Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

2 İDARELER YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

3 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
Tüketim Madde Ve Malzemeleri Makine Ve Cihazlar (İş makineleri dahil), Taşıtlar (Kara-hava-deniz) Demirbaşlar

4 KAPSAMDA OLMAYAN TAŞINIRLAR
Savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlar (TSK, MİT, EMNİYET), Fabrika ve atölyelerde yapılan üretimlerde kullanılan ilk madde ve malzemeler (Kendi kullanımları için üretilenlerde kullanılan ilk madde ve malzemeler hariç), Emanet olarak alınan taşınırlar.

5 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SORUMLULAR
Harcama Yetkilileri, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ambar görevlileri, Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri, Muhasebe yetkilileri.

6 Harcama Yetkilisi (1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

7 Harcama Yetkilisi (2) Harcama Yetkilileri Bütçede öngörülen ödenekleri kadar, Ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir,

8 Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu
Harcama Yetkilileri Taşınırların; Etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden ve kullanılmasından, Kontrollerinin Yapılmasından, Kayıtlarının saydam bir şekilde (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla) tutulmasından, Yönetim Hesabının (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla hazırlanan) verilmesinden, sorumludur.

9 Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerinin Görevleri ve Sorumluluğu (1)
Giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, Taşınırların korunmasına ilişkin tedbirleri almak, kaybolan veya çalınanları harcama yetkilisine bildirmek, Taşınır yönetim hesabını hazırlamak, Edinilen taşınırları teslim almak, kullanıma verilen taşınırları teslim etmek,

10 Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerinin Görev ve Sorumluluğu (2)
Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

11 Taşınırların Muhafazası İle Görevli Olanların (Ambar Memurları) Sorumluluğu
Taşınırları En İyi Şekilde Muhafaza Etmek, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak veya Yaptırmak, Her An Hizmete Hazır Bulundurmak.

12 Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu
Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak, Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek, Görevden Ayrıldığında Veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek, Taşınıra Verilen Zararı Ödemek(kasıt, kusur,ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlik nedeniyle),

13 Muhasebe yetkililerinin sorumluluğu
Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmak, Harcama Birimlerince Hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde Gösterilen Tutarların Muhasebe Kayıtlarıyla Uygunluğunu Kontrol Ederek Onaylamak, Üniversitemizin muhasebe yetkilisi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı içerisinde yer alan muhasebe birimidir

14 Konsolide görevlileri
Üniversitenin taşınır hesaplarının konsolide edilmesini ve bir üst yere gönderilmesi işini yaparlar. Konsolide görevlisi, Strateji Geliştirme Birimi Yöneticisine Bağlı Mali Hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu birim yöneticisidir.

15 Kullanılacak Defter ve Belgeler (1)
Defterler: Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek:1) , Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek :2), Müze Defteri (Örnek:3), Kütüphane Defteri (Örnek:4).

16 Kullanılacak Defter ve Belgeler (2)
Taşınır İşlem Fişi (TİF) (5; 5/A) Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir. İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur. TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.

17 Kullanılacak Defter ve Belgeler (3)
Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez. Satınalındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-LPG-kum-çakıl-toprak-gübre vb. Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt, LPG ve Yağlar, Yazılım, harita ve plan çizimi gibi gayrimaddi hak alımlarında işin uygun olarak yapıldığına dair tutanak düzenlenir.

18 Kullanılacak Defter ve Belgeler (4)
Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez. Mutfak tüpleri ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarına yapılan dolumlar Dergi-gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri

19 Kullanılacak Defter ve Belgeler (5)
2. Zimmet FİŞİ (6; 6/A) 3. Taşınır İstek Belgesi 4. Dayanıklı Taşınırlar Listesi, 5. Taşınır Geçici Alındısı, 6. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, 7. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı 8. Sayım Tutanağı

20 Kullanılacak Defter ve Belgeler (6)
9.Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 10. Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli, 11. Taşınır Hesap Cetveli, 12. Taşınır Kesin Hesap Cetveli, 13. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli, 14. Müze / Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,

21 Taşınır Kayıt İşlemleri
Bütün Taşınırlar kayıt altına alınır. Kayıtların belgeye dayandırılması şarttır. Kayıtlar: Önceki yıldan devredilenleri, Yıl içinde giren ve çıkanları Yıl içinde meydana gelen azalmaları(kayıp, fire,yıpranma ve benzeri nedenler) ve sayım sonucunda ortaya çıkan fazlaları gösterir.

22 Taşınırların kayıt zamanı ve kayda esas değer
Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında (tüketim, devir, satış, bağış, hurdaya ayırma, kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü) çıkış kaydedilir. Kayda esas değer; satınalmalarda maliyet bedeli, varsa kayıtlı değeri yok ise değer tespit komisyonunca tespit edilen değerdir.

23 Komisyon Oluşturulması
Komisyon, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşur. Bu komisyon içerisinde Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi bulunur. Komisyonlarda işin özelliğine göre en az bir uzmanın görevlendirilmesi gerekir.

24 Birim Maliyet Bedeli GYMY’ne göre birim maliyet bedeli;
-Alım bedeli + ödenen giderler (vergi,resim, harç + nakliye +sigorta) den oluşur. Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi Bir çeşitten fazla ise BMB= [(toplam giderden her bir çeşit mal toplamına isabet eden gider) + (alım bedeli)] / o çeşide ilişkin mal adedi.

25 Dayanıklı taşınırların numaralanması
Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur: Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar, 2006 yılında 5. Sırada girmiş ise; Sicil numarası:

26 Harcama birimi ve ambarların kodlanması
Harcama birimlerine iki grup ve onbir rakamdan oluşan kod verilir. Birinci grup sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin Kurumsal sınıflandırmadaki kodudur. İkinci grup üç karakterden oluşur ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki birim sayısını gösterir. Ancak say2000i kapsamında olanlar sistem tarafından verilen kodları kullanacaklardır.

27 Mevcutların envanter kayıtlarına ilişkin işlemler
Kamu idarelerine ait taşınırların fiili sayımları tarihine kadar yapılacaktır. TİF düzenlenecek ve bu yönetmelikte öngörüldüğü şekilde defterlere kaydedilecek. Muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecek Daha önceki muhasebe kayıtları kapatılacak. Yeni kayıtlar den itibaren yapılacaktır.

28 Değer Tespit Komisyonu
Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

29 Değer artırıcı harcamaların taşınırın maliyetine eklenmesi
Dayanıklı taşınırların; Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi, Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması, amacıyla yapılan harcamalar, ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir.

30 Giriş işlemleri Edinilen taşınırlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Edinme yolları; Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar, Bağış/hibe yoluyla edinilen taşınırlar, Devir alma suretiyle edinilen taşınırlar, İç imkanlarla üretilen taşınırlar, İade edilen taşınırlar, Sayım fazlası taşınırlar.

31 1- Satın alınan taşınırların girişi (1)
Faturaya dayanılarak, üç nüsha TİF düzenlenir. TİF’ler hesaplar itibarıyla düzenlenir. Alımı bir merkezden yapılarak ayrı ayrı yerlere teslim edilen taşınırlar için, teslim edilen birimlerden alınan TİF’lere dayanılarak alım yapan merkezde TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

32 Satın alınan taşınırların girişi (2)
Satın alınan dergi-gazete gibi süreli yayınların bedelinin ödenmesi aşamasında TİF düzenlenmez. Bu yayınlardan ciltletilenler, ciltletildikten sonra kayıtlara alınacağından, TİF ciltlendikten sonra düzenlenir.

33 Taşınır çıkış işlemleri
Taşınırların çıkış işlemleri TİF düzenlenerek yapılır. Çıkış yolları: Tüketim (Tüketim madde ve malzemeleri), Kullanım (Taşıt ve İş Makineları haricindeki Dayanıklı taşınırlar için) Satış, devir, Yok olma, fire, sayım noksanı, Hurdaya ayırma.

34 1- Tüketim suretiyle çıkış işlemleri
Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir. Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir. Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren-ilk çıkar” metodu uygulanır.

35 2- Kullanım suretiyle çıkış işlemleri
Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi, Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde is 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi, Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir.

36 3- Satış suretiyle çıkış (1)
İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar TİF düzenlenerek çıkış kaydedilir.Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası TİF’in birinci nüshasına bağlanır.

37 3- Devir suretiyle çıkış işlemleri (2)
Kamu idareleri arasında, Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimi ve ambarları arasında, yapılan taşınır devirlerinde de TİF düzenlenir. TİF’in bir nüshası taşınırı devreden idareye verilir. Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez.

38 4- Yok olma, fire veya sayım noksanlarının çıkış işlemleri
Taşınırlarda meydana gelen fireler, Çalınma, kaybolma nedeniyle yok olanlar, Kırılma, bozulma, eskime nedenleri ile kullanılamaz hale gelenler, Canlı taşınırların ölümü ve sayımda noksan çıkanlar, İçin Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir ve Harcama Yetkilisi veya üst yöneticinin onayı üzerine TİF düzenlenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılır.

39 5-Hurdaya ayırma Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması öngörülen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyonlarca karar verilir. Bunlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutara(2007 yılı için YTL) kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. (Hurda satışı;2001/15 Genelge Başbakanlık) Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir.

40 Taşınırların muhasebe kaydı
Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler on gün içinde, Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla (Bu süreler Maliye Bakanlığınca değiştirilebilir), Muhasebe birimine gönderilir. Ancak, satınalınan taşınırlara ilişkin TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar gönderilmez.

41 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir işlemleri
5 yılını tamamlamış, İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan, Diğer idarece ihtiyaç duyulan taşınırlar bedelsiz devire konu olur. Bazı projeler araştırılması ve geliştirilmesi veya uluslararası organizasyonlar için alınan taşınırlar ile tüketim malzemelerinde 5 yıl şartı aranmaz. Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır.

42 Sayım ve devir işlemleri
Kamu idarelerine ait taşınırlar; Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, Yeni görevliye devirde, Yıl sonlarında , Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır. Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.

43 Sayım İşlemleri Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre, Kişilerdeki taşınırların sayımı Zimmet Fişlerine göre, sayılır. Sayım sonuçları Sayım Tunağına kaydedilir. Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre,

44 Sayım sonucuna göre yapılacak işlemler
Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir. Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır.

45 Devir işlemleri (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında devir işlemi yapılır. Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı, en az üç kişiden oluşur.

46 Devir işlemleri (2) Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılır. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin geçici görev, aylıksız izin, hastalık izni gibi on günlük süreyi aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle ambar kapalı tutulabilir. Bu süre gerektiğinde harcama yetkilisi tarafından uzatılabilir.

47 Taşınır Yönetim Hesabı (1)
Taşınır yönetim hesabını Taşınır Kayıt ve kontrol yetkilisi hazırlar, harcama yetkilisi verir. Taşınır yönetim hesabı; Önceki yıldan devreden taşınırlar, Yılı içinde giren ve çıkan taşınırlar, Ertesi yıla devredilen taşınırlar, Sayım sonucu bulunan fazla ve noksan taşınırları, gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.

48 Taşınır Yönetim Hesabı (2)
Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur; Yıl sonu sayım tutanağı, Taşınır sayım ve döküm cetveli, Harcama Birimi Taşınır Y.H.Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli En son düzenlenen TİF’in sıra numarasını belirtir tutanak.

49 Taşınır Yönetim Hesabı (3)
Harcama Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisince onaylanmış Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerin; Bir nüshasını Sayıştay’a (Sayıştay’ ca belirlenecek sürelerde), Bir nüshası Ocak ayı sonuna kadar taşınır konsolide görevlisine, Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.

50 Taşınır Kesin hesabı Taşınır Kesin Hesabı, Harcama Birimi bazındaki Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesi suretiyle hazırlanır. Üniversite Konsolide görevlisi; Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek düzenleyeceği İcmal Cetvellerini, bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte 15 Mayıs’a kadar, Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay’a göndermek zorundadırlar


"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları