Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRANSAKSİYONEL ANALİZ / ERİC BERNE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRANSAKSİYONEL ANALİZ / ERİC BERNE"— Sunum transkripti:

1

2 ERİC BERNE İki kişi bir araya geldiğinde sosyal bir etkileşim başlar. Böyle bir durumda iki kişinin kişiliğini oluşturan ego durumları arasında bir etkileşim meydana gelir. Bu yaklaşım bireyin kendi yazgısını seçmek ve yeniden yönlendirmek için bir potansiyele sahip olduğunu varsayar. Terapist; kişinin kendinin farkına varmasını sağlayan bir rehber görevindedir. Sürecin amacı danışanın önceki kararlarını yeniden gözden geçirmesi, değerlendirmesi ve yeni daha uygun seçenekleri oluşturmasına yardımcı olmak, ‘ben tamamım’ pozisyonuna gelmesini sağlamaktır.

3 anne-baba ego: cezalandırıcı, ele ş tirici, denetleyici (kontrol eder) yeti ş kin ego : ki ş inin kendi içindeki gerçeklere ve mantıksal esaslara göre davranır. duygulara yer vermez. (dü ş ünür) çocuk ego : bir ki ş inin çocuklu ğ u, hâlâ içinde ta ş ıdı ğ ı özellikleridir. (hisseder)

4  Sağlıklı olan bireyler, her üç benliği duruma göre kullanırlar.  Sağlıklı insan, "anne baba, çocuk benlik" durumlarını "yetişkin" benlik durumunun denetiminde kullanabilen kimsedir.  Bir ben vardır benden içeri.

5 Bütünleyici iletişim, belirli bir ben durumundan gönderilip diğer kişiden beklenen cevabın yine aynı ben durumundan alınmasıyla meydana gelir. Zıt iletişim, gönderilen mesaja farklı ben durumundan zıt ve beklenmeyen bir cevap alınmasıyla meydana gelir. Saklı iletişim, birden fazla ben durumundan gönderilen karmaşık mesajlardan meydana gelir.

6 BEN İYİYİM – SEN İYİSİN Sa ğ lıklı olan konum Ben İ yiyim-Sen İ yisin" konumudur. Bu konumda ki ş i kendini kazançlı hissederek kar ş ılıklı dürüst bir ili ş kiye girer. "Ben İ yiyim-Sen Kötüsün" konumunda ki ş i kendi problemlerini ba ş kalarına yansıtır ve di ğ er insanları suçlar. Bu bir kendini be ğ enmi ş lik durumu olup ki ş iyi di ğ er insanlardan uzakla ş tırır ve yalnızlı ğ a iter. "Ben Kötüyüm-Sen İ yisin" konumu depresyonlu (bunalımlı, kaygılı) ki ş ilik durumu olup ki ş i kendini ba ş kalarına göre güçsüz hisseder, geriye çekilir veya kendi ihtiyaçlarından çok ba ş kalarının ihtiyaçlarına hizmet eder. "Ben Kötüyüm-Sen Kötüsün" konumu bütün umutların yitirildi ğ i, gereksizlik ve de ğ ersizlik durumu olup ki ş i ya ş ama iste ğ ini kaybetmi ş tir ve hayatı hiç bir umut ı ş ı ğ ı olmayan tarzda görmektedir. İNSANIN OYNADIĞI PSİKOLOJİK OYUNLAR Berne, sosyal hayatta i ş levselli ğ i olmayan davranı ş kalıplarını ‘oyunlar’ olarak tanımlamı ş tır.

7 Transaksiyonel analiz uygulamalarının temelinde, değişim için yapılan karşılıklı sözleşmeler bulunur. Uygulama soruları kişinin kişiliğini kısıtlayan faktörleri ortaya çıkarıp onun özgürleşmesine yardımcı olacak sorulardır. Anne ve babanızdan aldı ğ ınız bazı de ğ er ve standartlar nelerdir? Çocukluk döneminizde ailenize kar ş ı kullanmı ş oldu ğ unuz ve ş u andaki mevcut toplumsal ili ş kilerinizde kullanmakta oldu ğ unuz oyun ve stratejiler nelerdir? Fark edilme ihtiyacınızı nasıl kar ş ılıyorsunuz? Hayatta kalabilmek için oyunlar gerekli midir?


"TRANSAKSİYONEL ANALİZ / ERİC BERNE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları