Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL YÖNETİMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL YÖNETİMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ"— Sunum transkripti:

1 OKUL YÖNETİMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ
NESLİHAN NUR ÇELİK SÜNDÜS

2 OKULLARDA EĞİTİM İLE İLGİLİ İŞLER
Okullarda eğitim ile ilgili işler, öğretmenler kurulu toplantıları, okulda rehberlik işleri, okul aile birliği çalışmaları, okullarda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, okulda öğrenci disiplin işleri, okulda veli toplantıları, okullarda nöbet işleri ve okul meclisleri ve öğrenci kurulları ile ilgili işlerinden oluşmaktadır.

3 Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Okuldaki tüm eğitim-öğretim işlerinin planlandığı ve değerlendirildiği, okuldaki eğitim-öğretim işlerinin sürdürülmesi için yapılması gereken tüm görevler için görevlendirmelerin yapıldığı kurul öğretmenler kuruludur. Okulun tüm eğitici personeli öğretmenler kurulunun üyesidir. Yani kurul, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları, bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşmaktadır. Bazı durumlarda kurulun üyesi olmasalar da okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcileri de kurul toplantılarına çağrılabilmektedir..

4 Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda, okul yönetimince gerek duyulduğunda ve kurulun üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine toplanmaktadır. Kurulun toplantı günü, yeri zamanı ve gündemi, okul müdürü tarafından en az iki gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulmaktadır.

5 Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Ders yılı başındaki ilk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi yapılmakta, geçirilen teftişe yönelik raporda okul için tespit edilen eksikler tartışılmakta ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik kararlar alınmaktadır. Ayrıca yıl içinde yapılacak zümre ve şube öğretmenler kurulu toplantıları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenerek iş bölümü yapılmaktadır.

6 Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilmekte, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülmekte ve kararlaştırılmaktadır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise yıl içerisinde planlanan çalışmalar değerlendirilmekte, gelecek öğretim yılının daha verimli geçmesi için alınacak önlemler kararlaştırılmaktadır. Öğrencilerin devam- devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilmekte ve yılsonunda sunulan kurul ve komisyon raporları gözden geçirilmektedir. Tüm öğretmenler kurulunun son gündem maddesinde öğretmenlerin gündem dışındaki dilek ve temennilerine yer verilmektedir.

7 Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar seçilen iki yazman tarafından tutanağa yazılır ve imzalanır. Toplantıya katılmayanlar tutanakta belirtilir. Alınan kararlar karar defterine yazılır ve uygulanmak üzere tüm yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak saklanır.

8 Okulda REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
Okullarda yapılan rehbberlik hizmetlerinin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, karşılaştıkları öğrenme, sağlık, davranış, kültürel ve ekonomik sorunlarını gerçekçi bir yaklaşımla saptamalarına, sorunlarını gerçekçi bir yaklaşımla çözme yeterliliği kazanmalarına , uygun seçimler yaparak isabetli kararlar vermelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır .

9 Okulda REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür. Okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerini eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik etkinlikleri olmak üzere üçe ayırmak mümkündür .

10 Eğitsel Rehberlik Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir. Bu hizmetler; a) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme, b) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme, c) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma, d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır.

11 Meslekî Rehberlik Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır: a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir, b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır, c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır, d) Öğrenci, bir meslek alam veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz.

12 Bireysel Rehberlik Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

13 Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri
Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar: 1) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar. 2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder. 3) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi İle ilgili yıllık program ve yürütme plânının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.

14 4) Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün ilgili bölümüne bildirir. 5) Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirir. 6) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden fazla psikolojik danışman olması hâlinde; program, plânlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında, hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, meslekî formasyon ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar. 7) Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yaparak okuldaki Öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. 8) Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir.

15 9) Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında iş birliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar. 10) Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. 11) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir.

16 Okul Aile Birliği Her öğrencinin günlük yaşamının sadece altı saatini okulda sürdürdüğü düşünüldüğünde kalan zamanlarda okulda verilen eğitim-öğretimin daha kalıcı olabilmesi için aile ve çevre tarafından desteklenmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu amaçla okullarda okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere her okulda okul aile kurulmakta ve bu birlik kurulduğu okulun adını almaktadır.

17 Okul Aile Birliği Okul aile birliği; okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları v.b bölümlerin onarımlarının yapılması, teknolojik donanımlarının yenilenmesi, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımı, millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunma, okula yapılan bağışları kabul ederek kayıtlarını tutma,sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleme; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işletme, maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere destek sağlama,eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapma gibi görevleri yerine getirmektedir (Resmî Gazete, 2005)

18 Okul Aile Birliği Okul aile birliği, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere üç kuruldan oluşmaktadır. Genel kurul, birliğin tüm üyelerinden meydana gelen kuruldur. Okul yöneticileri, tüm öğretmenler ve veliler okul aile birliğinin üyeleridirler . Yönetim kurulu; okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye ve veliler arasından seçilen dört üye olmak üzere bir yıllığına yedi üyeden oluşmaktadır Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

19 Okul Aile Birliği Resmî okullarda birliğin gelirleri, bağışlardan, okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden, sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden oluşmaktadır. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanmamaktadır. Alınan bağışlar ve elde edilen gelirler en geç bir hafta içinde birliğin banka hesabına yatırılmaktadır. Okul aile birliğinin gelirlerinin okul eğitim- öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılmaktadır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılmakta, banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilmektedir..

20 Okul Aile Birliği Alınan mallar okulun demirbaş defterine kaydedilmektedir.Yönetim kurulu, gelir-gider kayıtlarını üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda duyurmaktadır. Resmî okullarda kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde okula kalan gelirin % 80 i birliğin, % 10 u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10 u il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılmaktadır. il merkezlerindeki okul aile birliklerinde ise gelirin % 20 si il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırılmaktadır.

21 Okul Gelişim Yönetim Ekibi
Okulda, paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişimi sağlamak amacıyla kurulmaktadır (Tebliğler Dergisi, 2003). Okullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Okullarda Sosyal etkinlik çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

22 Okullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Okullardaki sosyal etkinlikler, öğrenci kulüpleri, toplum hizmeti çalışmaları ve diğer sosyal etkinlikler olarak üç grupta toplamak mümkündür. Aşağıda bu üç grup sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan iş ve işlemler açıklanmaktadır.

23 Okullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Öğrenci Kulüpleri Okulda sosyal etkinlikler denilince ilk akla gelen öğrenci kulüpleridir. Okulun açıldığı ilk günlerde sınıf temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda okulun türüne, seviyesine, öğrenci isteklerine göre hangi öğrenci kulüplerinin kurulacağına karar verilmektedir. Okullarda kurulabilecek kulüplere örnek olarak; kültür ve edebiyat, resim, folklor, tiyatro, kütüphanecilik, sivil savunma, spor, sağlık-temizlik-beslenme ve kızılay, izcilik, satranç engellilerle dayanışma ve felsefe kulüpleri verilebilir.

24 Okullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Toplum Hizmeti Okullarda öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer birey olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilmektedir. Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları içerisinde veya ayrı, bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yapılmaktadır.

25 Diğer Sosyal Etkinlikler
Okullarda öğrenci klüpleri ve toplum hizmetleri dışında başka sosyal etkinliklerde yapılmaktadır. Bunlar; geziler, yarışmalar, beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları, yayınlar, gösteriler, tiyatro çalışmaları, defile, sergi ve kermes gibi çalışmalardır. Bu çalışmalar okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ile planlanmakta ve yürütülmektedir.

26 Okulda Veli Toplantıları
Tüm okullarda, okul-aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek, okula sahip çıkmalarını sağlamak ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine katmak üzere bir eğitim-öğretim yılında en az iki kez olmak üzere okul yönetiminin ihtiyaç duyduğu zamanlarda “veli toplantıları” yapılmaktadır. Veli toplantıları genel veli toplantısı, şube ye da sınıf veli toplantısı ve bireysel görüşmeler (Veliler ile yapılacak özel görüşmeler) olmak üzere üç çeşittir.

27 Okulda Veli Toplantıları
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002/27 nolu 27/03/2002 tarihli genelgesinde veli toplantılarına sınıf rehber öğretmenlerinin, yöneticilerin, okul rehber öğretmenlerinin ve sınıfta derse giren tüm öğretmenlerinin işbirliği içinde katılımı sağlanması gerekliliği vurgulanarak, veli toplantılarının verimli geçmesi için aşağıdaki hususlara uyulması gerektiği belirtilmektedir. 1. Velilere gönderilen “veli toplantısı çağrı yazısında” toplantı gündemi ve amaçları mutlaka belirtilmelidir. Velinin yalnızca çocuğunun notunu öğrenmek ya da yardım istenmesi amacıyla toplantıya çağrıldığını düşünmemesi sağlanmalıdır.

28 Okulda Veli Toplantıları
Okul bütün yapısıyla (bina, personel, eğitim olanakları vb.) velilere tanıtılmalı ve okulun istenilen düzeyde eğitim vermesi için okul ve veli beklentileri üzerinde konuşulmalıdır. 3. Okulda uyulması gereken kurallar velilere de anlatılmalı, özen gösterilmesi istenmelidir. 4. Öğrenci başarısı için velilerle işbirliğinin sağlanması gerekliliği üzerinde durulmalı ve velilerin desteği ile bunun sağlanabileceği anlatılmalıdır.

29 Okulda Veli Toplantıları
5. Velilere; öğrencilerin bireysel farklılıkları anlatılmalı, her öğrencinin başarısının ya da başarılı olduğu alanların farklı olabileceği ve onlardan yeteneklerinin üstünde başarı beklemelerinin yanlış olacağı dile getirilmelidir. 6. Okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmeni) toplantılara katılıp velilere; rehberlik ve psikolojik danışma servisini ve görevlerini tanıtarak, hangi durumlarda servisle işbirliği yapmaları gerektiği, öğrencilerin gelişim dönemleri, gelişim özellikleri, bu dönemlerin getirdiği davranış özellikleri ve öğrenci başarısının artırılması konularında onları bilgilendirmelidir. 7. Velilerin, öğrenci gelişim dönemlerine ilişkin ayrıca bilgilenmek istedikleri konular varsa, psikolojik danışman tarafından saptanarak daha sonraki günlerde bu konularla ilgili seminerler düzenlenmelidir.

30 Okulda Veli Toplantıları
8. Velilere, öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz özellikleri yerine, başarıları ve olumlu yanları gösterilmeli, anne ve babaların çocuklarıyla gurur duymaları sağlanmalı, okulu daha çok benimsemelerine olanak tanınmalıdır. 9. Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını izlemek amacıyla, velilerin okulu ziyaret etme gereği dile getirilmelidir. 10. Toplantılarda öğrencisi hakkında görüşünü bildiremeyen, ya da özel görüşmek isteyen velilere, daha sonra gerekirse psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni hatta ilgili okul yöneticisi ile görüşebileceği açıkça söylenmeli ve okula gelmeleri sağlanmalıdır. 11. Velilerin okul hakkındaki görüşlerine önem verilmeli, bu görüşler uygulanabilirliği ölçüsünde değerlendirilmelidir.

31 OKULDA NÖBET İŞLERİ Okul müdürlüğü tarafından okuldaki öğretmen sayısı, öğrenci sayısı, okulun günlük öğretim şekli ve okulun bölümleri gözönünde bulundurularak okul yönticileri, öğretmenler , yardımcı personeller ve öğrenciler için nöbet görevi planlanlaması yapılmaktadır. Okulda öğretmenlerin haftada birgün nöbet görevleri vardır. Her okulda nöbetçi öğretmenden beklentiler farklılık göstereceğinden, okullarda nöbetçi öğretmenlerin görev tanımının, öğretmenlerden oluşturulacak bir komisyonca belirlenip, öğretmenler odasındaki panoya asılması gerekmektedir.

32 OKULDA NÖBET İŞLERİ Okullardan nöbet görevi derslerden yarım saat önce başlamakta son dersten on beş dakika sonra sona ermektedir. Okullarda öğretmenlerin nöbet hizmetlerine yönelik olarak nöbet defteri tutulmaktadır. Öğretmenler nöbet görevleri sırasında okulda gerçekleşen, boş geçen dersler, okula sağlık taraması için gelinmesi v.b rutin dışı tüm olayları anında nöbet defterine kaydetmektedirler. Nöbet bitiminde de nöbete yönelik son bilgiler yazarak imzalamaktadırlar.

33 OKULDA NÖBET İŞLERİ Okulda okul müdür yardımcıları, sayısının ikiden fazla olması halinde sırayla nöbet görevi yapmaktadırlar. Nöbetçi müdür yardımcısı, okuldaki nöbet görevi bulunan öğretmen, öğrenci ve yardımcı personelin nöbet görevlerini uygun şekilde gerçekleştimelerinden ve günlük nöbet defterinin son olarak onaylanmasından sorumludur.

34 Okul Meclisleri ve Öğrenci Kurulları
“Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Yönergesi”ne göre okullarda demokrasi eğitimi ve okul meclislerinin amacı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılmasıdır” (Tebliğler Dergisi, 2004).

35 Okul Meclisleri ve Öğrenci Kurulları
İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında, Okul, İl ve Türkiye Öğrenci Meclisinin seçim usul ve esasları, iş ve işleyişleriyle ilgili işlemleri “Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi”ne göre yürütülmektedir. Okulda, okul öğrenci meclisine girecek olan şube ye da sınıf temsilcileri seçimle seçilmektedir. Bu seçimlerde ülke genel seçim esasları uygulanmaktadır. Seçimden önce başkanlığa aday olacak öğrencilere tanıtım için izin verilmekte ve aday öğrenciler kendi propagandalarını yapabilmektedirler. Okullarda seçimler için öğretmen rehberliğinde öğrencilerden oluşan Okul Seçim Kurulu ve her şube ya da sınıf için sandık kurulları kurulmaktadır. Seçimde tüm seçmen öğrenciler kapalı oy verme yerinde okul yönetimi tarafından bastırılan aday isimlerinin bulunduğu birleşik oy pusulasına mühür basarak vermektedirler.

36 OKULDA ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER
Okullarda öğretimle ilgili işler okulun ve sınıfın yıllık çalışma planı ve ders için yapılan planlar, öğretim toplantılarının yapılması, ders kitapları ve ders araç- gereçlerinin sağlanması, okullarda yetiştirme kurslarının açılması, kütüphane ilgili işlemlerin yürütülmesi ve öğretimin yapılması ve izlenmesi alanlarına yönelik işlemlerin yönetimini içmektedir. Aşağıda bu alanlara yönelik okullarda yapılan işlemler açıklanmaya çalışılmıştır.

37 Yıllık Öğretimin Planlanması
Okullarda planlama, okul ve sınıf düzeyinde yıllık çalışma planı ve ders için yapılan planlar olmak üzere ikiye ayrılabilmektedir.

38 Okul ve sınıf düzeyinde yıllık çalışma planları, hazırlanırken her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yıllık çalışma takvimi göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye’de okullar 180 iş günü açık olduğu için tüm planlamalar bu iş günü süresi göz önüne alınarak yapılmaktadır. Okul yıllık çalışma planının, okullarda okul müdürü ve yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla, öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda işbirliği halinde stratejik olarak hazırlanması gerekmektedir. Yine her sınıf öğretmeni kendi sınıfı için okul yıllık çalışma planına uygun olarak aylara göre sınıfta yapılacak etkinlikler için sınıf yıllık çalışma planı yapmaktadır.

39 Ders için yapılan planlar ise, ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planıdır. Öğretmenler, öğretmenler kurulu toplantısında yapılan sınıf ve ders dağılımı doğrultusunda kendilerine verilen sınıf ver dersler için ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders plânlarını yapmaktadırlar. Ancak yıllık ve günlük planlar öğretmen klavuz kitaoplarında mevcuttur. Bu planlarda değişiklik öngörülmüyorsa ayrıca plan hazırlamaya gerek yoktur.

40 Öğretim Toplantılarının Yapılması
Okullarda öğretim toplantıları, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu ve mesleki çalışma toplantıları olarak gruplanabilmektedir.

41 Öğretim Toplantılarının Yapılması
Zümre Öğretmenler Kurulu İlköğretimde okullarında 1, 2, 3, 4 ve 5.sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden ve ilköğretim ve ortaöğretim okullarında aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kuruldur. Zümre toplantıları il, ilçe, eğitim bölgesi ve okul düzeyinde yapılmaktadır. Okul düzeyindeki toplantılara tüm zümre öğretmenleri katılmakta ve aralarında bir zümre başkanı seçmektedirler. Okulların zümre baş kanları bölge toplantılarına, bölgede seçilen zümre başkanları ilçe, ilçede seçilen zümre başkanları il zümre başkanları toplantılarına katılmaktadırlar. Bu toplantılarda, tüm il, ilçe ve okul içerisinde sınıf ve ya ders zümreleri için derslerin işlenmesinde, birliktelik sağlanması ve zümre öğretmenlerin birbirlerinin bilgi beceri ve görüşlerinden yararlanması amaçlanmaktadır.

42 Öğretim Toplantılarının Yapılması
Zümre Öğretmenler Kurulu İl, ilçe, eğitim bölgesi ve okul düzeyinde her zümre ortak kararlar almakta ve bu kararlar tüm zümre öğretmenlerine aktarılarak sınıfta uygulamaya çalışılmaktadır. Okullardaki zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanmaktadır.

43 Öğretim Toplantılarının Yapılması
Şube Öğretmenler Kurulu Sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşmaktadır. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilmektedir. Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yılsonunda okul müdürü ye da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanmaktadır. Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülmektedir.

44 OKULLARDA YETİŞTİRME KURSLARININ AÇILMASI
Okulllarda öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları açılmaktadır. Kurslar, okullarda okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılmaktadır. Her eğitim bölgesinde fiziki kapasitesi yeterli en az bir ilköğretim ve bir ortaöğretim kurumunda kurs açılması zorunludur.

45 OKULLARDA YETİŞTİRME KURSLARININ AÇILMASI
Kurs gelirlerinin % 5’i kurs merkezi müdürüne, % 6’sı kurs merkez yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80’i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenmektedir. Artan miktar kursun düzenlendiği okulun diğer ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.

46 TEŞEKKÜRLER =)


"OKUL YÖNETİMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları