Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SENKOPLU HASTAYA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SENKOPLU HASTAYA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 SENKOPLU HASTAYA YAKLAŞIM

2 İÇERİK TANIM FİZYOPATOLOJİ ve ETYOLOJİ TANI

3 İÇERİK TEDAVİ PROGNOZ SONUÇ

4 SENKOP NEDİR ????? Serebral perfüzyondaki ani
azalma nedeniyle, postural tonusun kaybı ve kendiliğinden iyileşme ile beraber olan ani, geçici bilinç kaybıdır.

5

6 SENKOP Bilinç kaybı senkopun birinci temel bulgusudur.
İkinci ana bulgusu ani gelişmesi ve kısa sürmesidir.

7 SENKOP Genellikle müdahale gerekmeksizin
premorbid duruma tamamen döner. Genel populasyonda görülme sıklığı erkeklerde %3 ve kadınlarda %3,5’tur.(Framingham çalışması)

8 SENKOP Toplumun %3’ü 26 yıllık dönemde bir kez atak geçirip %30’unda
tekrarlamaktadır.(Framingham çalışması)

9 SENKOP AS’e başvuranların %1-3, hastane
yatışlarının %1-6’sını oluşturmaktadır.

10 SENKOP Acil Serviste amaç; senkop atağından uyanamayacak
hastaları ayırmak, hangi hastanın yatması gerektiğini ve hangisinin ayaktan tetkik ve takibinin yapılacağını belirlemektir.

11 FİZYOPATOLOJİ Senkopa sebep olan son ortak yol;
-Beyine giden kan akımının azalması, -Beynin metabolik aktivitesini desteklemek için gereken kritik düzeyin altına düşmesidir.

12 FİZYOPATOLOJİ MSS yapılarının perfüzyonunun 3-5 sn azalması;
-Serebral kan akımında tıkanma, -Azalmış kan akımı, -Azalmış kardiak output,

13 FİZYOPATOLOJİ -Azalmış periferik direnç, -Azalmış kan basıncı,
-Yetersiz kan elemanları (glikoz,oksijen), -İntirinsik otoregülasyonun bozulması sonucudur.

14 ETYOLOJİ

15 ETYOLOJİ Sebebi bilinmeyen (%35) Nöral yolla gelişen (%24)
Kardiak (%18)

16 ETYOLOJİ Nörolojik (%10) Ortostatik hipotansiyon (%8) İlaçlar (%3)
Psikiyatrik (%2)

17 NÖRAL YOLLA GELİŞEN SENKOP
Vasovagal Durumsal Karotid sinüs sendromu

18 Vasovagal Senkop Emosyonel stres,ağrı,enjeksiyon,
uzun süre ayakta durmak, dehidratasyon, Öncül belirtiler

19 Vasovagal Senkop Vasovagal senkop genç hastalarda
en sık görülen senkoptur.

20 Vasovagal Senkop Yatkın kişilerde; normal KB ve beynin kanlanmasını sağlayan adaptif mekanizmaların bozukluğu sonucu beklenmeyen vasodilatasyon ve/veya bradikardi ile serebral perfüzyon azalır.

21 Durumsal Senkop Yutma Defekasyon Miksiyon Öksürük (BOS basıncının
artışına bağlı serebrovasküler direnç artar.)

22 Karotİd sİnüs sendromu
Normal bireylerde karotis sinüs kompresyonu bradikardi yapar. Bu cevabın aşırı olmasıdır.

23 KARDİAK Aritmiler Aort Stenozu Hipertrofik KMP Mitral Stenoz

24 KARDİAK Pulmoner Stenoz PHT PE Atrial Miksoma

25 KARDİAK MI Kardiak Tamponad Aort Disseksiyonu

26 KARDİAK Aritmiler; KAH ve yapısal kalp hastalığı
olanlarda en sık senkop nedenidir En sık senkop yapan aritmiler; -sinoatrial hastalık (HSS) -AV blok, SVT, VT/VF

27 KARDİAK VT her yaşta senkop yapar.Bir seriye
göre aritmi nedenli senkopun en sık sebebidir. Eforla gelen senkop AS’nun major semptomlarındandır.

28 KARDİAK Pulmoner HT’da sağ ventrikül çıkışının engellenmesi debiyi düşürür. Pulmoner Embolide; ana pulmoner arter tıkanmasına bağlı Bezold-Jarisch refleks mekanizmasıyla hipotansiyon oluşur.

29 Bezold-Jarisch Refleksİ
Sol ventrikül volümünün azalması, artmış kalp kasılmasıyla sonuçlanmakta ve kardiak mekanoreseptörler uyarılmaktadır.

30 Bezold-Jarisch Refleksİ
Bu da sempatik inhibisyon, parasempatik aktivasyona neden olmaktadır. Sonuçta bradikardi ve hipotansiyon

31 NÖROLOJİK TİA Subklavian steal sendromu Migren

32 Geçİcİ İskemİk Atak Kan akımı yetersizliğine bağlı gelişen
akut, fokal, serebral disfonksiyona ait kısa süreli semptomlarla karakterize klinik bir sendromdur.

33 Geçİcİ İskemİk Atak 24 saatten kısa süren epizodlar.
Atakların çoğu 2-15 dk içinde biter. Kalıcı defisit yok.

34 Subklavian steal sendromu
Vertebral arterin, orijininin proksimalinde subklavian arterin majör tıkayıcı hastalığı ile meydana gelir.

35 ORTOSTATİK HİPOTANSİYON
Ani dikey pozisyona geçişte arter basıncının 20 mmHg veya daha fazla düşmesidir.

36

37 ORTOSTATİK HİPOTANSİYON
Sersemlik, bulanık görme, dengesizlik olur. Birey hızla yatar pozisyona geçince düzelir.

38 İLAÇLAR Vasodilatatörler (ACE inh,diüretikler)
Adrenerjik antagonistler Fenotiazinler

39 İLAÇLAR AV blok) Vinkristin Antidepresanlar( bezold-jarisch)
Ca kanal blokörleri (bradikardi ve AV blok) Vinkristin

40 İLAÇLAR Kinidin (QT ‘yi uzatır.) İnsülin Alkol, kokain

41 FRAMİNGHAM ÇALIŞMASI 7814 hasta 17 yıl boyunca izlenmiş.
822’si senkop geçirmiş. Bunların %21’i vasovagal, %10’u kardiak, %9’u ortostatik, %37’si sebebi bilinmeyen senkop

42 TANI -Senkop öncesi semptomlar -Bilinç kaybının süresi ANAMNEZ
-Presipite edici faktörler -Senkop öncesi semptomlar -Bilinç kaybının süresi

43 TANI -Özgeçmiş ve soygeçmiş -Olayı görenlerden bilgi alınması ANAMNEZ
-Kullanılan ilaçlar -Özgeçmiş ve soygeçmiş -Olayı görenlerden bilgi alınması

44 TANI FİZİK MUAYENE -Vitaller(TA,Nb,ateş,SS) -Ortostatik KB
-Kardiak ve nörolojik muayene

45 TANI -Sekonder travma bulguları FİZİK MUAYENE
-Enfeksiyon odağına yönelik muayene -Sekonder travma bulguları

46 TANI TANISAL TESTLER -EKG -KŞ -Tam kan sayımı -Gebelik testi

47 TANI TANISAL TESTLER -Elektrolitler -Kardiak enzimler -Tilt testi

48 TANI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ -AC Grafisi -Beyin BT -Toraks BT

49 TANI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ -Ventilasyon – Perfüzyon sintigrafisi -EKO
-EEG

50 AYIRICI TANI SAK PTE MI Anjina Aort disseksiyonu

51 AYIRICI TANI Anaflaksi Hipokalsemi Kalp hastalığı Perikardial tamponad

52 AYIRICI TANI Stroke GİS Kanama CO Zehirlenmesi Toksin alımı

53 Tedavİ AYILANA GAZOZ

54 Tedavİ BAYILANA LİMON

55 Tedavİ ACİL SERVİSTE; -ABC , Oksijen , monitörizasyon
-EKG , KŞ , tanısal testler -Etyolojiye yönelik tedavi

56

57 Anamnez, fizik muayene, EKG, ortostatik kan basıncı değişikliği
Sık görülen nedenler: Şüpheli: Aort stenozu, pulmoner emboli, ailede ani ölüm nörolojik belirtiler, veya senkop anamnezi Vazovagal, sitüsyonel, Açıklanamayan Senkop ortostatik hipotansiyon, yaşlılarda polifarmasi Şüpheli kalp hastalığı (Anormal EKG bulguları, ani senkop vs.) Yaş≥60 Kalp hastalığı şüphesi yok Nedene yönelik tedavi Mümkünse yatır, karotis masajı uygula Spesifik tanı yöntemleri: Eko, kardiyak kateterizasyon, akciğer scan’i, EEG, CT, veya laboratuvar testleri) Hastayı poliklinik tetkiklerine yönlendir Ekokardiyografi ve efor testi için hastayı yatır (+) (-) Senkop sık tekrarlıyorsa Senkop atakları çok sık değil İlk senkop atağı Tilt testi, Psikiyatrik muayene, holter monitorizasyon Tedavi et Tilt testi, Psikiyatrik muayene Hiçbirşeyyapma KAYNAK: Emergency Medicine Clinics of North America, Ağustos 1998 And Cardiology Stockholm congress

58 AÇIKLANAMAYAN SENKOPTA RİSK SINIFLAMASI
Düşük riskli; tedavi ve taburcu

59 AÇIKLANAMAYAN SENKOPTA RİSK SINIFLAMASI
Orta riskli; ileri tetkik amaçlı takip ve yatış(yüksek risk kriteri taşımayan,tekrarlayan senkop,>40 yaş,açıklanamayan ortostatik hipotansiyon,orta şiddetli travma)

60 AÇIKLANAMAYAN SENKOPTA RİSK SINIFLAMASI
Yüksek riskli; hospitalizasyon(yapısal kalp hastalığı,aritmi,QT uzaması,antiaritmik kullanımı,major travma)

61 PROGNOZ Vazovagal, durumsal ve ortostatik senkopların prognozu iyidir.
Kardiak senkop kötü prognozludur.

62 PROGNOZ Kalp hastalığı ve senkop beraber ise 1 yılda mortalite %45

63 PROGNOZ Senkop altta yatan kardiak hastalığa dayalı ise 1 senelik
mortalite oranı eş yaştaki sağlıklı kişilere göre %18-25 fazladır.

64 PROGNOZ Senkop nonkardiak nedenlere dayalı ise 1 yıllık mortalite riskinde eş yaştaki sağlıklı kişilere göre belirgin artış görülmemiştir.

65 PROGNOZ Nedeni bilinmeyen senkopta ani ölüm %2,rekürrens %20,remisyon
%78 dir.

66 SONUÇ Hastanede yatIş İçİn endİkasyonlar
Kesin Endikasyonlar -Bilinen KVS hastalık hikayesi -Senkopla birlikte göğüs ağrısı -KVS hastalığın yeni FM bulguları

67 Hastanede yatIş İçİn endİkasyonlar
Kesin Endikasyonlar -Nörolojik hastalığın yeni FM bulguları -Anormal EKG

68 Hastanede yatIş İçİn endİkasyonlar
Olası Endikasyonlar -Yaralanma,taşikardi veya egzersizle birlikte senkop -Sık olması -KAH ve aritmi şüphesi

69 Hastanede yatIş İçİn endİkasyonlar
Olası Endikasyonlar -Sıvı tedavisine dirençli orta veya ciddi ortostatik hipotansiyon -Yaşlı hasta -PTE şüphesi

70 ÖZET Paniğe kapılmayın. Hastayı supin pozisyona alın.
Kusarsa yan yatırın.

71 ÖZET Gebe ise sol lateral dekübit pozisyonuna getirin.
ABC kontrolü yapın,oksijen başlayın,vitalleri alın

72 ÖZET Hedefe yönelik anamnez alın. KŞ ölçümü ihmal edilmemeli.
Damar yolu açın.

73 ÖZET Bilinç durumunu değerlendirin. Genç ve sağlıklı ise SF bolus.
Monitorizasyon.

74 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"SENKOPLU HASTAYA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları