Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Standart Dosya Planı 2 Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Standart Dosya Planı 2 Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş;"— Sunum transkripti:

1 1

2 Standart Dosya Planı 2 Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş; dosyalama işlemlerinde birimler tamamen bağımsız bırakılmıştır. Birimlerin birbirlerinden habersiz dosyalama yapmaları ise, kurum içinde birlikteliği ortadan kaldırdığı gibi bilgi ve belgeye erişimi adeta imkansız hale getirmiştir.

3 3 Amaç  Kamu kurum ve kuruluşlarınca kâğıt veya elektronik ortamda oluşturulan ve depolanan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlemek, ihtiyaç halinde bu belgelere etkin bir şekilde erişebilmek,  Bu amaç doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatlarınca ortak kullanılacak ve tek merkezden yönetilecek bir dosya planı hazırlamak ve yönetmektir.

4 Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma ile; u Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. u Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. u Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. 4

5 u Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır. u Kurum içi ve kurumlar arası evrak ve iş takibi kolaylaşacaktır. Aranan belge veya bilgi, aynı numarayı taşıyan belgeler arasında daha kısa bir sürede kolayca bulunabilecektir. 5

6 Kanun No: 347328 Eylül 1988 Yayımlandığı Resmi Gazete: 04/10/1988 Sayı: 19949 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tarih: 16/05/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete: Sayı: 19816 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1991/7 sayılı ve 13/8/1991 tarihli Haberleşme kodu uygulaması ile ilgili Başbakanlık Genelgesi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yayımlandığı Resmi Gazete: 02/12/2004 Sayı: 25658 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Konulu Başbakanlık Genelgesi EVRAK DOSYALAMA VE ARŞİV HİZMETLERİNE DAİR MEVZUAT 6

7 KAMU KURUM-KURULUŞLARI KOD SİSTEMİ Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH A:Alfabetik 1 karakter ″A″Yasama Organları, ″B″Yürütme Organları, ″C″Yargı Organları, “M”Mahalli idareler, “D”Özel Kuruluşlar ve Dernekler. BB : Nümerik 2 karakter T.B.M.M. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Y.Ö.K., Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yargı Organları, Mahalli İdarelerin bulunduğu il

8 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH C: Nümerik 1 karakter ″0″Merkez, ″1″Sürekli Kurul, Bağlı Kuruluş, ″2″İlgili Kuruluş, ″3″Yurtdışı Teşkilatı, ″4″Taşra Teşkilatı, ″5″Sorumlu Kuruluş, “6”İlçe Belediyesi, “7”İlk Kademe Belediyesi, “8”Belde Belediyesi.

9 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH DDD: Alfanümerik 3 karakter Bakanlıklarda ve merkez teşkilatlarda, ana hizmet birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarda; kuruluşun, kısa adını gösterir. Kısa ad Kurum- Kuruluş′un adına uygun olmalıdır. Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda kısa adlar birbirleriyle çakışmamalıdır. Belediyelerin rumuzları il içinde çakışmamalıdır. E: Nümerik 1 karakter ″0″Merkez, ″1″Bölge, ″2″İşletme/Müessese, ″3″Yurtdışı Teşkilatı, ″4″İl, ″5″Bağlı ortaklık, Bağlı Kuruluş.

10 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH FF: Alfanümerik 2 karakter ″E″= 0 ise, Alt Birim Kodu, ″E″= 1 ise, Bölge kodu ve numarası, ″E″= 2 ise, İşletme /müessese kodu, ″E″= 3 ise, Ülke Kodu, ″E″= 4 ise, İl Kodu, ″E″= 5 ise, Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluş Kodu.

11 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH GG: Nümerik 2 karakter ″E″= 0 ise, İkinci Alt Birim Kodu, (Şube ise″HH″ seviyesinde kodlamak uygun olur.) ″E″= 1 ise, Bölgenin Alt Birim Kodu, (Şube ise″HH″ seviyesinde kodlamak uygun olur.) ″E″= 2 ise, İşletme/Müessese’nin Alt Birim Kodu, ″E″= 3 ise, “Ülke” nin Şehir Kodu, ″E″= 4 ise, İlçenin Kodu, ″E″= 5 ise, Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluşun Altı Birim Kodu. HH: Nümerik 2 karakter Teşkilatın en alt seviyesi.

12 B. 23. 1. OGM. 1. 15. 27. 01- 774- 258 Yasama, Yürütme, Yargı Kodu Kurum Kodu Kurum Dağılım Kodu Alt Kurum Kodu Evrak Kayıt Numarası Dosya Numarası Ayrıntılı Alt Birim Kodu Alt Birim Kodu Birim Dağılım Kodu Şube Kodu

13 DOĞRU B. 23. 1. OGM. 1. 15. 27. 01- 774- 258 YANLIŞ B. 18. 1. OGM. 0. 09. 00. 01- 774- 258 B. 18. 1. OGM. 1. 09. Ş1. 774- 258 B. 18. 1. OGM. 1. 09. PP. 774- 258 B. 18. 1. OGM. 1. 09. 00. 01. 774- 258

14 100-599 Resmi Kurumlar Hazırladı. 000-099 600-999 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Hazırladı. 14

15  Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için 000-099 sayısal aralığı kullanılmıştır.  Not : Bütün birimlerce kullanılabilir. 15 ANA KONU GRUPLARI Genel İşler

16 16

17  Kurumların teşkilat kanunlarında “Ana Hizmet Birimi” olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetler ile ilgili açılması gereken dosyalar 100-599 sayısal aralığında numaralandırılmıştır.  Not : Hizmeti Gerçekleştiren birimce kullanılır. 17 ANA KONU GRUPLARI Ana Hizmet Faaliyetleri

18 18

19  Araştırma ve Planlama işleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Hukuk İşleri, Teftiş ve Denetim İşleri 600-699 sayısal aralığında numaralandırılmıştır.  Not : Bütün birimlerce kullanılabilir. 19 ANA KONU GRUPLARI Danışma Denetimle ilgili Faaliyetler

20 20

21  Bilgi-İşlem, Dış İlişkiler ve AB Konuları, Emlak ve Yapım, Eğitim, İdari ve Sosyal İşler, Tanıtım ve Yayın İşleri, Mali İşler, Özel Kalem ve Protokol İşleri, Personel İşleri, Satın alma ve Satış İşleri, Topyekün savunma Sivil Hizmetleri 700-999 sayısal aralığında numaralandırılmıştır.  Not : Bütün birimlerce kullanılabilir. 21 ANA KONU GRUPLARI Yardımcı Hizmetlerle İlgili Faaliyetler

22 22

23  000-099 ile 600-999 sayısal aralığında ele alınan bölümler, yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.  100-599 sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurumların Strateji Geliştirme Birimleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müştereken hazırlanmıştır. 23 STANDART DOSYA PLANI ÜÇ BÖLÜMDÜR

24 24  150-199 Silvikültür işleri  200-249 Orman Koruma ve Yangınla Mücadele İşleri  250-299 Kadastro ve Mülkiyet İşleri  300-349 İşletme ve Pazarlama İşleri  100-149 Planlama İşleri

25 BİRİM KODLARI İhtiyaç duyulan tüm birim kodlarına DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANI kullanılarak ulaşılabilir.

26 26 MERKEZ BİRİMLER B231OGM0010000-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM0060000-ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0070000-KADASTRO VE MÜLKİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0080000-ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0090000-İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0100000-SİLVİKÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0110000-İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0120000-AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0130000-ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ORKÖY) B231OGM0140000-ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0150000-FİDANLIK VE TOHUM İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0160000-ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0170000-TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0180000-İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0600000-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI B231OGM0610000-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ B231OGM0630000-BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM0640000-İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI B231OGM0650000-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0710000-PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0720000-DIŞ İLİŞKİLER, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0730000-İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI B231OGM0770000-BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI B231OGM1000000-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ B231OGM4000000-DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI BİRİMLER

27 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ : 27 B231OGM1150100-ORMAN İDARESİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1150300-KADASTRO VE MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1150400-İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1150500-SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1150600-ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1150700-MAKİNE VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1150800-İZİN VE İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1151000-AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1151200-ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1151300-ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1151400-ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1151600-PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1151700-MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1151800-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152000-GİRESUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152100-ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152200-ŞEBİNKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152300-TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152400-ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152500-AKKUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152600-ESPİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152700-DERELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152800-MESUDİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1152900-KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1153800-ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ B231OGM1155400-GİRESUN ETÜT PROJE BAŞMÜHENDİSLİĞİ B231OGM1155500-GİRESUN ODUN DIŞI ÜRÜNLER BAŞMÜHENDİSLİĞİ B231OGM1156000-77 NO'LU ORMAN KADASTRO BAMÜHENDİSLİĞİ B231OGM1156100-92 NO'LU ORMAN KADASTRO BAŞMÜHENDİSLİĞİ B231OGM1156200-152 NO'LU ORMAN KADASTRO BAŞMÜHENDİSLİĞİ B231OGM1156300-153 NO'LU ORMAN KADASTRO BAŞMÜHENDİSLİĞİ B231OGM1156400-154 NO'LU ORMAN KADASTRO BAŞMÜHENDİSLİĞİ B231OGM1156500-155 NO'LU ORMAN KADASTRO BAŞMÜHENDİSLİĞİ

28 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN DİREKT OLARAK YAZILAN YAZILARDA : B.23.1.OGM.1.15 kodundan sonra, 00.00. Kodunu kullanacaktır. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAZILAN YAZILARDA : B.23.1.OGM.1.15 kodundan sonra, İşletme Müdürlüğü, İşletme Şefliği kodu yazılacaktır 28

29 2000GİRESUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2001GİRESUN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2002KEMERKÖPRÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2003KEŞAP ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2004KULAKKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2005AMBARDAĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2006BİCİK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2007BULANCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2008PAŞAKONAĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2018BULANCAK AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 2019GİRESUN AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 2022ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ATÖLYE ŞEFLİĞİ 2024KADASTRO VE MÜLKİYET ŞEFLİĞİ 2028BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞEFLİĞİ 29

30 2100ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2101ÇAMBAŞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2102GÖLKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2103ORDU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2104PERŞEMBE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2105ULUBEY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2106DİBEKTAŞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2107GÜRGENTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2119ORDU AĞAÇLANDIRMA VE TORAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 2124KADASTRO VE MÜLKİYET ŞEFLİĞİ 30

31 2200ŞEBİNKARAHİSAR ORMAN İŞLT. MÜDÜRLÜĞÜ 2201ALUCRA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2202ŞEBİNKARAHİSAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2203ÜÇKÖPRÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2219Ş.KARAHİSAR AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 31

32 2300TİREBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2301AKILBABA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2303GÖRELE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2304HARŞİT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2305TİREBOLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2319TİREBOLU AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 32

33 2400ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2401FATSA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2402KORGAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2403KUMRU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2404ÜNYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2405AYBASTI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2419ÜNYE AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 33

34 2500AKKUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2501AKKUŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2502DÜZDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2503GÖLLÜCE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2504SALMAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 34

35 2600ESPİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2601EKİNDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2602ESENLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2603TOHUMLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2604KARADUĞA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2605YAĞLIDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2606ESPİYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 35

36 2700DERELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2701DERELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2702İKİSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2703KÜMBET ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 36

37 2800MESUDİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2801ARPAALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2802MESUDİYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2803SARIÇİÇEK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2804TOPÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2805 MELET ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2819 MESUDİYE AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 37

38 2900KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2901IĞDIRDAĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞ 2902KARAÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2903SİSORTA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2904SUŞEHRİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2905TATAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2919KOYULHİSAR AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ 38

39 STANDART DOSYA PLANI 2 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. A- ) 1.Cİ BÖLÜM ORTAK ALANLARDIR. (00-100) VE (600-900 ) ALANLARI. BU ALANLARDA BELİRTİLEN KODLAR ÜLKEMİZDE HER RESMİ KURUM TARAFINDAN KULLANILMASI ZORUNLU KODLARDIR. ÖRNEĞİN; BİR KURUM YILLIK İZİN İÇİN YAZI YAZACAKSA, DEĞİŞMİYECEK KODUNUN ARDINDAN 903.05.01 KODUNU KULLANACAK VE SONRASINDA KODLAMAYI EVRAK NO VEREREK BİTİRECEKTİR. BURADA, 903 =PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, 05 =İZİN İŞLERİ, 01 =YILLIK İZNİ İFADE ETMEKTEDİR. ÖRNEĞİN DERELİ İŞLETME ŞEFİ YILLIK İZİN İÇİN YAZI YAZACAKSA: B.23.1.OGM.1.15.27.01.903.05.01./544 kodlaması yapacaktır. Burada 544 işletme şefliğinin evrak no’sudur. 39

40 B- ) 2.Cİ BÖLÜM KURUMLARA AYRILAN ALANLARDIR. (100-500 ) ALANLARI. BU ALANLARDA BELİRTİLEN KODLAR ÜLKEMİZDE HER RESMİ KURUM TARAFINDAN KENDİ YAZIŞMALARI İÇİN BELİRLEDİĞİ VE DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMİŞ KODLARDIR. BU KODLAR HER NEKADAR KURUMUN KENDİSİNE AİT SEDE BU KODLARDA DEĞİŞMEYECEKTİR. ÖRNEĞİN DERELİ İŞLETME ŞEFİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YAZI YAZACAKSA B.23.1.OGM.1.15.27.01.105.05./544 kodlaması yapacaktır. BURADA, 105 =AMENAJMAN PLANLARI, 05 =DEĞİŞİKLİĞİ İFADE ETMEKTEDİR. 40

41 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANLAŞILMAYAN YADA KODLAMADA BULUNAMAYAN KONULAR İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞÜLÜP KULLANILACAK KODLAMA İÇİN BİRLİKTELİK SAĞLANACAKTIR. ÖRNEĞİN STANDART DOSYA PLANINDA OHER İÇİN KODLAMA YOKTUR.BU NEDENLE 105.99 KODU KULLANILACAKTIR. ÖRNEĞİN DERELİ İŞLETME ŞEFİ OHER İÇİN YAZI YAZACAKSA B.23.1.OGM.1.15.27.01.105.99/544 kodlaması yapacaktır. BURADA, 105 =AMENAJMAN PLANLARI, 99 =DİĞER İFADE ETMEKTEDİR. 41

42  Planda ele alınan faaliyetler altında 1 adet Ana Konu 3 adet Alt konu mevcuttur. 42

43 STANDART DOSYA PLANININ UYGULANMASI 43

44  Yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge teşekkül etmesi halinde bu belgeler için sadece ana konu adı altında dosya açılacaktır. 44

45  Yıl içerisinde herhangi bir faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde ise alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılacaktır. 45

46 Seri numarası alan (dava dosyaları, muhtelif kararlar vb.) belgelere erişimi daha da etkinleştirebilmek amacıyla “s” kısaltması kullanılarak, belgenin seri numarası dosya numarasına eklenecektir. Örnek-1: Kararlar için; 050.02.02 S 54/351 (54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı) 932.02 S 035 (35 numaralı Satınalma Komisyon Kararı) Örnek-2: Dava dosyaları için; 641.02 S 2004/13 (2004/13 sayılı idari dava dosyası) 641.03 S 2003/115 (2003/115 sayılı icra dava dosyası) 46

47  Dosya planında “Diğer” (99) adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenerek, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecektir.  Bu tür dosyalar tanımlandığı konu grubunun alt konularından her hangi birini ilgilendirmeyen yazıların dosyalanması amacıyla kullanılmalıdır. 47

48  Ana Hizmet,  Yardımcı Hizmet,  Danışma ve Denetim faaliyetleri’ ne  ait alanlar sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına gelmemektedir.  Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya konuları ile de dosya açabilecektir. STANDART DOSYA PLANININ UYGULANMASI 48

49  Hazırlanan yazının dosya numarası tespit edilirken;  Nerede dosyalanması gerektiği düşüncesiyle hareket ederek dosya numarası verilmelidir.  Dosya numaraları verilirken kurum içinden veya kurum dışından gelen yazıların dosya numaraları belirleyici olmamalıdır. STANDART DOSYA PLANININ UYGULANMASI 49

50  Her faaliyet grubunun (Ana Konu altında) son dosyası konumunda bulunan ve sonu “9” rakamı ile biten üç karakter rakam kodla tanımlanmış “Diğer” adlı dosyalar faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek yazıların kodlanmasında ve dosyalanmasında kullanılacaktır. 50

51  Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt konularının sonunda yer alan “99 Diğer” kodu kendinden önceki alt konuların hiç birini ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların dosyalanmasında kullanılacaktır. 51

52  2. ve 3. alt konularda “99 Diğer” adıyla dosya tanımlaması yapılmamıştır. Bu konular altında da ihtiyaç halinde “99 Diğer” adıyla dosya açılabilecektir. 52

53  Dosya numarasında belirtilmesi gereken EK-1 veya EK-2 de yer alan kısaltmalar dosya numarasına “/” işaretinin ardından yazılacaktır.  Örnek : 622.01/69 (Talep ve şikayetler Bayburt)  Örnek : 724.01.03/DE (Ülkelerle İşbirliği Almanya)  EK-1 EK-1 53

54  Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar yapılabilecektir. Bu durumda, aynı konulu belge ve dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla özel kod “[]” parantez içinde yazılabilecektir.  Örnek : 903.07.02[C-46]  29224 Sicil numaralı Serhat ERSÖZ’ ün yurt içi görevlendirilmesi  EK-2 EK-2 54

55  Ana hizmet birimlerinin numaralandırıldığı 100-599 sayısal aralığında ise, dosya planından sorumlu birim haberdar edilerek, bu birimlerce,  -Yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin numaralandırıldığı 000-099 ile 600-999 sayısal aralığında ise, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir.  Dosya planları için öngörülen değişiklikler yıl sonunda yapılacaktır.  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan “Ortak Alanlar” (000-099/600- 999) www.basbakanlik.gov.tr ve www.devletarsivleri.gov.tr web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir. 55

56 STANDART DOSYA PLANINA GÖRE DOSYALAMA STANDART DOSYA PLANINA GÖRE DOSYALAMA 56

57  Dosya, o dosya numarasını taşıyan yazı gönderildiği veya geldiğinde açılacaktır. 57

58  Planda, koyu renkle yazılı bulunan konular “Genel”i ihtiva etmekte olup, bu numaralarla açılacak dosyalara, alt konuları ihtiva eden yazılar konulabilecektir.  “Genel” adı ile açılan dosyada bulunan alt ve tali konulardaki belgelerin ayırımını sağlamak amacıyla “yarım kapak dosya” veya “ayraç” kullanımı belgenin düzeni ve erişimi açısından olumlu sonuç verecektir. 58

59  Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar “İşlemdeki Yazılar” adı altında açılacak dosyada biriktirilecek, işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile bir araya getirilerek, asıl dosyasına konulacaktır. 59

60  Saklama Kodlarının açılımı ;  A: Devlet arşivlerine gönderilir.  A1: Örnek Yıllar Gönderilir.  A2: Örnek seçilenler gönderilir.  A3: Özellikli olanlar DAGM’ ne gönderilir.  B: Kurumunda saklanır.  C: Ayıklama imha komisyonunca değerlendirilir.  D: Devlet arşivlerine gönderilir. 60

61 61

62 n Aynı konuya ait belgelerin yoğunluğu dikkate alınarak alt konulara göre dosyalanması gerektiği durumlarda coğrafik, alfabetik veya kronolojik ayrımlar yapılarak ayrı dosyalar açılabilecektir. 62

63 63

64 n Yoğunluğu az olan farklı dosyalar bir dosyada toplanabilir. Her dosya grubu ayraçla ayrılmalıdır. 64

65 n Açılacak dosya üzerindeki etiketleme Standart Dosya Planına uygun olarak yapılır. 65

66 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 66

67  Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.  Yazılar, kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından  2,5 cm boşluk bırakılarak yazılır.  Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.  Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır.  Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir. 67

68  Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.  İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise bir üst birimin ve kendi biriminin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. 68 T.C. ORMAN VE SU İŞ LER İ BAKANLI Ğ I Orman Genel Müdürlü ğ ü

69 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Giresun Orman Bölge Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Dereli Orman İşletme Müdürlüğü Dereli Orman İşletme Şefliği T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Dereli Orman İşletme Müdürlüğü 69

70 Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır. 70

71  Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.  Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.  Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. 71

72  Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. 72

73  Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.  Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.  Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 3). 73

74 74

75  İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.  "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.  İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.  İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır.  İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. 75

76 İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4). 76

77  Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Bazı bilgisayarlarda bu ters olarak uygulanmaktadır. Bilgisayarınızda bu ayarlar düzeltilmelidir.  Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. 77

78  Evrak havale, kayıt işlemleri üst yazı ortasından dikine katlanarak arkasına ve örnekteki kaşe uygulanarak yapılır.  Gelen evrak, Örnekte yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnekte yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.  Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir. GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYIT TARİH SAYI HAVALE GEREĞİ BİLGİ DOSYA NO EKLER 78

79  Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar.  Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.  Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi "ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.  Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.  Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır. 79

80 80

81  Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır.  Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR "un altında onay tarihi yer alır.  Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır (Örnek: 7-A).  Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B). 81

82 82

83 83

84  Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır.  Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.  Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır (Örnek: 8). 84

85 EKLER: 1- Yazı örneği (….. Sayfa) 2- Yönetmelik (….. Sayfa) ------------------------------------------------- EKLER: 1- Rapor (….. Sayfa) 2- CD (….. Adet) DAĞITIM: GEREĞİ İÇİN: BİLGİ İÇİN: 7 İşletme Müdürlüğüne Kahraman TEMUR Bölge Md.Yrd. Koruma Şube Müdürlüğüne (Ek-1 konulmadı) İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne (Ek konulmadı) 85

86  Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.  Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.  Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır. 86 …./09/2011 Daire Bşk. : Y.ERDOĞAN (Paraf) …./09/2011 Gn.Md.Yrd. : İ.ÜZMEZ (Paraf) …./09/2011 Gn. Md. : M.KURTULMUŞLU (Paraf) …./09/2011 Müst.Yrd. : M.KÜÇÜK (Paraf) …./09/2011 Müsteşar : H.Z.SARIKAYA (Paraf) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı Bilgi için irtibat:A.T.ARSLAN Şube Müdürü OGM Tesisleri 1 Nolu Bina 1. Kat Gazi/ ANKARA Telefon:(0312)296 42 18 Faks:(0312)296 41 17 E-posta:alpertarslan@ogm.gov.tr

87  Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.  Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kuşluhan Mah. Orduluoğlu sok. No:13 28950 DERELİ Ayrıntılar İçin İrtibat: Kasım YILMAZ Telefon: (0454)381 30 44 Fax: (0454)381 22 31 Personel Şefi E-posta: dereliisl@ogm.gov.tr 87

88 G İ ZL İ YAZILAR  Yazı gizlilik derecesi ta ş ıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.  Gizlilik dereceleri; ÇOK G İ ZL İ, G İ ZL İ, ÖZEL, H İ ZMETE ÖZEL ş eklinde belirlenir.

89 İVEDİ VE GÜNLÜ YAZILAR İLE TEKİT YAZISI Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının İVEDİ ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

90 Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. 90 ASLINA UYGUNLUK ONAYI

91 E-MAİL ADRESLERİNİN KONTROLÜ TÜM BİRİMLER, SABAH İLK GELDİKLERİNDE OGM RESMİ İNTERNET SAYFASINI, RESMİ E-MAİL ADRESLERİNİ KONTROL ETMELERİ VE BUNU GÜNLÜK ÜÇ DEFA YAPMALARI İŞLERİN DAHA HIZLI OLMASINI SAĞLAYACAKTIR...

92 STANDART DOSYA PLANı İLE RESMI YAZıŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKıNDA YÖNETMELIK VE SUNU, İŞLETME VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNCE KULLANILACAK KODLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN WEB SAYFASINDAN (www.giresunobm.ogm.gov.tr) İNDİREBİLİRSİNİZ

93

94 Sunumda emeği geçen Sayın Bölge Müdürümüz Ali KAYA‘ya ve İşletme Müdürümüz Serhat ERSÖZ ‘e Teşekkür ederiz 94 Semra GÜN Memur Sinem YAŞAROĞLU Orman Muh.Memuru GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DERELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


"1. Standart Dosya Planı 2 Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları