Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Genel Müdürlüğümüzün yıllık bütçesini, yatırım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Genel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Genel Müdürlüğümüzün yıllık bütçesini, yatırım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Genel."— Sunum transkripti:

1

2 Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Genel Müdürlüğümüzün yıllık bütçesini, yatırım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen yatırımların ödenek ihtiyaçlarını belirlemek, çalışma programlarını hazırlamak ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli görüşmelerde bulunmak, Yatırım Takip Sistemi (YTS) programı ile yatırım ve çalışma programlarının merkez ve taşra teşkilatınca uygulanmasını ve izlenmesini koordine etmek,

3 Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Yatırım Programında yer alan projelerin ihale öncesindeki işlere ilişkin ilgili başkanlıklarla koordinesini, formların vizesini, yatırım ödeneklerinin mahalline gönderilmesini sağlamak, inşaatların nakdî ve fizikî gerçekleşmelerini izlemek, yatırımlarla ilgili raporları hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek, Ödenek aktarma, serbest bırakma işlemlerini yürütmek, Ayrıntılı Harcama Programı’nı hazırlayarak, Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde sonuçlanmasını sağlamak Ödeme emri belgelerini düzenlenmek, Teminat mektupları, krediler, avanslar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

4 Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Genel Müdürlüğümüzün satın alma işlemleri ve cari harcamalar ile ilgili işlemlerini yapmak, Genel Müdürlüğümüzün harcamalarına ait yıl sonu kesin hesap açıklama raporlarını, Başkanlık ile ilgili konularda, yatırımlara ilişkin istatistik bilgi ve verileri hazırlamak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, ödeme emirlerini düzenleyici sıfatı ile hazırlayıp ödemenin gerçekleştirilmesini sağlamak,

5 Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Genel Müdürlüğe ait bilgilerin sağlıklı şekilde bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak, toplanan bilgilerin ilgili birimlerce kullanılabilmesi için gerekli programı, dağıtımı ve denetimi sağlamak, Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek, ihtiyaç duyulan yazılımları hazırlamak, yenilenmesini veya alımını sağlamak, Genel Müdürlüğün network ve internet alt yapısının organizasyonunu sağlamak, Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, satın alınacak donanımların teknik özelliklerini belirlemek,

6 Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Donanım kaynaklarının kullanıcılar arasında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, ağ donanımlarının güvenliğini sağlamak, Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemleri 5188 sayılı Koruma ve Güvenlik Kanununa uygun olarak hizmet binasının koruma ve güvenliğinin yapılmasını sağlamak, Görev alanları ile ilgili olarak, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak,

7 Daire Başkanlığımız 4 adet Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır:  Plânlama ve Program Takip Şube Müdürlüğü  Bütçe Şube Müdürlüğü  Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü  Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Plan Program Dairesi Başkanlığı

8 ORGANİZASYON ŞEMASI Daire Başkanı: Selçuk ACU Planlama ve Program Takip Şb. Md. Şube Müdürü: Ali KARADAYI Personel Sayısı: 21 Bütçe Şb. Md. Şube Müdürü: M.Semih ÖZDOĞAN Personel Sayısı: 15 Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şb. Md. Şube Müdürü: Dr.Hayriye ŞENGÜN Personel Sayısı: 7 Bilgi İşlem Şb.Md. Şube Müdürü: Personel Sayısı: 6 Sivil Savunma Birimi Personel Sayısı: 2 Doğrudan Başkana Bağlı Personel Sayısı: 5 Plan Program Dairesi Başkanlığı

9 Bütçe Şube Müdürlüğü Teminat İşlemleri; Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan işlere ait teminat alma ve iadesi ile ilgili işlemleri kapsamaktadır. Ödeme İşlemleri; Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan işlere ait ödeme işlemleri ile cari harcamalarını kapsamaktadır.

10 Bütçe Şube Müdürlüğü İlama Bağlı Borçlar; Genel Müdürlüğümüzün tarafı olduğu mahkeme dosyalarına ilişkin işlemler ile ödeme işlerini kapsamaktadır. Ödenek Gönderme İşlemleri; Yatırım Programında yer alan işlere ait yatırım ve cari ödenek gönderme işlemlerini kapsamaktadır.

11 Bütçe Şube Müdürlüğü Ödenek Aktarması; Yatırım programında yer alan işlerin ödeneklerinin bütçemize aktarılması işlemleridir. Bütçenin Hazırlanması; Genel Müdürlüğümüzün cari bütçesinin (taşıt, onarım, bakım, ulaştırma, kırtasiye giderleri, personel maaşları vb.) yapılmasıdır. Satın Alma İşlemleri; Genel Müdürlüğümüzün mal ve idari işler kapsamında satın alma işlemlerinin yapılmasıdır.

12 Planlama ve Program Takip Şube Müdürlüğü Yatırım Programı ile İlgili Hizmetler; Yatırım Programının hazırlanması ile ilgili işlemlerinden yatırım programının yayınlanması ile işlerin bitirilmesi sürecini kapsamaktadır. Ödenek Revizyonu ile İlgili İşlemler; Yatırım Programında yer alan işlerin ödeneklerinin arttırılması veya düşürülmesi işlemidir.

13 Planlama ve Program Takip Şube Müdürlüğü İhale Yetkisi ile İlgili İşlemler; Yatırım Programında yer alan işlerin ödeneğinin; yatırımcı kuruluş tarafından teklif edilerek, bütçemize aktarılmasından, işlerin ihalesinden, İhale Öncesi Bilgi Formlarının vize edilmesine kadar olan süreci kapsar. Yatırım Takip Sistemi (YTS) ile Yatırım Programı İşlemleri, Yıllık yatırım programı ile ilişkilendirilerek hazırlanan çalışma programlarının taşra teşkilatınca uygulanmasını ve izlenmesini koordine etmek.

14 Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Gereğince Yapılması Gerekenler; Stratejik Plan, Performans Programı, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Stratejik Eylem Planları, Kamu Hizmet Sunumu, Tedbir Programları, ve benzeri işlemlerin koordinasyonu.

15 Faaliyet Raporlarının Hazırlanması; Genel Müdürlüğümüze ait haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması işlemleridir İlgili Kurumlarca Hazırlanan Mevzuat Taslakları Hakkında Genel Müdürlüğümüzün Görüşlerinin Oluşturulmasının Koordinasyonu, Meclis Soru Önergelerinin Cevaplanması İşlemleri, Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

16 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Web Sayfası Tasarımı, Web Sayfası Güncelleme, Yeni E-posta Şifre Talepleri, Kullanıcı Yetkilendirme, Anahtar(switch) Konfigürasyonu, Firewall Konfigürasyonu, Genel güvenlik için Uygulama Sunucuları İçin Firewall Konfigürasyonu Uygulama sunucularına erişmesi gereken kullanıcılara yetki verilir

17 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Ağ Kurulumu, Bilgisayar Ve Çevre Birimlerinin Kurulum, Bakım Ve Onarımı, İşletim sistemi, antivirüs programı, yazıcı kurulumu Veri Aktarımı, Teknik Şartname hazırlanması, Sunucu Kurulumu, Kurum uygulamalarının üzerinde çalışacağı sunucu kurulumu işlemleri yapılır

18 Plan Program Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma Hizmetleri; Sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek.


"Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları Genel Müdürlüğümüzün yıllık bütçesini, yatırım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Genel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları