Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ Mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar dersinin amacı:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ Mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar dersinin amacı:"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞ Mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar dersinin amacı:
Proje üreterek tasarım eğitimi alan mimarlık öğrencilerine mimarlık ürünü oluşurken üzerinde çok uğraştıkları biçimin tanımı, biçimle ilgili olarak çalışan bilimi (biçimbilimi), biçimbilimin içeriğini, çalışma şekillerini mimari biçimbilimle ilgili analiz tekniklerini ve yöntemlerini tanımlamak ve tanıtmaktır mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Binaların biçimleri açısından analizi, biçim-içerik ilişksinin estetik ve kullanıcı gereksinmelerine bağlı bina performansı yönünden incelenmesi anlamında ele alınmaktadır. Biçim elemanları kütle mekan ve Yüzeyler ele alınmaktadır mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

3 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Biçimin elemanları topolojik, geometrik ve gelenekle ilişkili olarak farklı şekillerde etkileşim içinde olmaktadır. Biçimin elemanları arasındaki etkileşim dönemlere, mimari yaklaşımlara, teknolojiye, düşünsel yapıya, estetik yaklaşımlara bağlı olarak farklı düzeylerde ders kapsamında farklı analiz teknik ve yöntemleri ile ele alınmaktadır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

4 asal biçimlere bağlı kütlesel analizler, mekana ilişkin analizler;
Bina analizinde biçimle ilgili çalışma teknik ve yöntemlerinin tanıtılması ve analizlerin uygulama becerisinin kazandırılması bu dersin en temel görevi olarak belirlenebilir. Bu analizler asal biçimlere bağlı kütlesel analizler, mekana ilişkin analizler; kentsel şema biçim analizleri, işlev şeması analizleri, plan/şema analizleri, dolaşım (sirkülasyon) şema analizleri, kesit analizleri, arkitip analizleri, mekan dizimi yaklaşımı, teknolojiye yönelik biçimsel analizler, bütünleşik analiz yöntemleri mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

5 Biçim ne olana karşıt nasıl olanının tanımıdır
2. BİÇİM TANIMI: Biçim “bir nesnenin çevre çizgilerinin düzeni, görünümü, şekli” (Meydan Larousse, 1969) Biçim ne olana karşıt nasıl olanının tanımıdır (Felsefe Terimleri Sözlüğü, 1972) Biçim görüngünün (fenomen olgu) maddesine (içeriğine) göre tanımlanması sonucu ortaya çıkar (E. Kant) Bir nesnenin biçim almış içeriğinden ayrılmak üzere onun dış çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu düzenini belirleyen BİÇİM dir Düzensiz olana karşı düzene girmiş olan BİÇİM lenmiş olandır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

6 “Her somut nesne içerik ve BİÇİM’ den kuruludur.”
Aristotales’ e göre “Her somut nesne içerik ve BİÇİM’ den kuruludur.” Bu bakış biçim kazanmış olan içerikten söz etmektedir. “Biçim gerçeklik veren gerçekleştiren etkendir (causa formalis), biçim aynı zamanda oluş sürecinin amacını da belirler (causa finalis), Yunan filozofları biçim ve güzellik sorunlarını birbirlerine bağlamışlardır. Platon mutlak güzellik kavramını geometrik figürlerde buluyordu. Aristotales’ e göre “resmedilen ya da yontulan biçimin güzelliği, oranları arasındaki dengeye ve ölçülerin uygunluğuna bağlıydı. İnsan bedeninin oranları en ideal ölçüler sayıldığından biçim kuralları herşeyden önce insan bedeni örnek alınarak saptanmalıydı. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

7 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
İnsan bedeninin oranları en ideal ölçüler sayıldığından biçim kuralları herşeyden önce insan bedeni örnek alınarak saptanmalıydı. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

8 Romantik dönemlerde ise renk kısmi öncelikler kazanmıştır.
Biçim uzun zaman göstergelerin akılsal ögesi kabul edildiğinden, duyulara daha çok bağlı bir öge olarak kabul edilen renge üstün tutulmuştur. Romantik dönemlerde ise renk kısmi öncelikler kazanmıştır. Vitrivius bu düşüncelerden yola çıkarak İ.Ö. I. Yüzyılda bu kuralları mimarlıkta sütunlara uygulamaya başladı. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

9 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Psikoloji ise geometrik ve sanatsal biçimleri algılama kurallarını saptamaya yöneldi (ALGI PSİKOLOJİSİ) Günümüzde biçimlerin matematik ve fizyolojik çözümlemesi, biçim ile estetik algılama arasındaki ilişkileri ortaya çıkartmaya yöneliktir. Arı biçim kavramına bağlı olarak XIX YY da arı görsellik kuramlarıyla biçim bir sorun olarak ele alınmıştır. Arı “asal biçim” XX YY ilk yarısında soyut sanat kuramları ile ve akılsal biçimcilik ile değişikliklere uğramıştır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

10 BİÇİM KAVRAMININ MİMARLIKTAKİ YERİ
“Örneğin iskemlenin üzerine oturulacak bir eleman olarak biçimlenmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden biçimin, kullanılma amacına, başka deyimle gereksinme ve işlevine uygun olması gerekir” (Kuban, 1980) BİÇİM KAVRAMININ MİMARLIKTAKİ YERİ Bir obje veya fiziki sistemin tanımlanması için öncelikle onun hangi gereksinmeyi karşıladığını belirtmemiz gerekir. Obje ve sistemler birbirlerinden farklı biçimlerde ortaya çıksa da işlevlerini yerine getirmek durumundadırlar. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

11 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Yapıcılık eylemi sonucu ortaya çıkan anonim ve mimarlarca üretilen binaların biçimlenmesinde ilk ihtiyaç barınma olmuştur. İnsanların korunma içgüdüleri sonucu iklim koşullarından, doğal çevreden, diğer canlılardan korunmak ve ayrılmak üzere barınma eylemi için yapılar oluşturmuşlardır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Yapı kavramı insanı evrensel boşluktan ayıran bir boşluk parçası anlamında gelişmiştir. Bir bakıma mimarlık veya yapıcılık eyleminin ilk adımı insanın kullanıcısının kendini güven içinde hissettiği sınırlı bir hacim oluşturmaktır. Doğanın belirli yönlerde belirli kurallarla sınırlandırılması ile belirli eylemlerin yapılabileceği mekanlar oluşturulmuştur mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

13 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Mekan sınırlanan boşlukla, sınırlayan ögelerin ortak oluşturdukları bir olgudur. Sadece boşluk veya sadece sınırları ile mekanı tanımlamak mümükün değildir. Mekan/lar; kütleleri, yüzeyleri, işlevleri ve kullanıcıları ile birlikte binanın oluşmasını sağlamaktadır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

14 Bu sorunlara kullanıcı ve insan faktörünü ayrıca eklemek gerekir.
Biçim kavramıyla ilgili olarak işlevsel sorunlar, sanatsal/güzelliğe ilişkin sorunlar ve teknolojiye ilişkin sorunlar konu edilmektedir. Bu sorunlara kullanıcı ve insan faktörünü ayrıca eklemek gerekir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

15 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
“Yapının güzel olması bir yandan belirli bir gereksinmeyi karşılarken, öte yandan dış biçimi, iç sınırları, boşlukları, rengi, yüzeylerin dokusu ve ölçekleri, ışığı ve gölgesiyle de hoşa gitmesi ve insan beğenisini doyurması gerekmektedir” (Kuban, 1980) mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

16 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Beğeni çoğu kez sadece estetik duygulardan değil toplumsal ve sembolik değerlerden de etkilenmektedir. Toplumların örgütlenme düzeylerine bağlı olarak insanların karşılıklı ilişkilerinden ve uzmanlaşma ile ortaya çıkan yeni gereksinmeler, eylemler farklı içerikli binaları da beraberinde getiriyor. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

17 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Binalar içeriklerine göre biçimsel farklar gösterdikleri gibi ait oldukları toplumların estetik ve sembolik değerlerine göre de farklı biçimler gösterebilmektedir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

18 Morfoloji = biçimbilim Morpho= biçim logos= bilim BİÇİMBİLİM TANIMI
Biçimbilim “özellikle canlıların yapılarını ve gelişmelerindeki biçimlenmeyi inceleyen bilimdir” ETİMOLOJİ Morfoloji = biçimbilim Morpho= biçim logos= bilim BİÇİMBİLİM TANIMI Biçimbilim olguların topoğrafyasının incelenmesidir Tanımların gösterdiği gibi biçimbilim canlıların biçimleriyle ilgili özelliklerin incelendiği daldır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

19 MİMARLIKTA BİÇİMBİLİM
Ele alındığında kompozisyon, birlik, oran, ölçü kavramları öne çıkmaktadır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


"GİRİŞ Mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar dersinin amacı:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları