Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
MART 2015

2 …::: SUNUMUN İÇERİĞİ :::…
İşletmelerde Meslek Eğitimi ile İlgili Genel Hükümler Beceri Eğitiminde Kullanılan Evraklar Stajla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

3 İşletmelerde beceri eğitimi ile ilgili genel hükümler

4 Madde 121- (1) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin on ikinci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu Yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır. (2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararıyla ilgili alanın/dalın modüler eğitim programlarını uygulamaya elverişli eğitim birimi bulunan işletmelere, 11 inci sınıf öğrencileri de mesleki eğitim için gönderilebilir.

5 (3) Bakanlıkla kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokollere veya işbirliği proje anlaşmalarına göre eğitim yapan okul ve alanlardaki/dallardaki öğrencilerin, işletmelerde gerçekleştirilecek uygulamalı mesleki eğitimleri, bu protokol veya proje anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenen uygulama yönergesindeki hükümlere göre yürütülür. (4) Her öğrenci, alan/dalın öğretim programındaki ilgili sınıfa ait temrin, iş, proje, deney veya hizmetin en az % 80 ini yapmak ve uygulamalardan başarılı olmak zorundadır. (5) Öğrencilerin mesleki eğitimlerini aynı işyerinde sürdürmeleri esastır. Ancak, ilgili sınıfa ait uygulamaların bir kısmının işletmelerde yapılamaması durumunda, eksik kalan uygulamalar, işletmeyle okul müdürlüğünün anlaşmasıyla ders yılı içinde başka işletmelerde veya okulda telafi eğitimi programına göre tamamlanır

6 (6) Programlarında öngörülen uygulamalardan bir kısmının ders yılı içerisinde yapılamaması durumunda, ikinci dönemin son beş haftası içinde eksik kalan uygulamaların okulda tamamlatılması amacıyla yoğunlaştırılmış telafi eğitim programı düzenlenir. Bu program süresince alınacak puanlar da ikinci dönem puanının belirlenmesinde dikkate alınır.

7 1-Tanımlar: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinde tanımları yapılmıştır. Buna göre; Çırak: Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi; Öğrenci: İşletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri; Usta öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;

8 İşletmelerde Mesleki Eğitimi: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını; Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını; ifade eder.

9 Beceri Eğitimi Yapacak Öğrenci Sayısı Tespiti için
İşletmelere Yazılan Yazı Nisan ayı içinde İşletmelere alacakları öğrenci sayıların belirlemek üzere yazı yazılır. İşletmelerden gelen sayılara göre Alan şeflikleri öğrencileri işletmelere yönetmelik doğrultusunda yerleştirirler.

10 İME-YERLEŞTİRME MESLEK EĞİTİMİ GÖRECEKLERİ İŞLETMELERE YERLEŞTİRİLMESİNE AİT ZÜMRE TUTANAĞI TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE / alan/dalındaki öğrencilerimizin meslek eğitimi yapabilecekleri işletmelerle ilgili olarak İl Meslekî Eğitim Kurulunca gönderilen listeler incelenmiş olup, aşağıda adları yazılı işletmelere karşılarında belirtilen öğrencilerin meslek eğitimi görmek üzere gönderilmesine karar verilmiştir. Olurlarınıza arz ederiz. Koordinatör Md.Yrd. Bölüm Şefi Meslek Alan/Dal öğretmenleri İmza Sıra No İşletmenin Adı Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Sınıf/Şubesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Uygundur Müdür AÇIKLAMA: Eğitim yapılacak işletmelerdeki kapasitenin ihtiyaçtan az olması halinde öğrenci seçimi Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 180. maddesine göre yapılır. FORM A4 MESLEK EĞİTİMİ GÖRECEKLERİ İŞLETMELERE YERLEŞTİRİLMESİNE AİT ZÜMRE TUTANAĞI Veli muvakatı alındıktan sonra bir sonraki öğretim yılında İşletmelerde Beceri Eğitimi görecek öğrencilere ait Zümre Tutanağı ders yılı sonundan en az bir hafta önce alan şefinin başkanlığında alan zümresi tarafından hazırlanarak alan şefi tarafından koordinatör müdür yardımcısına teslim edilir.

11 ÖĞRENCİLERİN İŞLETME ve İŞYERLERİNDE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN
ÖĞRENCİLERİN İŞLETME ve İŞYERLERİNDE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN VELİ İZİN DİLEKÇESİ TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AFYONKARAHİSAR Okulunuz öğrencilerinden velisi bulunduğum sınıfı, numaralı öğrenci ’nin aşağıda belirtilen işletme / işyerinde haftada üç gün uygulama yapmasında bir sakınca görmüyorum. Gereğini arz ederim. / / 201… Öğrenci Velisi İmza:   İŞLETMENİN Adı : Adresi : Telefon No : İş Konusu : VELİ İZİN DİLEKÇESİ Mayıs ayı içinde belirlenen işletmelere göre öğrenciler Alan Şefliği tarafından işletmelere yerleştirilir. İşletmelere yerleştirilen öğrenciler için veli dilekçesi düzenletilerek veli muvafakatı alınır.

12 Öğrencilerin Bakmakla Yükümlü Olup Olmadıklarına Ait Veli Beyanı
Öğrencilerin velileri tarafından Bakmakla yükümlü olup olunmadıklarına ait veli beyanı Alan Şeflikleri tarafından imzalatıldıktan sonra Koordinatör Müdür Yardımcısına teslim edilir. Koordinatör Müdür Yardımcıları sigorta primlerini yatırırken bu duduma dikkat ederler. Bakmakla yükümlü olunanların sigorta primleri %1 yükümlü olunmayan öğrencilerin sigorta primleri ise % 6 üzerinden yatırılır. %1 + % 5 = % 6

13 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ
Bu belge öğrencinin çalışacağı işletme ile okul arasında öğrencinin staj yapacağını gösteren sözleşmedir. Okul tarafından hazırlanıp imza, kaşe ve mühürden sonra öğrenci velisine imzalatılacak en son işyeri kaşeleyip imzalayacaktır. Bir kopyası okulda bir kopyası işletmede kalacaktır. Sözleşmede işletmenin çalıştırdığı eleman sayısına göre ödeyeceği ücretin mutlaka yazılması gerekmektedir. Sözleşmeler koordinatör öğretmenler tarafından veya kapalı zarf ile öğrenciler tarafından okula getirilecektir.

14 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) DOSYASI

15 İş dosyası tutma Madde 124- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere; öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan mesleki eğitimle ilgili bir iş dosyası tutturulur. (2) Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme çizelgesi ve varsa diğer doküman, usta öğretici veya eğitici personelle koordinatör öğretmen ve öğrenci tarafından imzalanır. (3) İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve benzeri doküman, iş dosyasına konulmaz. Bu resim ve projeler, beceri sınavı komisyonunca değerlendirilmek üzere işletme tarafından saklanır. (4) İş dosyası, öğrencinin ikinci dönem mesleki eğitim puanlarıyla birlikte okul müdürlüğüne gönderilir.

16 ÖĞRENCİ TANITMA KARTI Bu bölümde öğrencilerin kişisel kimlik bilgilerinin adres ve iletişim bilgilerinin doldurmamız gerekmektedir. Staja başlama tarihi , SSK numarası işe başlama tarihi gibi bilgilerimizi doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Bu bilgiler okuldaki koordinatör müdür yardımcısı tarafından onaylanıp mühürlenecektir.

17 ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI Bu belgedeki bilgiler öğrenci iş dosyasını hazırlayan öğrencinin çalıştığı işletmenin, işletmede kendisinden sorumlu olan usta eğiticinin ve koordinatör öğretmenin bilgilerinin yer aldığı kapak sayfasıdır. Öğrencinin dosyasının başında yer alır.

18 İME-MAZERET İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN MAZERET İZİN DİLEKÇESİ …………………MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İşletmenin: Adı Adresi : Telefon No : e- Posta : Yukarıda adı ve adresi yazılı işletmede meslek eğitimi gören okul/kurumunuz sınıfı, numaralı öğrencisi ’a, mazeretinden dolayı ……….. gün ……….. saat ücretsiz izin verilmesini ve bu iznin öğrencinin devamsızlığına sayılacağını bildiğimi saygı ile arz ederim. .... / .... /2009 Öğrenci Velisi Adı Soyadı İmza Uygundur Usta Öğretici/Eğitici Personel İşletme Yetkilisi Okul/Kurum Müdürü Adı Soyadı : AÇIKLAMA: Bu izin dilekçesi, işletme yetkilisi tarafından izin verilmesinin uygun görülmesi halinde imzalandıktan sonra okul/kurum müdürlüğüne öğrenci velisi ile gönderilecektir. Öğrencinin bu durumu devam-devamsızlık çizelgesine mazeret izni olarak işlenecektir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 196/k ) FORM A4 Mazeret İzin Dilekçesi Öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra öğrencinin eğitiminden sorumlu eğitim personeli ve yetkilisi ve okul müdür veya yardımcısı tarafından imzalanır. Öğrencinin almış olduğu mazeret izni öğrencinin toplam devamsızlık süresi içinde yer alır. İşyeri yetkilisi bu sürelerde öğrenciye ücret ödemek zorunda değildir.

19 ÜCRETLİ YARIYIL / YAZ TATİLİ
İZİN DİLEKÇESİ Bu belge öğrencinin yarıyıl tatillerinde izin kullanmak istediğinde kullanılacaktır. . Velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Öğrencinin yarıyıl tatilinde izin kullanmak istemesi durumunda işveren öğrenciye izin verebilir, işveren bu sürelerde öğrenciye ücret ödemek zorundadır. İME-ÜCRETLİ İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN YARI YIL / YAZ TATİLİ İZİN DİLEKÇESİ …………………MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İşletmenin: Adı Adresi : Telefon No : e- Posta : Yukarıda adı ve adresi yazılı işletmede meslek eğitimi gören okul/kurumunuz sınıfı, numaralı öğrencisi ’a, 12/06/ /06/2009 tarihleri arasında ……….. gün yarıyıl / yaz tatili ücretli izni verilmesini arz ederim. .... / .... /2015 Öğrenci Velisi Adı Soyadı İmza Uygundur Usta Öğretici/Eğitici Personel İşletme Yetkilisi Okul/Kurum Müdürü Adı Soyadı : AÇIKLAMA: Bu izin dilekçesi öğrenci velisi tarafından iki nüsha düzenlendikten sonra ilgili okul/kurum müdürlüğünün uygun görmesi halinde imzalandıktan sonra işletme yetkilisi tarafından muhafaza edilecektir. FORM A4

20 İŞ YAPRAKLARI İş dosyasının bu bölümü Meslek liselerinin her bölümünde Sene başında verilecek yıllık plan doğrultusunda doldurulacaktır. (Yıllık planlar normal ders planı şeklinde olmayıp gelişim tablosunun planlanması şeklinde olabilir.) Yapılan iş ve işlemlerin yazıldığı İş Yaprakları işletmeye gidilen her gün için öğrenci tarafından tutulur. Her sayfa 1 haftayı (3 günü) temsil edecek şekilde de doldurulabilir. Yapılan bütün iş ve işlemler işlem basamaklarına göre bu sayfalara yazılır eğitici personel ile birlikte öğrenci tarafından imzalanır. Planda verilmiş olan konular işletmelerde belli tarih ve saatler de uygulanacak ve usta öğreticinin kontrolünde doldurulacaktır. Burada meslek lisesinin her bölümü farklı değerlendirme kriterleri kullanabilirler. Burada alınmış notlar öğrencinin ders notu olarak (işletmede beceri eğitimi dersi) karneye geçecektir. (Değerlendirme Formu) Hazırlanan her sayfa usta eğitici ve öğrenci tarafından imzalanıp onaylanacaktır aksi halde bu sayfaların hiçbir hükmü olmayacaktır.

21 Her dönemde en az bir(üç) kez proje hazırlanacaktır.
Proje – Resim – Rapor Her dönemde en az bir(üç) kez proje hazırlanacaktır. Hazırlanan her sayfa usta eğitici ve koordinatör öğretmen tarafından imzalanıp onaylanacaktır. Değerlendirme kriterlerinin toplamı 100 puan üzerinden olacaktır. Örneğin bu Proje / Resim/ Rapor değerlendirme kriterleri şunlardır. - Driver Tanıtma (20 Puan) - Malzeme Kullanımı (10 Puan) - Sistem Kurulumu (30 Puan) - Disk’i Formatlama (20 Puan) - Belirtilen Sürede Tamalama (20 Puan) -TOPLAM (100 Puan) İşin Adı İşin Resim No Proje-Resim / Rapor İşe Başlama İşi Bitirme Değerlendirme Tarihi : ... / .... /201… Tarihi : .. /.. / 201… Değerlendireye Esas Kriterler Tertip Düzen Verilen İşi Algılama ve Uygulama Konu İçeriği ve Anlatım Araştırma Belgelerin Hazırlanması Süresinde Tamamlama İş Yapmaya İstekli Olma ve Çalışma Alışkanlığı Takdir edilen toplam puan Saati : Saati : …… Verilen Süre : Kullanılan Süre : Değerlendirme Tam Puanı 10 20 15 Rakam ile Yazı ile Saat Saat Dakika Dakika İşe Verilen Puan Öğrencinin Usta Öğretici/Eğitici Personelin Koordinatör Öğretmenin Adı Soyadı İmzası AÇIKLAMA: İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencinin iş dosyasında her dönem için en az üç (3) proje bulunacaktır FORM A4

22 GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU
Bu bölümdeki bilgiler iş yapraklarındaki notlar ve tarihler göz önünde bulundurularak doldurulacaktır. Koordinatör öğretmenler tarafından her hafta Günlük İş ve İşlemleri kontrol edilecektir.

23 AFYONKARAHİSAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER DEVAM ÇİZELGESİ
Eğitim Yeri ve Adresi Öğrencinin Okulu TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Çizelgenin Ait Olduğu Ay Stajyerin Öğrencinin Adı Soyadı Eğitim Saatleri GÜN GİRİŞ İMZA ÇIKIŞ İMZA KONTROL İMZA 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15 31 16 ……../……../ 201.. Okul Müdürlüğü İmza Mühür Beceri Eğitimi Devam Çizelgesi Çocuk Gelişimi Öğrencileri için 2 şer nüsha düzenlenerek işletmedeki öğrenci, eğitim sorumlusu öğretmenin günlük olarak imzalaması ve işletme yetkilisinin onayından sonra her ayın sonunda okula gönderilir. Okulda öğrencinin okul devamsızlıkları ile birleştirilerek Milli Eğitim Müdürlüğüne öğrencilere ücret tahakkuk ettirilmesi için gönderilir.

24 Aylık Devam ve Devamsızlık Bildirimi :
Bu belge öğrencinin işletmede devamsızlık yapıp yapmadığını göstermek amacı ile düzenlenmiştir. Belge işletmede öğrenciden sorumlu olan usta eğitici/öğretici tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır. Kapalı bir zarf içerisinde her bir koordinatör öğretmen tarafından her ayın bitiminde okula getirilecektir. Buradaki bilgilere bakılarak öğrencinin devamsızlık günleri belirlenecektir. Örnekte, öğrencinin geldiği günler (+) ile gösterilmiştir. Devamsız olduğu günler ise izinli (İ), hasta (H), Resmi Tatil (T) harfleri ile gösterilmiştir. Bu kodlar sayfanın sağ alt köşesinde bulunmaktadır. Örnekte, üç gün işaretlenmiş diğer günler ise boş bırakılmıştır. Bunun nedeni sayfanın üst tarafında olan ve ayın günlerini ifade eden rakamlarda öğrencinin işletmede, diğer günlerde ise okulda yada hafta sonu tatillinde olmasıdır. Birden fazla öğrencinin aynı işletmede olması durumunda sol tarafta bulunan isim bölümüne numarası ve alanı ile birlikte eklenecektir.

25

26 GÜNLÜK REHBERLİK RAPOR FORMU
İşletmeye gidilen her hafta için Koordinatör öğretmen tarafından günlük olarak düzenlenir, işletme kaşe ve imzası ile kendi imzası ile birlikte teslim edilir. İşletme ile ilgili herhangi bir sorun varsa ilgili bölüme yazılır. Günlük Rehberlik Rapor Formu tasarruf amacıyla Koordinatör Öğretmen Bazında Haftalık Olarak da düzenlenebilir.

27 Koordinatörün Rehberlik Yaptığı Konular Değerlendirme ve Öneriler
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLERİNİN İŞLETMEYE YAPACAĞI AYLIK REHBERLİK RAPOR FORMU TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AFYONKARAHİSAR Okul/Kurumumuz ……………………………alan ………….. dalı öğrencilerinin meslek eğitimi gördüğü işletmede yapmış olduğum bir aylık koordinatörlük görevlerim sırasında tespit ettiğim hususlar aşağıda belirtilmiştir … / … / …… Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. İşletmenin Adı ve Adresi : GÖREV TARİHLERİ : İşletme Eğitim Koordinatör Öğretmenin …… /……. / 2014 Yetkilisinin Adı Soyadı …… /……. / 2014 Adı Soyadı …… /……. / 2014 …… /……. / 2014 İmza İmza Koordinatörün Rehberlik Yaptığı Konular Değerlendirme ve Öneriler A. Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile ilgili konular: Evet 1. Usta öğretici/eğitici personelin yıllık eğitim plânı (Gelişim Tablosu) var mı? Uyguluyor mu? Öğrencilere sürekli aynı işlem mi, rotasyona göre mi eğitim yaptırılıyor? 2. Öğrencilerin günlük çalışmaları yıllık eğitim plânına uygun olarak plânlanmış mı? 3. Öğrenci devam durumu günlük olarak takip ediliyor mu? 4. Meslek eğitimi çalışmaları puanla değerlendiriliyor mu? 5. Yapılan işlerle ilgili olarak her öğrenciye iş dosyası tutturuluyor mu? 6. Öğrencilere 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre aylık ücret ödeniyor mu? 7. Meslek eğitimi, çalışma saatlerinde yapılıyor mu? 8. İş güvenliği konusunda öğrencilere yeterli bilgi veriliyor ve gerekli tedbirler alınıyor mu? 9. Öğrenciler disiplin, kılık-kıyafet ve işletmenin kurallarına uyuyor mu? 10. Öğrencilerin telafi eğitimine alınması gerekiyor mu? Gerekiyorsa hangi konularda telafi eğitimi uygulanmalı? Hayır B. Eğitici Personelle ilgili konular: 1. İşletmenin meslek eğitimi ile görevli personelinin usta öğreticilik belgesi var 2. Eğitici personelin sorumlu olduğu öğrenci grubu sayısı Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 192’ inci maddesine uygun mu? 3. Meslek eğitimi konusunda koordinatör tarafından eğitici personele yapılan rehberlik ve konusu. İş yerindeki farklı işlerde çalıştırılmaları önerildi. 4. Eğitici personelin geliştirme ve uyum kursuna ihtiyacı var mı? C. İşletme ile ilgili konular: 1. İşletmelerde meslek eğitimi, yıllık çalışma takvimine uygun olarak sürdürülüyormu? 2. İşletmede meslek eğitiminin mevzuata göre sürdürülmesi ile ilgili gerekli tedbirler alınıyor mu? (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği madde 196.) 3. Okul/kurum, öğretim programlarını (Gelişim Tablosu) işletmeye verdi mi? 4. Öğrenciler için gelişim tablosu uygulanıyor mu? 5 İşletme yetkililerinin meslek eğitiminin uygulanışı ve öğretim programları konusundaki görüş ve önerileri ----- D. Açıklanması gereken diğer hususlar: Yoktur Aylık Rehberlik Rapor Formu Koordinatör öğretmenler tarafından devamsızlık çizelgeleri ile birlikte her ayın sonunda aylık rehberlik rapor formu doldurularak işletme ve koordinatör öğretmen tarafından imzalanarak koordinatör müdür yardımcısına teslim edilir.

28 KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN AYLIK GÖREV FORMU
İşletmelerde görev yapan koordinatör öğretmenler tarafından işletmeye giderken imzalanacak ve işletmeden geldikten sonra yapılan iş de yazılarak koordinatör müdür yardımcısı ile birlikte imzalanacaktır. Ay sonlarında okul müdürüne onaylatılacaktır.

29 GELİŞİM TABLOSU İşletmelerde Beceri Eğitimi Yapacak Öğrencilere Ait Gelişimi Tablosu Alanın özelliklerine göre olması gereken yeterlilikler doğrultusunda yıllık plana göre hazırlanır. Öğrencilerin işletmeye başladığı ilk hafta içinde koordinatör öğretmen tarafından işletmeye açıklamaları ile birlikte teslim edilir. İşletmeye gidildiği dönemlerde ara ara kontrol edilir. Gelişim tablosu öğrencinin işletmede yapmış olduğu işlemler dahilinde işaretlenir ve eğitim öğretim sona ermeden en az 1 ay önce okula teslim edilir. Öğrencinin işletmelerde yapmış olduğu iş ve işlemler Gelişim Tablosunun % 80 ini kapsamalıdır. Eğer eksik konular kalmışsa eğitim öğretimin sona ermeden konuları tamamlamayan öğrenciler telafi eğitimine alınırlar.

30 ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER
Gelişim Tablosu İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU İŞLETMENİN ADI MESLEK ALANI/DALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ / Bilgisayar Teknik Servisi OKULUN ADI TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ SINIFI 12.sınıf İşlemin,Toplam İşlemler İçinde Oransal Payı (%) ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER Öğretim Programına Göre Yapılacak İş ve İşlemlerin Tamamlanma Oranı ( % ) 3 2 ÖĞRENCİNİN Ana kartı kasa içerisine monte etme İşlemciyi anakart üzerine monte etme. Bellek birimlerini anakart üzerine monte etme İç donanım sürücülerini monte etme Genişleme yuvası kartmarını monte etme Bilgisayarın ilk açılış aşamalarını ve post ayarlarını yapma Bilgisayar ekranlarının bağlantısını yapma Bilgisayar yazıcılarının bağlantısını yapma Görüntü izleme cihazlarının bağlantısını yapma Bilgisayar ortamı için koruyucu bakımları yapma Bilgisayarın bakımı için gerekli programların kurulumunu yapma Donanımsal sorunları giderme Yazılım sorunlarını giderme, işletmedeki yazılımları kullanma İşletim sistemleri sorunlarını giderme, işletmenin kullandığı işletim sistemini kullanma Ağ sorunlarını giderme, işletmedeki elektronik cihazların bağlantısını yapma Açık kaynak kodlu işletim sisteminin sorunlarını giderme Açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapma Açık kaynak kodlu işletim sistemi araçlarını kullanma, işletmedeki işl.sist.prog.kullanma Açık kaynak kodlu işletim sisteminin yönetimini gerçekleştirme Kelime işlem yazılımını kullanma Elektronik tablolama yazılımını kullanma Sunu hazırlama yazılımın kullanma İnternet ve e-posta yazılımlarını kullanma Doğru akım ve alternatif akım devrelerini kurma, işlt.deki cihazların elektronik yapısını inc. Nitelikli lehim yapma ve baskı devre hazırlama SMD montaj ve demontaj yapma. İşletmedeki elektronik cihaz uygulamaları Güç kaynağı yapma İş yerinde ve çevresinde sağlıklı iletişim kurma İşyeri kurallarına uyma, üstlerine saygılı davranma Okul No Adı - Soyadı Şubesi Tümleşik devreler ile çalışma yapma Aritmetik devreler ile çalışma yapma Flip-floplar ve Sayıcılar ile çalışma yapma Kaydediciler ile çalışma yapma Transistörler ile çalışma yapma Modülasyon uygulaması yapma E-posta oluşturma, outlook kullanma, hatalarını bilme, e-posta sunucu kurulumu yapma Mesleki yabancı dil kavramlanını öğrenme ve kullanma İş sağlığı mevzuatına uyma, iş güvenliği önlemlenini alma AÇIKLAMA : 1- Bu gelişim tablosu, zümre öğretmenlerince öğretim programları esas alınarak her meslek alanı için ayrı ayrı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 2 - Gelişim tablosu, işletmelerde öğretim programlarına uygun eğitim yapılıp yapılmadığını ve öğrencilerin telafi eğitimine ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespiti amacıyla kullanılacaktır. Koordinatör Öğretmen İmza

31 Birinci dönem sonundan en az 15 gün önce, yıl sonundan ise en az 1 ay önce İşletmelere boş not fişi ile birlikte yazı gönderilir. Yıl sonundaki yazıda öğrencilerin beceri eğitimlerinin hangi tarihte sona ereceği ve yıl sonunda işletmelerin yapacakları işlemler de yer alır. Yıl sonuna bir ay kala Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ve İşletmelere ayrıca Beceri Sınavı ile ilgili de yazı gönderilerek Beceri Sınavında görev alacak görevli ismi istenir. İşletme ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinden gelen yazı doğrultusunda tekrar Beceri Sınavında görev verilen eğitim personelin ismi, sınav tarih ve saati tam olarak yazılarak bildirilir ve sınavda hazır olması istenir.

32 Dönem Puan Fişi: Staj dosyasının bu bölümünde iş yapraklarından (temrin) alınan notlar ve bunların ortalamaları gösterilmiş olan alanlara rakam ve yazı ile yazılacaktır. Yazılmış olan bu notlar işletmede görevli olan kişiler (Usta Eğitici/Öğretici ve İşletme Yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Daha önceden duyurulan tarihte bu belge okul idaresine (Koordinatör Md. Yrd.) kapalı zarf içerisinde getirilecektir. Bu evrakların uygunluğu okul idaresi tarafından onaylanarak öğrencinin İşletmede Beceri Eğitimi dersi notu olarak kayıt edilecektir. Bu işlemler iki dönem için ayrı ayrı yapılacaktır. (Güz Dönemi ve Bahar Dönemi)

33 İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE AİT DÖNEM NOT FİŞİ
Okul / Kurum Adı : TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Öğretim Yılı : 2014 / Dönemi : II. Dönem Dersin Adı : İşletmelerde Beceri Eğitimi İşletmenin Adı :…………………………………………………………. Tel :………………………… e – posta :…………………… Öğrencinin İşletmede Verilen Puanlar Okulda Verilen Puanlar Dönem Başarısı Numarası Adı Soyadı Meslek Alanı Temrin İş - Hizmet Proje Deney Telafi Eğitimi Puanı (*) Beceri Yarışması Dönem Puanları Ortalaması Dönem Notu Rakam İle Yazı İle Usta Öğretici / Eğitici Personel İmza: İşletme Yetkilisi Koordinatör Müdür Yardımcısı Okul / Kurum Müdürü

34

35 Yaz Stajı Zorunluluğu Tüm meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin 320 saat yaz stajı yapmaları zorunludur. Ancak İşletmelerde 1 dönem boyunca Beceri Eğitimi yapan öğrenciler yaz stajından muaftır. İşletmelerde Beceri Eğitimi yapacak olan öğrencilere yaz stajı yaptırılmaz. Yaz stajı ve Beceri Eğitimi yapan bütün öğrencilere sigorta yapmak zorunludur. Sigorta işlemleri okul tarafından yapılır. Prime Esas Kazanç tutarının % 50 sinin %1 veya % 6 sı kadardır. Öğrencinin babası veya annesi tarafından bakmakla yükümlülüğü varsa % 1 (07 Çırak Sigorta Kolu) Öğrencinin babası veya annesi tarafından bakmakla yükümlülüğü yoksa % 6 (42 Sigorta Kolu)’ den yapılır. Yaz stajına giden öğrenciler için Sigorta Kolu 22 (Bakmakla yükümlü olunan)ve 43’tür.(Bakmakla yükümlü olunmayan)

36 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
SİGORTA İŞLEMLERİ

37 Madde 222- (1) Öğrencilerin sağlık sigorta ve prim işlemleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle belirtilen nitelikteki stajyer öğrencilere işletmelerce ücret ödenmesi zorunludur. Bu kapsamdaki öğrencilerin sigorta primleri sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden öğrenim gördükleri okulları tarafından ödenir. Sigorta prim oranı ise öğrencilerin bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olup olmamasına göre değişmektedir. Eğer öğrenci bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda ise sigorta prim oranı %1, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda değil ise %6’dır.

38 Özellikle yukarıdaki iki işleme dikkat edilmesi gerekir.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNE GİDEN VE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN SİGORTA İŞLEMLERİ İşletmelere gidecek öğrencilerin İşe Giriş (İlk defa / Tekrar ) Sigorta İşlemleri İşe Giriş Tarihlerinden en az 1 gün önce MUTLAKA yapılmalıdır. (En az 7 gün önce başlanmalıdır.) İşten Çıkış İşlemleri ise işten ayrılışlarını müteakip en fazla 10 gün içinde. (İşten Çıkış günü gelmeden de sistem izin verdiğinden çıkış işlemleri birkaç gün önce yapılabilir.) Özellikle yukarıdaki iki işleme dikkat edilmesi gerekir. İşe giriş ve çıkış işlemlerinde eksik öğrenci kalmaması için özenle ve dikkatle çalışılması gerekir. Arada bir öğrencinin işleminin unutulması sonucunda SGK tarafından ceza gelmesine neden olabilir. İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri sürekli saklanacak evraklar arasındadır. Her iki işlem için ayırı ayrı klasör oluşturulması diğer evrakların arasına karıştırılmaması gerekir.

39

40 İşe Giriş Bildirgesi : Yaz Stajı için Beceri Eğitimi
İlk Defa / Tekrar öğrencileri için 07 Çırak Sigorta Kolundan yapılır. Meslek Dalı olarak Stajyer Öğrenci seçilir. Meslek kodu ise 17’dir. Beceri Eğitimine giden öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanların sigorta kolu 07 Bakmakla yükümlü olunmayanların ise sigorta kolu 42’dir.

41 Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:
Daha önceki uygulamaya göre, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre staj yapanlar dışında stajyerler sigortalı sayılmıyordu. Yeni dönemde artık bütün stajyerler sigortalı sayılacak ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. Daha önceki uygulamaya göre, kursiyerler sigortalı sayılmamaktaydı. Yeni uygulamaya göre; Türkiye İş Kurumunun kursuna katılan kursiyerler de sigortalı olacak ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır.

42 Aday Çırak ve Çırakların Sigortalılığı:
Aday çırak ve çıraklar 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi b bendine göre, 4/a kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar (anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar), hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri de uygulanır, yani bunların genel sağlık sigortasından da yararlanırlar.

43 İşletmelerde çalıştırılan aday çırak ve çıraklarla ilgili olarak,
Çıraklık eğitimi merkezleri ve beceri eğitimi yaptıran mesleki ve teknik lise müdürlükleri ile işverenler arasında matbu sözleşmenin imzalanmış olması halinde bunları çalıştıran işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek kalmamakta, çünkü aday çırak ve çırakların sigorta primleri, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aday çıraklık veya çıraklık süresinin sona ermesi veya sözleşmenin iptaline kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

44 Hafta sonları ve resmi tatiller de stajyerler işletmelerde çalışmak mecburiyetinde değillerdir.
Bunlar hakkında sadece yukarıda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanır. Stajda çalışan öğrencilerden 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde çalışanlar çalıştığı süre boyunca asgari net ücretin %30 dan az olmamak üzere maaş alacaklardır. 10 den daha az işçi çalıştıran işletmelerde ise bu oran % 15’ tir. Şu an : İşletmeler öğrencilerin Çalıştıkları dönemde asgari maaşa gelecek her türlü zammı maaşlarına yansıtılacaklardır.

45 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,02 TL Gelir Vergisi Matrahı
İlk 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri ( – ) (Ocak): Brüt Ücret 1.201,5 TL SSK Primi İşçi Hissesi 168,21 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,02 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 TL Gelir Vergisi 153,19 TL Damga Vergisi 9,12 TL Kesintiler Toplamı 342,54 TL Net Ücret 858,96 TL Asgari Geçim İndirimi (+) 90,11 TL Net Ele Geçen Ücret 949,07 TL

46 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ YAPAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞTIKLARI İŞ YERLERİNDEN ALMASI GEREKEN ÜCRET MİKTARLARI Net Ele Geçen Ücret : 949,07 TL 20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde: Asgari Net ücretin % 15’i 16 Yaşından büyükler için net ücret : 949,07 / 100 = 9,4907 x 15 = 142,35 TL 16 Yaşından küçükler için net ücret : Değişiklik yok aynı. olması gerekmektedir. 20’den fazla personel çalıştıran iş yerlerinde: Asgari Net ücretin % 30’u 16 Yaşından büyükler için net ücret : 949,07 / 100 = 9,4907 x 30 = 284,70TL 16 Yaşından küçükler için net ücret : Değişiklik yok aynı. olması gerekmektedir.


"İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları