Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Talep ve Toplam Arz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Talep ve Toplam Arz."— Sunum transkripti:

1 Toplam Talep ve Toplam Arz

2 Toplam Talep ve Toplam Arz
Toplam Talep ve Arz Analizi

3 Toplam Talep (Aggregate Demand =AD)
Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan talebin toplamını ifade etmektedir. Toplam talep eğrisini elde edebilmek için, fiyatlar genel düzeyi (P) değiştiği zaman, üretim miktarının bundan nasıl etkileneceğinin incelenmesi gerekir. Bir başka ifadeyle, örneğin, ''fiyatlar arttığı zaman üretim miktarı artar mı, azalır mı, yoksa sabit mi kalır?'' sorusunun cevabının verilmesi gerekmektedir.

4 1 Toplam Talep Eğrisi 1’ TOPLAM TALEP EĞRİSİNİN ELDE EDİLMESİ 2 3 3’
AE1 ( P 1) 1 AE2 ( P 2 ) AE3 ( P 3 ) Toplam Harcamalar (milyar YTL) 2 3 Y3 Y2 Y1 3’ P3 Toplam Talep Eğrisi Fiyat Düzeyi 2’ P2 1’ P1 AD Y3 Y2 Y1

5 Toplam Talep Eğrisi Toplam talep eğrisi ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken iki nokta söz konusudur. AD eğrisi üzerindeki her noktada hem reel sektör, hem de parasal sektör dengededir. hem, para arzı ve talebi eşittir, hem de mal ve hizmetler piyasası dengededir.

6 Toplam Talep Eğrisi Neden Negatif Eğimlidir ?
Reel gelir etkisi - Fiyat düzeyinin artması, satın alma gücünü azalttığı için tüketim harcamaları azalır, bu da MG azalır. Faiz oranı etkisi - Fiyat artışı, para talebini artırır, para arzı sabit ise bu durum faiz oranlarının artmasına neden olur. Faiz artışı, yatırımları azalttığı için MG azalır. Uluslararası ikame etkisi - Yurtiçi fiyatların artması, göreli olarak ithal malların ucuzlamasına yol açar ve talebi artırır. İthalatın artması sonucu MG azalır.

7 Toplam Talepteki Değişmeler
Artabilir Fiyat düzeyi AD2 AD1 Reel GSYİH

8 Toplam Talepteki Değişmeler
artabilir …ya da azalır Fiyat düzeyi AD1 AD3 Reel GSYİH

9 TOPLAM TALEPTEKİ DEĞİŞMELER
Belirli bir fiyat düzeyinde, toplam talebin artması demek, MG deki artışa bağlı olarak toplam talep eğrisinin sağa kayması demektir.

10 TOPLAM HARCAMALARDAKİ DEĞİŞMELER Toplam Harcamalardaki
& TOPLAM TALEP EĞRİSİ AE2 AE1 Toplam Harcamalar (milyar YTL) Toplam Harcamalardaki Artış Y1 Y2 Toplam Talepteki Artış Fiyat Düzeyi P1 AD2 AD1 Y1 Y2

11 Yatırım Harcamalarındaki değişmeler
TOPLAM TALEBİN BELİRLEYİCİLERİ Tüketim Harcamalarındaki değişmeler Tüketici beklentileri Tüketicinin borcu Tüketicinin zenginliği Vergiler Yatırım Harcamalarındaki değişmeler Reel Faiz Oranı Beklenen Kazanç Gelecekte iş alemiyle ilgili beklentiler Teknoloji Gelir Vergisi

12 Net Dış Ticaret Harcamaları
TOPLAM TALEBİN BELİRLEYİCİLERİ Kamu Harcamaları Net Dış Ticaret Harcamaları Diğer Ülkelerin Gelir Düzeyi Döviz Kuru

13 TOPLAM TALEP EĞRİSİNİN KAYMASINA SEBEB OLAN FAKTÖRLER
1) Para arzındaki değişmeler 2) Vergilerdeki değişmeler 3) Hükümet harcamalarındaki değişmeler 4) Diğer Faktörler

14 Toplam Talep Eğrisinin Kaymasına Yol Açan Faktörler
Genişlemeci Para Politikası Daraltıcı Para Politikası M  AD eğrisi sağa kayar M AD eğrisi sola kayar Genişlemeci Maliye Politikası Daraltıcı Maliye Politikası G  AD eğrisi sağa kayar G   AD eğrisi sola kayar T AD eğrisi sağa kayar T AD eğrisi sola kayar

15 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS)
Bir ekonomide toplam üretim miktarı, dolayısıyla reel milli gelirle fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Toplam arz eğrisi, bir ekonomideki tüm fırmalar tarafından arz edilen toplam miktar ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi gösterir.

16 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS)
Göz önünde bulunduracağımız zaman dilimine göre Uzun Dönemde Toplam Arz (Lon-run aggregate supply= LRAS) Kısa Dönemde Toplam Arz (Short-run aggregate supply= SRAS)

17 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS)
Kısa Dönemde Toplam Arz (SRAS) Gerçekleşen Reel GSYİH’nın tam istihdam düzeyindeki (potansiyel) reel GSYİH’dan sapmalar gösterebileceği bir dönemdir.

18 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS)
Uzun Dönemde Toplam Arz (LRAS) Ekonomideki bazı güçlerin ekonomiyi tekrar tam istihdam düzeyine getireceği bir dönemdir. Kısa dönemde, ekonomi tam istihdam düzeyindeki reel GSYİH’dan sapmalar gösterse bile, uzun dönemde daima tam istihdam düzeyindeki reel GSYİH’ya ulaşacaktır.

19 Uzun DönemToplam Arz Eğrisi
(LRAS) Fiyat Düzeyi O Milli Gelir

20 Kısa Dönem Arz Eğrisi (SRAS)
Toplam Talep ve Arz Kısa Dönem Arz Eğrisi (SRAS)

21 Toplam Arz Eğrisi Kısa dönemde toplam arz eğrisi pozitif bir eğime sahiptir. Düşük gelir düzeylerinde AS eğrisi oldukça yatık bir eğime sahiptir. Ekonomi tam kapasiteye yaklaştıkça AS eğrisi dikleşmekte, tam kapasiteye ulaşıldığında ise yatay eksene dik bir konum almaktadır.

22 Kısa Dönem Arz Eğrisi YP AS Fiyat Düzeyi O Milli Gelir

23 TOPLAM ARZ P Dikey alan Fiyat Düzeyi Yatay alan Ara bölge Q Reel GSYİH

24 Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler
TOPLAM ARZIN BELİRLEYİCİLERİ Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler Yurtiçi Kaynakların Varlığı Arazi İşgücü Sermaye Girişimcilik Yeteneği İthal Malların Fiyatı Piyasanın Gücü

25 Verimlilikteki Değişmeler
TOPLAM ARZIN BELİRLEYİCİLERİ Verimlilikteki Değişmeler Verimlilik = Reel Çıktı Girdi KURUMSAL ÇEVREDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Vergiler ve Sübvansiyonlar Hükümet Düzenlemeleri

26 TOPLAM ARZ Toplam Arzdaki Değişmeler P Q Toplam Arzdaki Azalma
AS3 AS1 AS2 Toplam Arzdaki Azalma Fiyat Düzeyi Toplam Arzdaki Artış Q Reel GSYİH

27 Toplam Arz Eğrisinin Kaymasına Yol Açan Faktörler
Toplam Arz Eğrisinin Sağa Kayması Toplam Arz Eğrisinin Sola Kayması Maliyetlerdeki Azalma , -Girdi fiyatlarının düşmesi -Ücretlerin düşük kalması Maliyetlerdeki Artma -Girdi fiyatlarının artması -Ücretlerin yükselmesi Ekonomik Büyüme -Daha fazla sermaye -Daha fazla işgücü -Teknolojik ilerleme Yatırım Açığı -Aşınan sermaye mallarının yenilenmemesi İdeal Hava Koşulları Kötü Hava Koşulları-Doğal Felaketler ve Savaş

28 Denge Fiyat Düzeyi Bir ekonomide denge fiyat düzeyi, toplam talebin toplam arza eşitlendiği nokta; yani AD ve AS eğrilerinin kesiştiği noktada belirlenir. AD eğrisi üzerindeki her noktada reel ve parasal sektör dengededir. AS eğrisi üzerindeki her nokta ise firmaların üretim/fiyatlama kararlarını yansıtır. Buna göre, P0 ve Y0 para piyasası, mal piyasası ve firmaların üretim fiyatlama kararları arasındaki çok yönlü dengeyi temsil eden fiyat ve üretim düzeyidir.

29 Toplam Talep ve Toplam Arz
AS Fiyat Düzeyi P0 AD O Y0 Milli Gelir

30 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları
Toplam arz -toplam talep analizini kullanarak, para ve maliye politikalarının ekonomide fiyatlar ve üretim üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

31 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları
Genişlemeci politikalar AD eğrisini sağa doğru kaydırmakta, daraltıcı politikalar ise AD eğrisini sola doğru kaydırmaktadır.

32 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları
İktisat politikası değişikliklerinin etkilerini değerlendirirken, politika değişikliğinin gerçekleştirildiği dönemde, ekonominin AS eğrisi üzerinde hangi nokta bulunduğuna dikkat edilmesi gerekir. Ekonomi, toplam arz eğrisinin yatay bölümünde faaliyet gösteriyorsa, AD eğrisini sağa doğru kaydıran genişlemeci bir politika fiyatlarda küçük, üretimde ise büyük bir artışla sonuçlanmaktadır.

33 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları
Toplam talep eğrisi bir dizi faktöre bağlı olarak sağa kayabilir. Bu faktörler arasında para arzındaki artış, vergilerdeki düşüş ve kamu harcamalarındaki artış yer alır. Eğer ekonomi AS eğrisinin yatık bölgesinde ise AD eğrisindeki kayma üretimde bir artış yaratırken, fiyatlar üzerindeki etkisi sınırlı kalmaktadır.

34 Kısa Dönem Arz Eğrisi AS Fiyat Düzeyi AD4 AD3 AD2 AD1 Milli Gelir O Y1
YP Milli Gelir

35 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları
Ekonomi, toplam arz eğrisinin dik olduğu bölümde faaliyet gösteriyorsa, genişlemeci iktisat politikası üretimde küçük bir artış Yo'dan Yı'e yaratırken, fiyatlar genel düzeyinde daha fazla Po'dan Pı'e arttırmaktadır. Bu durumda genişlemeci politika kendisinden bekleneni gerçekleştirememiş demektir. Zira üretimde küçük bir artış ortaya çıkarken fiyatlar önemli oranda artmıştır. Üretim tam kapasite sınırına yakın bir düzeyde olduğu için, üretimi daha fazla arttırma çabası, üretimde bir değişikler yaratmazken fiyatların daha yüksek bir düzeye çıkmasına yol açmaktadır.


"Toplam Talep ve Toplam Arz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları