Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) ORTAK SINAVLAR Rehberlik ve Araştırma Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) ORTAK SINAVLAR Rehberlik ve Araştırma Merkezi."— Sunum transkripti:

1 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) ORTAK SINAVLAR Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 Temel Ö ğ retimden Ortaö ğ retime Geçi ş Modeli (TEOG) 2013-2014 e ğ itim-ö ğ retim yılından ba ş layarak 6 temel ders için 8.sınıf ö ğ retmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlarda bir tanesi merkezi olarak gerçekle ş tirilecek bir sistemdir.

3 TEOG AMACI NED İ R ?  E ğ itim sürecinde ö ğ retmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak,  Ülke çapında müfredatın e ş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak,  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

4 TEOG HANG İ SINIFLARDA YAPILACAK ?  TEOG sadece 8. sınıflarda yapılacaktır.  6. ve 7. sınıf ö ğ rencileri TEOG sisteminden sorumlu olmayacaktır.

5 Temel Ö ğ retimden Ortaö ğ retime Geçi ş Modeli (TEOG) Hangi Dersleri Kapsamaktadır? DERSLERKAÇINCI SINAV OLDUĞU SINAV AYI Türkçe 2.SINAV *KASIM Ayının Son Haftası(1. DÖNEM) * NİSAN Ayının son Haftası(2.DÖNEM) Matematik Fen ve Teknoloji İngilizce TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. SINAV Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKV İ M İ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri 8. sınıfI. Dönem25-26 Kasım 2015 12-13 Aralık 2015 8. sınıfII. Dönem 27-28 Nisan 2016 14-15 Mayıs 2016

7 DERSLER İ N KATSAYILARI DERSLER İ N KATSAYILARI DERS ADIA Ğ IRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Fen ve Teknoloji4 Din K. ve Ah.2 T.C İ nkılap Tar.T ve Ata. 2 Yabancı Dil2 TOPLAM18

8 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA

9 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji O9.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil11.202040 DAKİKA

10 BA Ş VURU NASIL YAPILACAK? a. 8. sınıf ö ğ rencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. b.sistemin kayıtlı 8. sınıf ö ğ rencileri ortak sınavlara girmek için ba ş vuru yapmayacaklardır

11 ORTAK SINAVLARA G İ R İŞ YER İ a.Ola ğ anüstü haller ve özel durumlar dı ş ında 8 inci sınıfta ö ğ renim gören her ö ğ renci kendi okulunda sınava girecektir. b. Ö ğ rencinin sınava girece ğ i sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır.Okul yöneticileri e-okul sisteminden, ö ğ renci velisi ise üzerinden ö ğ rencinin hangi sınıf ve sırada sınava girece ğ ini görebilecektir.

12 ( TEOG) UYGULAMASINDA SORULAR NASIL OLACAK? ( TEOG) UYGULAMASINDA SORULAR NASIL OLACAK? Ö ğ rencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, ele ş tirel dü ş ünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.

13 Temel Ö ğ retimden Ortaö ğ retime Geçi ş Modelinin Uygulaması (TEOG) Sınavlar akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak

14 Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek Ortak de ğ erlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönü ş türülecek.

15 Ö ğ renciler ola ğ an üstü haller dı ş ında sınavlara kendi okullarında girecekler A, B, C ve D kitapçı ğ ı olmak üzere dört çe ş it kitapçık verilecektir. Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı okullarda görev yapacaklar

16 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI Ortak sınav/sınavlara girmeyen ö ğ rencilerden mazeretleri okul müdürlü ğ ünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır

17 SINAVIN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ a.Ortak sınavlara katılacak olan ö ğ rencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır b. Her soru e ş it a ğ ırlı ğ a sahip olacaktır. c. Her test için do ğ ru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. d. Yanlı ş cevap sayısı do ğ ru cevap sayısını etkilemeyecektir

18 YIL SONU BA Ş ARI PUANININ HESAPLANMASI Yıl sonu ba ş arı puanı 300 puan üzerinden hesaplanacaktır.%30 etkileyecektir.

19 A Ğ IRLIKLANDIRILMI Ş ORTAK SINAV PUANI Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak.%70 etkileyecektir.

20 Ortaö ğ retime Yerle ş tirmeye Esas Puanın Hesaplanması Ö ğ rencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

21 ORTAK SINAV SONUÇLARININ B İ LD İ R İ LMES İ Kasım’da yapılan sınav OCAK ayında Nisan’da yapılan sınav HAZ İ RAN ayında açıklanacaktır. E-Okul sistemine i ş lenecektir.


"Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) ORTAK SINAVLAR Rehberlik ve Araştırma Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları