Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALI Ş ANLARIN BULU Ş LARI Ay ş e Gül ULUÇAY Mühendis ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALI Ş ANLARIN BULU Ş LARI Ay ş e Gül ULUÇAY Mühendis ANKARA."— Sunum transkripti:

1 ÇALI Ş ANLARIN BULU Ş LARI Ay ş e Gül ULUÇAY Mühendis ANKARA

2 İŞ Ç İ BULU Ş LARI Buluş

3 İş çi Bulu ş larının Anlamı Patent ba ş vurularının %80'i i ş letmeler tarafından yapılır. Her bir bulu ş un arkasında en az bir gerçek ki ş i vardır. Patent ba ş vurularının büyük bölümü i ş çilerden çıkar. Böylece i ş çi bulu ş ları i ş verenin ekonomik ba ş arısına katkıda bulunmu ş olur.

4 İşçi Buluşları 551 Sayılı KHK'nın 3. bölümünde düzenlenmiştir.

5 Bu Yasanın Amacı İş çiyi motive ederek, İş verenin rakiplerine kar ş ı kazanç elde etmesini sa ğ layarak, te ş vik edici ve adaletli bir sistemi sa ğ lamaktır.

6 Bu adaleti sa ğ lamak için KHK ile i ş çiye ve i ş verene bazı yükümlülükler getirilmi ş tir.

7 KHK İş çi Tanımı

8 İŞ Ç İ BULU Ş LARI 1- Hizmet bulu ş ları 2- Serbest bulu ş lar

9 B İ LD İ R İ M yÜKÜMLÜLÜ Ğ Ü

10 İş verenin bulu ş a ili ş kin hakkı 1- Tam hak talebinde bulunması 2- Kısmi hak talebinde bulunması 3- Bulu ş u serbest bırakması

11 İş veren tam hak talebinde bulunursa bununla ilgili bildirimin i ş çiye ula ş masıyla haklar i ş verene geçer.

12 İş veren kısmi hak talebinde bulunursa kısmi hakka dayanarak bulu ş u kullanabilir.

13 Hizmet bulu ş unun serbest bulu ş a dönü ş mesi 1- İş verenin yazılı olarak bulu ş u serbest bırakması, 2- İş verenin kısmi hak talebinde bulunması, 3- İş çi tarafından yapılan bildirime cevap vermemesi.

14 Hizmet bulu ş una ili ş kin hak talebinde bedel

15 Bedelin Hesaplanması Bedelin hesaplanmasında hizmet bulu ş unun ekonomik de ğ erlendirilebilirli ğ i, İş çinin i ş letmedeki görevi, İş letmenin bulu ş un gerçekle ş tirilmesindeki payı dikkate alınır.

16 İş veren hizmet bulu ş una ili ş kin hak talebinde bulunduktan sonra bulu ş un korunmaya de ğ er olmadı ğ ını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçamaz.

17 Ba ş vuru yapma yükümlülü ğ ü

18 Ba ş vuru yapma yükümlülü ğ ün ortadan kalkması 1- H izmet buluşu serbest buluş olmuşsa 2- İşçinin rızası varsa 3- İşletme sırlarının korunması gerekiyorsa

19 Hizmet bulu ş u için yabancı ülkede ba ş vuru

20 Tarafların patent ba ş vurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri 1- İş veren ba ş vuru ve eklerini i ş çiye vermek ve geli ş meleri bildirmekle, 2- İş çi patent alınabilmesi için gerekli bilgileri i ş verene bildirmekle yükümlüdür.

21 Serbest bulu ş lar ve bildirim Yükümlülü ğ ü

22 Serbest Bulu ş lar için teklifte bulunma yükümlülü ğ ü

23 KHK’nın i ş çilerle ilgili hükümleri i ş çilerin aleyhine olacak ş ekilde de ğ i ş tirilemez.

24 Tarafların i ş çi bulu ş larına ili ş kin sözle ş me yapma serbestli ğ i bulunmaktadır.

25 Hakkaniyete Uygunluk Ş artı Yapılan Sözle ş meler Önemli Ölçüde Hakkaniyetle Ba ğ da ş mıyorsa Geçersiz Sayılır.

26 Yükümlülüklerin etkisi İş çi bulu ş larına ili ş kin hükümlerden do ğ an hak ve yükümlülükler i ş ili ş kisinin sona ermi ş olmasından etkilenmez.

27 Memurların bulu ş ları Kabul edilmi ş özel düzenlemeler saklı kalmak ş artıyla i ş çi bulu ş larıyla ilgili hükümler geçerlidir.

28 Üniversite Mensuplarının Bulu ş ları

29 TE Ş EKKÜRLER


"ÇALI Ş ANLARIN BULU Ş LARI Ay ş e Gül ULUÇAY Mühendis ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları