Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5 Aşamalı Stratejik Yönetim Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5 Aşamalı Stratejik Yönetim Süreci"— Sunum transkripti:

1 5 Aşamalı Stratejik Yönetim Süreci
Çevre Analizi Yapmak (Örgütün iç ve dış çevresinin resmini çizmek) Örgütün yönünü belirlemek (vizyon, misyon, hedefler) Strateji seçeneklerini oluşturmak Stratejiyi Uygulamak Stratejik Denetim Yapmak

2 Stratejik Yönetim Süreci
Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler vizyon Makroekonomik Faktörler Endüstri Yapısı ve Aktörler misyon Hedefler İç Çevre Analizi: Üstünlükler ve Zayıflıklar Firmanın kaynakları, Amaçları, Sistemleri, Değerleri, Yönetimi Strateji Oluşturma Stratejik Yönetim Süreci Şirket Düzeyinde İşletme Düzeyinde Departman düzeyinde Geribildirim Stratejinin Uygulanması Örgüt Yapısı Liderlik ve Örgüt Kültürü Stratejik Denetim Stratejik Denetim Süreci ve Performans

3 Stratejinin Cevap Aradığı “NASIL” Soruları
ANA SORULAR Nasıl bir değer yaratalım? Bu değeri nasıl elde tutalım? Bu değeri nasıl sürdürülebilir kılalım? DİĞER SORULAR İşi nasıl büyütelim? Müşteriyi nasıl memnun edelim? Rakiplerle nasıl başa? Değişen piyasa şartlarına nasıl ayak uyduralım? Firmanın temel yetkinliklerini nasıl artıralım? Firmanın stratejik ve finansal amaçlarına nasıl ulaşalım? ÖZET: Nasıl sürdürülebilir PERFORMANS gösterelim?

4 Stratejik Yönetimin Örgütsel Katkıları
Grup çalışmasını teşvik eder, katılımcılığı sağlar Katılımcılık, kararlara direnci azaltır Yönetimin örgüt çevresini ve kaynaklarını düzenli olarak izlemesini sağlar Örgütte bütünlük sağlar Yöneticilerin sorunları çözmeden çok ortaya çıkmalarını önlemeye çalışmalarını sağlar

5 İşletme niçin sürekli değişmek zorundadır?
Şu alanlarda her zaman tepki verme, hazırlıklı olma gereği vardır… Değişen pazar şartları Yeni rakiplerin pazara girmesi Yeni teknolojiler Değişen müşteri beklentileri Değişen mevzuat Yeni fırsatlar Krizler

6 Strateji Geliştirmede 4 Temel Soru
Neredeyiz? Nereye Gitmek İstiyoruz? Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Başarıyı Nasıl Ölçeriz

7 Stratejik Geliştirme Süreci
Plan ve Programlar GZFT Analizi Piyasa Analizi Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ? Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Raporlama Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

8 VİZYON MİSYON Fırsatlar Tehditler Üstünlükler Zayıflıklar
1) Dış Çevre Analizi Uzak Çevre (PEST) Yakın Çevre (5 GÜÇ) Pazar Potansiyeli 2) İç Çevre Analizi Vizyon,Misyon, Değerler Değer Zinciri Temel Yetkinlikler 7 S 3) Stratejik Alternatifleri Hangi Temelde Hangi Yönde Nasıl VİZYON MİSYON Fırsatlar Tehditler Üstünlükler Zayıflıklar Uygulama Stratejisi Performans Değerleme

9 SWOT ANALİZİ 1 (UZAK ÇEVRE)
Çevresel Değişikliklerden Doğacağı Beklenen Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi Faktörler FIRSATLAR Nedenleri TEHDİTLER Politik Ekonomik Sosyolojik Teknolojik

10 Gelişmeler ve Trendler
OLASILIĞI ÖNEMİ ETKİSİ Yüksek Düşük + +- - Politik 1 Artan çevresel duyarlılık ve çevre sorunları politika belirlenmesinin daha önemli bir parçası haline gelecek. 2 Siyasetin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi azalacaktır 3 Çin, Hindistan; Kafkaslar gibi gelişmekte olan bölgelerin dünya siyasetindeki etkileri artacaktır. 4 Enerji kaynaklarına dayalı politik birliktelikler artacak 5 Su kaynakları da enerji kaynakları gibi dünya politik arenasında etkili olacak. 6 Çok uluslu şirketler ülkelerin politik yapılarını daha fazla etkileyecek 7 Sivil toplum örgütlerinin etkinliği artacak 8 Ekonomik gelişmeler klasik politik yaklaşımları ortadan kaldıracak 9 Globalleşme karşıtı olarak miliyetçiliği arttıracak 10 Özelleştirme çalışmalarının politik boyutu minimize olacak, ekonomik amaçlar ön plana çıkacak 12 ABD merkezli kriz hükümetlerin liberal ekonomik politikalardan uzaklaşmasına neden olacak 13 Ülkedeki menfaat grupları siyasi istikrarı önümüzdeki dönemde daha az etkileyecek. 14 Bölgesel ve küresel terör olayları hızlanarak artacak ve yatırım iklimi kötüleşecek

11 Gelişmeler ve Trendler
OLASILIĞI ÖNEMİ ETKİSİ Yüksek Düşük + +- - Ekonomik 1 Bölgesel ekonomik gelişmeler ( petrol fiyatı yüksek kalacak, Türkiye’nin bölgede ekonomik ağırlığı artacak, Türki cumhuriyetlerle ilişkiler önem kazanacak) Türkiye’nin önemini/cazibesini arttıracak. 2 YTL faizlerinin yüksek olmaya devam etmesi nedeniyle uzun vadeli hedge / forward kontratları yapılmaması. Satılan şirketlerde bu sebeple yabancı para riski taşınması 3 Şirketler daha verimli çalışacak, iş gücü azalacak ancak karlılık ve verimlilik artacak. 4 Özelleştirme uygulamaları KIT satışından kamu-özel sektör işbirliği ile alt yapı yatırımlarının yönlendirilmesine kayacak 5 Yeni finansal araçlar sermaye piyasalarında önem kazanacak 6 Küresel büyüme trendi devam edecek 7 Yerel yönetimlere bağlı BİT’lerin özelleştirilmeleri 8 Kamu harcama kaynaklarındaki azalma nedeniyle kamu hizmetlerinde kamu özel ortaklığı modelleri ile finanse edilmeye başlanması 9 Devletin piyasalarda aktör olmasından ziyade düzenleyici olma rol artacak 10 GSMH artışı sürecek ve ….. Sektörlerinde canlanma olacak 11 Faiz oranları yükselecek ve oluşan enflasyon baskısı yatırım iklimini olumsuz etkileyecek

12 Gelişmeler ve Trendler
OLASILIĞI ÖNEMİ ETKİSİ Yüksek Düşük + +- - Sosyal 1 Ülkenin muhafazakarlaşması tüketim alışkanlıklarında değişime yol açacak 2 Eğitim sistemi mevcut ve gelecekteki teknoloji ile gelişmeler doğrultusunda yapılandırılacaktır. 3 İstihdam sadece ülkesel değil uluslar arası boyutta önem arz edecektir. 4 Artan nitelikli işgücü talebine bağlı olarak eğitim sisteminde/programında değişim olacaktır. 5 Genç nüfus/Yaşlı nüfus oranında yaşlı nüfus artışı yönünde değişimler olacak ve bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sektörlerde canlılık olacak 6 Yabancı sermayenin girişi ile birlikte kültürel değişimler yaşanacaktır 7 Devletin daha asli görevlere yoğunlaşarak sunduğu hizmetin kalitesini arttırmak mümkün olacak. 8 Varoşların kent kültürüne adapte edilme çalışmaları ile o bölgelerde …. Sektörlerinde canlanma olacak 9 Yatırımların bölgesel dağılımı değişeceği için sosyal yapı olumsuz etkilenecek. 10 Ekonomide müdahaleci ve taraf olan devlet anlayışından sosyal devlet anlayışına kayış hızlanacaktır. 11 12 İ-

13 Gelişmeler ve Trendler
OLASILIĞI ÖNEMİ ETKİSİ Yüksek Düşük + +- - Teknolojik 1 Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan kamu şirketlerinin değer kaybına uğraması 2 Teknolojinin çevre ve insan sağlığına daha duyarlı olması önem kazanacak 3 Teknoloji ve inovasyon geliştirmede kamunun ağırlığı azalacak, özel sektörün payı artacak 4 Teknoloji adaptasyonu ve inovasyon rekabet gücünün temel belirleyicisi olacak 5 Teknoloji kullanımının tabana yayılması ile pazarlama yöntemlerinde köklü değişiklikler olacak 6 Teknolojik gelişmeler yeni şirket ve hem kamu hem özel sektörde yeni bir istihdam yapısı ortaya çıkaracaktır. 7 KİT kaynaklarının (enerji, su vb) verimliliğini arttıracak dönüşüm teknolojilerinin önemi daha da artacak 8 Tekno-marketing uygulamaları hızlanacak ve artacak 9 Teknolojinin uygulanmasıyla üretim yerinin önemi azalacak, üretim merkezleri mobil hale gelecek 10 Teknolojik gelişmeler şirket uygulamalarında farklı kar merkezleri ortaya çıkararak özelleştirme uygulamalarında yeni stratejileri gündeme getirecek


"5 Aşamalı Stratejik Yönetim Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları