Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANZ İ MAT EDEB İ YATI 1. DÖNEM HAZIRLAYAN: ZEYNEL BOZKALE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANZ İ MAT EDEB İ YATI 1. DÖNEM HAZIRLAYAN: ZEYNEL BOZKALE."— Sunum transkripti:

1 TANZ İ MAT EDEB İ YATI 1. DÖNEM HAZIRLAYAN: ZEYNEL BOZKALE

2 B İ L İ NMES İ GEREKENLER 1. Sanat toplum içindir. 2. Dilde sadeleşme ve hece ölçüsü 3. Fransız edebiyatının etkisi var. 4. Halk edebiyatını savundular. 5. Şiirde biçim de ğ il içerik önemlidir. 6. Vatan,millet hak, hukuk,hürriyet ve meşrutiyet gibi kavramlar. 7. Eski nazım şekilleriyle yeni kavram ve duygular www.dersistan.net

3 8. Tiyatro,roman,hikaye,makale ve eleştiri gibi yazı türleri 9. Noktalama işaretleri 10. Sanatçılar siyasetle de ilgilenmiştir. 11. Roman tekni ğ i bakımından zayıftır. 12. Uzun tasvirlere ve beklenmedik tesadüfler. 13. Romanın akışı zaman zaman durdurulur. 14. Cariyelik kurumunun kötülü ğ ü ve yanlış batılılaşma 15. Kişiler tek yanlı ele alınır. 16. Konular günlük hayattan ve tarihten alınır. www.dersistan.net

4 TANZ İ MAT 1. DÖNEM İ N SANATÇILARI www.dersistan.net

5 Ş İ NAS İ (1826_1871) Yenili ğ in öncüsüdür. Tercüman-ı ahval ve Tasvir-i Efkar gazeteleri İ lk makaleyi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) Şiirlerinde konu birli ğ ine ve bütün güzelli ğ ine önem vermiştir. Kısa cümleli bir nesir yapısı meydana getirmiştir. Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söyler. Konuşma dilini,yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. Şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmıştır. Noktalama işaretlerini ilk defa kullanmıştır. Eserleri : Tercüme-i Manzume Durub-u Emsal –i Osmaniye Şiirleri : Şiirleri :Müntebat-ı Eş’ar,Divan-ı Şinasi Şair Evlenmesi www.dersistan.net

6 Z İ YA PAŞA (1829_1880) Do ğ u kültürüyle yetişmiş,sonradan batıya yönelmiştir. Fikirleriyle yenilikçidir,şiirlerini divan şiiri üslubuyla yazmıştır. Edebi yönüyle eskiye ba ğ lıdır. Şiir ve İ nşa isimli makalesinde halk şiirinin bizim gerçek şiirimiz oldu ğ unu yazı dilimizin halkın konuşma dili temel almasını savunur. Sade dil savunur,fakat Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştır. Harabat isimli divan şiiri antolojisinde Şiir ve İ nşa makalesindeki fikirlerinin tam tersini söyler. Terci-i Bent ve Terkib-i Bentleriyle ünlüdür. Atasözü haline gelmiş veciz sözleri de vardır. Eserleri: Eş’ar –i Ziya Külliyat-ı Ziya Zafername: Hiciv türünde kasideleri var,Ali paşayı yermek için yazmıştır. Defter-i Amal : Hatıra türü yazılarını toplar. Rüya : Nesir olarak yazılmıştır. www.dersistan.net

7 NAMIK KEMAL (1840-1888) Vatan şairi olarak tanınır. Vatan,millet,hürriyet ve adalet konularını işlemiştir. Mecazlardan,manzumlardan arınmış bir şiir dili vardır. Bütün edebiyat türlerinde eser vermiştir. Tiyatro ona göre bir e ğ lence de ğ il edebi bir okuldur Tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah isimli yapıtının önsözünde açıklamıştır. Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşılık Tahrib-i Harabat’ı yazmıştır. Eserleri: Tiyatroları : Tiyatroları :Vatan Yahut Silistre,Akif Bey, Zavallı Çocuk,Gülnihal,Kara Bela Celalettin Harzemşah Tarih alanında ve İ slam dini ile ilgili eserler olarak : Renan Mudafanamesi, Kanije Kalesi ve Osmanlı tarihi Biyografileri de vardır. İ lk edebi roman yazmıştır. İ ntibah eser Son Pişmanlık adıyla Magosa da yazılmıştır.Eserin di ğ er bir adıda Sergüzeşt-i Ali Bey’dir. İ lk tarihi roman yazarıdır.Cezmi tarihi bir olayı anlatır.II.Selim zamanında İ ranlılarla yapılan bir savaşın anlatıldı ğ ı romanda roman kahramanı Cezmi vatansever bir askerdir. www.dersistan.net

8 AHMET M İ THAT EFEND İ (1844_1912) Asıl gayesi halkı,yetiştirmek ve bilgilendirmektir. Edebiyat,tarih,co ğ rafya,ziraat ve iktisat alanında otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eser vardır. Bazı tiyatro denemeleri yapmışsa da pek başarılı olamamıştır. Dili sade ve düzgündür. Halka okuma zevkini aşılamıştır. Romanları teknik yönden kusurludur. Romanın akışını keserek uzun uzun açıklamalar yapar,bilgi verir.Eserleri: Bazı romanları: Felatun Bey'le Rakım Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Yeniçeriler, Paris'te Bir Türk Kızı Hikaye türünün ilk örne ğ i sayılan Letaif –i Rivayat isimli hikaye kitabıdır. www.dersistan.net

9 AHMET VEF İ K PAŞA (1823_1891) Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin savunucusudur. Tiyatro alanındaki çalışmaları ile ünlüdür. Halkı tiyatroya alıştırmıştır.Bunun içinde Bursa da bir tiyatro yaptırmıştır. Tarih ve dil sahasında önemli eseri Lehçe-i Osmani Seçere-i Türki adlı eseri Osmanlıca’ya çevirmiştir. Tarih eserleri: Fezleke –i Tarih-i Osmani, Hikmet-i Tarih, Moliere’nın hemen hemen bütün eserlerini tercüme etmiştir. ŞEMSETT İ N SAM İ (1850_1904) İ lk roman yazarıdır. Taaşşuk-ı Talat ve Kamus-ı Türki isimli sözlük yazarıdır. Kamus-ı alem Kamus –ı Fransevi isimli sözlüklerin de yazarıdır. Victor Hugo ‘nun sefillerini çavirmiştir. Robenson Cruzoe ‘u da tercüme edilmiştir.

10 www.dersistan.net


"TANZ İ MAT EDEB İ YATI 1. DÖNEM HAZIRLAYAN: ZEYNEL BOZKALE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları