Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

2 OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Okul; toplumdaki bireylerin eğitim ve öğretim gibi işlevlerini yerine getiren kurumların ortak adıdır. Okul kontrollü bir ortamdır. Okulda işler planlı, programlı ve amaçlı yapılır. Okullarda eğitim ve öğretimin düzeyi okulun niteliğine göre değişiklik gösterir. (Anaokulu, ilköğretim, lise, meslek lisesi, yüksekokul, üniversite)

3 OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Okulun temel özellikleri: -Okulun belli bir var oluş nedeni ve amacı vardır. -Okula devam zorunludur. -Toplumun gözü okulların üzerindedir. -Okulun kaynakları sınırlıdır. -Okuldaki roller ve statüler sınırlıdır. -Okullarda işler küçük gruplar tarafından yürütülür.

4 OKULUN ÖĞELERİ Çevre Bina, araç ve gereçler Eğitim Programları
Öğretmen Öğrenci Yönetici

5 OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Eğitim Programları Bireydeki istendik düzeydeki davranış değişiklikleri eğitim ve öğretim programları ile oluşturulur. Okul eğitiminin planlı, programlı ve kontrollü bir süreç olmasını eğitim programları sağlar. Eğitim programları 4 temel ögeden meydana gelir. 1-Hedefler(Genel ve Özel) 2-Kapsam 3-Eğitim durumları 4-Sınama durumları (Değerlendirme)

6 Öğrenci Eğitim ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını karşılamak üzere okula devam eden kişilere öğrenci denir. -Okulların gerçek varlık nedeni öğrencilerdir. -Öğrencilerin sorumluluk ve rolleri gereği yapması gereken davranışlar vardır. -Öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat edilmelidir. -Öğretim etkinlikleri ortak özellikler üzerine göre planlanmalıdır.

7 Öğretmen Öğretmen yalnızca öğreten değil, yönetim anlamında bir çok görevi de yerine getiren kişidir. Öğretmenin 3 farklı alanda görevi vardır. 1-Öğretim işlerindeki görevleri: a-Üniteleştirilmiş Yıllık Plan ve Ders Planı yapmak ve derslere planlı girmek, b-Derslere hazırlıklı girmek, c-Öğrencileri kabiliyetlerine göre alanlara yöneltmek, d-Zümre öğretmenleri ile işbirliği yapmak e-Öğrencileri yazılı, sözlü sınav yapmak, ödev vermek ve ödevlerini denetlemek,

8 Öğretmen 1-Öğretim işlerindeki görevleri: f-Okulların sınavlarında görev almak, g-Sınıf defterini yazmak, yoklamayı yapmak, h-Öğrencilerin yazılı, sözlü vb notlarını not defterine yazmak ve not defterini muhafaza etmek, ı-Yapılan gezi, gözlem ve diğer etkinlikleri rapor ederek, okul idaresine sunmak.

9 Öğretmen 2-Eğitim işlerindeki görevleri: A- Haftada bir gün nöbet tutmak, B- Yönetimi okul idaresi veya öğretmenler kurulunca kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetmek ve eğitim çalışmalarına katılmak, C-Danışmanlık hizmetlerini yapmak,

10 Öğretmen 3-Yönetim işlerindeki görevleri: A- Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve yönetim kurullarında kendilerine verilen görevleri yapmak, B- Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılmak, C- Okul müdürünün uygun bulacağı, okulun diğer yönetim işlerinde görev almak, D- Tebliğler dergisini okumak ve imzalamak,

11 Yönetici (Okul Müdürü)
Okulu yöneten ve yönetim işlevinden birinci derecede sorumlu olan kişidir. Okul Müdürü, okulu yönetirken, içerisinde yer alan insan kaynakları ile okul dışında yer alan çeşitli gurupların beklentilerini uzlaştırmak, okulun amaçlarını gerçekleştirmeyi sağlamak durumundadır. Geçmişte okul müdürleri öğretmenler arasından atanırken, 1998 yılında MEB tarafından hazırlanan “Yönetimlerin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmeliğine” göre belirli kriterlere bağlanmıştır.

12 Yönetici (Okul Müdürü)
Okullar çeşitli yönlerden; A, B, C Tipi okullar olarak gruplandırılmış her bir okul türü için o okulun özelliklerine uygun yönetici ataması yapılmaktadır. - Yöneticilik alanında hizmet vermiş olmak - Yöneticilik sınavlarında başarılı olmak, Fakültelerin eğitim yönetimi ve denetimi bölümlerinden mezun olmak, Bu alanda ödüller alınması, yayınların bulunması,

13 Yönetici (Okul Müdürü) Görevleri:
Okul müdürleri, eğitimle ilgili bazı yasa ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu görevler MEB İç Hizmet Yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Okul Müdürünün görevleri 5 ana başlık altında toplanabilir.

14 Yönetici (Okul Müdürü) Görevleri:
1-Personel İşleri (Personel ihtiyacının belirlenmesi, personelin işe alınması, istihdam edilmesi, yer değiştirmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi, yükseltilmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve emekliye ayrılması) 2-Öğrenci İşleri (Öğrencilerin kaydedilmesi, izlenmesi, nakil ve kayıt silme işlemleri, sağlık ve güvenliği, sınıf geçme işlemleri)

15 Yönetici (Okul Müdürü) Görevleri:
3-Öğretimle ilgili İşleri (Okulun yıllık öğretim planının yapılması, öğretimle ilgili araç gereçlerin sağlanması, öğretmenler kurulu toplantıları ve öğretimin gerçekleştirilmesi) 4-Eğitimle ilgili İşleri (Okul rehberlik işleri, öğrenci disiplin işleri, okul nöbet işleri, eğitsel ve sportif etkinlikler, okul-aile işbirliği, okul koruma derneği çalışmaları) 5-Okul işletmesiyle ilgili işleri (Okul bina ve tesislerin donatım, bakım ve onarım işleri, temizlik, sivil savunma işleri, yazı, hesap ve ayniyat işleri, kooperatif, kantin ve döner sermaye işleri)

16 OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Bina Araç ve Gereçler Okul denilen kurumda bulunması gereken, tüm araç ve gereçleri kapsar. Okul binasının özellikleri nasıl olmalıdır? 1-Eğitim için uygun olmalı (ev yada herhangi bir kamu binasından okul olmaz) 2-Depreme dayanıklı olmalı, 3-İnsan Sağlığına uygun olmalı 4-Kullanışlı olmalı, 5-Güvenli olmalı, 6-Ekonomik ve kolay işletilebilir nitelikte olmalı, 7-Öğrencilerin bireysel gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmalı,

17 OKULUN BÖLÜMLERİ -Derslikler, -Kütüphane, -Laboratuar, -Atölye (Resim, İş Eğitimi, vb) -Çok amaçlı salon, -Okul Bahçesi -Diğer fiziksel ortamlar (Öğretmenler, eğitsel kol, müze, yönetici odaları vb)

18 OKULUN BÖLÜMLERİ Çevre: Okulun yakından ilişkili olduğu, kurum, kuruluş ve gruplar okulun çevresini oluştururlar. Bu kurum, kuruluş ve grupların en etkili olanları; -Veliler, -Okul aile işbirlikleri -İşverenler -Medya kuruluşları

19 OKUL KURULUŞ SİSTEMLERİ
1-Paralel Hatlar Sistemi: Sosyal yaşamın her alanında görülen toplumsal sınıf ayrımın eğitim hayatına yansıdığı bir yapılanmadır. Bu model; sosyal sınıfların birbirinden kesin sınırlarla ayrıldığı toplumlarda görülmektedir. Bu tür toplumlarda çocukların okul seçmeleri yetenek ve başarılarına göre değil, toplumsal sınıflarına göre yapılanmıştır. Bu model 1. Dünya Savaşı’na kadar sürmüştür.

20 OKUL KURULUŞ SİSTEMLERİ
2-Çatal Sistemi: Sosyal yaşamda toplumsal işbölümünün artmasından sonra ortaya çıkmış bir sistemdir. İlköğretimin tüm sosyal sınıflara açık, orta ve yükseköğretimin ise sınavlarda gösterdiği başarıya göre eğitim ve öğretim görmesini gerekli kılıyor. Okul tercihleri yine sosyal sınıfların bulunduğu kademelere göre belirlenmiştir. Üst statüye sahip sınıfa mensup bireyler, genel liselerden yükseköğretime gidebilmekte, alt statüye sahip sınıfa ait bireyler ise genellikle orta dereceli meslek liselerine gitme eğilimi göstermektedir.

21 OKUL KURULUŞ SİSTEMLERİ
3-Merdiven Sistemi: Demokratik bir sistem olarak kabul edilen Merdiven sisteminde hiçbir sınıf ve zümreye herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Her okul kademesi birbiri ile ilintilidir. Yukarı hareketlilik kesintisiz olduğu gibi yatay hareketliliğe de izin verilmektedir. İl defa ABD tarafından uygulanan bu sistem, batıda da kullanılmaktadır.


"OKULUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları