Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’an Kursları Mevzuatı Muammer ŞAHİN Eğitim Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’an Kursları Mevzuatı Muammer ŞAHİN Eğitim Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Kur’an Kursları Mevzuatı Muammer ŞAHİN Eğitim Uzmanı

2 TARİHÇE Diyanet İşleri Başkanlığı 429 sayılı Kanun’la 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuştur. tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren sayılı “Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun”, Başkanlığımızın ilk teşkilat kanunudur. tarihinde yürürlüğe giren 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Reisliği’nin adı “Diyanet İşleri Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

3 TARİHÇE 1961 Anayasası Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Anayasal bir kurum olarak düzenlemiş, genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür. 1982 Anayasası, ‘Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.’ hükmü ile Başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken kıstasları belirlemiş, Başkanlığa tarihi bir misyon yüklemiştir.

4 TARİHÇE tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” Başkanlığın görevleri noktasında önemli bir açılım getirmiş, İslam dininin ahlak alanı ile işleri yürütmek de görevler arasında sayılmıştır. Kanun’da Başkanlığın görevi, ‘İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek’ şeklinde ifade edilmiştir.

5 TARİHÇE 26 Mart 1976 tarihli ve 1982 sayılı Kanun’la 633 sayılı Kanun’da bazı önemli yenilikler ve değişiklikler yapılmış ancak bu Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin tarihli ve E.79/25-K:79/46 sayılı kararıyla usul yönünden iptal edilmiştir. Meydana gelen hukukî boşluk ancak tarihli ve 6002 sayılı Kanun ile 31 yıl sonra doldurulabilmiştir.

6 TARİHÇE tarihli ve 7/14656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı birimler daire başkanlığına dönüştürülmüş, eğitim merkezlerinin sayısı 5’e çıkarılmış ve ilk defa 10 adet Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirliği kadrosu ihdas edilerek, Başkanlığın yurtdışında da teşkilatlanması sağlanmıştır.

7 TARİHÇE tarihli Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki sayılan cetvellerde Başkanlığımıza tahsis edilen kadrolar da yayımlanmış ve 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”a uygun olarak Başkanlık yeniden teşkilatlandırılmıştır. Bu çerçevede, merkez teşkilatı bir Başkan, beş başkan yardımcısı, beş danışma ve denetim birimi, beş ana hizmet birimi ve dört yardımcı hizmetler birimi şeklinde; taşra teşkilatı 67 il müftülüğü, 582 ilçe müftülüğü ve 7 eğitim merkezi müdürlüğü şeklinde; yurt dışı teşkilatı ise 16 din hizmetleri müşavirliği ve 17 din hizmetleri ataşeliği şeklinde oluşturulmuştur.

8 TARİHÇE Başkanlığın mevcut teşkilat yapısı, 633 sayılı Kanun’da çok kapsamlı değişiklikler yapan tarihli ve 6002 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Başkanlık, hiyerarşik olarak genel müdürlük seviyesinden müsteşarlık seviyesine yükseltilmiş, iki sürekli kurula ilaveten dokuz adedi genel müdürlük seviyesinde olmak üzere on dört hizmet birimi oluşturulmuştur.

9 Kur’an Kursları Mevzuatı
633 sayılı teşkilat Kanun’u Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı tarihli ve 29033sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği tarihli ve sayılı «Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmelik» tarihli ve 81 sayılı «Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönerge»

10 Eğitim-öğretim takvimi
YÖNERGE Madde 14 Kur’an kurslarında eğitim, öğretim programları ile diğer şartlar göz önünde bulundurularak her yıl Ağustos ayı içerisinde Başkanlıkça tespit edilen ve müftülüklere gönderilen uygulama esaslarına göre yürütülür.

11 Eğitim-öğretim takvimi
Buna göre; İhtiyaç Odaklı Öğretim Programı çerçevesinde açılan kurslarda eğitim- öğretim Eylül Ayında başlar Mayıs Ayı sonunda biter. İhtiyaç odaklı ile hafızlık temel öğretim programlarında 2 hafta yarıyıl tatili yapılır. Hafızlık eğitim programında ise 1 hafta yarıyıl tatili yapılır.

12 Kur’an Kursu Açılışları
YÖNERGE Madde 15 - (1) A, B ve C grubu kurslar, il, ilçe, belde ve köylerde il müftülüğünün teklifi ve Başkanlığın onayıyla eğitim-öğretime açılırlar. Açılış Şartları İçin Madde 16’ya bakınız.

13 D Grubu Kur’an Kursu Açılışı
YÖNERGE Madde 19 - (1) Çeşitli nedenlerle Kur’an kurslarına gelemeyen veya din eğitimi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlarımız için uygun görülen kamu, kurum ve kuruluş gibi yerlerde, müftülüğün teklifi mülki amirin onayı ile Kur’an kursu hizmetleri verilebilir.

14 Sınıf mevcudu YÖNERGE Madde 27 - (1) Kurslarda sınıf mevcudu yüzünden okuyanlar için en az 12 öğrenciden oluşur. Kursta birden fazla öğreticinin bulunması halinde yüzünden okuyan sınıf mevcutlarının 23 öğrenciyi aşmamasına dikkat edilir. İkinci sınıf ise öğrenci sayısının iki katına ulaşması halinde açılabilir. (2) Hafızlık eğitimi yapılan kurslarda sınıf mevcudu en az 8 öğrenciden oluşur. Birden fazla sınıf ve öğreticinin olması halinde sınıf mevcutlarının 12 öğrenciyi aşmamasına dikkat edilir.

15 Sınıf Mevcudu-Sınıf Kapatma
YÖNETMELİK MADDE 17 – (1) Kurslarda sınıf mevcudunun; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olması esastır. Ancak kurslarda öğrenci sayısının yüzünden okuyanlar için 10’un, hafızlığa çalışanlar için 5’in altına düşmesi halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilir. Bu durumda görev yapan öğreticiler, aylık karşılığı derse girerler ve kendilerine ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez. Buna göre; öğrenci sayısının belirtilen rakamların altına düştüğü sınıfta geçici öğretici görev yapıyorsa sınıf kapatılır, ihtiyaç varsa öğretici başka bir kursta görevlendirilir, yoksa geçici görevlendirmesi sonlandırılır.

16 Devam-devamsızlık YÖNERGE Madde 29 - (1) Öğrenciler, kurslara devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlığı, katıldıkları programa ait dönemin/kurun 1/8'ini aşan öğrencilere katılım veya başarı belgesi verilmez.

17 Ders saati ve teneffüs süresi
YÖNERGE Madde 32 - (1) Bir ders saati 45 dakikadır. İki ders saati arasında 15 dakikalık dinlenme süresi verilir. (2) Çoklu eğitim-öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır. (3) Tekli ve çoklu öğretim yapılan kurslarda dersler blok olarak yapılabilir. Blok ders yapılması halinde iki ders ve dinlenme süreleri toplanarak uygulanır. (80 dk ders-20 dk teneffüs) (4) Kurslarda çoklu eğitim-öğretim yapılması halinde, programlar arasında en az 30 dakika ara verilir.

18 Çalışma Saatleri YÖNERGE Madde 30 - (1) Yönetici, öğretici ve diğer görevliler mesai saatleri içerisinde Kur’an kursu veya kurs dışı etkinliklerde bulunurlar. (2) Yönetici ve öğreticiler, haftada 40 saat olmak üzere Kur’an kurslarında ve/veya diğer görevlendirildiği kurs dışı etkinliklerde bulunmak zorundadır. (3) Kurslarda eğitim-öğretim programları; çevre şartları da dikkate alınarak, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre ile saatleri arasında uygulanabilir.

19 Öğreticilerin haftalık ders saatleri
YÖNERGE Madde 33 - (1) Bir öğreticiye aynı sınıfta; hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda haftada 6 gün ve günde 5 saat, bunun dışındaki sınıflarda ise günde en fazla 6 saat olmak üzere haftada 30 saate kadar aylık ve ücret karşılığı ders görevi verilebilir.

20 Tatil YÖNERGE Madde 39 (1) Kurslar, Başkanlıkça tespit edilen ve eğitim-öğretim takviminde belirtilen tarihlerde tatil edilir. Ayrıca doğal afet, ağır hava şartları, salgın hastalık ve diğer sebeplerle okulların tatil edildiği zamanlarda, o yerdeki Kur’an kursları da kendiliğinden tatile girer. Bu durumda olan yerleşim yerlerindeki yatılı Kur’an kurslarında eğitime mani bir durum olmaması halinde eğitim- öğretime devam edilebilir. (2) Dönem veya kur esasına göre eğitim yapılan kurslarda tatiller, eğitim programına göre belirlenir. (3) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde de derslere devam edilebilir. (4) Resmi bayramlardan sonraki idari tatillerde yatılı yüzünden ve hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarında eğitime devam edilir.

21 Yıllık İzinler YÖNERGE Madde 12 - (1) Kur’an kursu öğreticileri yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanırlar. Yaz Kur’an Kurslarında görev verilen öğreticiler ise eğitimi aksatmayacak şekilde izin kullanabilirler. (2) Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler yıllık izinlerini, uygun zamanlarda kullanırlar.

22 Yöneticinin görevleri
YÖNERGE Madde 5 - (1) Yöneticinin görevleri şunlardır; a) Eğitim-öğretim faaliyeti başlamadan önce Kur’an Kursunda (kurs) çalışan personelin iş bölümünü yaparak tebliğ etmek ve eğitim planlarını öğreticilerle birlikte hazırlayarak Müftülüğe onaylattıktan sonra uygulanmasını takip etmek, b) Öğreticilerin haftalık ders dağılım çizelgesini her dönem başında veya ihtiyaç halinde her zaman hazırlamak ve bağlı bulunduğu müftülüğe teklif etmek, c) Kursun düzen, disiplin ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak, sivil savunma ve yangın planı dosyasını hazırlayarak Müftülüğe onaylatmak, yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrollerini yaptırmak,

23 Yöneticinin görevleri
ç) Kursta yapılan görev dağılımına göre iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek, d) Gerektiğinde, öğretici ve diğer personele görev vererek, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlamak, e) Mazeretleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli tedbirleri almak, derse giremeyen öğreticinin ders defterine mazeretini yazarak imzalamak, f) Eğitim-öğretimin etkili ve verimli olabilmesi için çalışmalar yapmak,

24 Yöneticinin görevleri
g) Kurslarla ilgili mevzuat ve eğitim programlarının öngördüğü defter, form vb. belgelerin zamanında doldurularak muhafazası, ilgili yerlere ulaştırılması veya ilgili bilgisayar programına girilmesini sağlamak, ğ) Öğreticilerin performanslarını izlemek ve rehberlikte bulunmak, h) Öğrencilerin kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, ı) Öğreticilerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerleri ile günlük vakit çizelgesinin belirlenmesini sağlamak ve uygulamaya koymak, i) Görevlerinde/nöbetlerinde gerekli hassasiyeti göstermeyen öğreticilerle müftülüğü bilgilendirmek ve gerektiğinde müftünün de onayını alarak nöbet görevi verilmemesini sağlamak,

25 Yöneticinin görevleri
j) Gerektiğinde kurs aile birliğini kurmak ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak, k) Eğitime katılanlara Katılım/Başarı Belgesi düzenlenmesini sağlamak ve onaya sunmak, l) Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurmak ve gereğini yapmak, m) Kursta dosyalama ve arşiv işlerinin yürütülmesini sağlamak, n) Kurs ile ilgili önemli durumları müftülüğe zamanında bildirmek, o) Kursun aylık nöbetçi öğretici çizelgesini hazırlayarak müftülüğe bildirmek, ö) Çoklu eğitim yapılan kurslarda nöbet görevi verilecek öğreticinin ders programını da dikkate alarak gerektiğinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere ayrı iki öğreticiye nöbet görevi vermek, p) Bu yönergede istenen ve görev alanıyla ilgili mevzuatın gerektirdiği diğer şartları yerine getirmek, r) Amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.

26 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
Kur’an kursu öğreticileri MADDE 37 – (1) Kur’an kursu başöğreticileri, Kur’an kursu uzman öğreticileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin ortak görevleri şunlardır: a) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğretmek. b) Hafızlık yapmak isteyenlere Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Eğitim Programına göre hafızlık yaptırmak. c) Namaz sureleri ve dualarını ezberletmek ve meallerini öğretmek. ç) Başkanlıkça hazırlanan programlara göre öğrencilere itikat, ibadet, ahlak ve siyer dersleri vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek. d) Kursun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak. e) Müftülük tarafından düzenlenen irşat ve eğitim programlarında görev almak, gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak, konferans vermek ve aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapmak.

27 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
f) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Kur’an öğrenme ve irşat taleplerine katkı sağlamak. g) Yaz Kur’an kurslarında görev yapmak. ğ) Yurt ve pansiyonu bulunan kurslarda nöbet tutmak, öğrencilerin iaşe ve ibate işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev almak. h) Ders saatleri dışında öğrencilere rehberlik etmek ve etüt yaptırmak. ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. (2) Kursta tek başına görev yapan öğretici, aynı zamanda kursun yöneticisidir. (3) Birden fazla öğreticinin çalıştığı kurslardaki öğreticiler, görevlerin yerine getirilmesinde yöneticiye karşı sorumludur.

28 Gece Nöbetçisinin Görevleri
YÖNERGE Madde 7 Nöbetçi öğretici, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerin yürütülmesi için kurs yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdür. Nöbetçi öğreticinin görevleri şunlardır: a) Yurt ve pansiyonda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenir. b) Öğrencilerin etütlerde ders çalışmalarını sağlar, gerektiğinde derslerinde onlara yardımcı olur. c) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygular, etütlerde yoklama yapar, gece bekçilerini ve diğer görevlileri kontrol eder, onlara gerekli talimatları vererek, disiplin ve emniyeti temin eder.

29 Gece Nöbetçisinin Görevleri
ç) Öğrencilerin vaktinde yatıp kalkmalarına, düzenli bir şekilde yemek yemelerine ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. d) Öğrencilerin iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve kötü alışkanlıklardan kaçınmalarına yardımcı olur. e) Hastalanan öğrencilerin durumları ile ilgilenir, yurt ve pansiyon yöneticisine bildirir. f) Yurda veya pansiyona gelen misafirlerle ilgilenir, onlara yardımcı olur, disiplinsiz hareketlere fırsat vermez. g) Yurt ve pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazar, önemli olayları en kısa sürede yurt ve pansiyon yöneticisine bildirir. ğ) Müftü ile yurt ve pansiyon yöneticisi tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

30 Nöbet Ücreti Bakanlar Kurulu Kararının 7. Maddesi, 4. Fıkrasına göre; Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek öğretici sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Hükümlerine göre ise gece nöbeti tutan öğreticilere 2 saat daha ilave ek ders ücreti ödenir.

31 Kurslarda disiplin ve kayıt silme
YÖNERGE Madde 36 (1) Belirlenen kurallara uymayan, kursun düzen ve disiplinini bozan, verilen ödev ve görevleri yapmayan öğrencilerden yazılı olarak iki defa uyarıldığı hâlde tutum ve davranışlarında düzelme olmayanların bu yönergedeki disiplin hükümleri işletilerek kursla ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenci, reşit değilse velisine teslim edilir. (2) Kursla ilişikleri kesilen öğrencilerin yurt ve pansiyonla da ilişikleri kesilir ve bunların ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir. (3) Disiplin işlemleri 18 yaşından küçük öğrencilerin velilerine yazılı olarak bildirilir. NOT: Bir öğrencinin kursla ilişiği disiplin kurulu tarafından kesilir.

32 Kadrolu öğreticilerin geçici olarak görevlendirilmesi
YÖNERGE Madde 9 - (1) Yeterli öğrencisi olmayan Kur’an kursu öğreticileri, öncelikle ihtiyaç olan aynı gruptaki kurslarda, bu mümkün değilse diğer gruplardaki Kur’an kurslarında görevlendirilir. (2) Yeterli öğrenci bulunamaması sebebiyle Kur’an kurslarında görevlendirilemeyen öğreticiler, Kur’an kursu binası dışında Müftülükçe uygun görülen yerlerde düzenlenen eğitimlerde veya din hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilir.

33 Geçici Öğretici Görevlendirme
Geçici öğretici görevlendirmeleri; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün tarihli ve 6066 sayılı talimatına göre yapılması gerekmektedir. Buna göre; Görevlendirilecek kişinin KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri alması, 60 ve üzeri alan yoksa adı geçen sınava girmiş olmak, İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesine göre en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapmak, Yapılan mülakat sınav sonuçlarının il müftülük sitesinde duyurulması,

34 4-6 Yaş Grubu Kurs ve Sınıflarda Görevlendirme
02 Eylül 2014 tarihli ve 5244 sayılı yazı ile müftülüklere gönderilen Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarında belirli kriterlere sahip öğreticilerin 4-6 yaş sınıflarda görevlendirilmesi istenmiştir. 29/12/2014 tarihli ve sayılı yazı ile ise; eğitim-öğretim yılında bu sınıflarda görev yapmak isteyen öğreticilerin Başkanlığımız ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan 296 saatlik krediden oluşan «4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri ve Eğitimi» modülü sertifikasının alınması istenmiştir.

35 4-6 Yaş Grubu Kurs ve Sınıflarda Görevlendirme
İlgi yazıya göre; saat ve üzeri krediye sahip sertifikası olanlar ile böyle bir eğitime halihazırda devam edenlerin bu sertifika eğitimini almalarına gerek bulunmamaktadır. 2-Bahse konu sertifika eğitimi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince verileceğinden bu konuda il/ilçe müftülüklerimizin konuyu önemle takip etmeleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçmeleri, 3-Sertifika eğitiminin, Kur'an kurslarında devam eden eğitimi aksatmadan yürütülmesi ve öğreticilerin rahat bir şekilde gidebilecekleri uygun bir mekânda düzenlenmesi hususlarında ilgililer ile görüşülerek gerekli planlamanın yapılması, 4-Bu konunun personele duyurulması ve 4-6 yaş grubu sınıflarda görev almak isteyen öğreticilerin söz konusu eğitim modülünü almaları için gerekli çalışmaların yapılması, Talep edilmiştir.

36 4-6 Yaş Grubu Kurs ve Sınıflarda Görevlendirme
tarihli ve sayılı yazı ile “4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri ve Eğitimi” programında yer alan modül ve krediler esas olmak üzere Üniversiteler tarafından verilecek sertifikalarında adı geçen sınıflarda görevlendirme için yeterli olacağı ifade edilmiştir.

37 EĞİTİM PROGRAMLARI İhtiyaç Odaklı (Temel Öğretim Programı)
Eğitim-Öğretim takviminde belirtilen sürelere göre düzenlenir. Haftada toplam 18 Saattir. 4 Dönemden oluşmaktadır. İlk iki dönemi 9 hafta, diğer iki dönemi ise 8 haftadan oluşmaktadır. Bir öğretici, temel ve ek öğretim programlarından günde en fazla toplam 6 saat ders yapar. Bu programda 18 saatin, 12 saati Kur’an-ı Kerim öğretimine, 6 saati ise dini bilgiler öğretimine ayrılır.

38 İhtiyaç Odaklı (Temel Öğretim Programı) Derslerin günlere dağılımı 4 alternatiften birine göre yapılır.

39 İhtiyaç Odaklı (Temel Öğretim Programı)
Bir günde 6 saat ders işleyecek öğretici dersleri öğleden önce ve sonraya 3+3 veya 4+2 şeklinde taksim eder. Bir öğretici 2. ve 3. alternatifleri tercih ettiği takdirde, boş kalan günlerde ek öğretim programı açması gerekir.

40 İhtiyaç Odaklı (Temel Öğretim Programı)
Gündüzlü kurslarda temel öğretim programına kayıt yapılan öğrenciler, aynı dönem içerisindeki ek öğretim programına kayıt yapılamaz. Ancak başka bir kursta açılan ek öğretim programına kayıt olabilir. Yatılı kurslarda ise temel öğretim programına kayıt yapılan öğrenci, 2 ek öğretim programına da kayıt yapılabilir.

41 İhtiyaç Odaklı (Ek Öğretim Programı)
Ek öğretim programlarının süresi 8 haftadır. (6x8=48) Ancak Hatim Kuru 18 hafta (6x18=108) üzerinden planlanmıştır. Bir ek öğretim programının haftalık ders saati sayısı ise 6’dır. En az 12 öğrencinin müracaat etmesi halinde açılır. Ek öğretim programlarının eğitim-öğretim yılı içerisinde tamamlanacak şekilde planlanması esastır. Ancak resmi ve idari tatillere denk gelmesi halinde 8 haftaya tamamlanacak şekilde telafisi yapılır. Temel öğretim programı düzenlemeyen öğreticiler, en az 3, en fazla 5 ek öğretim programı açabilirler. Bir öğrenci en fazla 3 ek öğretim programına kayıt yapılabilir.

42 İhtiyaç Odaklı (Ek Öğretim Programı)

43 Hafızlık Temel Öğretim Programı
16’şar haftalık 3 dönemden oluşur, toplam 3x16=48 haftadır. Haftada 6 gün, günde 5 saat, toplamda ise 30 sat ders yapılır. Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programları en az 12 öğrencinin müracaat etmesi halinde açılır. Bu programı uygulayan öğreticiler aynı dönemde aynı veya başka bir kursta temel öğretim veya ek öğretim programı düzenleyemezler.

44 Hafızlık Eğitim Programı
4’er aylık 6 dönemden oluşur. Toplam 24 aydır. Haftada 6 gün, günde 5 saat, toplamda ise 30 saat ders yapılır. Hafızlık temel (yüzüne) eğitimini tamamlayanlar arasından hafızlık yapacakların belirlemesini hafızlık takip komisyonu yapar. Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerin bir sonraki döneme devam edip etmeyeceklerine takip komisyonu karar verir.

45 DERS VE EK DERSLER Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarında görev yapanlara; 2009 tarihli «Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı»na göre ek ders ücreti ödenir.

46 Aylık (Maaş) karşılığı ders görevi
MADDE 6 – (1) Eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarında görev yapan; a) Eğitim merkezi müdür yardımcısı haftada 6 saat, b) Eğitim merkezi öğretmeni haftada 12 saat, c) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat, ç) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat, d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat, e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat, f) Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan yöneticiler haftada 6 saat, aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür.

47 Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi
MADDE 7 – (1) Kur'an kurslarında aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden; a) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 18 saate, b) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 15 saate, c) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten yüksekokul mezunu öğreticilere 12 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

48 Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi
ç) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten yüksekokul mezunu olmayan öğreticilere 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate, e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 17 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

49 Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi
(2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında; a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate, b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

50 Yönerge Ek-6 Haftalık Ders Ve Ek Ders Saati Sayısını Gösterir Cetvel
S. NO GÖREVLİLERİN UNVANI VE EĞİTİM DÜZEYİ KUR’AN KURSLARINDA OKUTULACAK HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATİ SAYISI AYLIK KARŞILIĞI ZORUNLU EK DERS İSTEĞE BAĞLI EK DERS TOPLAM EK. DERS TOPLAM DERS AÇIKLAMA (*) 1 Yönetici - Gündüzlü en az 101 öğrencisi olan K.K.Ö, - Yatılı en az 51 öğrencisi olan kurs ve yurdu beraber yürüten K.K.Ö. Yüksek okul mezunu olan 6 -- 18 24 (A) Yüksek okul mezunu olmayan 15 21 Yüksek okul mezunu olan K.K.Ö. 12 30 (B) Yüksek okul mezunu olmayan K.K.Ö. Tek görevli olan Yüksek okul mezunu olan K.K.Ö. Tek görevli olan Yüksek okul mezunu olmayan K.K.Ö. 9 2 Öğretici 11 20 35 17 3 Geçici Öğretici Resmi Görevi Bulunan 8 Üzerinde Resmi Görevi Bulunmayan (Gündüzlü kurslar) 25 (Yatılı kurslar) 4 YAZ KUR’AN KURSLARI 5 CAMİLERDE AÇILAN KUR’AN ÖĞRETİMİ KURSU (Yılda 100 saati geçemez ve günde 2 saat)

51 Yaz Kur’an Kursu ve Camilerde Kur’an Öğretimi Kurslarında ek ders ücreti
ç) Yaz Kur'an kurslarında en az 15 öğrencisi bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ders ücreti ödenir. d) Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarında görevlendirilenlere, yılda 100 saat, haftada 3 gün ve günde 2 saati geçmeyecek şekilde ek ders ücreti tahakkuk ettirilir.

52 Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması
MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir. (2) Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur. (3) Yapılan inceleme sonucunda ek ders görevi fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

53 Zamlı ek ders Yönergenin 13.Maddesi m) fıkrasına göre; Yaygın din eğitimi kurslarında yarıyıl ve yaz tatillerinde işlenen dersler, Cumartesi-Pazar günleri ile saat ’den sonra başlayan eğitimler ve yatılı Kur’an kurslarda nöbet görevi karşılığı tahakkuk ettirilen ek ders ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre zamlı olarak hesaplanır. Haftalık tatilini hafta içi kullananların Cumartesi ve Pazar günleri girdikleri derslere zamsız ücret tahakkuk ettirilir.

54 Teşekkür Ederiz EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı (0 312)


"Kur’an Kursları Mevzuatı Muammer ŞAHİN Eğitim Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları