Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJ İ GEL İ ŞT İ RME BAŞKANLI Ğ I 2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ STAT İ ST İ K B İ LG İ LER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJ İ GEL İ ŞT İ RME BAŞKANLI Ğ I 2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ STAT İ ST İ K B İ LG İ LER İ."— Sunum transkripti:

1 STRATEJ İ GEL İ ŞT İ RME BAŞKANLI Ğ I 2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ STAT İ ST İ K B İ LG İ LER İ

2 2013-2014 e ğ itim ve ö ğ retim yılı e ğ itim istatistikleri, MEBB İ S kapsamında ME İ S Modülü, e-Yaygın Modülü ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi kullanılarak derlenecektir.

3 2013-2014 E ğ itim ve ö ğ retim yılında bilgilerin elektronik ortamda do ğ ru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler üretilebilmesi için il-ilçe millî e ğ itim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler aşa ğ ıda açıklanmıştır.

4 1-Tüm resmi, özel ve ba ğ ımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaö ğ retim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaö ğ retim kurumlarına ait ö ğ renci ve bina bilgileri bilgi girişi e- Okul Modülünden, tüm kurumların e ğ itim olanakları bilgi girişleri ise ME İ S Modülünden yapılacaktır.

5 2-Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lı ikili mesleki e ğ itim merkezleri ile Özel E ğ itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lı e ğ itilebilir zihinsel engellilerin (iş okulu-meslek lisesi) tüm bilgi girişleri ME İ S Modülünden yapılacaktır.

6 3-Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü de ğ işikli ğ i gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun ba ğ lı oldu ğ u genel müdürlüklerde oldu ğ undan bu gibi de ğ işiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı ö ğ renci ekleme işlemi, ö ğ rencinin pansiyonunda kaldı ğ ı okul müdürlü ğ ü tarafından e-Okul Modülünden Kurum İ şlemleri/Bilgi Giriş İ şlemleri/Yatılı Ö ğ renci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.

7 4-Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır

8 6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılmış olan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada e ğ itim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve di ğ er bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken;

9 İ lgili Kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü E ğ itim Bölümü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokula mı, ortaokula mı ait oldu ğ u belirlenip okul müdürlü ğ üne bildirilecektir.

10 Bilgi girişlerindeki mükerrerli ğ in önlenmesi için, aynı binada e ğ itim yapan okulların bina kullanımı ve di ğ er bina bilgileri ekranları, komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada e ğ itim yapan di ğ er okul ise, sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersli ğ ini kullandı ğ ı bilgisini girecektir.

11 5-Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, müdür odası, idari işler odası, spor salonu, kütüphane, laboratuar. vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir.

12 6-Ö ğ retmenevi, ö ğ retmenevi ve akşam sanat okulu, e ğ itim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini ME İ S Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki bina kullanımı ekranına girecektir.

13 7-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gere ğ ince sa ğ lık müdürlü ğ ü, PTT, belediye vb. kurumlanıl bünyesinde açılan okulöncesi kuramlarında e ğ itim gören 37-66 ay arası çocuk sayıları. ME İ S Modülü içerisinde il ve ilçe formları altındaki ba ğ ımsız kurumlar ekranına kurum adları ile birlikte girilecektir. Bu ekrana. Bakanlı ğ ımıza ba ğ lı resmi ve özel anaokulları/anasınıfları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı ğ ı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü'ne ba ğ lı kuramların bilgileri dahil edilmeyecektir.

14 8- e-Okul Modülüne; taşımalı e ğ itime tabi ö ğ renci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan ö ğ renci ve kaynaştırma e ğ itimine tabi ö ğ renci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması gerekmektedir

15 9- Halk E ğ itim, Mesleki E ğ itim ve Turizm E ğ itim Merkezleri ile Kız Teknik Ö ğ retim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okulu kursiyer, personel ve bina bilgi girişlerini http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden, e ğ itim olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda oldu ğ u gibi ME İ S Modülü üzerinden yapılacaktırhttp://eyaygin.meb.gov.tr

16 10-Yaygın e ğ itim kapsamındaki özel e ğ itim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel e ğ itim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin ö ğ renim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülünden açılacak olan ö ğ renim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, e ğ itim olanakları ve personel durumu bilgileri ise ME İ S Modülünden girilecektir http://mebbis.meb.gov.tr

17 11- Bakanlı ğ ımıza ba ğ lı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını, e-Okul modülünde yer alan bina kullanım ekranlarına, “Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, E ğ itim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı" ayrıntısında gireceklerdir.

18 12-Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe millî e ğ itim müdürlü ğ ü yöneticileri, kendilerine ba ğ lı okul ve kuramlardaki bilgi girişini ME İ S Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kuramlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.

19 ME İ S Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli e ğ itim müdürü ve il milli e ğ itim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

20 2013-2014 e ğ itim ve ö ğ retim yılı ile ilgili veri giriş işlemleri 01 Ekim 2013 Salı günü başlayacak ve 31 Ekim 2013 Perşembe günü tamamlanmış olacaktır.

21 Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta il – İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ünde ilgili kişiler ve di ğ er birinci derecedeki birim amirleri ile okul müdürleri sorumlu olacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.

22 Teşşekür ederim Erdo ğ an ÖZTÜRK Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü


"STRATEJ İ GEL İ ŞT İ RME BAŞKANLI Ğ I 2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ STAT İ ST İ K B İ LG İ LER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları