Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEM BASAMAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEM BASAMAKLARI"— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEM BASAMAKLARI
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

2 ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN UCUZDUR.
ÖNCE GÜVENLİK !!! ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN UCUZDUR.

3 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Risk Değerlendirmesi Ekibi

4 AYNI ZAMANDA RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİNİ KURACAKTIR.
81 İLDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMİ KURULDU, İLÇE KOORDİNATÖRLÜKLERİ OLUŞTURULDU.OKULLARDA DA OLUŞTURULMASI PLAN DAHİLİNDEDİR. ÇALIŞAN SAYISI 50 VE ÜZERİ OLAN HER OKUL KENDİ BÜNYESİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURACAKTIR.. AYNI ZAMANDA RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİNİ KURACAKTIR.

5 OKULLARDA İŞVEREN VEKİLİ
OKUL MÜDÜRÜ

6 ÖRNEK : OKUL KANTİNİ, YEMEK HİZMETİ YÜKLENİCİSİ
ALT İŞVEREN ÖRNEK : OKUL KANTİNİ, YEMEK HİZMETİ YÜKLENİCİSİ

7 MEB Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşeron İşletmeler Kantin İşletmeleri Hizmet ve Yapım İşi İhale Edilen İşletmeler (Okul Yapımı, Taşıma Hizmeti, Temizlik Hizmeti) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Kurum Müdürlükleri Merkeze Bağlı Okul Kurum Müdürlükleri Hizmet ve Yapım İşi İhale Edilen İşletmeler (Pansiyon Temizlik Hizmeti, Yemek Pişirme Hizmeti)

8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
28532 Sayı ve 18 Ocak 2013 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu (İSGK) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

9 Okul/KurumDA İSGK KURULACAK
TÜM ÇALIŞANLAR 50 Okul/Kurumun Personel SayIsI Okul/KurumDA İSGK KURULACAK Örn; İşletmeye öğrenci gönderen okul ve kurumlar, EML, SML v.b.)

10 OKUL MÜDÜRÜ(İŞVEREN V.)
İSG KURULDA BAŞKAN OKUL MÜDÜRÜ(İŞVEREN V.)

11 İSG UZMANI ATANINCAYA KADAR
İSG KURULDA SEKRETERYA MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VEYA MÜDÜR YARDIMCILARI İSG UZMANI ATANINCAYA KADAR

12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
İSG Kurul Üyeleri İşveren veya Vekili İSG Uzmanı İşyeri Hekimi İnsan Kaynakları Sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Çalışan Temsilcisi Çalışan Okul/Kurum Müdürü İşveren vekili sıfatı ile Öğretmenler Kurulunda açık oyla seçilir, seçilememesi durumunda Okul/Kurum Müd. belirlenir. 2016’ya ertelendi. M.E.Md. belirlenir. 2016’ya ertelendi. M.E.Md. belirlenir. Seçimle yada atama yoluyla belirlenir. Açık oyla seçilir, seçilememesi durumunda atanır; yedekleri de aynı yöntemle belirlenir.6.Madde Okul/Kurum Müd. belirlenir. Müd. Yrd. Okul/Kurum Müd. belirlenir.

13 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ  Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 ncimaddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

14 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ NASIL BELİRLENİR?
MADDE 4 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir. (2) İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânları sağlar.

15 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ NASIL BELİRLENİR?
(3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. (4) Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilir. (5) İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilân eder.

16 seçİmde İşlem basamaklarI
İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ: Okuldaki en yüksek üyeye sahip sendikanın üyeleri arasından seçim yoluyla tespit edilen kişi. SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ: Her sendikanın okuldaki temsilcisi…

17 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 2-50 1 51-100 2 3 4 5 2001 ve üzr. 6 İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: (2) Baş temsilci seçimle belirlenir. (3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi için, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. (4) Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz.

18 SEÇİM SONRASI; İşveren, Seçimle ilgili tutanak vb ilgili belgeleri, iş sağlığı ve güvenliği klasöründe muhafaza eder,kendisine görevi tebliğ eder, görev ,yetki ve sorumluluklarını yazılı olarak bildirir. Seçtiği çalışan temsilcini tüm okula ilan eder.

19 DESTEK ELEMANI 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardımYönetmeliği Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi..

20 İşyerlerİnde Acİl Durumlar HakkInda YönetmelİĞE GÖRE;
İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

21 İlkyardIm Yönetmelİğİ esaslarIna göre;
Arama, kurtarma ve tahliye için bir, yangınla mücadele için bir olmak üzere iki eleman, ayrıca ilkyardım konusunda da İlkyardım Yönetmeliği’nde belirtilen sayı kadar personel görevlendirilmesi gerekmektedir. İlkyardımcı bulundurulması MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

22 ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 10- Bakanlığımıza bağlı tehlikeli İşyerlerinde her 10 çalışan için bir İlkyardımcı, az tehlikeli işyerlerinde ise 20 çalışan için bir İlkyardımcı kurum amirlerince görevlendirilecektir. İlkyardımcı bulunmayan okul ve kurumlarda ise, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliği çerçevesinde, sağlık eğitimi veren okul ve kurumlarımızca düzenlenecek eğitimler sonrasında Sağlık İI Müdürlüklerince yapılacak sınav sonunda ilkyardımcı belgelendirmesi yapılacaktır. Yangın eğitimi ise ISGB'lerin organizasyonu ile İl Sivil Savunma birimleri, İI itfaiye birimlerinden destek alınarak mahallinde yapılacaktır.

23 ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE İÇİN 1 KİŞİ YANGINLA MÜCADELE İÇİN 1 KİŞİ
HER 20 ÇALIŞANA 1 İLKYARDIMCI(AZ TEHLİKELİ İŞYERİ) DESTEK ELEMANI

24 OKULLARDA RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

26 Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

27 Rİsk Değerlendİrmesİ Ekİbİ
İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi İşveren veya İşveren Vekili Çalışan Temsilcileri Destek Elemanları Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışanlar

28 İşveren veya İşveren Vekili. İşyeri Hekimi
İşyerindeki Çalışan Temsilcileri. İşyerindeki Destek Elemanları. Konusunda Bilgi Sahibi Çalışanlar. Okul ve eklentilerinde görev alan alan ve bölüm şefleri, pansiyon memuru v.b. Okul/Kurum Müd. Öğretmenler Kurulunda açık oyla seçilir, seçilememesi durumunda Okul/Kurum Müd. belirler. Asli görevinin yanında, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım v.b. konularda özel olarak görevlendirilmiş öğretmen, memur

29 RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ
Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 4- İş Sağlık ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında risk değerlendirmesi; kurum yöneticisi veya kurumda görevli İş Güvenliği Uzmanı, İl ISGB uzmanlarından destek alınarak, söz konusu yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereğince risk değerlendirmesi ekibi tarafından yaptırılacaktır. Bu kapsamda, farklı kaynaklardan ödenmek üzere, hizmet alma yoluyla risk değerlendirmesi yapılmayacaktır.

30 Risk değerlendirmesi ekibi MADDE 6 – …..
(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

31 DOKÜMANTASYON

32 KURUMLARCA OLUŞTURULACAK DOSYALAR;
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOSYASI Kurum Çalışanlarının Gruplandırılmış Listesi( Kadrolu, Ücretli, 4a, Görevlendirme, İşkur Vb.) Risk Değerlendirme Ekibi Listesi (görevlendirme tebellüğ belgeleri,eylem Planı vb.) Okul vaziyet Planı; Acil durum eylem planı, Tahliye Planı Personelin aldığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitimi , Hijyen eğitimi sertifikaları ile işe giriş muayene formu, Kullanılması Gereken Kişisel Koruyucu Donanım listesi Kullanılan tüm kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formu vb…


"OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEM BASAMAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları