Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU
FİZYOTERAPİ PROGRAMI

2 Temel Terimler ve Kavramlar
ANATOMİ Temel Terimler ve Kavramlar

3 ANATOMİ İnsan vücudunun yapı ve fonksiyonlarını
inceleyen bilim Anatomidir. Anatomi Grekçe ANA TOME (içinden, ayrılmış) (kesmek) Keserek iç yapıları ortaya çıkarmak

4 Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şeklini ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma seklini inceleyen bilim dalıdır.

5 ANATOMİ ANABİLİM DALI Makroskopik Anatomi Mikroskopik Anatomi
Gelişim Anatomisi Radyolojik Anatomi Cerrahi Anatomi Patolojik Anatomi Fonksiyonel Anatomi Karşılaştırmalı Anatomi

6 Makroskopik Anatomi Gözle görülebilen organ ve oluşumların biçimlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bölgesel (Topografik) Anatomi Sistematik Anatomi

7 Makroskopik Anatomi Bölgesel (Topografik) Anatomi
Vücudu oluşturan yapıları bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalıdır.

8 Makroskopik Anatomi Bölgesel (Topografik) Anatomi
Regiones Corporis: Topografik vücut bölgeleri  Kafa bölgesi (Regio capitis)  Yüz bölgesi (Regio facialis)  Boyun bölgesi (Regio anterior colli)  Ense bölgesi (Regio posterior colli, R.nuchae)  Omuz bölgesi (Regio deltoidea)  Koltuk bölgesi (Regio axillaris)  Göğüs bölgesi (Regio thoraxix)  Meme bölgesi (Regio mamalis)  Karın bölgesi (Regio abdominalis)  Sırt bel bölgesi (Regio dorsalis)  Apış arası bölgesi (Regio perinealis)  Üst uzuvlar (Regio ekstremitalis superior)  Alt uzuvlar (Regio ekstremitalis inferior)

9 Makroskopik Anatomi Sistematik Anatomi
Fonksiyon ve şekilleri aynı olan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, yapı ve fonksiyonel ilişkileri olan organlarda sistemleri oluşturur. Sistemleri inceleyen anatomi dalı, sistematik anatomidir.

10 Makroskopik Anatomi Sistematik Anatomi
İnsan Vücudunu Oluşturan Sistemler  Hareket sistemi (systema locomotorium)  Sinir sistemi (systema nervosum)  Endokrin sistem (systema endokrinale)  Dolaşım sistemi-Kardiovasküler sistem (systema circulatium)  Solunum sistemi (systema respiratorium)  Sindirim sistemi (systema digestorium)  Boşaltım sistemi (systema uroneria)  Üreme sistemi (systema genitalia)  Duyu organları (organa sensuum)

11 Mikroskopik Anatomi Gözle görülemeyen yapıları, mikroskop aracılığı ile inceleyen anatomi dalıdır. Histoloji : Dokuların yapısını inceleyen anatomi dalıdır. Sitoloji : Hücre ve yapısını inceleyen anatomi dalıdır.

12 Gelişim Anatomisi İnsanın oluşumundan yani döllenme evresinden başlayarak ölümüne kadar geçen tüm gelişim evrelerini inceleyen anatomi dalıdır. Gelişimsel anatomi, kendi içinde alt bölümlere ayrılır.  Embryologic anatomy: Doğum öncesi dönem  Child anatomy: Çocukluk dönemi  Adult anatomy: Yetişkinlik dönemi  Geriatric anatomy: Yaşlılık dönemi

13 Patolojik Anatomi Makroskopik veya mikroskopik olarak insan dokusunun normal olmayan yapısını inceler. Fonksiyonel Anatomi Doku ve organların çalışmalarını bir bütünlük içinde ele alarak inceleyen anatomi dalıdır.

14 Radyolojik Anatomi Vücuttan çeşitli yöntemlerle (röntgen filmi, tomografi vs.) elde edilen görüntü kesitlerinin incelenmesi ile ilgilenen anatomi dalıdır. Karşılaştırmalı Anatomi İnsanlarla hayvanlar arasındaki benzer organları karşılaştırma yaparak inceleyen anatomi dalıdır.

15 Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Temel Öğeler
Köke ön ek, son ek getirilerek anlamlı sözcükler oluşturulur.

16 Vücudun Bölümleri İnsan vücudu (corpus humanum) - Baş (caput)
- Boyun (collum) - Gövde (truncus) - Alt ve Üst uzuvlar (ekstremitalis süperior, ekstremitalis inferior)

17

18 Baş (Caput) - Kafa (regio capitis) Yüz (regio facialis)
Baş bölümünü, kafa kemikleri ve yüz kemikleri birbirleriyle bağlantı yaparak oluştururlar. Kafatası boşluğu Ağız boşluğu Göz çukuru

19 Boyun (Collum) Boyun (regio colli) Ön bölgesi: regio colli anterior
Arka bölgesi: regio colli posterior Arkada bulunan ense bölgesi, regio nuchae olarak adlandırılır. Boynun arka tarafında boyun omurları, önde ise solunum ve sindirim sistemine ait yapılar vardır. Üzeri kas ile kaplıdır.

20 Gövde (Truncus-Corpus)
Göğüs (regio pectoralis) Karın (regio abdominalis) Apışarası (regio perinealis) Sırt -bel (regio dorsalis) Gövde; göğüs, karın ve leğen olmak üzere üç ana bölümde incelenir.

21 Uzuvlar (Ekstremiteler)
Alt ve üst ekstremite olarak ayrılır. Üst ekstremiteler; Omuz (r. deltoidea) Kol (r.brachialis Dirsek (r.cubitalis Ön kol (r.antebrachialis) El (r. Manus) Üst ekstremiteler gövdeye her iki yandan omuz ile bağlıdır.

22 Uzuvlar (Ekstremiteler)
Alt Ekstremiteler; Kalça (r. glutealis) Uyluk (r.femoralis), Diz (r.genu) Bacak (r.cruris) Ayak (r.pedis) Alt extremiteler her iki alt yandan gövdeye bağlanırlar. Gövdedeki iç bağlantı yerine perine (r. perinealis) denir.

23 Vücut Boşlukları (Anatomic Cavity)
Vücudumuzda kemik, kas ve zarlarla çevrili boşluklar (cavity- cavum) vardır. vücudun ön tarafında ventral boşluk arka tarafında dorsal boşluk) DORSAL BOŞLUK VENTRALBOŞLUK  Kafatası boşluğu Göğüs boşluğu  Spinal boşluk Karın boşluğu Pelvis boşluğu

24 Kafatası boşluğu Spinal boşluk Göğüs boşluğu Karın boşluğu Pelvik boşluk

25 Kafatası boşluğu ( cranial cavity )
Kafatası kemiklerinden oluşur. Beyin, beyincik, hipofiz, epifiz içerir. Spinal boşluk ( vertebral canal ) Vertebral kanaldan oluşur. Omurilik siniri ve spinal sinir başlangıçlarını içerir.

26 Göğüs Boşluğu (Cavum thoracica )
Ön tarafta göğüs kemiği, arkada sırt omurları, ön yan ve arkada kaburgaların çevrelediği boşluktur. Göğüs boşluğunu karın boşluğundan diyafragma kası ayırır.

27 Göğüs Boşluğu (Cavum thoracica )
Akciğerler ,kalp, yemek borusu ve soluk borusu bulunur. Ana atardamar (aort), üst ana toplardamarı ve alt ana toplardamarın göğüs bölümü bu boşluktan geçer. Göğüs boşluğunun iç yüzeyi ve akciğerlerin üzeri plevra denilen zarla kaplıdır

28 Karın Boşluğu (Cavum abdominalis )
Arkada bel omurları üstte diyafragma, ön arka ve yanlarda kasların çevrelediği boşluktur. Karın boşluğu içinde; karaciğer, safra kesesi, pankreas dalak, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler, böbrek üstü bezleri, aort ve alt ana toplardamarın karna ait bölümleri bulunur. Karın boşluğu içindeki bazı organların dış yüzeyi ve boşluğun duvarları periton adlı zarla kaplıdır.

29 Karın Boşluğu (Cavum abdominalis )
Dokuz bölüme ayrılır.

30 Pelvis (leğen) Boşluğu (Pelvic Cavity)
Kalça kemikleri ile omurganın alt kısmı olan sakrum ve kuyruk kemiklerinin çevrelediği boşluğa pelvis boşluğu (pelvic cavity) denir. Pelvis boşluğunda mesane (idrar torbası) rektum (sindirim borusunun dışa açılan bölümü), kadın ve erkek cinsiyet organları bulunur.

31 Anatomik Düzlemler (Planum)
Vücut üzerinde organ ve oluşumların ilişkilerini ve komşuluklarını daha iyi tanımlayabilmek için düzlemlerden yararlanılır. Üç tasarımsal düzlem vardır. Bu düzlemler birbirine dik açı yapar. Hepsinin kesiştiği noktaya, vücut ağırlık merkezi (gravite centralis) denir. Merkez ikinci sakral vertebranın 1-2 cm önüne düşer.

32 Anatomik Düzlemler (Planum)
Vücut üzerinde organ ve oluşumların ilişkilerini ve komşuluklarını daha iyi tanımlayabilmek için düzlemlerden yararlanılır. Üç tasarımsal düzlem vardır. Bu düzlemler birbirine dik açı yapar. Hepsinin kesiştiği noktaya, vücut ağırlık merkezi (gravite centralis) denir. Merkez ikinci sakral vertebranın 1-2 cm önüne düşer.

33 Anatomik Düzlemler (Planum)

34 Frontal (Alın) düzlem (Planum frontalis, planum coronalis)
Alına paralel sağdan sola veya soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru uzanan, vücudu ön ve arka olarak ikiye ayıran düzlemdir.

35 Median (Orta) düzlem (Planum medianum-planum sagittalis)
Vücudun ortasından, geçen yere dikey inen düzlemdir. Vücudu yukarıdan aşağı doğru sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayırır.

36 Transvers (Enine) düzlem (Planum transversus, planum horizontale)
Yere paralel uzanan, vücudu üst ve alt bölümlere ayıran düzlemdir

37 Hareket esnasında yer değiştirmeyen noktaları birleştiren doğrudur.
Eksenler (Axisler) Hareket esnasında yer değiştirmeyen noktaları birleştiren doğrudur.

38 Sagital eksen (Axis sagittalis)
Önden arkaya veya arkadan öne doğru yere paralel inen yatay eksendir.

39 Vertikal eksen (Axis verticalis, axis longitudinalis)
Yukarıdan aşağıya doğru yere dik olarak geçen eksendir.

40 Transvers eksen (Axis transversalis)
Sağdan sola veya soldan sağa doğru yere paralel uzanan eksendir.

41 Anatomik Duruş (Positio Anatomica)
Baş ve omuzlar dik alın önde kollar yan tarafta ve sarkık avuç içi hafif öne dönük ayaklar ve topuklar birleşik ayakuçları öne doğru bakan ve ayakta durularak yapılan pozisyondur.

42 Yönler Anatomik duruşa göre belirlenen düzlem ve eksenler esas alınarak organ ve oluşumların yer ve yönünü bildiren terimler kullanılır.

43

44

45 TEŞEKKÜRLER


"AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları