Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren."— Sunum transkripti:

1 İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren ile işçinin birlikte etkili iletişim, eşgüdüm ve katılımıyla yönetilebilecek bir yapıdır. İşverenin kazaları önlemek için işçiyi gözetme borcu olduğu kadar, işçinin de işverenin bu borcunu yerine getirebilmesine destek olma zorunluluğu vardır. İşverenin sağlık ve güvenlik risklerini etkili bir biçimde yönetme sorumluluğu bulunduğu kadar işçinin de verilen eğitimleri alma, oluşturulan talimatları uygulama, alınan tedbirleri koruma ve işyerlerinde gördüğü tehlikeleri bildirerek sürekli iyileşmeye katılım sağlama görevi vardır. İŞYERİNDE İSG KURULU KURULMASININ AMACI NEDİR ?

2 Durum böyle olunca sağlıklı ve güvenli işyeri oluşturmada her iki tarafın karşılıklı iletişiminin sağlanacağı, değerlendirmede bulunabileceği, faaliyetlerini programlayabileceği, ortaya çıkan problemlere çözüm bulabileceği ve başarı seviyelerini gözden geçirebileceği bir ortam ve zemin oluşturulması gerekir ki bu zemin işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kuruludur. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülüklerini belirlendiği bu yönetmelik 1 8/01/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İŞYERİNDE İSG KURULU KURULMASININ AMACI NEDİR ?

3 Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması için 3 şart vardır; 50 ve daha fazla çalışan çalıştırma, 6 aydan daha fazla süreli iş yapma 6 aydan daha fazla süreli iş yapma 50 ve daha fazla çalışan sayısı kapsamına işyerinde sigortalı çalışan olarak görünen herkes girmektedir. Örneğin, işyerinin sahibi olup o işyerinde sigortalı olarak görünen kişiler, işyerini yöneten müdürler, genel müdürler ve şirket ortakları da çalışan sayısı tespit edilirken toplam çalışan sayısına katılırlar. HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR?

4 Birden çok işyeri olan işverenin, (işyerlerinin tümüne işletme diyoruz) işletmesinde eğer her bir işyerinde 50 ve daha fazla çalışan çalıştırıyorsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmeyi oluşturan işyerlerinde birden çok iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa bunlar arasında iletişim kurulması gereklidir. HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR?

5 İşyerinin İş Kanunu kapsamına girmesi ve sanayiden sayılması da iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma zorunluluğu için gerekli diğer bir ön koşuldur. İşveren, iş Kanunu kapsamında olma ve sanayiden sayılma konusunda tereddüt ederse bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ederek sahibi bulunduğu işyerinin sanayiden sayılıp sayılmadığının tespitini isteyebilir. 6 aydan fazla sürekli işin yapılacağı yerler ise genelde proje tabanlı veya dönemlik çalışmalardır. İşin başlaması ile bitmesi arasındaki dönemin iş programına göre 6 aydan fazla süreceği belli olan ve bu süre içinde devamlı 50 ve daha fazla çalışan çalıştıracak olan her türlü işyeri, elli çalışan çalışmaya başladığında kurul kurmak durumundadır. HANGİ İŞYERLERİ KURUL OLUŞTURMAK ZORUNDADIR?

6 Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde: ASIL İŞVEREN ÇALIŞAN SAYISI ALT İŞVEREN ÇALIŞAN SAYISI SONUCU 50><50 Alt işveren koordinasyon için temsilci atar <5050> Asıl işveren koordinasyon için vekaleten yetkili temsilci atar 50 İşbirliği ve koordinasyon Asıl İşveren tarafından yapılır <50 Toplamı 50’den fazla ise birlikte kurul oluşturulur.

7 İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur. a)İşveren veya işveren vekili, b)İş Güvenliği Uzmanı c)İşyeri Hekimi d)İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, e)Varsa sivil savunma uzmanı, f)Varsa işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, g)Çalışan Temsilcisi veya Baş Temsilci KURUL KİMLERDEN VE NASIL OLUŞTURULUR? Kurul biri şarta bağlı olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Sivil savunma uzmanı yoksa veya bu görev diğer üyelerden birine verilmiş ise kurul 5 kişiden de oluşabilmektedir.

8 a) İşveren veya işvereni temsil etmeye tam yetkili işveren vekili; Bu kişi kurul başkanıdır. b) İş Güvenliği Uzmanı; Bu kişi kurul sekreteridir. Bakanlıkça verilen eğitim veya sınav sonucu alınabilen iş güvenliği uzmanlığı sertifikası olan mühendis veya teknik elemandır. İşveren tarafından atanır. c) İşyeri hekimi, İşyeri hekimliği sertifikası olan doktordur. İşveren tarafından atanır. d) Personel, sosyal işlerden veya mali ve idari işlerden sorumlu bir yönetici; Personel müdürü, insan kaynakları, endüstriyel ilişkiler veya mali ve idari işler diye adlandırılabilen birim sorumlularından biri veya bu bölümde çalışanların arasından bağlı bulunduğu bölümü temsil etme yeteneğine sahip olan bir kişi. Varsa e) Varsa sivil savunmadan sorumlu eleman; Deprem, savaş ve doğal afet gibi olaylarda sivil savunma müdürlüklerinin istekleri doğrultusunda verilen eğitimleri alıp sivil savunma uzmanı olarak yetiştirilmiş ve işyerinde bu görevi yapan kişi eğitim almamış olsa bile işveren işyerinde ilan etmek şartıyla çalışanlarından birini sivil savunma uzmanı atayabilir. KURUL KİMLERDEN VE NASIL OLUŞTURULUR?

9 f) Varsa Formen ustabaşı veya usta; İşyerinde varsa, ilk amir pozisyonunda iş yapan formen, ustabaşı veya usta ya da bu pozisyona muadil işçilerin temsilcisi olan kurul üyesidir. Eğer bu kişiler birden fazla ise aralarında yaptıkları seçimle belirlenen kişi temsilcileri olur. Bir de yedek temsilci seçilir. g) Çalışan Temsilcisi veya Baş Temsilci; İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir: a)2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir b)51-100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki c) 101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç d)501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört e)1001-2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş f) 2001 veya üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı KURUL KİMLERDEN VE NASIL OLUŞTURULUR? Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

10 Kurul üyeleri ve yedeklerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitim almaları gerekmektedir. Eğitim için kullanılan saatler çalışma saatidir. Bu Eğitimler en az şu konuları kapsamalıdır: a) Kurulun görev ve yetkileri Kurul üyeleri, yönetmelikte kurula verilen görev ve yetkilerinin neler olduğu ve bu görevlerle ilgili yapılacak çalışmaların sistemi, plan ve programı ve yapılacak işlerde kimlerin hangi faaliyetlere ne kadar katkı sağlayacağı hakkında bilgilendirilirler. b) İSG konularında Ulusal Mevzuat ve Standartlar Kurul, faaliyetlerinde ölçü olarak öncelikle kısaca mevzuat olarak anılan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler ile Türk Standartlar Enstitüsü’nün standartlarını almak durumundadır. Bu ölçüyü kullanabilmesi için faaliyet alanına giren konuları kapsayan mevzuat ve standartlar kurul üyelerine anlatılır. Bu belgelere istenildiğinde nasıl ulaşılacağı öğretilir. Kurul, özellikle mevzuata kolaylıkla ulaşabileceği bir yöntem geliştirir. KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?

11 c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Sebepleri İşyerinde meydana gelen iş kazalarının sebeplerinin kurul üyelerine öğretilmesi, İSG konusunda geçmişte zayıf kalınan noktaların görülmesini sağlar. Zayıf noktaların güçlendirilmesi için alınan önlemlerin anlatılması ve gösterilmesi risk kontrol yöntemleri konusunda bilincin artırılmasına katkı sağlamış olur. d) Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri İşyerinde bina ve eklentilerin yapı malzemelerinden veya bina aksesuarları, havalandırma gibi üretim sürecinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek şartlar oluşabilmektedir. İşçilerin işyerini kullanırken kişisel temizlikleri etkilenebilmektedir. İşyerinin havasının kirlenme sebepleri, toz, gaz, duman, buhar, gürültü, titreşim gibi sağlığı etkileyecek tehditler, asbest ve benzeri işyeri yapı malzemelerinde bulunabilecek zararlılar ve kişisel temizliği etkileyecek ve dolayısı ile sağlığa zarar verebilecek durumlar ve bunlardan korunma yollan kurul üyelerine anlatılır. KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?

12 e) Etkili iletişim teknikleri Kurulun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesi için üyelere aktif dinleme, karşısındakini anlamaya çalışma, belli ölçülere göre ve hoşgörülü olarak fikirlerini ifade etme yeteneklerini kazandıracak bir eğitim sağlanır. Kurul üyeleri çalışmalarını yaparken aşağıdaki durumlarla karşılaşacaktır; gelişmeyi rapor etme emir verme personeli eğitme onaylama kınama politikaları açıklama anlaşmazlıkları çözme teşvik etme denetleme Kurul üyeleri bu eylemleri yaparken ne anlatması gerektiği, bilgiye kimin neden ihtiyaç duyduğu, bilginin nasıl sunulacağı veya alınacağı, nerede verileceği veya alınacağı, ne zaman verileceği veya alınacağı gibi konuları değerlendirebilecek ve hayata geçirebilecek iletişim inceliklerini edinir ve bilgi alıp verme esnasında dengeli bir ortam oluşturmayı öğrenir. KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?

13 f) Acil Durum Tedbirleri İşyerinin karşılaşabileceği olağanüstü olaylar esnasında olayla etkili bir şekilde mücadele etmek için alınan tedbirler kurul üyeleri tarafından öğrenilir. Bu tedbirler; İşyeri acil durum organizasyonu, Acil durum tahliye planları, İşyeri acil durum ekipleri, Acil durumda kullanılacak araçlar ve yerleri, Acil durum iç ve dış iletişim yerleri ve araçları, Olası olağanüstü olay senaryolarının hazırlanmasıdır. g) Meslek Hastalıkları Kurul üyeleri, meslek hastalıklarının tanımlanması ve işyeri ortamı koşullarından kaynaklanabilecek olası meslek hastalıkları konusunda bilgilendirilir. Meslek hastalıklarının oluşmasının önlenmesi veya zamanında teşhis edilip tedavisinin sağlanabilmesi için geliştirilen tıbbi programlar varsa bunlar hakkında üyeler bilgilendirilir. KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?

14 h) İşyerine ait özel riskler Her işyerinde, yapılan faaliyetlere göre tehlike ve bunların oluşturacağı riskler ve birbirlerine göre seviyeleri farklılık arz etmektedir. İşyerinde risklerin kontrolünde öncelikleri belirlemek için bu konularda bilgi sahibi olmak gerekir. Örneğin, yüksekte yapılan çalışmalarda düşme tehlikesinin oluşturacağı risk öncelik arz etmesine karşın bir makine ile çalışan işçi için makinelerin hareketli kısımlarının oluşturacağı risk önceliklidir. İSG plan ve programların kapsamları bu önceliklere göre değişik konulan kapsadığından kurul üyeleri risk değerlendirme sürecinde işyerinde tespit edilen riskler hakkında bilgilendirilirler. Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur. KURUL ÜYELERİNİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?

15 İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek, KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR ?

16 e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek, f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek, i) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile acilen toplanarak karar vermek. KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR ?

17 İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar. a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. b) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ

18 c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir. d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz. e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ

19 f) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. h) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. Kurulca işyerinde ilan edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar. KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ

20 Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylama eşit çıkarsa başkanın oyu kararı belirler. Tutanak tutulurken karşı oylar belirlenir. Sekreter gündem konusunu birer birer okur ve her konuda üyelerin düşüncelerini alır. Tehlikenin risk oluşturacağı düşünülürse kontrol yöntemleri tartışılarak karara bağlanır. Üyeler arasında çelişki olması durumunda başkan bütün açıklamaları ve gerekçelerini tekrar ederek teker teker oylama yaptırır. Hangi görüş fazla oy alırsa o, karar olarak yazılır. Açıklık kazandırılmayan konular İSG uzmanı tarafından incelenir. Gerektiğinde ölçüm yaptırılır veya uzman görüşü alınabilir. Resmi kurumlardan görüş veya inceleme talebinde bulunabilir. KURULUN GÜNDEM TARTIŞMA VE KARAR ALMA USULLERİ

21 Özellikle ölçüsü belirtilmeyen veya teknik bilgi gerektiren konularda tartışmadan ziyade ölçümlere veya uzman görüşlerine itibar edilmesinde fayda vardır. Örneğin, ortamda bir koku olduğu iddia ediliyorsa bu kokunun zararlı olup olmadığının kararı teknik araştırma, ölçüm ve yoruma göre yapılır. Gündeme alınan konular için kontrol tedbirleri belirlenirken işyerinin durumu ve işverenin olanaklarının da göz önüne alınması gerekir. Kurul çalışmalarının tamamı ile ilgili hazırlanan dokümanlar iş müfettişlerinin katkıda bulunması için işyeri denetlenirken hazır bulundurulur. KURULUN GÜNDEM TARTIŞMA VE KARAR ALMA USULLERİ

22 Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren işveren, kendisine ait birden çok işyerinin her birinde kurulacak iş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporları, en az altı ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak inceler. Bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. İSG KURULLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

23 İşveren veya İşveren Vekilinin Yükümlülüğü; İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür. İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür. İşveren veya İşveren Vekilinin Yükümlülüğü

24 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü; İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar. Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü

25 İşçilerin Yükümlülüğü; İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar. İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler. İşçilerin Yükümlülüğü


"İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları