Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK DERSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK DERSİ."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK DERSİ

2 Dersin Amacı: Çalışma hayatına atılacak öğrencilerin iş bulmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek potansiyele sahip olanlara uygulamalı olarak girişimcilik kültürünü benimsetmektir. Mevcut girişimcilik potansiyeline sahip öğrencilerin bu özellikleri kullanması, geliştirmesi amaçlanmaktadır. Örneklerin incelenmesi ve yeni fikirlerin oluşturulması, girişimciliğin hukuki, mali, ekonomik açıdan değerlendirilmesi öğrencilerin motivasyonunu artıracaktır. Bu derse katılan ve başarılı olan öğrenciler aynı zamanda KOSGEB “GİRİŞİMCİLİK” sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

3 Dersin İçeriği: Girişimcilik özelliklerinin sınanması,
iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar.

4 Dersteki başarı durumu aşağıda verilen kriterler ve puanlara göre değerlendirilir ve belirlenir.
1. Ara sınav % 30 2. Final sınavı % 60 3. Proje çalışması % 10

5 Haftalık ders programı:
Konular 1 Girişimci ve Girişimciliğin Temel kavramları Girişimciliği etkileyen faktörler 2 Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve iş fikri oluşturma egzersizleri 3 İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar 4 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırması) 5 İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırması) 6 İş planı kavramı ve öğeleri (pazarlama planı) 7 İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazarlama planı) 8 İş planı kavramı ve öğeleri (Üretim planı) 9 Ara sınav

6 Hafta Konular 10 İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (Üretim planı) 11 İş planı kavramı ve öğeleri (Yönetim planı) 12 İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (Yönetim planı) 13 İş planı kavramı ve öğeleri (Finansal plan) 14 İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (Finansal plan) 15 İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar

7 KAYNAKLAR Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını no: 1567, 2004. Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, 2004 Semra Arıkan, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, 2002. R. Hisrich, Michael Peters ve Dean Shepherd, Entrepreneurship, McGraw Hill, Fourth Edition, 2006. G. Yukl, Leadership in Organizations, Prentice Hall, 2006 Leaders and the Leadership Process Readings, Self-Assessments, and Applications, Pierce, McGraw Hill, 2003 P.Lambing ve C.Kuehl, Entrepreneurship, Prentice Hall, 4ncü baskı, ISBN:

8 Dersin Öğrenme Çıktıları
Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir. Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.

9 İŞLETME KAVRAMI 1. HAFTA

10 İŞLETME EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1. Gereksinme ve İstekler : Ekonomik yaşamın ve ekonomik didinmelerin çıkış noktasını insan gereksinmeleri ve istekleri oluşturur. Bunların bir bölümü kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereklidir ve kesinlikle karşılanmalıdır. ( beslenme, barınma, uyuma vb. ) Temel gereksinimlerin yanında, kişilerin mutluluğunu, yaşama bağlılığını ve yaşam bilincini geliştiren gereksinme ve istekler vardır. (Ait olma, sevgi,saygı, kendini gerçekleştirme gibi. )

11 GEREKSİNME VE İSTEKLERİN KARŞILANMASI
VE EKONOMİK SİSTEMLER Ulusal kaynakların nasıl değerlendirileceğinin kararlaştırılmasında, herhangi bir ülke halkının ekonomik yapıya ilişkin temel soruları yanıtlaması gerekir. Bu sorular: 1.Hangi Mallar Üretilecektir ? Bunların ne kadarı kapital malları, ne kadarı tüketim mallarıdır ? Hangi malların üretileceğini kimler belirleyecektir? 2.Bu Mallar Nasıl Üretilecektir? Bu malları üretmek için gereken kaynaklar nasıl örgütlenecektir ? 3.Üretilen Mal ve Hizmetleri Kimler Kullanacaktır ? Bunların dağılımı nasıl yapılacaktır ? Kimler hangi fiyata satın alacaktır.

12 ÜRETİM VE ÜRETİM ÖGELERİ
Gereksinme ve istekleri karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetleri elde etme amacıyla girişilen çabalar EKONOMİK DİDİNMELER adını alır. Mal ve hizmetlerin gereksinme ve istekleri karşılama özelliğine YARAR denir. Gereksinmeleri giderme derecesine göre farklı değerlerde olur. İnsan istek ve gereksinmelerini karşılayacak yararlı mal ve hizmetleri ortaya koymak ÜRETİM ‘ dir

13 ÜRETİM ÖGELERİ EMEK TEKNOLOJİ KAPİTAL DOĞA

14 ÜRETİM ÖGELERİ A- EMEK Herhangi bir işte çalışmaya uygun olan tüm erkek ve kadınlar bir ülkenin emek gücünü oluştururlar. Bir işletmede emek , tüm üretim ögelerini harekete geçirici ve eşgüdümleyici bir özellik taşır. Emek gücü, . dayanır. kafa gücüne kas gücüne

15 B- DOĞA ( TOPRAK) Tüm doğal varlıklar temel bir
üretim kaynağı olarak ele alınır. Toprak, çiftçilerin kullandıkları tarla, kentsel fabrika alanlarını ve kırsal alanları kapsar. Denizler, doğal bir kaynaktır. Üretimde kullanılan demir cevheri, petrol, kömür gibi hammaddelerde doğanın ürünleridir. Tarım, ormancılık, balıkçılık da doğrudan doğruya doğaya bağlıdır.

16

17 C- KAPİTAL Mal ve hizmet üretimini destekleyen servet, kapital adını alır. Kapital çeşitli biçimlerde olabilir: Bir işletmenin makinaları, araç ve gereçleri nakit para, üretim malları, çeşitli hak ve ayrıcalıklar

18 D-TEKNOLOJİ Teknoloji, insanın çalışmasını geliştirmek ve üretim yeteneğini arttırmak için bilginin üretilmesi ve uygulanmasıdır. Teknoloji, malların daha etken yollarla üretilmesini sağlar. İş özelliklerini değiştirip, yalınlaştırır. İşin çoğunluğunun makinalar tarafından yapılması ,daha az iş gücünün çalıştırılması ve niteliksiz işçiliğin daha az kullanılması sonucunu doğurur.

19

20 GİRİŞİM (TEŞEBBÜS) Girişim, başkalarının gereksinmelerini karşılamak üzere, pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine kâr sağlamak amacını güden bir işletmedir. Girişim işletmeye göre daha geniş anlam taşımaktadır. Bir birimin işletme sayılabilmesi için, insan gereksinmelerini karşılayan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak amacıyla, üretim araçlarının bir araya getirilip, didinmede bulunulması yeterlidir. Örneğin ev işleri fiyatı olan mal ve hizmet üretmediklerinden, birer işletme sayılırlar; ancak girişim olamazlar.

21 Bir işletmeye girişim denebilmesi için, işletme için yeterli olan özelliklerinin yanında
süreklilik taşıması, üretilen mal ve hizmetlerin başkalarının gereksinmesini karşılaması, pazarının ve fiyatının bulunması gerekir.

22 GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
İşletme nedir? İşletme yönetimi nedir? İşletme fonksiyonu nedir?

23 Girişimcilik Kavramı 19. VE 20. YY literatüre girmiştir. İNSANIN DÜŞÜNDEL EMEĞİNİN FAYDA YARATACAK EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞMESİDİR. Üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretme etkinliğinde bulunma ve riski üstlenme etkinliğidir.

24 Girişimcilikte davranış kalıpları;
İnisiyatif kullanılmalı Kaynaklar kullanılabilir değerlere dönüştürülmeli Sosyal ve ekonomik değer üretilmeli Risk göze alınmalıdır. İnisiyatif: alışkanlıkların veya önceden tanımlanmış kuralların dışına çıkarak doğru olduğuna inandığı kararı uygulamak. Sebat etme: sözünden dönmeme, bir işi sonuna kadar götürme

25 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ DİĞER KAYNAKLAR
Esnaflık Tacirlik İşletme Sahipliği Yöneticilik Liderlik

26 ESNAFLIK Tacir sıfatına sahip olacak kadar sermayesi olmayan ve geliri daha çok bedensel emeğe dayanan, bağımsız olarak çalışan kişi

27 TACİRLİK Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi
Sermaye gücü ile kuran işleten para kazanan kişi Bir bireyin tacir sayılabilmesi için gerekli ol hususlar: Ortada bir ticari işletmenin olması İşletilmesi İşletme faaliyetlerinin kendi adına yürütülmesi

28 İŞLETME SAHİPLİĞİ İşletmenin mülkiyetine sahip olan kişi

29 YÖNETİCİLİK Başkaları aracılığı ile amaca ulaşmaya çalışan kişi.

30 Liderlik Yönetici ve girişimci özelliklerin bir arada bulundurulması.

31 GİRİŞİMCİ (MÜTEŞEBBİS) Girişimci, gereksinmeleri karşılamak üzere iktisadi ve mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir. Girişimci, düşünce, buluş ve yenilik alanlarında hareket sağlayan, itici bir güç taşıyan ve uygulayan kişidir. Girişimci, örgütünü yeni alanlara, yeni kuruluşlara, yeni fırsatlara yöneltir. Bir yandan değişiklikler yaratırken, diğer yandan bu değişikliklerin sonuçlarından yararlanılır.

32 Kendini gerçekleştirme arzusu olan, bağımsız iş yapabilme isteği duyan ve bir işletme kurma ya da devir alma işlemini gerçekleştiren, risk almaya hazır kişidir.

33 Girişimciliğin Dört Temel Esası
Fırsatları belirlemek İş fikri oluşturmak Fırsatları şekillendirmek ve geliştirmek Fırsatları başarılı girişimlere dönüştürmek. Girişimci bir mal veya hizmeti üretmek için kendi sermayesi ile veya başkalarının sermayeleri ile riski üzerine alarak faaliyet bulunur.

34 Girişimcinin temel özellikleri;
(1) Üretim araçlarını sağlayıp üretime yöneltme, (2) ortaya çıkabilecek riskleri üstlenme olarak ele alınır. Girişimcilerin işlevleri söyle sıralanabilir: Yeni-ürünler ortaya çıkarmak ya da bilinen ürünlerin niteliklerini değiştirmek, Yeni üretim yöntemleri geliştirip, uygulamak, Yeni pazarlara açılmak, Yeni girdi kaynakları bulmak, Yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri arttırmak, işletme ile kamu ve devlet arasındaki ilişkileri geliştirmek.

35 İki tür girişimciden söz edilebilir
İki tür girişimciden söz edilebilir. Dinamik girişimciler, yeniliği yaratan ve uygulayan, yeni ürün ve pazarlar bulan, yeni finans kaynakları ve organizasyonlar geliştirerek ekonomik gelişmenin öncülüğünü üstlenen kişiler olarak tanımlanır. Olağan girişimciler, dinamik girişimcileri takip ederek ekonomik gelişmenin boyutunu genişleten kişilerdir.

36 Girişimcilik yaratıcılık ve insiyatif kullanma ve risk alabilmeyi gerektiren bir meslektir.
Girişimcilik bir değer yaratma etkinliğidir. Toplumsal bir faaliyettir. Bir girişimi yönetme faaliyetidir. İnsanları işletmenin hedefleri doğrultusunda harekete geçirme ve lider olma etkinliğidir.

37 Girişimci; KİŞİDİR. Yeniliklere açık
Çevresel değişimi dikkate alabilen Kendini sürekli geliştiren Gelişimi kesintisiz bir süreç olarak gören KİŞİDİR.

38 Yönetici ve Girişimci farkı:
Girişimci, iş fırsatlarını görüp değerlendirme, gerekli kaynakları derleyerek onlardan yararlanma ve başarıya ulaşmak için faaliyette bulunabilme becerisine sahip kişilerdir. Kâr etmek amacıyla üretim faktörleri için para ödeyen ve bunun karşılığında risk üstlenen kişidir. Yönetici ise, aynı faaliyeti başkaları adına bir ücret karşılığı yapan kişidir ve riski üstlenmeyen ve kâr ve zarardan doğrudan etkilenmeyen kişidir. İşletmenin bir personelidir.

39 Yönetici ve Girişimci farkı:
Girişimci, Doğru işi yapmaya odaklanır. Yönetici ise, işi doğru yapmaya odaklanır. Girişimcilik ruhuna sahip olmalıdır. Astları motive etmelidir. Koçluk, destekleyicilik, mentorluk, kolaylaştırıcılık rolleri üstlenen rekabetçi yöneticiler aranmaktadır. Küçük işletmelerde yönetici ve girişimci aynı kişi olabilir fakat büyük işletmelerde girişimci parayı koyan bunun karşılığında kâr bekleyen bir kişidir. Girişimci, yönetim faaliyetlerinde bulunmak için profesyonel yöneticiler tutar.

40 Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
Sorumluluk alma duygusu yüksek olabilen İnisiyatif kullanabilen Azimli ve kararlı Yaratıcılık vasfına sahip Analitik düşünebilen (olaylar arasında ilişki kurup, sorunlara çözümler üretebilmektir.) Yönetebilen Risk üstlenebilen (Cesaret sahibi) Deneyen kaybedebilir ama denemeyen zaten kaybetmiştir.

41 Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
Kendine özgü / Orijinal olan (Rekabet üstünlüğü sağlanır) Girişimcilik başkasının yaptığı işi aynen yapmak değildir. Dinamikliğe uyum gösteren bir kişiliğe sahip olmak Azimli olmak Özgüveni yüksek olmak Vizyon sahibi olmak Bildiği işi Yapmak

42 Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
Marka olmaya özenmek Yenilikçi olmak Öncü olmak Kişisel ihtiyaçlara uygun mal ve hizmet sunabilmek Ürün ve hizmetlerin değer üretmesi gerekir. İnsanlar ile bir duygu ile bütünleşmiş olmak İşin teorisindeki basitlik Rekabet üstünlüğü Kurumsal öğrenme Bilgili olmak Rekabetçi düşünme yeteneği.

43 Girişimci faaliyette bulunurken, fiziksel kaynakları, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kullanmaktadır. İnsan kaynaklarının verimli kullanımı etkin iletişim kurmakla mümkündür. Özetle; Girişimcilerde bulunması gereken özellikler: Fırsatları gören, fizibilite hesabı yapan Cesaretle risk alıp yenilik yapan, Rekabete ayak uyduran, İstihdam yaratan ve bunun sorumluluğunu yüklenen, Değişime uyum sağlayan ve değişimi yönlendiren AR-GE işlevini yüklenen, Yenilikleri topluma yansıtan

44

45

46

47 Girişimcilik Yetenekleri
Yönetsel Yetenekler Teknik Yetenekler Kavramsal Yetenekler İnsan ilişkileri Becerisi Teknik Yetenekler (İşleri Profesyonel bir şekilde yürütme) Kavramsal Yetenekler (Örgütün tüm unsurlarını bir arada görme)

48 Başarılı Girişimcilik Örnekleri

49 Görünmez bisiklet kaskı, İsveç
Kent sakinlerinin bir kısmı bisiklete binmekten hoşlanır. İsveç’teki bütün insanlar seyahatlerine bisikletle çıkarken Pekin’deki hava kirliliği ve otomobil trafiğinin artması insanların kabusu olmuştur. İşte bu yüzden bu etkileyici çözümün İsveçli yenilikçiler tarafından bulunması hiç şaşırtıcı değildir. Geleneksel kasklar rahatsızdır ve kullanıcıları koruyup korumadığı hala tartışma konusudur. Aslına bakacak olursanız Hövding adı verilen bu kask bütün boynu saran bir hava yastığıdır. Çarpma esnasında hava yastığı devreye giriyor ve diğer kasklara göre daha geniş bir alanı koruyor. Şehirli bisikletçiler arasında popülerliği hızla artan Hövding bir taraftan muhteşem bir rahatlık ve koruma sağlarken bir taraftan da çevrenin korunmasına yardımcı oluyor.

50 Kişiye Özel Fotoğraf Kitabı
Geçtiğimiz yıl, “internetten kişisel fotoğraf kitabı yapıp gönderme” projesini gerçekleştiren, Mahir ve Alp Berri Ariti kardeşlerin aylık satışı adede ulaştı. Tekstil ihracatçısı bir babanın oğulları olan Ariti kardeşlerden 7-8 yıllık reklamcılık tecrübesine sahip eski bir reklamcı olan Mahir Ariti, ‘insanların özel alanlarını internet üzerinden hikayeleştirip fotoğraf kitabı yapma projesi’nin, iki kardeşin “internette ne yapabiliriz?” sorusu üzerine düşünmeleriyle başladığını ve geliştirdikleri projeyi 2011 Haziran’ında hayata geçirdiklerini söyledi. Üniversite öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’nde yapmış olan Alp Berri Ariti ise daha önce Türkiye’de bir örneği olmayan bu uygalamaya benzer örneklerle yurt dışında tanışmış olduğunu ve Köln’de dünyanın en büyük fotoğraf fuarını gezdikten sonra işi kurmaya karar verdiklerini belirtti.

51

52 Oyuncak Kiralama Oyuncaklar çocukluğumuzun vazgeçilmezleri arasındadır. Heyecanlarımızı, mutluluklarımızı sakladığımız en güzel araçlardır. Ayrıca çocukların gelişimlerinde büyük roller üstlenmektedirler. Bu sebeple, oyuncak sektörü sürekli gelişen bir sektördür. Bir oyuncaktan bıkan çocuğun o oyuncağı bir kenara bırakmasından, yeni bir iş fikri doğacağı kimin aklına gelirdi ki? Salime Funda Akçakaya Kılıç, çocuğu olduktan sonra kurduğu aloynaver.com adlı internet sitesinde oyuncak kiralama iş fikrinin temellerini atmış oldu. Site 2009′un sonlarına doğru açılmasına rağmen ilgi epey fazlalaştı. Kılıç, en fazla 3 aya kadar kiralamaya izin verdiklerini ve ayda 200′e varan oyuncak kiraya verdiklerini ifade ediyor.

53

54 İçinizi Isıtacak Bir Girişimcilik Örneği
Caine isimli Amerika’da yaşayan, özellikle karton oyuncaklarla uğraşmayı seven 9 yaşında bir çocuk.Babasının otomobil parçaları sattığı dükkanında da oldukça vakit geçirmekte.Bu dükkan sayesinde belki de kimsenin inanamayacağı bir başarıya imzasını atmış durumda.Bu başarısı sayesinde girişimcilik örneklerine yeni bir boyut kazandırarak,çocukların da girişimci ruha sahip olduğunu göstermekte. Hikayesi ise şöyle:Caine kartonlarla kendisi için oyuncaklar yapmayı çok seven bir çocuk.Bu yüzden babasının işyerinde sürekli yeni kartondan oyuncaklar yapmakta.Bir süre sonra dükkana gelen müşterilere bu oyuncakları sunmaya karar veriyor ve her müşteriye, bu oyuncaklarla oynayabilmesi için bir bilet veriyor.Alışveriş yapmazsanız biletin tanesi 2 $. Ünü tüm ülkeye yayılan Caine isimli bu çocuğun şu anki toplam kazancı 204,000 dolar.Bu kazancı elde etmesinde,internet sitesindeki 116,000 hayranın da katkısı büyük.250,000 $ sınırına ulaştığında ise, çocuk girişimciler için bir şirket kurmayı ve bu şirkette yeni oyuncaklar tasarlamayı hedefliyor. ”Girişimcilik için düşüncelerini, bizimle paylaşmasını istiyoruz buradan” demek herhalde yerinde olur.

55 Başarılı Bir Girişimci Hikayesi
Amerikalı genç bir girişimci olan Bryan Silverman, insanların başlarda ” Ne berbat bir fikir” dediği reklam fikri sayesinde, her yıl seçilen yılın en iyi girişimcileri arasına girmeyi başardı. Bu başarıyı ise, “tuvalet kağıtları üzerine reklam verme” fikrine borçlu. Evet yanlış duymadınız. Tuvalet kağıdına reklam vermek. Reklamlar tuvalet kağıdı üzerine baskılanarak benzersiz şekilde insanlara sunuluyor. Baskı için de özel bir teknik kullanılmakta. Tuvalette geçirilen vakti daha eğlenceli yapacak bu reklamların başarıya ulaşması kaçınılmaz görünüyor. Şimdiden günde 3 bin rulo tuvalet kağıdı baskıladıklarını belirten Bryan Silverman, şirketleşme yolunda ilerlediklerini söylüyor. Dilerseniz, internet üzerinden de sipariş verebiliyorsunuz. Ülkemizde henüz bulunmayan bu reklam fikri, girişimcilik yapmak isteyenler için güzel bir fırsat olabilir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

56 Bir Girişimcinin Kişisel Yetkinliği

57 Yetkinliklere dayalı değerlendirmeler, 80’li yıllardan başlayarak performans değerlendirme, işe alım ve kariyer geliştirme ağırlıklı olmak üzere insan kaynakları yönetiminde kullanılmaktadır. Şirket içi girişimciliği izlemek ve geliştirmek için işe alım, performans değerlendirme ve eğitim süreçlerinde girişimcilikle ilgili yetkinliklerin de tanımlanması önemlidir. Şirket içi girişimciliği geliştirmek isteyen şirketler, çalışanların iş fırsatlarını fark etmesi, değerlendirmesi ve yakalayabilmesi için bireysel düzeyde yetkinlikler tanımlanmalıdır.

58 İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde tanımlanan yetkinlikler tek bir girişimcilik yetkinliği olabileceği gibi; “değişimi başlatmak ve yönetmek”ve “inovasyon konusunda liderlik” girişimciliği destekleyen diğer kişisel yetkinlikler olabilir.

59 Hayton ve Kelley (2006) şirket içi girişimciliğin geliştirilmesi için insan kaynakları yönetimi süreçleri içinde bir yetkinlik modeli önermektedirler. Bu kurum içi girişimcilik modeli dört yetkinlikten oluşmaktadır: Yenilik yapma (innovating), aracılık etme (brokering), öncülük etme (championing) ve destekleme (sponsoring).

60 Yenilik yapma yetkinliği yeni pazarların, organizasyonel ve teknolojik fırsatların belirlenmesini ve kaynakların özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanılmasını içerir. Aracılık etme yetkinliği daha çok bilgiye ulaşma ve ihtiyaca göre adapte etmeyi içerir. Öncülük etme yetkinliği, yenilikle ilgili şevki ve motivasyonuyla değişimin olmasını ve sürmesini sağlar. Son olarak destekleme yetkinliği, kaynaklara ulaşma ve öneri ve tavsiyelerde bulunmayı içerir. Bu modeldeki yetkinlikler, hem şirket içindeki kişilerin özellikleri toplamı hem de aynı zamanda şirket içinde bu yetkinliklerin gerektirdiği rolleri yerine getirme anlamında kullanılmaktadır.

61 Girişimcilere özel olduğu kabul edilen, varsayılan kişilik özellikleri, yetiler ile kültürün, çevresel koşulların etkisiyle şekillenen davranışların bir yetkinlik modeli çerçevesinde ele alınması “girişimci ruh” gibi soyut kavramlar yerine somut davranışları konuşuyor olmamızı sağlayacaktır. Bu yetkinlik tanımlamalarının, en önemli rol oynadığı alanlardan birisi de, belirlenmesi girişimcilik eğitim ve geliştirme programlarının tasarlanması, planlanması ve etkinliğinin değerlendirilmesidir.

62 Girişimciliğin Temel Fonksiyonları
Girişimcilerin yüklendiği sorumlulukların tümü girişimcilik fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır. Yeni mal ve hizmet üretmek Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek Yeni iş organizasyonları kurmak. Yeni pazarlara girmek. Üretim kaynaklarının sağlanabileceği yeni alanlar bulmak.

63 Girişimciliğin Önemi

64 Girişimciliğin önemi; toplumsal ihtiyaçların saptanması, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygun yatırımların gerçekleştirilmesi ve bunların sonucunda istihdam, gelir, yaşam ve kalitesinin artırılması ile ilgilidir. Varlığı koruma, bağımsızlık, demokratik rejim

65 Ülkemizde girişimciliğin son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğini bunun sebebinin ise Türkiye’de nüfusun hızlı bir şekilde artması olduğunu belirtmiştik. Apaçık ortadadır ki daha önceleri 15–20 milyon olan nüfusumuz 70 milyonu geçmiştir. Genç ve dinamik bir nüfus sağlık, eğitim, hizmetler, gıda, ulaşım, bilgisayar ve benzeri alanlarda büyük bir talep demektir.

66 Türkiye başta büyük şehirler olmak üzere bir şantiye görünümündedir
Türkiye başta büyük şehirler olmak üzere bir şantiye görünümündedir. Ayrıca yurt dışında dahi Türkiye’yi temsil eden girişimcilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bir ülkede girişimcilik olmaksızın serbest rekabet tem anlamıyla işlemeyecektir.

67 Ülkemiz açısından girişimciliğin önemini şu şekilde sıralayabiliriz;
1-Özelleştirme açısından girişimcilik 2-Mal ve hizmetin kalitesi bakımından girişimcilik 3-İstihdam bakımından girişimcilik 4-Özgüvenin gelişmesi bakımından girişimcilik 5-Ekonomik kalkınma bakımından girişimcilik 6-İnsan kaynaklarından yararlanma bakımından girişimcilik 7-Bürokrasiyle mücadele bakımından girişimcilik

68

69 Huzurlarınızda Zara'nın Kurucu Rosalia Mera'nın Başarı Hikayesi

70 1944 yılında doğan Rosalia Mera, 11 yaşında okuldan atıldı ve kaderini değiştirecek mesleğe terzilik yaparak adımını attı. 20'li yaşlarında hazır giyim girişimcisi olacak birikime sahip oldu. O zamanki kocası, şimdi dünyanın en zengin beşinci adamı olan Amancio Ortega ile hazır giyim işine girdi. İlk ürünlerini evinin oturma odasında dikti. İlk dükkanını, 1975'te 31 yaşındayken İspanya'nın La Coruna kentinde açtı. Dükkana, Zara adını verdiğinde belki de bu markanın dünya devi olacağını tahmin edemiyordu.

71 Zara mağazalar zincirleri şeklinde İspanya'da büyüyünce, Rosalia Mera ve eşi Ortega Amancio başka markalar üretmeye başladı yılında hazır giyim perakendeciliğinde yenilikçi bir firma olarak anılacak Inditex'i kurdu. Inditex Avrupa'da ve dünyada yayılırken, 90'larda da Türkiye pazarına Zara markası ile girdi. 2001'de Rosalia Mera, kritik bir karar alarak şirketi halka açtı. Bu hamleyle 600 milyon dolar gelir elde ederek dünyada büyümeye başladı.

72 Rosalia Mera, Amiral gemisi Zara markasıyla "fast fashion" (hızlı moda) kavramının önemli temsilcisi oldu. Moda trendlerini belirleyen defilelerde sergilenen ürünleri defilelerden hemen sonra mağazalara getirdi. 1991'te Massimo Dutti markasını satın alan Inditex, bu markayla 2004'te Türkiye'ye girdi. Türk tüketicilerin yakından tanıdığı Bershka da dahil olmak üzere, 8 marka ile 2012'de 21 milyon dolar ciro elde eden dünyanın en büyük hazır giyim perakende firmasından biri oldu. Bu büyük başarıyla birlikte Rosalia Mera, Forbes en zenginler listesinde 6.1 milyar dolar servetiyle yer aldı. Mera bu rakamla, dünyada bu zenginliği kendisi yaratmış, kendisine miras kalmamış en zengin kadın oldu.

73 Rosalia Mera, sosyal sorumluluk projeleriyle de anılıyordu
Rosalia Mera, sosyal sorumluluk projeleriyle de anılıyordu. Kanser tedavisi için bir şirkete ortak olan Mera yeni doğmuş çocuklar için parmak izi sistemi gelişten bir şirkete de ortak oldu. Meşhur Bulgari Hotel'de de hisse sahibi olan Mera, İspanya'da genç caz şarkıcılarını keşfeden bir yarışmanın da kurucusu oldu. Zara'nın yönetiminde de yer alan kızı Sandra ile birlikte İspanya'nın Minorka adasında tatildeyken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bayrağı kızı Sandra'ya bırakan Mera, bir röportajında da Zara'nın kurucusu olarak, eski kocası Amancio Ortega'nın gölgesinde kaldığını söylemişti.

74 GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ Fırsat Girişimciliği Yerel Girişimcilik
Bölgesel Girişimcilik Ulusal Girişimcilik Uluslar arası Girişimcilik Özel Girişimcilik Kamu Girişimcilik Yabancı Girişimcilik Sanayi Girişimciliği Ticaret Girişimciliği Hizmet Girişimciliği Yenilikçi / Yaratıcı Girişimcilik Takipçi Girişimcilik Sanal Girişimcilik İç Girişimcilik Sosyal Girişimcilik

75 Girişimcilik değişik bakış açılarından farklı biçimlerde tanımlanabilir. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. Fırsat Girişimciliği Fırsat girişimciliği temelde, pazardaki mevcut fırsatları görerek ya da potansiyel fırsatları sezinleyerek, mevcut olan bir mal veya hizmeti pazara sunmaktır. Girişimci, geleceğe ait öngörülerde bulunarak, doğabilecek fırsatları kollar ve karlı olabilecek alanlara yatırım yapar.

76 Bu tür girişimcilik, pazardaki fırsatları değerlendirebilecek görüş açısına ve kar edebilecek biçimde kaynaklan organize ederek, organizasyon yeteneğini gerektirir. Fırsat girişimciliğinde pazardaki potansiyel fırsatların kollanması ve buna göre yatırımlara girilmesi önemlidir.

77 Yaratıcı Girişimcilik
Yaratıcı girişimcilik, yeni bir fikir veya buluşu, ya da mevcut olan bir mal veya hizmetin dizayn, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek pazara sunulmasıdır. Yaratıcı girişimcilikte mevcut ürünlerde tasarım veya kullanım itibari ile bazı değişiklikler yapılması, hatta, tüketici beklentilerinin de ötesinde mevcut olmayan ürünleri yeni bir fikir veya buluşun pazara sürülmesi şeklinde üreterek, piyasaya sunmak önemlidir

78 Takipçi girişimcilik Piyasadaki gelişmeleri izlemekle yetinen, bu gelişmelere göre davranan, yenilik yapan girişimcilerin yolundan gitmeyi içeren girişimcilik türüdür. Bu girişimcilik türünde girişimcilerin yeni girişimcileri izlemekle yetindikleri görülmektedir. Fakat girişimciliğin dinamik yapısı nedeniyle roller her an değişmektedir. Başlangıçta dinamik bir hareket yeteneği kazanan yenilikçi bir girişimci zamanla takipçi bir girişimci haline gelebildiği gibi zamanla takipçi bir girişimcinin yenilikçi bir girişimci durumuna gelmesi de sözkonusudur.

79 İç Girişimcilik Faaliyet halindeki organizasyonlardaki girişimcilik olarak ele alınan iç girişimcilik; organizasyonel ve genel ekonomik gelişmede çok önemli bir dinamik unsur olarak değerlendirilmektedir. İç girişimciliğin önemi, işletmeleri gerek karlılık gerekse ekonomik büyüme bakımından yeniden canlandırması ve performanslarını iyileştirmesinde yatmaktadır.

80 iç girişimcilik (intrapreneurship); kurulu bir düzende ve işleyen bir yapıda, tüm insan kaynakları tarafından sürdürülen girişim yaklaşımıdır. Genel Müdür’den Genel Hizmetli’ye yayılan yelpazede,” yaratıcılık-yenilikçilik açılımlı değer yaratma ve fayda sağlama süreci”dir.

81 iç girişimcilik; özünde, “Kurum İçi Açık İnovasyon” yaklaşımıdır
iç girişimcilik; özünde, “Kurum İçi Açık İnovasyon” yaklaşımıdır. Diğer bir anlatımla, kurum insan kaynaklarının inovasyon yetkinliğinin -“sinerjik” biçimde- eklemlenmesidir. İNOVASYON NEDİR? Yaygın bir yanılgı, alışılagelmiş kalıpların ötesine geçemeyen her türlü yeniliğin inovasyon sanılmasıdır. Unutmayınız ki; var olan kalıpları aşamayan bir yenileşme çabası, inovasyon olmaktan uzaktır. İnovasyon, bazen “yaratıcı düşünce” ile eş anlamlı kullanılmaktadır.

82 İNOVASYON NEDİR? Yaratıcı düşünce, yalnızca “inovasyon hammaddesi”dir. Şöyle ki; yaratıcı düşünce “ticarî ya da sosyal fayda”ya dönüştürebilirse, ancak o zaman inovasyon gerçekleşmiş olur. İnovasyona ilişkin diğer bir yanlış anlama ise, bu kavramın sadece ürün AR-GE’si çerçevesinde düşünülmesidir. Bilinmelidir ki; inovasyon, yalnızca “ürün odaklı” bir kavram değildir. İnovasyon kavramı, zaman zaman da “buluşçuluk – icat” ile aynı şey zannedilmektedir. Ne var ki; buluşçuluk – icat (örneğin, patentlendirilmiş bir ürün) “ticarî katma değer” ya da “sosyal katma değer” sağlamadıkça, inovasyondan söz edilemez.

83 Girişimcilik Türleri Kardeş Kavramlar: İç Girişimcilik
KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK İÇSEL GİRİŞİM SÜREKLİ GİRİŞİM ÖĞRENEN ÖRGÜT GİRİŞİMCİLİĞİ GİRİŞİM ODAKLI KURUMSAL DAVRANIŞ İç girişimcilik, şöyle de tanımlanabilir: Kurumdaki bireysel akıl / ortak akıl birikiminin, kurumun varlık gerekçesine (misyonuna) ve ufuk hedefine (vizyonuna) yönelik girişimlere dönüştürülmesidir.

84 Girişimcilik Türleri İç Girişimcilik Ön Koşulları
İç girişimcilik uygulamalı felsefesinin sürdürülebilir biçimde uygulanabilmesinin ön koşulları şunlardır: Kavramı “adanmışlık düzeyinde” destekleyen lider-yöneticilerin varlığı Kavramın stratejik planda ağırlıklı olarak yankılanması Gerekli dozda yetki devri ve inisiyatif kullanma olanağı Kurumsal aidiyet (işe gelirken, yüreğini de getirmek) İçsel motivasyonun (“psikolojik sermaye”nin)  güçlendirilmesi : Koçluk Mesai saatleri içinde ayrılan yeterli “zaman bütçesi” (mesainin en az % 15’i) Gerçek ve sanal katılım – etkileşim – paylaşım ortamları İç girişimcilik konusunda seçici ve duyarlı performans yönetimi sistemi İç girişimcilik temalı kurum içi halkla ilişkiler, sosyal pazarlama ve savunuculuk etkinlikleri “İç girişimcilik dostu” kurum kültür iklimi

85 Girişimcilik Türleri Bağımsız Girişimcilik
Girişimcilik, yeniliklerin ortaya çıkarılması, yeni istihdam yaratılması, yeni işletmeler kurulması ve ekonomik büyümenin ve toplumun refah seviyesinin artırılması bakımlarından ekonomik ve sosyal hayatta oynadığı rollerle ilgilidir. Bununla birlikte, girişimsel davranışın ve eğilimin mevcut organizasyonlarda oynadığı roller özellikle ülkemizde henüz yeterince ele alınamamaktadır. Buna göre bağımsız girişimcilik, girişimciliğin ekonomik ve sosyal hayatta oynadığı rollerin sınırlı biçimde ve daha çok yeni işletmelerin kurulması şeklinde algılanması ile ilgilidir.

86 Girişimcilik Türleri Yatırımcı Girişimcilik Kişisel (Bireysel) Girişimcilik Sanayileşme sürecinin başlangıcında görülen bu girişimcilik tipidir. Karar yetkisi tek kişinin elindedir. Bu kişi işletmenin hem sahibi hem de yöneticisi durumundadır. İşletme için uzmanlaşma ve iş bölümü henüz gelişmemiştir.

87 Girişimcilik Türleri Paylaşımcı/Katılımcı Girişimcilik
Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte işletme içinde iş bölümü ve uzmanlaşma artmıştır. Finansman, üretim, pazarlama, araştırma vs. gibi yeni görevler/işlevler doğmuştur. Bu durumda girişimci söz konusu alt dallara ilişkin her biri ayrı uzmanlık gerektiren görev ve yetkilerin büyük bir kısmını daha alt yüzeydeki yöneticilere bırakırken kendisi uzun dönemli stratejik kararların özellikle yatırım kararlarını alınması görevini üstlenmiştir. Yatırımcı girişimcilikte sermaye sahibinin egemenliği ve yönetiminde son sözü söyleme hakkı sürmektedir. İşletmeyi yine tek başına kontrol etmektedir. Ancak günlük işlerin yürütülmesini alt düzey yöneticilere bırakmıştır.

88 Girişimcilik Türleri Yönetici Tipi Girişimcilik
Yatırıma dayalı girişimcilik tipinde deneyime dayalı yöneticilik bilgisi yeterli olurken, zamanla işletme yönetim ve sorunlarının bilimin konusu olmasıyla, eğitilmiş yöneticiler yetişmeye başlamıştır. Böylece girişimcilik bilgisi olmayan sermayedar, uzman bilgiye ihtiyaç duyulan işletmesinde, profesyonel yöneticilerle çalışmak zorunda kalmıştır. Sonuçta işletmenin yönetimini bir kişi değil, bir grup üstlenmiştir.

89 Girişimcilik Türleri BİLİŞİMCİ GİRİŞİMCİLİK Bilgi toplumunda bilişim teknolojisinin bilgi üretimini hızlandırması sonucu bilginin hem hacmi hem de göreceli önemi artırmıştır. Bu bilgiler, girişimcinin kararlarını belirleyecektir. Girişimci riskini en aza indirmek ve en yüksek karı elde edebilmek için kendini belli bir bilgi yüküyle donatarak karar ve tercihlerinde akılcı olmak zorundadır. Ayrıca girişimci ekonomik ve toplumsal alanlarda köklü yeniliklerin ve girişimlerin kaynağı durumundadır. Çünkü bu buluşlara üretim sürecine ve ticari ilişkilere aktararak yenilik şekline dönüştüren girişimcilerdir.

90 Girişimcilik Türleri Bilişimci Girişimcilik
Bilişimci girişimciliği şu şekilde formüle edebiliriz:

91 Girişimcilik Türleri BİLGİSİZ VE BİLİNÇSİZ/KOPYACI GİRİŞİMCİLİK
Bilişimci girişimciliğin gereği gibi uygulanamaması durumunda buna karşıt terimlerle ifade edilebilecek değişik girişimci türleri söz konusu olabilir. Bunlardan birisi, eksik veya yanlış bilgi ile girişimciliğe yönelme anlamında bilgisiz girişimcilik olarak isimlendirilebilir. İş alanlarının ve sektörlerin artan bilgi gereksinimine cevap verebilecek bilgi donanımına sahip olmamayı ifade eder. çevresinden gördüğü kadarıyla, onların faaliyetlerini taklit ederek girişimcilikte bulunmaktır. Bu tür girişimcilik için kopyacı girişimcilik terimi kullanılabilir.

92 STRATEJİK GİRİŞİMLER Küresel rekabetin artması ile yaygılaşmıştır.
İşletmeler arasında dayanışma ve kaynak birleştirme faaliyetlerinin genel adıdır/şeklidir. Ortak dağıtım kanallarını kullanma Ortak bilgi bankası oluşturma Ar-Ge birimlerinin birleştirilmesi Ortak Girişimler oluşturma (İş Ortaklıkları)

93 Ortak Girişimcilik İş Ortaklıkları - Joint Venture
Belli bir iş için kurulan ortaklıklar. Genellikle büyük çaplı proje tipi taahhüt işlerinde, farklı uzmanlık gerektiren işlerde işbirliği yapma şeklinde olur Örn; Baraj, Boğaziçi Köprüleri, Metro inşaatı vb.

94 Başarılı ve başarısız bir işadamı, kişisel ve buna bağlı olarak karar alma yeteneği ile birbirinden ayrılmakla birlikte bir işe başlarken gözönünde bulundurulması gereken bazı başarı faktörleri de vardır. Bunlar; İş olanağının bulunması İşe başlamak için uygun zamanın seçilmesi Yönetim yeteneği ve tecrübesi Öz sermaye ve kredi olanakları Riske karşı sigorta

95 Yerel girişimcilik henüz yeni bir işe başlayan ve girişimciliğin henüz başlangıcında yapılan girişimcilik türüdür. Bu girişimcilik türünde işletme sermayesi ve iş hacmi sınırlıdır. Bölgesel girişimcilik girişimciliğin yerel girişimciliğe göre daha ileri aşamasıdır. Bu tür girişimcilikte işletme sermayesi ve iş hacmi daha fazladır..

96 Ulusal girişimcilik girişimciliğin en son aşaması olan türüdür
Ulusal girişimcilik girişimciliğin en son aşaması olan türüdür. Bu tür girişimcilikte bir veya daha fazla girişimci bir araya gelerek küresel girişimcilik yapmaktadır. İşletme sermayesi personel sayısı ve iş hacmi çok büyüktür

97 Girişimcilik sermayesine sahip olma durumuna göre ülkemizde girişimci olma şekli sermayenin sahipliğine göre üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar: Özel girişimcilik Kamu girişimciliği Karma girişimciliktir

98 Özel girişimciler,sermayenin tamamı şahıslara ait girişimlerdir.
Kamu girişimciliği sermayenin tamamı kamuya ait olan girişimlerdir. Karma girişimcilik ise sermayenin bir kısmı özel şahıslara bir kısmı da kamuya ait olan girişimlerdir.ülkemizde girişimcilerin büyük çoğunluğu özel girişimcilik yapan girişimcilerden oluşmaktadır.

99 . Bilişim ortamında bilgisayarlar kullanılarak açılan siteler aracılığıyla pazara mal ve hizmet sunan girişimcilere sanal girişimci denilmektedir. Örneğin dünyada en çok kitap satan Amazon şirketi sanal girişimcilikle bu başarıya ulaşmıştır. Sanal girişimciliğin günümüzde hızla geliştiği ve yaygınlaştığı görülmektedir.

100 HIRS…… Jeff Bezos Amazon.com
Her türlü video oyunu, kitap, CD ve DVD’yi internet sitesinde satacağını düşündüğünde Jeff Bezos’u çoğu kişi ciddiye almamış. Ama hırs küpü olarak adlandırılacbilecek Bezos mega dükkan amazon.com’un şu anki konumuna gelmesini hırsına borçlu. Kâra geçmesi oldukça uzun sürse de amazon.com için her şey yolunda gibi gözüküyor.

101 Jeff Bezos Amazon.com Jeff Bezos Amazon.com Jeff Bezos Amazon.com

102 3.ÜNİTE GİRİŞİMCİ OLMA NEDENLERİ
Girişimcilik pazardaki fırsatların iş fikrine dönüştürülerek yeni iş ve işletmelerin oluşturulduğu dinamik bir süreçtir. Bu sürecin en önemli unsuru olan girişimcinin çeşitli nedenlerle girişimcilik yaptığı görülmektedir. İnsanları girişimci olmaya yönelten sebepler bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

103 GİRİŞİMCİ OLMA NEDENLERİ
1-Ekonomik yarar sağlamak 2-Daha fazla para kazanma isteği 3-Yeni bir buluş veya fikri piyasaya sunma 4-Ülke ekonomisine katkıda bulunma isteği 5-Kendine güven kazanmak 6-Kişisel tatmin sağlamak 7-Serbest çalışma arzusu

104 Bu nedenler nedenler daha ayrıntılı olarak olarak incelendiğinde insanları girişimciliğe yönelten başka sebeplerde bulunmaktadır, bunlar: Başkalarından emir almak yerine kendi işinin patronu olmayı seçmek, Bir fikir ya da düşünceyi geliştirerek kendi işinin patronu olmak, İstediği bir işte çalışabilmek, Tanınma ve saygınlık kazanma isteği,

105 Zaten girişimcilik hayatına atılan kişi ya kendi işini kurar ya da başkalarının yanında çalışmaya devam eder. Girişimci kendi işinde çalışırsa nasıl olur başkalarının yanında çalışırsa nasıl olur bu durumları karşılaştırarak avantaj ve dezavantajlarına bakar ve ona göre karar verir. Başkalarının yanında çalışırken memnun kalmayıp kendi işini kuran girişimcilerde vardır. Dediğimiz gibi kendi işinde çalışmamanın bazı avantaj ve dezavantajları vardır

106 Çok basit bir şekilde hepimizin bildiği üzere ücretle çalışmanın avantajları şunlardır:
Çalışan ücretli izinler ve sağlık hizmetleri (sigorta) gibi durumlardan yararlanabilir Yine personelin belirli bir ücret, maaş garantisi vardır Kendi işinde olduğu kadar katlanılan risk yoktur Çalışma süresi arttıkça maaşı da artabilir

107 Özel ikramiye imkânları vardır
Çalışmalarında başarılı olduğu takdirde terfi imkânı vardır Yapılan iş sevilerek ve çalışanın karakterine uygun olarak yapılırsa işten kişisel tatminde sağlanabilir Çalışan kendini çalıma saatlerine göre ayarlar ve zamanı boşa harcamaz

108 Ücretle çalışmanın dezavantajları ise şunlardır:
Çalıştığı memleketten memnun olduğu halde başka yerlere tayin durumu söz konusudur Başkalarının emrinde çalıştığı için onlara bağımlı olmak durumundadır İşinde çok iyi olsa da personelin yerine patronun akrabası getirilip personelin mevkisi, itibarı yok olabilir

109 Maaş ve ücretler bellidir, çok fazla refah içinde yaşanamaz
Kendi işi olmadığı gibi tam olarak iş güvencesi yoktur Ekonomik bir problem olduğunda işten atılma durumu söz konusudur

110 Girişimcilik kültürünün yaygın, eğiliminin yüksek ve sermayenin yeterli olduğu bölgelerde girişimcilik artacaktır. Bununla birlikte o bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın varlığı, insanların çalışma azmi ve iş hayatındaki mücadeleleri kazanma arzusu ve başarma isteğinin yüksek olması da insanların girişimci olmasını sağlayacaktır. Tabi ki bölge halkının da girişimciliği desteklemesi ve fırsatlar sunmaları girişimciliği hızlandıracaktır

111


"GİRİŞİMCİLİK DERSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları