Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
ÜROLOJİK ACİLLER Prof.Dr. Zübeyr Talat Dr. Çağatay Doğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapizm Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penis Testis

3 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapizm Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penis Testis

4 Hematüri Makroskopik Mikroskopik ( Her bir büyük büyütme alanında 3’ten fazla eritrosit bulunması) Ağrılı ya da ağrısız İnisiyal / Terminal / Total

5 Travmatik olmayan aciller
Hematüri… Travmatik olmayan aciller Nedenleri Nefrolojik (medikal) Ürolojik (cerrahi) Medikal : glomerüler ve nonglomerüler interstisyel nefrit, renovasküler hastalıklar Ürolojik nonglomerüler nedenler: renal ve ürotelyal tümörler , prostat kanseri, benign prostat hiperplazisi, travma,üriner sistem taşları, idrar yolu enfeksiyonu. Hematüri genelde sirküler eritrositlerden oluşur proteinüri ve silindirler yoktur

6 Travmatik olmayan aciller
Hematüri… Travmatik olmayan aciller Başvuruda: Hematüri Anemi İdrar retansiyonu , kolik ağrı (pıhtı retansiyonuna bağlı) Değerlendirme: Anamnez Fizik Muayene Tetkik : İdrar kültürü ve sitolojisi Üriner Ultrasonografi Sistoskopi İntravenöz Pyelografi , Bilgisayarlı Tomografi

7 Sistoskopi yapılıp kanama odakları koterize edilir
Hematüri… Tedavi; 3 yollu çok delikli sonda takılır.Serum Fizyolojik ile irrigasyon ve aspirasyon Sistoskopi yapılıp kanama odakları koterize edilir

8 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapizm Parafimazis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penis Testiküler

9

10

11 AKUT YAN AĞRISI ÜRETERİK VEYA RENAL KOLİK
En sık acil ürolojik neden İdrar akımının taş,kan pıhtısı veya dökülmüş papillalar tarafından kısmi veya tam obstrüksiyonu ile oluşan şiddetli dayanılmaz ağrıdır Proksimal üreter düzeyinde ağrı flank bölgedeyken taş distale ilerledikçe ağrı karın ön duvarına doğru yayılıp üreter alt ucuna ulaştığında erkeklerde aynı taraf testise, kadında ise labium’a vurur.Üreterovezikal bileşkeye ulaştığında sistitizm semptomları tabloya eklenir Bulantı ve kusma eşlik edebilir

12 Travmatik olmayan aciller
Renal kolik…. Travmatik olmayan aciller Ayırıcı Tanıda; Abdominal aort anevrizması Pnömoni Miyokard infarktüsü Over patolojileri Akut apandisit Testikülar torsiyon Inflamatuar barsak hast. (Crohn’s, ulseratif kolitis) Divertikülit Ektopik gebelik Peptik ülser

13 Değerlendirme : Renal kolik…. Anamnez
Non travmatik aciller Değerlendirme : Anamnez Fizik Muayene: Hasta rahat pozisyon bulmak için sürekli yer değiştirmek ister. +/- Ateş Gebelik testi Tam İdrar Tahlili

14 Renal kolik…. Görüntüleme Yöntemleri : Direk Üriner Sistem Grafisi
Non travmatik aciller Görüntüleme Yöntemleri : Direk Üriner Sistem Grafisi Abdominal Ultrasonografi Bilgisayarlı Tomografi IVP ‘ye göre: Daha yüksek spesifite (95%) ve sensivite (97%) üreter taşı tanısında Taş dışı yan ağrı nedenlerini gösterebilir Kontrast kullanmaya gerek yoktur Birkaç dakikada yapılabilir Magnetik Rezonans İnceleme Önerilmez

15 Tedavi:Farmakolojik Renal kolik…. Analjezik Hidrasyon
Non travmatik aciller Tedavi:Farmakolojik Analjezik Nonsteroid antienflamatuarlar Antispazmodik +/- Opiat (pethidine veya morphine). Hidrasyon <5mm taşlar hidrasyon ve medikal tedavi ile %95 spontan düşer

16 Tedavi:Nonfarmakolojik
Renal kolik…. Non travmatik aciller Tedavi:Nonfarmakolojik Medikal tedaviye yanıtsız ağrı Persistan ateş Renal fonksiyonun bozulması (soliter böbrek, bilateral üreter taşı) Kişisel ve mesleki nedenler

17 Tedavi:Nonfarmakolojik
Renal kolik…. Non travmatik aciller Tedavi:Nonfarmakolojik Geçici olarak obstruksiyonun giderilmesi: Double J stent veya perkütan nefrostomi tüpü Taşa yönelik tedaviler: ESWL PCNL Üreterorenoskopi Anatrofik Nefrolitotomi

18

19 Nefrostomi takılması lokal anestezi
Kanama Diyatezi Olmamalı Hasta Prone Yatabilmeli 1

20 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
Üriner Retansiyon Akut Skrotum Priapizm Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penis Testis

21 Üriner Retansiyon Non travmatik aciller Akut ve Kronik

22 Akut Üriner Retansiyon
Non travmatik aciller Ani olarak ağrılı idrar yapamama Patofizyoloji: Artmış mesane basıncı;mesane çıkım tıkanıklığı Düşük mesane basıncı,detrusor kasılma bozukluğu

23 Akut üriner retansiyon…
Non travmatik aciller Nedenleri : Erkek: Benign prostat hiperplazisi Prostat kanseri Üretra darlığı Prostatik abse Kadın: Pelvik prolapsus (sistosel, rektosel, uterin) Üretral divertikül ‘stres’ inkontinans cerrahisi sonrası Pelvik kitleler ( over kitleleri) Fowler’s syndrome (impaired relaxation of external sphincter occurring in premenopausal women, often in association with polycystic ovaries

24 Akut üriner retansiyon… Nedenleri…
Non travmatik aciller Erkek ve Kadın Hematüri nedeniyle pıhtı retansiyonu İlaçlar Ağrı Sakral sinir hasarı veya kompresyonu (cauda equina kompresyonu) Radikal pelvik cerrahi Pelvis fraktürü nedeniyle üretra rüptürü Nörotropik viruslerin duyusal dorsal ganglion kökünü tutması S2–S4 (herpes simplex veya zoster); Multipl sklerozis Transvers myelitis Diabetik sistopati Haematuria leading to clot retention Drugs: anticholinergics, sympathomimetic agents such as ephedrine in nasal decongestants Pain (adrenergic stimulation of the bladder neck) postoperative retention; sacral (S2–S4) nerve compression or damage—so-called cauda equina compression (due to prolapsed L2–L3 disc or L3–L4 intervertebral disc, trauma to the vertebrae, benign or metastatic tumours) radical pelvic surgery damaging the parasympathetic plexus (radical hysterectomy, abdominoperineal resection); pelvic fracture rupturing the urethra (more likely in men than women); neurotropic viruses involving the sensory dorsal root ganglia of S2–S4 (herpes simplex or zoster); multiple sclerosis transverse myelitis diabetic cystopathy Damage to dorsal columns of spinal cord causing loss of bladder sensation (tabes dorsalis, pernicious anaemia).

25 Akut üriner retansiyon…
Non travmatik aciller Erken : Üretral kateterizasyon(Akut Prostatit hariç) Suprapubik kateter (kateterin ara ara klemplenerek ml yavaş şekilde boşaltılması(Hematura exvacuola) Geç : Altta yatan nedenin tedavisi

26 Kronik üriner retansiyon
Non travmatik aciller Obstruksiyon yavaş gelişir, mesane haftalar/aylar içinde distandü hale gelir, ağrı yoktur Prezentasyon: Damlama tarzı idrar yapma Taşma tipi idrar kaçırma Palpabl suprapubik kitle Üst üriner sistemde dilatasyon

27 Ürolojik Aciller Travmatik olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapizm Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreter Mesane Üretral Penis Testis

28 Akut Skrotum Non travmatik aciller Hemen değerlendirmeyle ayrıcı tanılar ve potansiyel eksplorasyon gerektiren acil durumdur.

29 Akut skrotum… Ayırıcı Tanılar:
Non travmatik aciller Spermatik Kord Torsiyonu Appendiks Testis ve Epididim Torsiyonu Epididimit,Epididimoorşit İnguinal Herni Hidrosel Travma Testis Tümörü Varikosel Spermatosel

30 Spermatik Kord Torsiyonu
Non travmatik aciller Spermatik Kord Torsiyonu (A) extravaginal; (B) intravaginal

31 Spermatik Kord Torsiyonu (İntravaginal)
Spermatik kordun tunika vajinalise yapıştığı noktanın distalinde torsiyone olmasıdır İrreversibl iskemi 4 saat içinde başlar Testisin kurtarılması ↓ torsiyon süresi ↑ Tunika vajinalisin korda proximalden yapışması Kremasterik kasların spazmı Gubernakulum testisin uzun veya kısa olması Travma

32 Spermatik Kord Torsiyonu (Extravaginal)
Tunika vajinalislerin spermatik korda bağlantı noktalarının proximalinden gelişir Doğum öncesi veya sonrası 30 günlük dönemde gelişir Tanı doğum sonrası konur.Intrauterin torsiyonlarda testisin kurtarılması mümkün değildir

33 Spermatik Kord Torsiyonu… Prezentasyon:
Non travmatik aciller Akut başlayan skrotal ağrı , şişlik , bulantı , kusma Kremaster refleksi yoktur Skrotumun eritemli ve ödemli olması İpsilateral alt kadranda karın ağrısı Prehn belirtisi;elevasyon ile ağrı azalmaz

34 Spermatik Kord Torsiyonu…
Non travmatik aciller Epididimit Torsiyon

35 Spermatik Kord Torsiyonu…
Non travmatik aciller Renkli Doppler Ultrasonografi: Anatomiyi ve kan akımının olup olmadığını ortaya koyar. Sensitivite: 88.9% spesifite 98.8% Radyolog ?

36 Spermatik Kord Torsiyonu…
Non travmatik aciller Radionüklid görüntüleme : Testiküler kan akımını değerlendirir Pozitif Prediktif Değer 75%, sensitivite 90%, spesifite 89%. Skrotumda hiperemide yanlış değerlendirme

37 Non travmatik aciller

38 Spermatik Kord Torsiyonu… Eksplorasyon:
Non travmatik aciller Rafeden median veya transvers insizyon Etkilenen taraf önce değerlendirilmeli Kord detorsiyone edilmeli. Sınırları canlı gözlenen testise sıcak tampon uygulanır tekrar değerlendirilir Nekrotik testis çıkarılmalı Testis korunacaksa dartos poşuna fikse edilmeli Karşı testis de fikse edilmeli

39 Minör dönme-canlı Major dönme-canlı! Major dönme- ? canlı
1 3 Major dönme- ? canlı Major dönme-nekrotik 2 4

40 Epididimoorşit Prezentasyon: Fizik Muayene : İdrar:
Non travmatik aciller Prezentasyon: Skrotal şişlik, eritem ve ağrı Dizüri ve ateş sıktır Fizik Muayene : Lokalize epididimal hassasiyet ve şişlik, masif şişmiş hemiskrotum Kremaster refleksi vardır İdrar: Piyüri, bakteriüri, pozitif idrar kültürü(Gram-negatif bakteri) .

41 Yaklaşım: Epididimorşit… Yatak istirahati 1 - 3 gün
Non travmatik aciller Yaklaşım: Yatak istirahati gün Skrotal elevasyon (suspansuvar külot) Parenteral antibiyotik ,antienflamatuar Üretral kataterizasyondan kaçınılmalı

42 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapizm Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreter Mesane Üretra Penis Testis

43 Priapizm Non travmatik aciller Cinsel isteğin eşlik etmediği 4 saatten uzun persistan ereksiyon hali

44 2 Tiptir: Priapizm… iskemik (veno-okluziv, düşük akım) (daha sık)
Non travmatik aciller 2 Tiptir: iskemik (veno-okluziv, düşük akım) (daha sık) Hematolojik hastalıklar,korpora kavernozanın malign infiltrasyonu veya ilaçlar. Ağrılı noniskemik (arteryel, yüksek akım ) Arteriovenöz fistül perineal travma nedeniyle Ağrısız

45 Nedenleri: Priapizm… Primer (İdiopatik) : 30%- 50% Sekonder: İlaçlar
Non travmatik aciller Nedenleri: Primer (İdiopatik) : 30%- 50% Sekonder: İlaçlar Travma Nörolojik Hematolojik hastalıklar Tümörler

46 Tetkik: Priapizm… Hemoglobin elektroforezi; orak hücre testi
Non travmatik aciller Tetkik: Hemoglobin elektroforezi; orak hücre testi Her iki kavernoz cisimden kan gazı, düşük-akım (koyu kan; pH <7.25 (asidoz); pO2 <30mmHg (hipoksi); pCO2 >60mmHg (hiperkapni) yüksek-akım (açık kırmızı , kan arteryel benzeri oda ısısında; pH = 7.4; pO2 >90mmHg; pCO2 <40mmHg)

47 Renkli doppler ulttrasonografi kavernozal arterler için:
Priapizm… Non travmatik aciller Renkli doppler ulttrasonografi kavernozal arterler için: İskemik (akım az ya da yok) Noniskemik (akım normal ya da yüksek). Penil pudendal arteryografi

48 →→ Tüm hastalar impotans gelişebilmesi nedeniyle uyarılmalıdır.
Priapizm… Non travmatik aciller Tedavi: Priapizm çeşidine bağlı Konservatif tedavi ilk olarak denenmeli Medikal (alfa adrenerjikler) Cerrahi (korporokavernozal şant) Altta yatan nedenin tedavisi →→ Tüm hastalar impotans gelişebilmesi nedeniyle uyarılmalıdır.

49 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapizm Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

50 Parafimozis… Non travmatik aciller

51 Sıkışan halkadan distalinin perfüzyonu bozulur nekroz riski yaratır.
Parafimozis… Non travmatik aciller Aşırı dar prepusyumun glans penisin arkasında glanuler sulkusa çekilmesi, şaftı sıkıştırabilir ve ödeme yol açabilir. Sıkışan halkadan distalinin perfüzyonu bozulur nekroz riski yaratır.

52 Sıkıştıran halkanın dorsal insizyonu
Parafimozis… Tedavi; Non travmatik aciller Sıkıştıran halkanın dorsal insizyonu Sünnet derhal uygulanabilir ya da ikinci bir seansa bırakılabilir

53 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapism Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

54 Fournier Gangreni… Non travmatik aciller Mortalite %16 (3-45)

55

56 Penis,skrotum ve perinenin gangranöz tip nekrotizan fassiti
Fournier Gangreni… Non travmatik aciller Penis,skrotum ve perinenin gangranöz tip nekrotizan fassiti Küçük subkutan damarların trombozu Gangren gelişimi Enfeksiyon Patojenler: Streptococci, Staphylococci, Enterococci, Corynebacteria E.coli, Klebsiella, Proteus Bacterioides, Clostridia

57 Fournier Gangreni… Risk Faktörleri;
Non travmatik aciller Erkek:Kadın = 10:1 İmmunkompramize Hastalar; Diabetes mellitus , HIV , Kanser Kötü Hijyen Cerrahi sonrası

58 Fournier Gangreni… Tedavi;
Non travmatik aciller Damar yolu açılıp sıvı resusitasyonu Ampirik geniş spektrumlu antibiyotik,analjezik Erken debridman Hiperbarik Oksijen Tedavisi

59 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapism Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

60 RENAL TRAVMA Böbrekler genellikle travmadan korunur
Travmatik aciller Böbrekler genellikle travmadan korunur Ciddi travmalarda renal hasar oluşur Künt ve penetran travmaların %8-10’ unda

61 RENAL TRAVMA Mekanizma ve neden: Künt Penetran
Travmatik aciller Mekanizma ve neden: Künt direkt darbe veya aselerasyon/ deselerasyon (trafik kazaları,yüksekten düşme) Penetran Delici alet, ateşli silah, iyatrojenik, örn., perkutan nefrolitotomi (PCNL)

62 Renal Görüntüleme Endikasyonları:
Renal travmalar… Travmatik aciller Renal Görüntüleme Endikasyonları: Makroskopik hematüri Penetran göğüs, yan ve abdominal yaralar Mikroskopik [>5 eritrosit her büyük büyütme alanında] veya hipotansiyon (Sistolik kan basıncı <90mmHg ) Hızlı aselerasyon veya deselerasyon

63 Renal Ultrasonografi:
Renal travma… Travmatik aciller Renal Ultrasonografi: Avantajları: Retroperitoneal hematomu gösterir Doppler ile renal damar akımlarına bakılır Dezavantajları: Parenkim defektini , toplayıcı sistem yaralanmasını veya idrar ekstravazasyonu geç evreye kadar göremeyebilir . Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi: Tercihen Doğru ve hızlı diğer abdominal organları da gösterir

64 Amerikan Travma Cerrahisi Derneği Organ Yaralanma Skalası
Renal travmalar… Travmatik aciller Amerikan Travma Cerrahisi Derneği Organ Yaralanma Skalası

65 Renal travmalar… Amerikan Travma Cerrahi Derneği Organ Yaralanama Skalası
Travmatik aciller

66 Eksplorasyon: Renal travmalar… Derece 5 renal hasar
Travmatik aciller Eksplorasyon: Derece 5 renal hasar Hemodinamik instabilite(persistan kanama,taşikardi,hipotansiyon) Perirenal hematomun genişlemesi Pulsatil perirenal hematom

67 Ölü dokuların debridmanı Kanayan damarların ayrı dikişlerle ligasyonu
Renal travmalar… Travmatik aciller Ölü dokuların debridmanı Kanayan damarların ayrı dikişlerle ligasyonu Parankim defektinin tamiri Polar hasarlar rekonstrükte edilemez ise parsiyel nefrektomi Nefrektomi eksplore edilenlerin %13’ ünde

68 Renal travmalar… Komplikasyonlar;
Travmatik aciller Persistan üriner ekstravazasyon-ürinoma (internal üreteral stent koyulur) Perinefritik abse (perkütan drenaj gerekirse cerrahi drenaj) Gecikmiş renal kanama (Anjiografi ve embolizasyon) Hipertansiyon

69 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapism Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

70 Üreteral travmalar… Travmatik aciller Üreterler travmalardan çevreleyen kemik yapılar,kaslar ve diğer organlar tarafından korunur Nedenleri : Eksternal Travma İnternal Travma

71 Eksternal Travma: Üreteral travmalar… Nadir Şiddetli kuvvet gerektirir
Travmatik aciller Eksternal Travma: Nadir Şiddetli kuvvet gerektirir Künt veya penetran

72 İnternal Travma Üreteral travmalar…
Travmatik aciller İnternal Travma Nadir ama external travmadan daha sık Cerrahi: Histerektomi,ooferektomi,kolon,rektum cerrahisi Üreteroskopi Sezaryan Aortoiliak greft cerrahisi, Laparoskopik girişimler, Ortopedik cerrahiler

73 Tanı: Üreteral travmalar… İntraoperatif: Geç:
Travmatik aciller Tanı: İntraoperatif: Geç: 1. İleus:Peritoneal kavitde idrar 2. Postoperatif uzamış ateş ve sepsis 3. Drenden uzamış drenaj 4. Üreter ligasyonunda yan ağrısı 5. Ürinoma nedeniyle abdominal kitle

74 Tedavi seçenekleri Üreteral travmalar…
Travmatik aciller Tedavi seçenekleri Kısmi üreter kesisinin primer tamiri Üreterokalikostomi Üreteroüreterostomi Üreteroneosistostomi (psoas hitch veya Boari flap) Transüreteroüreterostomi Böbreğin pelvise ototransplantasyonu Üreteroileosistoplasti Üreterokuteneostomi Detur Nefrektomi

75 a:hidroüreteronefroz
b:kontrast ekstravazasyonu

76 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapism Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

77 Nedenleri: Mesane travmaları… İatrojenik Penetran travmalar
Travmatik aciller Nedenleri: İatrojenik Transüretral rezeksiyon mesane tümörü (TUR-T) Sistoskopik mesane biyopsisi Transüretral rezeksiyon prostat (TUR-P) Sezaryan Total kalça protezi(çok nadir) Penetran travmalar Künt pelvik travma, pelvik fraktur nedeniyle Spontan rüptür mesane augmentasyonu sonrası

78 Perforasyon Tipleri Travmatik aciller A-intraperitoneal perforasyon

79 B- ekstraperitoneal perforasyon
Travmatik aciller B- ekstraperitoneal perforasyon

80 Prezentasyon: Mesane travmaları… Genelde intraoperatif fark edilir
Travmatik aciller Prezentasyon: Genelde intraoperatif fark edilir Klasik semptom triadı mesane yaralanmasını düşündürür suprapubik ağrı ve hassasiyet, idrar yapmada zorluk ya da yapamama ve hematüri

81 Yaklaşım: Açık tamir…? Mesane travmaları… Ekstraperitoneal
Travmatik aciller Yaklaşım: Ekstraperitoneal Mesane drenajı Açık tamir İntraperitoneal : Açık tamir…? spontan iyileşme nadir genelde geniş defekt. peritonite neden olabilir

82 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapism Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

83 Üretra travmaları… ANTERİOR ÜRETRAL TRAVMALAR
Travmatik aciller ANTERİOR ÜRETRAL TRAVMALAR POSTERİOR ÜRETRAL TRAVMALAR

84 Nadir Mekanizma: Anterior üretra travmaları…
Travmatik aciller Nadir Mekanizma: Çoğu erkeklerde bacak arası travmalarında Penis yaralanmalarında(penil fraktür) Üretral kataterin balonun anterior üretrada şişirilmesi Ateşli silah yaralanmaları

85 Anterior Üretral travmaları…
Travmatik aciller Semptom ve bulgular: İdrar yapmada zorluk Hematüri Hematom Peniste şişlik

86 Anterior Üretra travmaları…
Travmatik aciller Tanı: Retrograd üretrografi Kontuzyon: Ekstravazasyon yok Parsiyel rüptür : Ekstravazasyon ve mesaneye kontrast geçişi var Komplet rüptür: Posterior üretra ve mesaneye kontrast geçişi yok

87 Anterior Üretra travmaları…
Travmatik aciller Yaklaşım Kontüzyon 1 hafta küçük üretral katater Parsiyel Rüptür Üretral kateterizasyon yapılmaz 1 hafta suprapubik drenaj Penetran parsiyel yaralanma ( bıçak, ateşli silah), primer tamir Komplet Rüptür Stabil olmayan hastada suprapubik kateter. Stabil hastada suprapubik kateter ya da tamir Penetran Travmalar Cerrahi debridman ve tamir

88 Çoğunlukla pelvik fraktür nedeniyle
Travmatik aciller Posterior Üretra travmaları… Çoğunlukla pelvik fraktür nedeniyle 10% - 20% mesane yaralanması ile birlikte Bulgular Meatusta kan,hematüri,skotal ve perineal hematom.

89 Posterior Üretra travmaları…
Travmatik aciller Klasifikasyon tip I:(nadir ) Gerilme,üretra intakt tip II : (25%) Kısmi yırtılma tip III:(75%) Komplet yırtılma

90 Posterior Üretra travmaları…
Travmatik aciller

91 Posterior Üretra travmaları…
Travmatik aciller Yaklaşım: Tip I ve II ‘de üretral ya da suprapubik katater Tip III Hastalarda üretral striktür, üriner inkontinans ve erektil disfonksiyon riski vardır (erken onarımda sık) Başlangıçta suprapubik sistostomi daha sonra tamir

92 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapism Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

93 Penil Fraktür… Travmatik aciller Penisin bükülmesiyle korpus kavernozumun bükülerek tunika albuginea’nın yırtılmasıdır. Kan ,yırtılan kısımdan Buck’s fasyası içine yayılarak hematom oluşturur. Bu hematom Colles fasyasının sınırlandıması ile skrotuma ve penis üzerinden suprapubik bölgeye yayılır. Penis sağlam kavernöz kısma doğru eğilmiştir,ağrı,şişme ve ekimoz vardır

94 Cerrahi olarak tunika albuginea tamir edilir.
Penil Fraktür… Travmatik aciller Cerrahi olarak tunika albuginea tamir edilir.

95

96 Penil Fraktür… Travmatik aciller

97 Penil Fraktür… Travmatik aciller

98 Ürolojik Aciller Travmatik Olmayan Travmatik Hematüri Renal Kolik
İdrar Retansiyonu Akut Skrotum Priapism Parafimozis Fournier Gangreni Travmatik Renal Üreteral Mesane Üretral Penil Testiküler

99 Testis Travmaları… Travmatik aciller

100 Testis travmaları… Travmatik aciller Kontüzyonlarda tunika albuginea sağlamdır, testis ve tunika albuginea altında hematom mevcuttur. Testis ağrılı ve büyümüştür.Tunika vajinalisin iki yaprağı arasında reaksiyoner sıvı(hidrosel) ve kan (Hematosel)toplanır. Tedavide skrotal elevasyon,yatak istirahati,antibiyotik ve analjezik+buz tatbiki yapılır.

101 Testis Travmaları… Travmatik aciller

102 Testis ileri derecede harap olmuş ise orşiektomi yapılır.
Testis travmaları… Travmatik aciller Testis laserasyonlarında tedavi cerrahidir.Testis ileri derecede parçalanmamış ise tunika albuginea dikilir. Testis ileri derecede harap olmuş ise orşiektomi yapılır.

103 Testis travmaları… Travmatik aciller


"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları