Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHMET YESEVİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHMET YESEVİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE"— Sunum transkripti:

1 AHMET YESEVİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE
TEREDDÜT EDİLEN KONULAR MEHMET OKUR OKUL MÜDÜRÜ

2 SUNU İÇERİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROJE PERFORMANS ÖDEVİ
ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO) DERS İÇİ PERFORMANS ÖĞRENCİ NOT ÇİZELGELERİNİN DOLDURULMASI

3 (Ders ve Etkinliklere Katılım)
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAZILI DERS SAYISI ÜÇ VE ÜÇTEN AZ OLANLAR EN AZ 2 ÜÇTEN FAZLA OLANLAR EN AZ 3 YAZILI YAPACAKLARDIR. PROJE ÖĞRENCİNİN İSTEDİĞİ DERSTEN YILDA EN AZ 1 PROJE PERFORMANS ÖDEVİ HER DÖNEM HER DERSTEN EN AZ 1 PERFORMANSÖDEVİ VERİLİR DERS İÇİ PERFORMANS (Ders ve Etkinliklere Katılım) HER DERSTEN HER DÖNEM İÇİN ENAZ 1 NOT VERİLİR

4 1.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Madde 35 — 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.

5 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.

6 yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları
Mayıs 2006 tarih ve 2584 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 71. maddesinde; "Bu yönetmelik öğretim yılında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." denilmektedir. Buna göre yönetmelikte yapılan tüm değişiklikler, 7 ve 8. sınıflar da dahil ilköğretimin tüm sınıflarında uygulanacaktır. Yönetmelikte ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulanması istenilen araç ve yöntemler yalnızca aktif (öğrenci merkezli) öğrenme yöntemlerinin uygulandığı programlarda değil, diğer yaklaşımlara göre hazırlanmış programlarda da uygulanabilecek niteliktedir. Ölçme ve değerlendirme yapmak amacıyla geleneksel ölçme araçlarının (yazılı sınav, çoktan seçmeli, esleştirmeli, kısa cevaplı testler vb.) yanında proje, öğrenci ürün dosyası, performans ödevi, akran/öz değerlendirme vb. yöntemler de kullanılacaktır.

7 Bu ölçme araç ve yöntemlerinden;
1. PROJE a. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesinde, "Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması seklinde en az bir proje hazırlar."denilmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da ayni derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir. b. Not çizelgesinde projeye ait sütun sayıları üç olarak belirtilmesine rağmen, öğrenciler bir yıl içerisinde istedikleri sayıda proje alabilirler. Ayni dersten birden fazla proje alan öğrencilerin proje notu, projelerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. c. Öğrenciler farklı derslerden proje almışlarsa, aldıkları puanlar o derslerin projeyi teslim ettikleri yarıyıl notuna dahil edilir.

8 ç. Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda
sınıf öğretmeninin, 6-8. sınıflarda şube rehber öğretmeninin gözetiminde belirlenir. Projeler ilgili branş ya da sınıf öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilir. d. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. e. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkanlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

9 f. Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, basari durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir. g. Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. h. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.

10 zamanda verilmesi zorunlu değildir.
2. PERFORMANS ÖDEVİ ilköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 35. maddesine göre "Her yarıyılda bütün derslerden bireysel ya da grup çalışması seklinde en az bir performans ödevi hazırlar." denilmektedir. Buna göre; a. Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yasamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. b. Not çizelgesinde performans ödevlerine ait sütun sayısı üç olarak belirtilmesine rağmen, üçten fazla ya da daha az sayıda performans ödevi verilebilir. Ödev puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak ilgili dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir. c. Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, ayni konu baslığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. ç. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. d. Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

11 a. Madde35: Her yarıyılda bütün derslerden
3. DERS İÇİ PERFORMANS a. Madde35: Her yarıyılda bütün derslerden en az bir ders içi (Ders ve Etkinliklere Katılım) puanı verilir." denilmektedir. Buna göre; Öğrencilerin ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi etkinliklere Katılımları, derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla is birliği içerisinde çalışmaları, Sınıf içi tartışmalara katılımları gibi durumlar dikkate alınır. b. Öğretmenler, öğrencilerin ders içi performanslarını değerlendirirken gözlem formları, Kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olan aracı kullanırlar. c. Bu araçların, her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu değildir. Öğretmen gerekli gördüğü etkinliklerden sonra ve ünite / tema sonlarında kullanır. ç. Ders içi performanslara ilişkin puanlar belirlenirken yukarıda sözü edilen araçlar kullanılarak verilen puanların aritmetik ortalaması alınıp dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir.

12 Genellikle Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Dersi için Doldurulur.
4. ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI Genellikle Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Dersi için Doldurulur. Not Girişlerinde Yazılı seçilmesi ile açılır.Yazılı butonu seçilmezse açılmaz.Bu derslerde kesinlikle not verilmelidir. a. Öğrencilerin gelişimi ve başarıları hakkında bilgi veren bir ya da birkaç ders alanına İlişkin çalışmaların toplandığı dosyadır. b. Öğrenci ürün dosyaları, 1–5. sınıflarda öğrencilerin farklı derslere ilişkin çalışmalarını İçine alan tek bir ürün dosyası olarak hazırlanır. c. 6–8. sınıflarda öğrenciler tüm dersler yerine ilgi duydukları, başarılarını ve gelişimlerini göstermek istedikleri derslere ait dosya hazırlarlar. Bu ürünleri isterlerse tek dosyada muhafaza ederler. ç sınıflarda öğrenciler ders yılı basında ürün dosyası hazırlamak istedikleri ders ya da derslerin öğretmeni ile görüşerek ürün dosyası hazırlamak istedikleri dersleri belirler ve kararlarını şube rehber öğretmenine bildirirler. d. Öğrenci ürün dosyası, hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir. e. Öğrenci hangi derslerden ürün dosyası hazırlamış ise o derslerin ders içi performans notları belirlenirken ürün dosyası için yapılan değerlendirme öğretmen tarafından dikkate alınır.

13 5. ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ
a. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler belirli ölçütler doğrultusunda kendilerini ve akranlarını değerlendirirler. b. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılır. c. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmaları öğretmenlerin uygun gördükleri sıklıkta yapılır. ç. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilere not verilmez. Sonuçlar öğrencinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılır. Yukarıda sözü edilen ölçme araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler, her dersin program kılavuz kitaplarının "Ölçme ve değerlendirme“ bölümlerinden edinilebilir. Elinde bu kitaplardan bulunmayan ögretmenlerirniz konuyla ilgili bilgilere Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin bilgiye ise htt{l://ttkb.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilirler....

14 1,2,3.SINIFLAR ÖĞRETMEN NOT ÇİZİLGESİ
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI PROJE PERFORMANS ÖDEVİ DERS İÇİ PERFORMANS 1. YARI YIL NOTU 1. 2. 3. Türkçe,Matematik, Hayat Bilgisi, Müzik. (Not: tarih ve sayılı yazıda B.Eğitimi dersi çizelgesi ayrı verilmişse de bu çizelgeden farkı yoktur.)

15 4,5,6,7,8.SINIFLAR ÖĞRETMEN NOT ÇİZİLGESİ
ÖĞRENCİ NİN ADI SOYADI YAZILI (B.Eğt. Sınavlar) PROJE PERFORMANS ÖDEVİ DERS İÇİ PERFORMANS 1. YARI YIL NOTU 1. 2. 3. Ort

16 GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMEN NOT ÇİZİLGESİ YAZILI SEÇENEĞİ İŞARETLENİNCE AÇILIR(HER DÖNEM NOT GİRİLMESİ ZORUNLUDUR.) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI DERS İÇİ PERFORMANS ÜRÜN DOSYASI 1. YARI YIL NOTU 1. 2. 3. Ort

17 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETMEN NOT ÇİZİLGESİ YAZILI SEÇENEĞİ İŞARETLENİNCE AÇILIR(HER DÖNEM NOT GİRİLMESİ ZORUNLUDUR.) 1. D Ö N E M O T U KURGU KUŞAĞI ÖĞRN ÜRÜN DOS YASI SINIF İÇİ ETKİNLİK LERİ PERFORM 1 YAPIM KUŞAĞI ÖĞREN ÜRÜN DOS YASI SINIF İÇİ ETKİNLİK LERİ PERFORM DÜZEN KUŞAĞI ÖĞRN ÜRÜN DOS YASI


"AHMET YESEVİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları