Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. TEMEL E Ğİ T İ MDEN ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ işim ve gelişime paralel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. TEMEL E Ğİ T İ MDEN ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ işim ve gelişime paralel."— Sunum transkripti:

1 KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 TEMEL E Ğİ T İ MDEN ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ işim ve gelişime paralel olarak, ortaö ğ retime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen e ğ itim politikamızın gere ğ i olarak, ortaö ğ retime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteli ğ i, ö ğ renci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak de ğ il, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. 2

3

4 MODEL İ N AMAÇLARI Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ilişkisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak 4

5 MODEL İ N AMAÇLARI Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dışı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Başarı de ğ erlendirmesini sürece yaymak 5

6 MODEL İ N AMAÇLARI Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Ö ğ rencilerin okula devamsızlı ğ ını en aza indirmek Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek 6

7

8 MODEL İ N UYGULANMASI 8 2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek. 2013 – 2014 e ğ itim-ö ğ retim yılında; Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavının 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, İ kinci Dönem merkezi sistem ortak sınavının 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmaktadır.

9 MODEL İ N UYGULANMASI Merkezî De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük 9

10 MODEL İ N UYGULANMASI Merkezî de ğ erlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Merkezî de ğ erlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek 10

11 S İ STEM İ N UYGULANMASI Merkezî de ğ erlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek Ö ğ renciler merkezî sınavlara ola ğ anüstü haller dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak 11

12 S İ STEM İ N UYGULANMASI Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezî sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak 12

13

14 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. 14

15 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. 15

16 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması MATEMAT İ K DERS İ DÖNEM SONU VE YILSONU PUANININ HESAPLANMASI 16 1. Yazılı2. Yazılı3. Yazılı 1. Performans 2. Performans Ders İçi Performans Proje 1.Dönem Sonu Puanı 7865828085 77,0833 1. Yazılı2. Yazılı3. Yazılı 1. Performans 2. Performans Ders İçi Performans Proje 2.Dönem Sonu Puanı 848885 9590 87,4000 1. DÖNEM 2. DÖNEM

17 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması MATEMAT İ K DERS İ DÖNEM SONU VE YILSONU PUANININ HESAPLANMASI 17 1.Dönem Sonu Puanı2.Dönem Sonu Puanı Yıl Sonu Puanı Haftalık Ders Saati Sayısı Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı 77,083387,4000 82,2416 4 328,9664 AĞIRLIKLI YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA

18 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 18 Dersin Adı Haftalık Ders Saati Sayısı Yıl Sonu Puanı Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı Türkçe5 85,4580 427,2900 Matematik482,2416328,9664 Fen ve Teknoloji480,2500321,0000 İnkılap Tarihi290,4550180,9100 İngilizce485,9500343,8000 Din Kültürü295,5000191,0000 Teknoloji Tasarım290,0000180,0000 Görsel Sanatlar195,0000 Müzik195,0000 Beden Eğitimi2100,0000200,0000 272362,9664 8. Sınıf Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı P.2362,9664/2787,5172

19 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması 19

20 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması A ğ ırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, ö ğ rencinin altı temel dersten girdi ğ i merkezi sınavların a ğ ırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. A ğ ırlıklandırılmış merkezi sınav puanı 20

21 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 21

22 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 22

23 Ortaö ğ retime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 23

24 Herkese ihtiyacı olan eğitim…

25 ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek 25

26 Herkese ihtiyacı olan eğitim…

27 Puan Eşitli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerleştirme Nasıl gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşa ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceli ğ i, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekli ğ i, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlı ğ ı. 27

28

29 MODEL İ N UYGULANMASI Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri 29

30 MODEL İ N UYGULANMASI Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri 30

31 MODEL İ N UYGULANMASI Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri 31

32

33 33 Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime geçişteki yeni uygulamalar, ö ğ rencilerin okullarında girmekte oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde ortak yapılmasından ibarettir. Ö ğ renci başarısının anlık performansa dayalı olarak de ğ il geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sa ğ layan bu uygulama; telafi imkânının sa ğ lanması, merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması, ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, yanlış cevapların do ğ ru cevapları etkilememesi, merkezî sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması, her ö ğ rencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi gibi yenilikleri içermektedir.

34 34 Ortaö ğ retim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaö ğ retime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. Ortaö ğ retime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’de oldu ğ u gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak.

35 35 Merkezi sınavların yapıldı ğ ı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan ö ğ renciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle; Milli E ğ itim Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde, belirlenen tarihlerde, farklı sorularla hazırlanmış mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna ra ğ men mazeret sınavına da giremeyen ö ğ renciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

36 36 Uygulanmakta olan 4+4+4 sisteminde 5. sınıf, 2. kademeye geçişin ilk sınıfıdır. İ lk kademede tek ö ğ retmenden ders alarak ikinci kademeye ulaşan ö ğ rencilerin 5. sınıfta birden çok ö ğ retmenden ders almaya başlaması, ö ğ rencilerin yaşı ve bu kademeye sa ğ layacakları uyum göz önüne alındı ğ ında 5. sınıf ö ğ rencilerinin başarı a ğ ırlıklandırma oranına tabi tutulması pedagojik açıdan uygun görülmemiştir.

37 37 Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlı ğ ı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvimi hazırlamış ve okullarla paylaşmıştır. Akademik takvim, yazılıya girecek ö ğ renciler arasında fırsat eşitsizli ğ i olmaması için ö ğ retmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. EBA üzerinden ö ğ renciler ders içeriklerini takip edebilmektedir. Ayrıca okullarda ders eksiklerini giderebilmek için telafi dersleri yapılacaktır.

38 38 Merkezi de ğ erlendirmeler ö ğ rencilerin normal dönemde girdi ğ i yazılılardan farklı olmayaca ğ ı için normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, Ö ğ retmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi, Gerekti ğ i durumlarda ö ğ rencilerin farklı sınıflara da ğ ıtılması, Farklı soru kitapçık türü hazırlanması, Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülmektedir.

39 39 Merkezi ortak sınavlarda ö ğ rencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

40 40 Normal dönemde okulda ö ğ rencilerin girdi ğ i yazılı sınavlarda herhangi bir ücret alınmamaktadır. Merkezi de ğ erlendirmelerin de normal dönemde yapılan yazılılardan farkı olmadı ğ ı için harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecektir.

41 41 Ortak sınavlara ö ğ renciler bu sınavlar bir üst kademeye geçmeyi belirlemekle birlikte aynı zamanda sınıf geçmeyi de belirledikleri için girmek zorundadırlar. Ortak sınav sonuçları, ö ğ rencilerin yılsonu başarı puanları belirlenirken di ğ er yazılılar ve performans ödevleri gibi karne notunun hesaplanmasında kullanılacaktır. Sınavsız ö ğ renci alan okullara gitmek isteyen ö ğ renciler de ortak sınav sonuçları karne notlarının hesaplanmasında kullanılaca ğ ından ortak sınavlara girmek zorundadırlar.

42 KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. TEMEL E Ğİ T İ MDEN ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ işim ve gelişime paralel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları