Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK STANDARTLARI"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

2 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür

3 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Toplam kalite yönetimi işletme içersindeki tüm süreçleri kapsayacak şekilde sürekli bir gelişmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu prensipler kullanılır

4 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
KALİTE SİSTEM PRENSİPLERİ Üst yönetimin liderliği Tam katılım İç ve dış müşteri memnuniyeti Hata önleyici yaklaşım Bilgi ölçümü ve verilere dayanma Sürekli iyileştirme

5 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Üst yönetimin liderliği Yöneticilerin anahtar rolü oynayarak kalite yönetim sistemini desteklemesi amaçlanmaktadır Hiçbir yönetim sistemi üst yönetimin desteği olmadan başarılı olamaz.

6 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Tam katılım İş görenlere daha çok katılım imkanı sunulmasıyla verimlilik, işe devam ve ürün kalitesindeki artışları göz önünde bulundurarak şirketteki her bireyin kalite iyileştirme faaliyetlerine katılmasını sağlamak ve süreçlerin iyileştirilmesinde önemli adımlar atmak amaçlanır.

7 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
İç ve dış müşteri memnuniyeti İç ve dış müşterilerin şirketle olan ilişkisini ve şirkete olan etkisini düzgün bir şekilde kavrayarak çalışanların memnuiyetş sağlanırken aynı zamanda dış müşterilerin mevcut ve değişimle birlikte gelen gelecek beklentilerini karşılamak ve bu beklentilerin üzerine çıkmak amaçlanır.

8 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Hata önleyici yaklaşım Faaliyetlerin her safhasında hataların daha ortaya çıkmadan engellenmesi için yöntemler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

9 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Sürekli iyileştirme Mevcut durumla yetinilmeyerek yeni durumla gelen bilgileri de kullanarak, yenilikçi bir şekilde ufak fakat sürekli ve dinamik bir gelişim amaçlanır.

10 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Bilgi ölçümü ve verilere dayanma Objektif bir bakışla ve sürekli gelişimin düzgün bir şekilde takip edilmesini sağlayarak etkili bir şekilde bilgi analizi sonucu doğru kararlar verilmesini sağlamak amaçlanır.

11 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN KAZANDIRDIKLARI

12 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
1.      Kalitede süreklilik 2.      Yönetim kontrolünün ve organizasyonunun toplam etkililiğin iyileştirilmesi 3.      Daha iyi ürün tasarımı yapılması 4.      Hurda/yeniden işleme ve müşteri şikayetlerinde azalma 5.      İş ortamında stresin azalması 6.      Şirket imaj ve itibarının iyileştirilmesi 7.      Daha iyi rekabet olanağı

13 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
8.  Müşterinin güven duygusu 9.  Zaman içerisinde ve sistemin başarısı oranında kalite kontrol işleminin kapsamına girerek daraltılması 10. Yüksek verim 11. Çağdaş bir çalışma ortamı 12. Çalışanlarda yüksek motivasyon 13. Minimum maliyet 14. Maksimum güvence

14 TERİMLER VE TANIMLAR Kalite : Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi. Müşteri beklentilerinin karşılanma düzeyi Yönetim: Belirli amaçlara ulaşmak için başta insan olmak üzere, parasal kaynakları, araç-gereçleri, hammaddeleri ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek kararlar alma ve bunları uygulatma süreçlerinin toplamı. Sistem: ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir.

15 TERİMLER VE TANIMLAR Yönetim Sistemi: Kuruluşun ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. Kalite Yönetim Sistemi: Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi. Kuruluş: Düzenlenmiş sorumlulukları ,yetkileri ve ilişkileri olan insanlar ve olanaklar gurubu.

16 TERİMLER VE TANIMLAR Kalite Politikası: Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen, kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi Kalite Hedefi: Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan bir şeydir. Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Ürün: Bir prosesin sonucu. Prosedür (İzlek): bir konu hakkında yapılacakların belli bir düzen içerisinde ifade edilmesi

17 TERİMLER VE TANIMLAR Tedarikçi: Bir ürünü sağlayan kuruluş veya kişi.
Müşteri: Bir ürünü alan kuruluş veya kişi. Müşteri Memnuniyeti: Müşterinin şartlarının yerine getirildiğinin ,müşteri tarafından algılanma (memnuniyet) derecesi. Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini artırmak için tekrar edilen faaliyet.

18 TERİMLER VE TANIMLAR Kalite El Kitabı: Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirleyen doküman. Kalite Planı: Belirli bir projeye,ürüne ,prosese veya sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ne zaman uygulanacağını belirleyen doküman. Doküman: Bilgi ve onun destekleyici ortamı. Kayıt: Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştiren faaliyetin delilini sağlayan doküman .

19 Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı
Geniş anlamda TKY Müşteri tatminini esas alan, sürekli gelişme ve iyileşme faaliyetleri ile kaliteli ürün ve hizmet sunumunu hedefleyen, kalitenin işletmede çalışan herkesin sorumluluğunda olduğunu benimseyen, çalışan katılımına dayanan, üst yönetim liderliğinde şekillenen ve takım çalışmasını ön plana çıkaran bir yönetim anlayışıdır.

20 TKY’ni Oluşturan Temel İlkeler
Müşteri odaklılık (MemnuniyetSadakat, çalışanların ücretini patron değil müşteri öder, %100 MM) Önleyici yaklaşım (Süreçleri baştan titizlikle planla, Süreç bazında kontroller yap, hatalardan dersler çıkart) Grup çalışması (tüm çalışanlar, problem çözme, sürekli gelişme ve kalite elde etme Çalışanların eğitimi Üst yönetimin liderliği (vizyonu önce üst yönetim benimsemeli ve uygulamalı, Lider-yönetim çalışanların katılımını sağlamalı, yönlendirmeli ve motive etmelidir) Tedarikçilerle işbirliği (tedarikçi paydaş olarak (stakeholder), firma ortağı kabul edilir, Ancak ortaklık anlayışı ile kaliteli, ekonomik ve hızlı girdilerle rekabet avantajı sağlanır TKY felsefesidir) Kurum İçi İletişim (olumlu çalışma atmosferisağlıklı iletişim.. AŞAĞI (Politika, Hedef, Beklentiler), YUKARI (ihtiyaçlar, iyileştirme önerileri), YATAY (Fonksiyonlar arası, çalışanlar arası) Sürekli gelişme (Kaizen) Küçük adımlarla durmaksızın yapılan gelişmelerin sonuçları büyük olacaktır. Süreci değerlendir, çözümle, iyileştir… organizasyondaki herkesi kapsar, Kalite çemberleri…) İstatistik ve analizden yararlanma (Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemediğinizi iyileştiremezsiniz!!)

21 ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

22 ISO 9000 Nedir? ISO Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Seçim ve Kullanım Kılavuzu,     ISO Kalite Sistemleri - Tasarım/Geliştirme, Üretim, Tesis ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli,    ISO Kalite Sistemleri, üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli,    ISO Son Muayene ve Deneylerde Kalite Güvencesi Modeli ve ISO Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri Elemanları Kılavuzundan oluşur.     Özetle, 9001, 9002 ve 9003, birer sistem standardı özelliğindedir ve kapsadıkları faaliyet alanı 9001'den 9003'e azalarak daralır. 9004, bir çeşit Kalite Güvencesi ders kitabı özeti niteliğindedir ve bir işletmenin çeşitli fonksiyonlarında kalitenin nasıl sağlanacağını ana hatları ile açıklar ise bütün bu standartların nasıl kullanılacağını açıklayan bir rehber olarak tanımlanabilir.

23 Yönetim sistemleri ve ilgili taraflar
6. Danışmanlar 7. Müşteriler Kuruluş 2. Yönetim Temsilcisi 4. Belgelendirme Kuruluşları 8. Toplum 3. Çalışanlar 5. Akreditasyon Kuruluşları

24 Kalite Yönetim Prensipleri

25 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ
1. Müşteri odaklı, 2. Liderlik, 3. Kişilerin katılımı, 4. Proses yaklaşımı, 5. Yönetimde sistem yaklaşımı, 6. Sürekli iyileştirme, 7. Karar vermede gerçekçi yaklaşım, 8. Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri. Müşteriler kuruluşların gelecekteki kazançlarında ana rolü oynarlar. Müşterileri tutabilmek için kuruluşlar müşterilerinin mevcut ve gelecekte olası ihtiyaçlarını iyi anlamalıdır. . Müşteri odaklı bir kuruluşun prensiplerinin uygulanması şunlara yol açar: Müşterilerin ürünler, sevkiyat, fiyat ve güvenilirlik ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin tümüyle anlaşılması Müşteriler ve diğer iş ortakları ( sahipler, çalışanlar, tedarikçiler, yerel komiteler ve toplum ) beklenti ve ihtiyaçlarına dengeli bir yaklaşım sağlar. Bu beklenti ve ihtiyaçların tüm kuruluşa duyurulması Müşteri tatmininin ölçülmesi ve bunun doğrultusunda faaliyet Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi Bu prensibin kazançlı uygulanması arasında: Politika ve strateji oluşturma için, müşteri ve diğer iş ortakları ihtiyacının tüm kuruluşta anlaşılması Hedef ve amaç belirleme için, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile bağlantılı uygun hedef ve amaçların oluşturulması Operasyonel Yönetim İçin, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kuruluş performansının iyileştirilmesi İnsan Kaynakları Yönetimi İçin, çalışanların kuruluşun müşterini tatmin etmek için gerekli bilgi ve beceri sahibi olması

26 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ
Müşteri Odaklılık : Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır. Müşteriler kuruluşların gelecekteki kazançlarında ana rolü oynarlar. Müşterileri tutabilmek için kuruluşlar müşterilerinin mevcut ve gelecekte olası ihtiyaçlarını iyi anlamalıdır. . Müşteri odaklı bir kuruluşun prensiplerinin uygulanması şunlara yol açar: Müşterilerin ürünler, sevkiyat, fiyat ve güvenilirlik ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin tümüyle anlaşılması Müşteriler ve diğer iş ortakları ( sahipler, çalışanlar, tedarikçiler, yerel komiteler ve toplum ) beklenti ve ihtiyaçlarına dengeli bir yaklaşım sağlar. Bu beklenti ve ihtiyaçların tüm kuruluşa duyurulması Müşteri tatmininin ölçülmesi ve bunun doğrultusunda faaliyet Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi Bu prensibin kazançlı uygulanması arasında: Politika ve strateji oluşturma için, müşteri ve diğer iş ortakları ihtiyacının tüm kuruluşta anlaşılması Hedef ve amaç belirleme için, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile bağlantılı uygun hedef ve amaçların oluşturulması Operasyonel Yönetim İçin, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kuruluş performansının iyileştirilmesi İnsan Kaynakları Yönetimi İçin, çalışanların kuruluşun müşterini tatmin etmek için gerekli bilgi ve beceri sahibi olması

27 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ
Liderlik : Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler. Kuruluşun yönetimi yön vermeli liderlik yapmalı ve kuruluş fonksiyonları için uygun çevre koşulları oluşturmalıdır. Böylece yönetim çalışanların kuruluşun hedefleri ile tam olarak bütünleşmelerini sağlama şansı bulur. Liderlik Prensibinin uygulanması aşağıdakiler yol açar: Örek olarak aktif olma ve liderlik Dış çevredeki değişiklikleri anlama ve tepki verme Bütün iş ortaklarının ihtiyaçlarının düşünülmesi (Müşteriler, sahipler, çalışanlar, tedarikçiler, yerel otoriteler ve toplum ) Kuruluşun geleceği için açık bir vizyon gelişir. İnsanların katkılarının değerinin bilinmesi ve övülmesi Geliştiren hedef ve amaçların belirlenmesi Bu hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi için strateji geliştirilmesi Bu prensibin kazanç sağlayan uygulamaları arasında: Politika ve strateji belirlenmesi için, kuruluş geleceği için açık bir vizyonun oluşturulması ve paylaşılması Hedef ve Amaç Belirlemek İçin, Kuruluşun vizyonunun ölçülebilir hedef ve amaçlara dönüştürülmesi Operasyonel Yönetim İçin, motive olan ve katılımcı insanlar kuruluş hedeflerini gerçekleştirebilir. İnsan kaynakları yönetimi için, motive, güçlü, bilgili ve kalıcı iş gücü sağlar.

28 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ
Kişilerin (Çalışanların) Katılımı : Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir. Bir kuruluşun her kademesindeki insanlar bu kuruluşu hedeflerini karşılama kabiliyeti konusunda etki ederler. İnsanları katılımını sağlamak, bilgi ve becerilerini kullanmak ile kuruluş insanların çalışkan ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için istekli oldukları bir ortam yaratır. Katılımcılık Prensibinin uygulanması ile aşağıdakiler oluşur Sahiplenme ve problemleri çözme sorumluluğu Gelişme sağlamak için aktif olarak araştırma Kuruluşun hedeflerinin şekillenmesinde yaratıcı ve düşünen İşlerinden tatmin olma, zevk alma ve kuruluşu ile övünme Bu prensibin kazanç sağlayan uygulamaları arasında Politika ve strateji oluşturmak için, İnsanlar kuruluşun politika ve stratejilerinin iyileştirilmesinde etkin olarak katılır Hedef ve Amaç Belirlemek İçin, İnsanlar kuruluşun hedeflerini paylaşır Operasyonel Yönetim İçin, İnsanlar karar ve proses iyileştirmelerine katılır İnsan Kaynakları Yönetimi İçin, İnsanlar işlerinden daha çok tatmin olur ve kuruluşun çıkarları doğrultusunda kendi kişisel gelişmeleri için çalışır

29 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ
Proses Yaklaşımı : Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir. Girdileri alan ve bunları çıktılara dönüştüren her hangi bir faaliyet proses olarak düşünülür. Kuruluşlar başarılı olmak için tüm prosesleri etkin bir şekilde yönetmelidir.Bir kuruluştaki proseslerin sistematik olarak belirlenmesi ve yönetimi ile bu prosesler arasındaki etkileşimler proses yaklaşımı olarak adlandırılır. Proses yaklaşımı prensibinin uygulanması aşağıdakilere yol açar: İstenen sonucu almak için prosesin tanımlanması Proses girdi ve çıktılarının belirlenip ölçülmesi Prosesin müşteri, tedarikçi ve diğer iş ortaklarına mümkün risk, etki ve sonuçlarının hesabı Prosesin yönetimi için açık yetki, sorumluluk ve görevlerin belirlenmesi Bu prensibin kazançlı uygulamaları arasında: Politika ve Strateji oluşturmak için, Kuruluşta tanımlı prosesin uygulanması daha uygun sonuçlar, kaynakların daha verimli kullanımı, daha az maliyet ve zamana yol açar Hedef ve Amaç Belirlemek İçin, Proses kabiliyetinin anlaşılması daha etkili ve doğru hedef ve amaç belirlemeye yol açar Operasyonel Yönetim İçin, Bütün operasyonlarda proses yaklaşımının kullanılması, daha az maliyet, hataların önlenmesi, sapmaların kontrolu, daha kısa süreler ve daha iyi sonuçlara yol açar. İnsan Kaynakları Yönetimi İçin, insan kaynakları yönetimi için maliyeti az prosesler oluşur. Kiralama, eğitim ve öğretimde bu proseslerin kullanılması daha kabiliyetli iş gücü oluşturur.

30 Prosesleri Sürekli İyileştir.
Düşünme Prosesi GİRDİ Malzemeler Kaynaklar Bilgi Metodlar Ölçümler Servisler Çıktı Girdileri alan ve bunları çıktılara dönüştüren her hangi bir faaliyet proses olarak düşünülür. Kuruluşlar başarılı olmak için tüm prosesleri etkin bir şekilde yönetmelidir.Bir kuruluştaki proseslerin sistematik olarak belirlenmesi ve yönetimi ile bu prosesler arasındaki etkileşimler proses yaklaşımı olarak adlandırılır. Proses yaklaşımı prensibinin uygulanması aşağıdakilere yol açar: İstenen sonucu almak için prosesin tanımlanması Proses girdi ve çıktılarının belirlenip ölçülmesi Prosesin müşteri, tedarikçi ve diğer iş ortaklarına mümkün risk, etki ve sonuçlarının hesabı Prosesin yönetimi için açık yetki, sorumluluk ve görevlerin belirlenmesi Bu prensibin kazançlı uygulamaları arasında: Politika ve Strateji oluşturmak için, Kuruluşta tanımlı prosesin uygulanması daha uygun sonuçlar, kaynakların daha verimli kullanımı, daha az maliyet ve zamana yol açar Hedef ve Amaç Belirlemek İçin, Proses kabiliyetinin anlaşılması daha etkili ve doğru hedef ve amaç belirlemeye yol açar Operasyonel Yönetim İçin, Bütün operasyonlarda proses yaklaşımının kullanılması, daha az maliyet, hataların önlenmesi, sapmaların kontrolu, daha kısa süreler ve daha iyi sonuçlara yol açar. İnsan Kaynakları Yönetimi İçin, insan kaynakları yönetimi için maliyeti az prosesler oluşur. Kiralama, eğitim ve öğretimde bu proseslerin kullanılması daha kabiliyetli iş gücü oluşturur. Prosesleri Sürekli İyileştir.

31 P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle
Sürekli İyileştirme Yeni Standart Deming’in PUKÖ Prensibine Dayanır P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle U Uygula.. Prosesleri Uygula K Kontrol Et.. İzle & Ölç Ö Önlem Al.. Sürekli İyileşme Sağla

32 Sistem Dokümantasyonu
Yönetim sistemi için zorunlu dokümanlar Politika Ölçülebilir Kalite Hedefleri Kalite El Kitabı Altı Zorunlu Prosedür Zorunlu Kayıtlar Senior Management have a responsibility to establish policies and strategic objectives consistent with the purpose of the organisation.

33 Çalışma Prosedürleri /Proses Kontrol Metotları
Kalite El Kitabı Çalışma Prosedürleri /Proses Kontrol Metotları Çalışma talimatları Destek Dokümanlar

34 ISO 9001:2008 standardının maddeleri

35 Kalite Yönetim Sistemi
Bu maddede kalite yönetim prensiplerinden yönetimde sistem yaklaşımı, proses yaklaşımı ve sürekli iyileştirme vurgulanmıştır. Bu madde tüm sistem için genel şartları belirtmektedir.

36 Kalite Yönetim Sistemi GENEL ŞARTLAR
PROSES YAKLAŞIMI BÖREK

37 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
Kalite politikası Kalite hedefleri Kalite el kitabı Standardın istediği dokümante edilmiş prosedürler Kuruluş tarafından etkin planlamayı, operasyonu ve proses kontrolünü güvenceye alacak dokümantasyon (Proses, İş Akışı, Talimat, Form, Plan,…) Standart tarafından istenen kalite kayıtları

38 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
Kalite yönetim sistemi doküman çeşitliliği; Kuruluş büyüklüğüne ve aktivitelerin tipine Proseslerin karmaşıklığına ve etkileşimlerine Personelin yeterliliğine bağlı olarak değişir.

39 Kalite politikasını içerir, Genel sistemi göz önüne sürer,
KALİTE EL KİTABI Kalite politikasını içerir, Genel sistemi göz önüne sürer, Pazarlama aracıdır, İletişim mekanizmasıdır, Eğitim aracıdır, Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır. Kalite yönetim sisteminin kapsamının ve hariç tutmalarının tanıklığını içerir. Proseslerin etkileşiminin tarifini içerir.

40 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
Yayınlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanmalıdır. Gözden geçirilmeli, gerektiğinde güncelleştirilmeli ve yeniden onaylanmalıdır. Yürürlükteki revizyon durumu ve değişiklikler tanımlanmalıdır. İlgili dokümanlar kullanım noktalarında bulundurulmalıdır.

41 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
Dokümanların okunabilirliğinin sürdürülmesi ve kolaylıkla belirlenebilmesi güvence altına alınmalıdır. Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmeli ve bunların dağıtımının kontrolünün güvence altına alınması sağlanmalıdır. Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve her hangi bir amaçla saklanmaları durumunda, uygun şekilde belirlenmelidir.

42 Tekrar ulaşılabilmesini, Elden çıkartılmasını içermelidir.
KAYITLARIN KONTROLÜ Kayıtların Belirlenmesini, Muhafazasını, Korunmasını, Tekrar ulaşılabilmesini, Elden çıkartılmasını içermelidir.

43 Yönetim Sorumluluğu YÖNETİM TAAHHÜTÜ
Standart Yönetim Taahhüdü maddesinde üst yönetimden, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütünün delilini sağlamasını istemektedir.

44 KALİTE POLİTİKASI Kalite politikası;
kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi görmelidir.

45 KALİTE POLİTİKASI Kalite politikası;
Üst yönetim tarafından belirlenmeli , onaylanmalı, Kuruluşun amacına uygun olmalı, Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair taahhütleri ihtiva etmeli, Hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi görmeli,

46 KALİTE POLİTİKASI Kuruluş içinde iletilmeli ve anlaşılması sağlanmalı,
Uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmeli.

47 PLANLAMA KALİTE HEDEFLERİ
Kalite ile ilgili çalışmaların yönetildiği bağımsız varış noktalarıdır. Bu hedefler belirlenmeli ve yazıya dökülmelidir. Kalite hedefleri,kuruluşun ilgili fonksiyonlarının uygun seviyelerinde oluşturulmalıdır. Hedefler ölçülebilir ve kalite politikasıyla uyumlu olmalı politikada sürekli iyileştirme taahhüdü ile uyumlu hedefler belirlenmelidir. Mevcut durum,hedeflenen nokta ve hedefe ulaşabilmek için öngörülen süre mutlaka belirlenmelidir.

48 PLANLAMA KALİTE HEDEFLERİ

49 PLANLAMA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI
Kalite yönetim sistemi planlaması yapılırken 4.1 maddesinde ortaya koyulan şartları da içerecek şekilde planlama yapılmalıdır. Bu tür bir planlama kalite yönetim sistemi içerisindeki tüm prosesler için yapılabilir. Kalite yönetim sistemi planlaması; tüm prosesleri, proseslerin sıralanmasını, etkileşimlerini , ihtiyaç duyulan kaynakları, proseslerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi v.b. konuları içermelidir.

50 PLANLAMA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI
Şartlarda; (müşteri şartlarında ,yasal şartlarda ve /veya kuruluşun ortaya koyduğu şartlarda) herhangi bir değişiklik olduğunda, bu değişim ve yeni şartlara uyum sağlayacak şekilde kalite yönetim sistemi planlaması gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Değişim anında sistemin bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması güvence altına alınmalıdır.

51 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM SORUMLULUK VE YETKİ
Yönetim; Görev tanımlarını, Yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını, İş tanımlarının yapılmasını, Akışlarının sağlanmasını yürütmelidir.

52 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Bu görev için bağımsız bir yönetim sorumlusunun atanması ve ilan edilmesi gerekir. Görevler: Kalite sisteminin oluşturulması Üst yönetime rapor verme Müşteri gereksinimlerine karşı hassasiyet.

53 SORUMLULUK,YETKİ VE İLETİŞİM İÇ İLETİŞİM
Kalite yönetim sistemindeki proseslerin ve bunların etkinliğinin tüm fonksiyonlarda ve seviyelerde kabul edildiğinden emin olmak için kuruluşlarda iletişimin sağlanması istenmektedir. Kalite yönetim sisteminin etkinliği için; kuruluş içerisinde, prosesler arası iletişim kanalları ve iletişim prosesleri oluşturulmalıdır.

54 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GENEL
Düzenli olarak kalite sistemi gözden geçirilmeli, Kalite politikası ve kalite hedeflerinin geliştirilmesi fırsatları değerlendirilmeli. Kalite sistemi için gerekli olan değişikliklerin kayıtları tutulmalı

55 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GÖZDEN GEÇİRME GİRDİLERİ
Yönetimin gözden geçirmesi şunları içermeli; İç tetkik sonuçları, Müşteriden gelen bilgiler, Süreç performansları ve ürün uygunlukları, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, Bir önceki toplantı sonuçlarının takibi, Kalite sistemini etkileyen değişiklikler, İyileştirme önerileri.

56 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTILARI
Kararlar ve faaliyetler şunları içermeli; Kalite yönetim sisteminin ve süreçlerinin etkinliğinin iyileştirilmesi, Ürün iyileştirmeleri, Kaynak ihtiyaçları.

57 KAYNAK YÖNETİMİ KAYNAK TEDARİKİ
Aşağıdakiler için gerekli kaynakların tanımlanması ve tedariki Kalite sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli gelişiminin sağlanması. Müşteri memnuniyetinin sağlanması

58 İNSAN KAYNAKLARI Yaptığı işler ürün kalitesini etkileyen personel aşağıdaki konularda yeterli olmalıdır. Tahsil Eğitim Yetenek Tecrübe.

59 İNSAN KAYNAKLARI YETERLİLİK, BİLİNÇ VE EĞİTİM
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Uygun eğitimlerin sağlanması Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi Yapılan faaliyetlerin uygunluğunun ve öneminin farkında olunması ve kalite hedeflerinin başarılması için yapılacak ilgili faaliyetler. İlgili kayıtların tutulması

60 Altyapının belirlenmesi, tedariki ve bakımı Örneğin;
ALTYAPI Altyapının belirlenmesi, tedariki ve bakımı Örneğin; Binalar, çalışma alanları ve yardımcı tesisler Süreç ekipmanları yazılım ve donanımlar Destek servisler (taşıma ve iletişim gibi)

61 ÜRETİM VE SERVİS İŞLEMLERİ ÜRETİM VE SERVİS İŞLEMLERİNİN KONTROLÜ
Ürün karakteristikleri belirlenmelidir. Gerekli olduğunda iş talimatları ulaşılabilir olmalıdır. Uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. İzleme ve ölçüm aletleri mevcut olmalıdır. Faaliyetler izlenmeli ve ölçülmelidir. Ürün / servisin serbest bırakılması ve teslimi sağlanmalıdır. Teslimat sonrası faaliyetler uygulanmalıdır.

62 TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK
Bu maddede vurgulanan ürünün belirlenmesi ve izlenmesidir.

63 İç süreçler ve teslimatı şunları içermelidir
ÜRÜN MUHAFAZASI İç süreçler ve teslimatı şunları içermelidir Ürün uygunluğunun korunması Tanımlama Taşıma Paketleme Stoklama Koruma Bunlar ürünün bileşen parçaları içinde uygulanmalıdır.

64 ÖLÇME VE GÖZETİM CİHAZLARININ KONTROLÜ
Kuruluş izleme ve ölçmenin yürütülebilmesini ve izleme ve ölçmenin güvenilir olması ve doğru sonuçların alınabilmesi için; izleme ve ölçme şartlarıyla tutarlı olacak şekilde yürütülmesini sağlayacak prosesleri oluşturmalıdır.

65 ÖLÇME,ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
Kuruluş sürekli iyileştirmenin sürdürülebilmesi, müşteri memnuniyetini belirlenebilmesi ve karşılanabilmesi, proses performansının izlenmesi ve ölçülmesi, ürün uygunluğunun sağlanması, izlenmesi ve ölçülmesi, kalite yönetim sisteminin etkinliği ve sürekli iyileştirilmesi, verilerin analizi amacıyla izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini planlamalı ve uygulamalıdır. Planlama ve uygulama aşamalarında istatistik teknikleri ve diğer uygulanabilir metodları kullanmalıdır.

66 GENEL

67 İZLEME VE ÖLÇME MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Müşteri algılaması ile ilgili bilgiler izlenmelidir. Bu bilgilerin elde edilme ve kullanma metotları belirlenmelidir.

68 İç tetkikler belirli aralıklarla ve düzenlemelerle; Planlanmalı,
Uygulanmalı, Dokümante edilmeli, Değerlendirilmeli, Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması sağlanmalı, Takip edilmelidir

69 İÇ TETKİKLER Daha önceki tetkik kayıtları dikkate alınmalıdır. Tetkikçilerin objektifliği ve tarafsızlığı sağlanmalıdır.

70 SÜREÇLERİN GÖZETİMİ VE ÖLÇÜMÜ
Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için ; İzleme yöntemi, İzlenen ve ölçülen parametrenin yeterliliği, Proseslerin değerlendirilme yöntemi, İstenilen sonuçlarına uygunluğu değerlendirilmelidir. Gerek görülen alanlar ve faaliyetler için iyileştirme çalışmaları uygulanmalıdır.

71 ÜRÜNLERİN GÖZETİMİ VE ÖLÇÜMÜ
Ürün karakteristikleri,ürün gerçekleştirmenin uygun safhalarında; Gözlenmeli, Ölçülmeli, Doğrulanmalı, Dokümante edilmelidir,

72 ÜRÜNLERİN GÖZETİMİ VE ÖLÇÜMÜ
Ürün ve servis hizmetlerinin ancak uygunluk sağlandıktan sonra onaylanmaları söz konusu olabilir. Serbest bırakmadan sorumlu personel her bir durum için tanımlanmalıdır.

73 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERİN KONTROLÜ
Tanımlanmalı Ayrılmalı Kontrol edilmeli Düzeltilmeli Yeniden doğrulanmalı Dokümante edilmelidir.

74 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERİN KONTROLÜ
Düzeltme işlemi uygulanmış uygun olmayan ürünler yeniden doğrulanmalıdır. Uygun olan durumlarda müşteri onayı alınmalıdır. Uygunsuzlukların sonuçları kullanımdaki ürünler içinde; Belirlenmeli Önlemler alınmalıdır. Şartlı onay kayıtları tutulmalıdır.

75 Kalite sisteminin uygunluğu ve etkinliğini gösteren veriler:
VERİ ANALİZİ Kalite sisteminin uygunluğu ve etkinliğini gösteren veriler: Belirlenmeli Toplanmalı Analiz edilmelidir. Kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla Müşteri memnuniyeti/memnuniyetsizliği Ürün şartlarına uygunluk Süreç ve ürün karakteristikleri Tedarikçiler hakkındaki bilgiler sağlanmalıdır.

76 İYİLEŞTİRMELER SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Sürekli iyileştirme aşağıdakilerin kullanımı ile sağlanmalıdır. Kalite politikası Kalite hedefleri Tetkik sonuçları Veri analizleri Düzeltici ve önleyici faaliyetler Yönetimin gözden geçirmesi

77 DÜZELTİCİ FAALİYETLER
Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için düzeltici faaliyet prosedürü şunları içermelidir; Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri dahil) Uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi Tekrarı önleyecek gerekli önlemler Düzeltici faaliyetler Düzeltici faaliyetin izlenmesi ve değerlendirilmesi Dokümantasyon

78 Potansiyel uygunsuzlukların belirlenmesi
ÖNLEYİCİ FAALİYETLER Potansiyel uygunsuzluk sebeplerinin ortadan kaldırılması için önleyici faaliyetler prosedürü şunları içermelidir; Potansiyel uygunsuzlukların belirlenmesi Önleyici faaliyetlerin planlanması Önleyici faaliyetlerin uygulanması Önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi Dokümantasyon.

79 Yönetim sistemleri ve ilgili taraflar
6. Danışmanlar 7. Müşteriler Kuruluş 2. Yönetim Temsilcisi 4. Belgelendirme Kuruluşları 8. Toplum 3. Çalışanlar 5. Akreditasyon Kuruluşları

80 Yönetimin Hataları Amaç, “sistem kurmak” yerine “belge almak” olarak belirlenir. Sistem ile: Kurumsallaşma, Sürekli iyileştirme, Ürün/hizmet kalitesini sürekli kılma, Katma değer yaratma ve Müşteri memnuniyetini artırma hedeflenmez.

81 Yönetim temsilcisinin hataları
Standartlar, NE yapılacağını söyler NASIL yapılacağını kuruluşlar kendileri belirler. Standardın şartları, kuruluşun her prosesi için özenle yorumlanmalı ve NASIL uygulanacağı belirlenmelidir. Oysa, çoğu zaman, standart kuruluşa özel yorumlanmaz. Başka kuruluşların uygulamaları kopya edilir.

82 Yönetim temsilcisinin hataları
Yönetim sistemleri; kolay anlaşılan, kolay uygulanan ve etkin olmalıdır. En etkin sistem; ihtiyaca cevap veren, kuruluş yapısına uygun, hantal dokümantasyondan uzak ve katma değer yaratan sistemdir. Sistemlerin oluşturulmasında etkinlik göz ardı edilir. “kalite yönetim prensipleri” bilinmez ya da sistem kurulurken dikkate alınmaz.

83 Yönetim temsilcisinin hataları
Eğitim eksikliğinden, standardı yorumlayamamaktan ve sistemi tetkikçiler için oluşturmaktan dolayı aşırı dokümantasyona gidilir. Aşırı dokümantasyon sistemi hantallaştırır ve uygulanamaz hale getirir. Aşırı dokümantasyon ciddi bir risktir.

84 Yönetim temsilcisinin hataları
Sistemin bütününü yukarıdan izleyemez, kafasını kuma gömer. Çalışanları yeterince bilinçlendirmez. Yönetemez, kendisi yapar.

85 Çalışanların hataları
Geçici bir iş olarak görülür. Bu çalışmaların, sadece yönetim temsilcisinin işi olduğu sanılır. Yönetim temsilcisine destek olunmaz. Sistemdeki sorumluluğunun farkında değildir Başarının Yönetim temsilcisine ait olduğu düşünülür. Belgelendirme sonunda ödül beklenir. Bana ne faydası var der. Faydanın farkında değildir.

86 Belgelendirme kuruluşlarının hataları
Bazı belgelendirme kuruluşları: Ticari kaygı içindeler. Akreditasyon kurallarını deliyorlar. Tecrübeli olmayan tetkikçiler kullanıyorlar. Belge garantili pazarlık yapıyorlar.


"MÜHENDİSLİK STANDARTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları