallucinations or delusions, many times with a religious theme. Bu tip kendini yaralama davranışları ciddi psikoz, alkol ya da uyuşturucudan dolayı aşırı sarhoşluk (toksitlenme) ya da karakter bozukluklarıyla ilişkilidir. Sıklıkla halüsinasyon ve delüzyonlarla görülür. Çoğu zaman dinsel temayla..

32 Kıbrıs, 2010 Major SIB Ana /Ciddi KY This form of SIB can be ritualized and associated with altered states of religious consciousness Bu tip KY, dini amaçlı, bilinç durumunu değiştirmeye yöneliktir ve ritüel bir yanı vardır.

33 Kıbrıs, 2010 Major SIB Ana /Ciddi KY Most Extreme and Uncommon Castration and Amputation Often seen in psychotic patients (Bowman & Randall, 2005) En uçlarda, en olağan dışı davranışlar Kastrasyon, kesme Sıklıkla psikotiklerde görülür

34 Kıbrıs, 2010 Compulsive SIB (Mild to Moderate) Kompülsif KY (Hafiften orta dereceye dek) Trichotillomania (compulsive hair pulling) Skin picking Nail biting Israrcı biçimde saçını çekme ve koparma Deriyi yaralayacak dek bastırarak kaşıma Tırnak yeme

35 Kıbrıs, 2010 Compulsive SIB (Mild to Moderate) Kompülsif KY (Hafiften orta dereceye dek) This form of SIB is usually associated with an impulse to behave as the result of increasing anxiety with subsequent tension release. The mechanism may be similar to that of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). In some individuals this behavior may occur automatically without any conscious awareness (Simon & Favazza, 2001). Bu tip KY, sıklıkla kaygıyı rahatlatmak amaçlıdır. Obsesif kompulsif bozukluklarla benzer bir mekanizması vardır. Bazıları bu davranışı bilinçli bir farkındalık olmadan otomatik olarak yaparlar..

36 Kıbrıs, 2010 Impulsive SIB (Mild to Moderate) Dürtüsel KY (Hafiften orta dereceye dek) Skin cutting Burning Self hitting Digit fracturing Deriyi kesme Yakma Kendine vurma Parmakları kırma

37 Kıbrıs, 2010 Impulsive SIB (Mild to Moderate) Dürtüsel KY (Hafiften orta dereceye dek) This form of SIB can be isolated or habitual in nature and can be further subdivided into two forms as reported by Favazza (1996): Episodic: Limited to discreet periods or situations. Repetitive: Habitual and addictive in nature. Typically this type of behavior begins in adolescence and often develops into chronic behavior by adulthood. Dürtüsel KY ikiye ayrılır: Dönemsel: Belli zaman ya da durumlarla sınırlı Tekrarlayıcı: Alışkanlık hatta bağımlılık yapıcı. Tipik olarak ergenlikte başlar ve sıklıkla yetişkinlikte kronik davranışa dönüşür.

38 Kıbrıs, 2010 Impulsive SIB Dürtüsel KY Typically not highly lethal Little tissue damage Occurs sporadically and repetitively Examples: cutting (with razor blades or glass), skin carving, burning, interference with wound healing, needle sticking, self- punching and scratching (Folmer & Lukomski, 2005) Tipik olarak yüksek derecede öldürücü değil Az doku zedelenmesi Düzensiz ve tekrarlayıcı Örneğin cam ya da jiletle kendini kesmek, deriyi oymak, yakmak, yaraların iyileşmesine izin vermemek, kendine iğne batırmak, kendini yumruklamak ve tırnaklamak

39 Kıbrıs, 2010 Impulsive SIB Dürtüsel KY Cutting seems to be one of the most commonly reported forms of SIB among adolescents….. Gençler arasında en yaygın görüleni kendini kesmedir

40 Kıbrıs, 2010 Impulsive SIB Dürtüsel KY 72% of reported SIB KY vakalarının % 72’si kendini kesmedir

41 Kıbrıs, 2010 Part the Fourth Bölüm 4 Why Self-Injure? Neden kendini yaralama?

42 Kıbrıs, 2010 Self-Injury can: be used as a coping mechanism; help release built up emotions (i.e. anger, anxiety); release tension; re-enact abuse; increase endorphin production (inhibits pain and tension); and, be a form of self-punishment (Alderman, 1997) Kendini yaralama, başa çıkma mekanizması olarak kaygı, öfke gibi duyguları rahatlatmak için gerilimi azaltma acıyı azaltmak amacıyla endorfin üretimi sağlama kendini cezalandırma amacıyla kullanılabilir.

43 Kıbrıs, 2010 Self-injury, in its most simplistic form, is nothing but a highly destructive and maladaptive but generally very effective response to stress….it’s drive reducing! (Alderman, 1997) Kendini yaralama, en basit formuyla önemsiz görünse de yüksek derecede yıkıcı ve uyumsuz bir davranıştır ancak genellikle strese tepki olarak etkili olarak algılanır…

44 Kıbrıs, 2010 Why Self-Injure? Assist in gaining “control” To physically express pain (easier to handle psychological pain) Means of dissociating To externalize internal pain (Alderman, 1997) Kontrol kazanmaya yardımcı Psikolojik acıdan daha kolay başa çıkıldığı için acıyı fiziksel olarak ifade etme Bedeniyle bağlantısız olma duygusu İçsel acıyı dışsallaştırma

45 Kıbrıs, 2010 Self-Injury Sequence Model (Bowman & Randall, 2005) Activating Event Harekete geçiren olay Irrational Thought Akıldışı düşünce Uncomfortable Feeling Rahatsız eden duygu Emotional Buildup Duygusal uyarılma Urge to Self-Injure Kendini yaralama isteği The Self-Injury Act Kendini yaralama davranışı

46 Kıbrıs, 2010 Part the Fifth Bölüm 5 Stress and the ways we respond Stres ve tepki verme yollarımız

47 Kıbrıs, 2010 Screening Test for Personal Stress Kişisel stres için mini bir test In a moment a picture will appear at the right. Normally functioning individuals will typically see two dolphins. If you observe anything different you may be experiencing high levels of stress. Bir süreliğine resme bakın. Normal işlevleri yerinde olan birisi iki yunus görür. Eğer siz farklı bir bir şey görüyorsanız bu, büyük stres altındasınız demektir.

48 Kıbrıs, 2010 Self-Injury: A response to Stress Either Acute or Chronic…. Kendini yaralama: Strese tepki.. Akut ya da kronik

49 Kıbrıs, 2010 Self-Injury: A response to Stress Kendini yaralama: Strese tepki Perceived Threat: Real or Imagined…. Response to the threat: If response is successful, threat is reduced…. If response is not successful anxiety builds….Drive Activation Often a response to stress is to invoke a “comfort behavior”….often these comfort behaviors are self-harmful…. Smoke more, eat more, drink more, sleep more…etc. Algılanan tehdit: Gerçek ya da hayali Tehdite tepki Tepki başarılıysa tehdit azalır Tepki başarısızsa kaygı oluşur. Dürtü harekete geçer “Rahatlama davranışı“ olarak kendine zarar verme seçilebilir Daha çok sigara, yemek, içki, uyku vb…

50 Kıbrıs, 2010 Self-injury is a temporarily effective means of reducing stress and tension. That’s why the behavior persists! Kendini yaralama geçici olarak stres ve kaygının azalması demektir. O nedenle davranış ısrar la sürdürülür!

51 Kıbrıs, 2010 Normal yaşam Algılanan tehdit Kaygı/stres düzeyinin artması Başa çıkma tepkileri Etkili Etkisiz

52 Kıbrıs, 2010 Dual Pathways to Self-Injury: Anxiety/Depression Kendine zarar vermede ikili yol: Kaygı/ depresyon Hyper-stress Aşırı stres Vulnerability, insecurity and hypersensitivity hyper-vigilance Kırılganlık, güvensizlik aşırı duyarlılık Triggering event Tetikleyen olay Self Injury Kendini yaralama Control regained, calmness and sense of relief Kontrolü ele geçirme, sakinlik Return of normal feelings ability to function Normal duygulara dönme, işlevde bulunabilme becerisi Dissociation Bağlantısız hissetme Feelings of being numb, alone, disconnected and alive in a surreal place. Gerçekçi olmayan bir yerde yaşama, Bağlantısız, yalnız ve hissiz olma duygusu

53 Kıbrıs, 2010 Part the sixth Bölüm 6 Who Self-Injures? Kim kendini yaralar?

54 Kıbrıs, 2010 Studies in America Amerika’daki çalışmalar It is difficult to determine because self-injurers are so secretive. 1% of the US population was thought to self-injure in early studies (Lester, 1972). Kendini yaralama çok saklanan bir davranış olduğu için oranı belirlemek zordur.. İlk çalışmalarda ABD nüfusunun %1’ inin KY davranışı içinde olduğu bulunmuştur.

55 Kıbrıs, 2010 Studies in America Amerika’daki çalışmalar More recent studies suggest that 4% of the general population may self-injure (Briere & Gill, 1998). Son yıllardaki çalışma sonuçları genel nüfusun % 4’ünün KY davranışı gösterdiğini doğrultusundadır.

56 Kıbrıs, 2010 Studies in America Amerika’daki çalışmalar Poll of 850 “tweens” published in the summer of 2006 reported that 1 in 4 had engaged in self- harm behaviors (www.nahec.org/kidspoll) 850 ergen ile yapılan bir tarama 2006’da basılmış ve her 4 gençten birinin kendisine zarar verdiği rapor edilmiştir.

57 Kıbrıs, 2010 Who Self-Injures? Kim kendini yaralar/zarar verir? SIB is reported in 13%-53% of patients diagnosed with Tourette’s Syndrome (Robertson, 1989; Robertson, Trimble, & Lees, 1989). Kendini yaralayanların %13-53’ü Tourette Sendromu tanısı almıştır.

58 Kıbrıs, 2010 SIB is reported in 3%-46% of a population diagnosed with mental retardation or developmental delay (Bodfish, Crawford, & Powell, 1995). Kendini yaralamanın zihinsel engellilik ya da gelişimsel sorunu olma tanısı alanların arasında görülme sıklığı % 3-46’dır.

59 Kıbrıs, 2010 SIB is reported in 75% of hospital patients diagnosed borderline personality disorder (Clarkin, Widiger, & Frances, 1983). Kendini yaralama, borderline kişilik bozuklukları olanlar arasında %75 oranında rapor edilmektedir.

60 Kıbrıs, 2010 In recent studies, 13% of adolescents reported self-mutilation Most common among teenage girls Average to high intelligence (Bowman & Randall, 2005) (Warner, 2002) Son yıllardaki çalışmalarda ergenler arasında %13 lük kendine zarar verme davranışı rapor edilmiştir. Ergen kızlar arasında daha sık görülür ve ortalama zekası olanda da zeki olanda da görülebilir.

61 Kıbrıs, 2010 In a recent study of undergraduate college students revealed that: 18% reported harming themselves more than 10 times in the past… 10% reported harming themselves more than 100 times…. 38% reported a history of self-injury (Gratz, Conrad, & Roemer, 2002) Lisans öğrencileriyle yapılan çalışmalarda, %18’inin geçmişte kendilerini 10’dan daha fazla, %10’unun 100 den daha fazla sayıda kendilerini yaraladıkları, %38’inin bir biçimde KZV geçmişi olduğu bulunmuştur.

62 Kıbrıs, 2010 Who Self-Injures? Kim kendini yaralar/zarar verir? SIB seems to correlate with: KY şunlarla ilişkili görünüyor  A history of sexual or physical childhood abuse Cinsel ya da fiziksel tacizle ilgili tarihçesi olma  Those who have been physically or emotionally abandoned by a parent Aileleri tarafından fiziksel ya da duygusal olarak ihmal edilme  Those who lose a parent due to divorce or death Ölüm ya da boşanma nedeniyle anababalarını kaybetme (Bowman & Randall, 2005)

63 Kıbrıs, 2010 Gender differences in SIB KY da cinsiyet farklılıkları  WHO estimates that females are four times as likely to self- harm. DSÖ’e göre kızların erkeklere göre 4 defa daha fazla zarar veriyor  Highest rates for females: 13-24 years Kızlardaki en yüksek oranlar 13-24 yaşlarda  Highest rate for males: 12-34 years Erkeklerdeki en yüksek oranlar 12-34 yaşlarda (Bowman & Randall, 2005)

64 Kıbrıs, 2010 Greatest risk factors En büyük riskler  Depression  Borderline Personality  Phobias  Conduct disorders  Impulsivity  Substance abuse  Physical or Sexual Abuse  Bereavement  Stress/Anxiety (war, poverty, unemployment) Depresyon Borderline kişilik Fobiler Davranış bozuklukları Dürtüsellik Uyuşturucu kullanma Fiziksel ya da cinsel taciz Yas Stres/kaygı (savaş, yoksulluk, işsizlik )

65 Kıbrıs, 2010 Turkish results? Türkiye ile ilgili sonuçlar A study of 862 Turkish high school students revealed that 21.4% had engaged in self-mutilative behaviors. Female (21.5%) male (21.3%). Source: Zoroglu,Tuzun, Sar, Tutkun, Savaş, Ozturk, Alyanak and Erocal Kora (2003) 862 lise öğrencisiyle yapılan çalışmada %21.4’ünün KZV davranışı olduğu görülmüştür. Kızlarda %21.5, erkeklerde %21.3.

66 Kıbrıs, 2010 Street Children in Istanbul İstanbul’da sokak çocukları The sample used in this research consists of the adolescents (194) under the age of 21 who were being accommodated in the protection and rehabilitation centers in Istanbul. 20.6% of them have reported self injuring behavior (SIB) The average age of starting SIB found to be 16.3±2.4 ages. The percentage of SIB among boys found to be 38.7%, but the proportion found to be 15.4% among girls. Aksoy and Ögel (2005 ) Yaşı 21’in altında olan koruma altında olan 194 gençle çalışılmış. %20.6’sında KY var ve yaklaşık 16 yaşlarında başlıyorlar. Erkeklerde %38.7, kızlarda %15.4 oranında görülüyor.

67 Kıbrıs, 2010 Self Injury vs. Suicide KY’a karşı İntihar Typically NOT a sign of suicidal behavior Those who self-injure may be at a slightly higher risk of suicide (Folmer & Lukomski, 2005) KY, tipik olarak intihar eğilimli davranışların işareti DEĞİLDİR KY kişiler sadece biraz intihar riski taşıyor olabilirler

68 Kıbrıs, 2010 8 out of 10 who are suicidal give advanced warning of suicidal intentions. Rarely is this true with those who self-injure. Typically the intent of self-injury is to not stop living….just get some relief. (Folmer & Lukomski, 2005) İntihar eğilimi olanların onda sekizi ciddi intihar niyetini gösteren ipuçları verirler. Tipik olarak KY davranışı yaşamı durdurmaz, sadece biraz rahatlık verir…

69 Kıbrıs, 2010 Is Self-Injury Related to Other Disorders? KY’nın, diğer hastalıklarla ilişkisi? SIB is most strongly correlated with Borderline Personality Disorder En fazla Borderline kişilik bozukluğu ile ilişkili (Simeon & Hollander, 2001; Zlontic et. al., 1999; Zlontic et. Al., 1996)

70 Kıbrıs, 2010 Also linked to those with the following: Ayrıca aşağıdakilerle de ilişkili (Simeon & Hollander, 2001; Zlontic et. al., 1999; Zlontic et. Al., 1996) Dissociative disorders Posttraumatic Stress Disorder Eating Disorders Substance Abuse Clinical Depression Multiple Personality Disorder Antisocial Personality Intermittent explosive disorder Dissosiyatif bozukluklar Travma sonrası stres bozukluğu Yeme bozuklukları Uyuşturucu kullanma Klinik depresyon Çoklu kişilik bozukluğu Anti sosyal kişilik Arada kontrolü kaybederek patlama

71 Kıbrıs, 2010 What can be done? Ne yapılabilir? Part the seventh Bölüm 7

72 Kıbrıs, 2010 Can Medication be Beneficial to Stopping Self-Injury? KY’ı durdurmak için ilaçlar yararlı mıdır? Medication is often prescribed to address the issues of: DEPRESSION, ANXIETY, RACING THOUGHTS (All of which are sometimes associated with self-injuring ) İlaç vermeye temel olan tanılar depresyon, kaygı ve sürekli düşüncelerdir ve bunlar da KY ile bağlantılıdır. Counselors are encouraged to seek medical support in the treatment of clients with severe SIB patterns. Psikolojik danışmanlar, ciddi KY örüntüsü gösterenlerin tedavisi için, tıbbi yardım aramaya yönlenmelidir

73 Kıbrıs, 2010 Each of the following groups need information to effectively intervene. Bu gruplar etkili müdahale için bilgiye gerek duyar Counselors P.D. Educators Eğitimciler Parents Ana babalar Students/Clients Öğrenciler/danışanlar

74 Kıbrıs, 2010 Suggestions for Teachers Öğretmenler için öneriler Approach Calmly Sakin olun Help him/her get involved with activities of interest İlgisini çeken etkinliklere katılmasına yardım edin Listen-don’t overwhelm with questions Dinleyin ve aşırı soru sormayın Refer to professional (counselor) (nurse) Psikolojik danışman/hemşire gibi profesyoneller yönlendirin Educate self on the topic Kendinizi bu konuda eğitin Offer to mediate with parents Ana-babalara aracılık yapmayı önerin Encourage to seek beneficial coping skills İşe yarayan başa çıkma becerilerini araştırmaya cesaretlendirin Provide information brochures in the classroom Sınıfa bilgi veren broşürler verin Do not complete a behavior contract Davranış kontratı İMZALATMAYIN Do not judge the student Öğrenciyi yargılamayın Do not show anger, disgust, shock Kızgınlık, tiksinti ve şok tepkisi göstermeyin Do not use punishment or negative consequences Cezalandırmayın (“Teachers’ self injury factsheet”, 2006) ) (Bowman & Randall, 2005)

75 Kıbrıs, 2010 Suggestions for Counselors Psikolojik danışmanlar için öneriler Get comfortable with self-harm KZV davranışlarıyla rahat olmak

76 Kıbrıs, 2010 Show unconditional acceptance Goal: to understand the causes Provide coping strategies Koşulsuz kabul göstermek Nedenleri anlamaya çalışmak hedef olmalı Başa çıkma mekanizmaları sağlamak

77 Kıbrıs, 2010 Convey it’s “ok” to talk about self-injury Help client to discover his/her identity Encourage open communication KY hakkında konuşmanın sorun olmadığını belirtin Danışanların kendilerini keşiflerine yardımcı olun Açık iletişimi destekleyin

78 Kıbrıs, 2010 How Can School Counselors Help Students Who Self-Injure? Psikolojik danışmanlar, KY öğrencilere nasıl yardım edebilirler? Do Not be afraid to ask a student if he/she self-injures Do Not make the student stop (Bowman & Randall, 2005) Öğrenciye kendine zarar verip vermediğini sormaya ÇEKİNMEYİN. Öğrenciyi durdurmaya ÇALIŞMAYIN.

79 Kıbrıs, 2010 Do Not make a behavioral or safety contract Do Not be the only support (Bowman & Randall, 2005) Davranışsal kontrat İMZALATMAYIN ! Sadece DESTEK OLMAYIN

80 Kıbrıs, 2010 Do Not leave the family out of the healing process Do Not consider SIB as “attention seeking” behavior (Bowman & Randall, 2005) İyileşme sürecinde aileyi süreç dışında BIRAKMAYIN KY davranışlarını “dikkat çekme” davranışı olarak ELE ALMAYIN

81 Kıbrıs, 2010 H ow Can Parents Help Children Who Self-Injure? Ebeveynler, KY çocuklara nasıl yardım edebilirler? Be supportive Don’t convey disappointment Don’t remove all sharp objects Don’t give ultimatums Seek personal counseling (Bowman & Randall, 2005) (“Family & friends factsheet”, 2006) Destekleyici olun Hayal kırıklığınızdan söz etmeyin Tüm keskin objeleri ortada kaldırmayın Ültimatom vermeyin Kişisel psikolojik danışma alabileceğiniz yerleri araştırın.

82 Kıbrıs, 2010 Encourage child to seek better coping mechanisms Don’t blame yourself or consider yourself a “bad parent” Know you are not alone Accept your child, not the behavior (Bowman & Randall, 2005) (“Family & friends factsheet”, 2006) Çocuğunuzu daha iyi başa çıkma taktikleri öğrenmeleri için destekleyin Kendinizi kötü anne baba olmakla suçlamayın Yalnız olmadığınızı bilin Çocuğunuzu kabul edin, davranışını değil

83 Kıbrıs, 2010 Give unconditional love Do fun activities together Encourage your child to use his/her strengths Provide opportunities for your child’s interests Don’t deny there is a problem (Bowman & Randall, 2005) (“Family & friends factsheet”, 2006) Koşulsuz sevgi verin Birlikte eğlenceli etkinlikler yapın Güçlü yanlarını destekleyin İlgileriyle ilgili fırsatlar sağlayın Bir sorun olduğunu red etmeyin

84 Kıbrıs, 2010 Treatment Considerations Tedavi için akılda bulundurulması gerekenler Self-injurers typically are fully aware of their behavior and societal prohibitions….hence: Shame and embarrassment frequently prevent them from seeking help. They often will hide their self-injurious behaviors from others and are very reluctant to admit the need for psychological or even medical treatment…. KY davranışı yapanlar tipik olara, sosyal yasaklamaların ve ne yaptıklarının farkındadırlar. Bu nedenle utanma duyguları onları yardım arama davranışından alı koyar. Sıklıkla bu davranışlarını başkalarından saklarlar ve psikolojik yardıma gereksinimleri olduğunu bildirmekten hoşlanmazlar

85 Kıbrıs, 2010 It helps to regard SIB as a coping mechanism, hurtful and disturbing perhaps, but a coping mechanism all the same. It may seem strange to you but self-harm often functions as the scratch for a place that itches…..often a place a person cannot reach… KZV davranışını başa çıkma mekanizması olarak ele almak işe yarar. Acı, rahatsız edicidir ama aynı zamanda başa çıkma biçimidir. Garip görünebilir ama KZV sıklıkla ulaşılamayan bir yerdeki kaşıntıyı alma gibi bir işlev görür.

86 Kıbrıs, 2010 It is important that you first understand that self- harm is an attempt to gain relief from something. Öncelikle bilinmelidir ki KZV davranışı bir şeyden kurtulma çabasıdır SIB is often addictive… because it works! KZV sıklıkla bağımlılık yapıcıdır.. Çünkü kişi için işe yarar…. Just because you regard the behavior as painful and hurtful doesn’t mean your client does. Siz davranışı acı verici buluyorsunuz diye danışanınızın da öyle bulduğu anlamına gelmez.

87 Kıbrıs, 2010 Like any other stress relieving mechanism, if it works its likely to be repeated. What we see as punishment is, for some, negative reinforcement. Diğer stres rahatlatma tepkileri gibi eğer kişi için işe yarıyorsa tekrarlanma olasılığı artmaktadır. Burada bize ceza gibi görünse de aslında kişi için olan olumsuz pekiştirmedir

88 Kıbrıs, 2010 This suggests the treatment: Response substitution. Creating an alternative but equally effective response that is less destructive to the body. Tedavi için önerilen şudur: Verilen tepki yerine konabilecek yeni tepki sunmak Alternatif ancak bedene daha az zarar veren daha etkili bir tepki oluşturmak

89 Kıbrıs, 2010 There probably is not one best mode of treatment… but it can help if you:  know what you are good at doing… are you the best person to work with this client?;  can view SIB as a response to stress; Belki en iyi tedavi biçimi değilse de size yardım edecek bazı bilgiler vardır. Hangi konuda iyi olduğunuzu bilmek… Bu danışanla çalışabilecek en iyi kişi siz misiniz? KZV davranışını strese tepki olarak ele almak..

90 Kıbrıs, 2010  can teach alternative coping skills and;  can remain flexible, tolerant, and never give up on a client. Alternatif başa çıkma yollarını öğretmek Esnek, hoş görülü kalmak ve bir danışanı asla bırakmamak

91 Kıbrıs, 2010 Which Treatments are Most Effective? En etkili tedaviler hangileridir? Cognitive Behavioral Therapy Rational Emotive Therapy Dialectical Behavioral Therapy Group Therapy Art Therapy (Bowman & Randall, 2006) (“Health care professional factsheet”, 2006) Bilişsel Davranışsal Terapi Akılcı Duygusal Terapi Diyalektik Davranışsal Terapi Grup Terapi Sanat Terapisi

92 Kıbrıs, 2010 “Which Theory” arguments are largely a waste of time… “Hangi kuram” tartışması aslında zaman kaybıdır. It’s about like arguing whether it is better to make a trip in a Ferrari, Mercedes, or Ford. It is not so much the car you drive, but the skill with which you can drive it and having a clear goal or destination in mind when you leave. Actually, you’re going to have to go in the client’s Ford Fiesta anyway! Hangi kuramın iyi olduğunu tartışmak Ferrari, Mercedes ya da Ford marka arabalardan hangisiyle gezmeye çıkmanın iyi olduğu tartışmasına benzer. Aslında sorun hangi arabayı kullandığınız değil onu nasıl kullandığınız, nereye gideceğinizi bilip bilmediğinizdir. Aslında danışmada danışanın Ford Fiesta’sı ile yolculuk yapacaksınız nasıl olsa!!!

93 Kıbrıs, 2010 OK: The “Brand” of golf club you swing is not as important as your skill in using it. It’s more about keeping your eye on the ball. Understanding that self-harm is an attempt to respond to threat and stress is essential. Reducing that threat/stress and providing for a more effective response should be the goal regardless of the “theory” used. Aslında hangi marka golf sopası kullandığınız değil, onu nasıl kullandığınız fark yaratır. Tehdit/Stresi azaltmak ve daha etkili bir tepki öğretmek amaç olduğu için bu hangi kuramı kullandığınıza dayalı olmamalıdır

94 Kıbrıs, 2010 What Type of Counseling Activities are Beneficial? Ne tür psikolojik danışma etkinlikleri yararlıdır? Just about any intervention that can reduce perceived threat and the resulting stress…..and teach more effective stress management and coping skills including….. Algılanan tehditi ve bunu sonucu olan stresi azaltabilecek her tür müdahale!!! Daha etkili başa çıkma becerileri, stres yönetimi öğretmek önemli….

95 Kıbrıs, 2010 Guided Imagery and Relaxation Yönlendiril miş hayal ve rahatlama

96 Kıbrıs, 2010 Poetry Şiir PaintingÇizmek Drawing Resim Sculpting Heykel

97 Kıbrıs, 2010 Strength coaching, mentoring and communication skill building Güçlü olmayla ilgili koçluk, mentorluk ve iletişim becerileri sağlama

98 Kıbrıs, 2010 “You have so much pain inside yourself, you try and hurt yourself on the outside because you need help.” Princess Diana, 1996 İçinizde o kadar acı var ki, yardıma ihtiyacınız olduğu için kendinizi dışardan incitmeye çalışıyorsunuz,

99 Kıbrıs, 2010 Thank You… Teşekkürler dowen@metu.edu.tr vargapilot@yahoo.com

100 Kıbrıs, 2010 References/Kaynakça Aksoy A.,and Ögel K. (2005 ). Drug abuse and self injuring behavior (SIB) among the adolescents who live on the streets. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005;6(3):163-169 Alderman, T. (1997). The scarred soul. Oakland, CA: New Harbinger. American Self-Harm Information Clearinghouse, (n.d.). About self-harm. Retrieved Apr.2,2006, from ASHIC Web site: http://selfinjury.org.http://selfinjury.org Bowman, S. & Randall, K. (2005). See my pain!. Chapin, SC: Youth Light. Briere, J. & Gill, E., (1998). Self-mutilation in clinical and general population samples: Prevalence, correlates, and functions. American Journal of Orthopsychiatry, 68,609-620. Conn, L.M. & Lion, J.R., (1983). Self-mutilation: A review. Psychiatric Medicine, 1, 21-33 Dunkle, T. (1990). Health: Dissecting causes of self-mutilation. Insight 6(22), 48-51. Family & friends factsheet. (2006). Retrieved March 17, 2006, from Self Injury Guidance & Network Support Web site: www.lifesigns.org.uk.www.lifesigns.org.uk

101 Kıbrıs, 2010 Favazza, A.R., (1996). Bodies Under Siege: Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry, 2 nd.ed., Baltimore: The John Hopkins University Press. Folmer, T. & Lukomski, J. (2005, October). Self-mutilation: information and guidance for school personnel. Guidance Channel Ezine, Retrieved March 11, 2006 from www.guidancechannel.com/default.aspx?index=1328&cat=13. www.guidancechannel.com/default.aspx?index=1328&cat=13 Frey, R. (2002, December). Self-mutilation. Gale Encyclopedia of Medicine, Retrieved February 12, 2006, from www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/ency/self-mutilation.jsp. www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/ency/self-mutilation.jsp Gratz, K.L., Conrad, S.D., & Roemer, L. Risk factors for deliberate self-harm among college students. American Journal of Orthopsychiatry, 72, 128-140. Health care professional factsheet. (2006). Retrieved March 17, 2006, from Self Injury Guidance & Network Support Web site: www.lifesigns.org.uk.www.lifesigns.org.uk

102 Kıbrıs, 2010 Martinson, D. (2001). What is self-injury. Retrieved March 17, 2006, from Self-Injury Web site: www.focusas.com/Self-Injury.html.www.focusas.com/Self-Injury.html Simeon, D. & Favazza, A.R. (2001). Self-injurious behaviors: Phenomenology and assessment. In D. Simeon & E. Hollaoder (Eds.), Self- Injurious Behaviors: Assessment and treatment, 1-28, Washington, DC, American Psychiatric Press. Soloff PH, Lis JA, Kelly T, Cornelius J, Ulrich R. (1994). Self-mutilation and suicidal behavior in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 8(4), 257-67. Teachers’ self injury factsheet. (2006). Retrieved March 17, 2006, from Self Injury Guidance & Network Support Web site: www.lifesigns.org.uk.www.lifesigns.org.uk Warner, J. (2002, Nov. 21). Cutting and other dangerous acts becoming new cries for help. WebMD Medical News, Retrieved March 17, 2006 from www.webmd.com/content/article/53/61375.htm.

103 Kıbrıs, 2010 Zlotnick, C., Mattia, J.I., & Zimmerman, M., (1999). Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric patients. The Journal of Nervous and Mental Disease, 187, 296-301. Zlotnick, C., Shea, M.T., Pearlstein, T., Simpson, E., Costello, E., & Begin, A. (1996). The relationship between dissociative symptoms, alexithymia, impulsivity, sexual abuse, and self-mutilation. Comprehensive Psychiatry, 37, 12-16. Zoroglu S.S.,Tuzun, U., Sar, V., Tutkun, H., Savaş, H.A., Ozturk, M., Alyanak, B., and Erocal-Kora, M. (2003). Suicide attempt and self-mutilation among Turkish high school students in relation with abuse, neglect and dissociation. Psychiatry and Clinical Neurosciences,,57, 119–126


"When Clients Self-Injure: An Overview for Counselors Danışanlar Kendilerine Zarar Verdiklerinde: Psikolojik Danışmanlar için Bir Genel Bakış Prof. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları