Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
EĞİTİM BİRİMİ

2 ACİL İLAÇLAR

3 Hedefler Sahada kullanılan ilaçları bilecek
İlaçların etki mekanizmasını bilecek İlaçların çocuk ve erişkin dozlarını bilecek İlaçların kullanım şekli ve alanlarını bilecek

4 ADRENALİN(epinefrin)
ETKİ: α ve ß reseptörler üzerinden etki ederler Kardiyak etki ß1 resöptörler üzerinden olup + inotropi + kronotropi +dromotropi +batmotropi

5 ß2 etki: Koroner ve pulmoner ve serebral damarlarda vazodilatasyon Bronşlarda bronkodilatasyon

6 Alfa etkisi: Periferik damarlarda vazokonstrüksiyon Kan basıncını artırmak

7 Nerede ? Asistoli Nabızsız elektriksel aktivite VF Nabızsız VT
Anafilaksi Bronkospazm Şok ?

8 Hangi yolla? İV İ.O SC İM

9 Doz (Adrenalin) 1/10000 Arrest vakalarda:
Ventilasyona cevap vermeyen pediatrik bradikardi Yenidoğan ventilasyona ve göğüs kompresyonlarına cevap vermeyen vakalar. Atropine yanıtsız bradikardiler (inf. 2-10mik.gr/dak) Erişkin dozu: 1/ mg(10ml) puşe iv.io Pediyatrik dozu: 0.01mg/kg.iv.io Yarılanma süresi 3-5 dakikadır .

10 Doz Adrenalin 1/1000 Anafilaksi Bronşial astma
Krup veya epiglottise bağlı gelişen solunum sıkıntısı. Erişkin: 0.3 mg im, sc 0.01mg/kg max 0.3 mg im, sc Tekrar dozlar gerekirse 10 dakikada.

11 Kontroendikasyon Disritmler Hipertansiyon( ST 180)
Taşikardi( erişkin 140 çocuk 180) Yaş (55) Kardiyovasküler hastalıklar. KARDİYAK ARRESTE YAN ETKİLERİN ÖNEMİ YOKTUR.

12 Dikkat! Alkali solüsyonlarla geçimsizdir Damar dışı iskemi

13 Dopamin Alfa ve beta adrenarjik sempatomimetik
Dopaminin etkileri doza bağlı değişim gösterir.!!

14 Doz 1-5 mcg/kg/dak. Renal ve mezenterik dilatasyon. 5-10mcg/kg/dak.
Kardiyak +inotropi ve kronotropi 10-20mcg/kg/dak Periferik vazokonstriksiyon ve kan basıncında artma.

15 Sahada kullanım alanı Atropin yanıtsız bradikardi
Hipovolemik şok haricinde hipotansiyonla giden özellikle kardiyojenik şok, septik şok, nörojenik şok v.s

16 ATROPİN ETKİ: parasempatolitik
Vagal uyarımı baskılayarak sinüs uyarımını ve AV iletiyi artırır. Kan basıncını yükseltir.

17 Nerede? Semptomlu sinüs bradikardisi 2. ve 3. derece blok
Kolinerjik toksitite

18 Kardiyak Doz Normal doz 0.02mg /kg Bradikardilerde max doz 3 mg
Min doz 0.5 mg (erişkin) Min doz 0.1 mg (çocuk) Max doz 1mg (çocuk)

19 Kolinerjik toksisite Erişkin 2 mg iv gerekirse 5 dak tekrar.
Çocuk dozu 0.02 mg/kg gerekirse 5 dak tekrar doz Bu tür vakalarda doz üst sınırı yoktur.

20 Amiodorone Alfa ve Beta adrenerjik inhibisyon
Atriyal ve ventriküler uyarıyı baskılar. AV noddaki iletiyi yavaşlatır. Vazodilatasyon ile kardiyak iş yükünü azaltır.

21 Class III antiaritmik Negatif inotrop Negatif kronotrop Negatif dronotrop Faz 2 ve 3 te K geçişi

22 Kullanım Defibrilasyon ve adreneline cevap vermeyen nabızsız VT/VF
Diğer: Dirençli supraventriküler taşikardi Paroksismal atrial fibrilasyon Semptomatik atrial flatter Kardiomyopatili hastalarda ventriküler disritmiler

23 Doz Erişkin : Nabızsız VT/VF de 3. şok sonrası
300mg amiodaron 20ml %5 Dekstroz içinde iv. bolus Gerekirse 150mg 20ml %5 Dekstroz içinde 4. şok sonrası tekrarlanır. Nabızlı VT infüzyon 150mg 10 dak. üzerinde

24 ÇOCUK DOZU VF,Nabızsız VT 5 Mg/kg iv.io (tek doz)
Nabızlı VT 5 Mg/kg iv.io dakika üzerinde %5 dextroz içinde

25 Kontrendikasyon Kardiyojenik şok 2.3. derece blok
Belirgin sinüs bradikardisi

26 Adenosine Antiaritmik, özellikle AV nod Yarılanma ömrü 10 saniye !!!

27 Kullanım alanı Vagal manevralara dirençli dar QRS taşikardiler.
Özellikle dar QRS li PSVT Stabil olmayan dar QRS li taşikardilerde kimyasal kardiyoversiyon amaçlı.

28 Doz Erişkin 6 mg max. 3 sn de ver Yanıt yok ise 12mg-12mg tekrar
Çocuk dozu 0.1 mg /kg yanıt yok ise 0.2 mg/kg erişkin dozunu geçmemek kaydıyla tekrarla. Yarılanma ömrü çok kısa olduğundan ilaç verildikten hemen sonra 10ml salin puşe ve ekstremite elevasyonunu unutma!!

29 Kontrendikasyon 2.3. derece blok Bradikardi Hasta sinüs sendromu
Bronkokonstriktif AC hast.(astım gibi)

30 Nitrogliserin Düz kasları gevşemesine bağlı vazodilatasyon
Koroner dilatasyon Periferik dilatasyona bağlı kalbin ön yükünün azalımı Pulmoner kapiller hidrostatik basınçta azalma

31 Kullanım alanı Kardiyak orjinli göğüs ağrısı
Kardiyojenik pulmoner ödem Hipertansiyon

32 Kontrendikasyon Hipotansiyon SP 100mmhg den az ise
Bradikardi 60/dak. Az İnpotance karşıtı ilaç alımı (sildenafil) Kibas

33 DOZ Göğüs ağrısı 0.4mg SL yada 5mg İSDN
Gerekirse her 5 dak. Tekrarla max. 3 doz Pulmoner ödem SP 180 mmhg üzerinde ise 2kez 0.4mg gerekirse her 3 dak. Tekrar SP ise tek doz 0.4 mg gerekirse 5 dak. Tekrar. Çocuklarda endike değil.

34 Diazepam Santral sinir sistemi depressanı olarak
Duyu, motor, hafıza ve davranış duyuları baskılayıcısı

35 Diazepam Antikonvülsan Sedative Hipnotik İskelet kas gevşetici
Anesteziye yardımcı ajan

36 Kullanım alanı Hipoglisemiden bağımsız kasılmalar
Alkol yoksunluğuna bağlı gelişen ciddi ajitasyon,taşikardi, halüsinasyon ET entübasyon, kardiyoversiyon gibi sedasyon gerektiren durumlarda midazolama sekonder

37 Doz 0.25mg/kg Erişkin başlangıç dozu 10 mg
Çocuk 0.25mg/kg max. Başlangıç dozu 5 mg iv Gerekirse bu dozlar 5 dak. Ara ile tekrarlanabilir.

38 Kontrendikasyon Solum depresyonu olan vakalar
Kasılma ile ilişkili olmayan mental durum değişiklerinde

39 Midazolam Etki süresi kısa olan amnestik özellikli santral sinir sistemi depressanı benzodiazepine türevi

40 Kullanım alanı Sedasyon Kardiyoversiyon E. Entübasyon Kasılma
Alkol yoksunluğu sonrası gelişen belirtilerde.

41 Doz Etki başlama süresi 3 dak.
Erişkin: 2.5 mg iv gerekirse 5 dak. Sonra tekrar. Çocuk: 0.1 mg/kg gerekirse 5 dak. Sonra tekrar.

42 Kontrendikasyon Hipotansiyon : SP 100mm hg altında
Alkol intoksikasyonu

43 Albuterol Beta 2 agonist etki ile bronkodilatasyon

44 Kullanım alanı Bronşial astma Kronik bronşit Amfizem
Anafilaksiye sekonder gelişen solunum sıkıntısı

45 Doz Erişkin: 2.5 mg gerekirse 3 kere 10 dak. ara ile.
Çocuk: erişkin dozu ile aynı

46 Kontrendikasyon Hipertansiyon:SP 180mmhg üstünde
Taşikardi: erişkin 140, çocuk 180 üstü

47 Difenhidramine Alerjik reaksiyonları bloke eden H1 reseptör blokeri

48 Kullanım alanı Anafilakside adrenaline ek olarak Araç tutması
Alerjik reaksiyonların hepsinde.

49 Doz Erişkin 1mg/kg max. 50 mg im yada dakikada 25mg iv.
Çocuk 1mg/kg max.50mg im yada 25 mg iv (dakikada)

50 Kontrendikasyon Bronşial astma Süt veren anne 10 kg. altı çocuklar.

51 Furosemide Proksimal ve distal tübüllerde Na ve Cl emilimini engelleyerek su tutulumunu engeller….kardiyak ön yükü azaltır.

52 Kullanım alanı Pulmoner ödem Konjestif kalp yetmezliği
Renal hastalıklar…

53 Doz Erişkin: 40 mg iv (20mg/dak.)
Çocuk: 1mg/kg erişkin dozu geçmeyecek.

54 Magnezyum sülfat Kas sinir kavşağında asetil kolin desarjını azaltır
Kalsiyum kanal blokeri

55 Kullanım alanı Torsades de pointes Eklemsi TCA toksisitesi

56 Kullanım şekli %20 solüsyon haline getirilip kullanılmalıdır. Bunun için 2 gr. İçeren 4 ml ampul 6 ml %09 SF ile karıştırılıp %20 lik solüsyon haline getirilir.

57 Bu dozlar gerekirse tekrarlanır.
Erişkin:nabızsız ise 2 gr.(%20 sol.) iv.2 dak. İçinde Nabızlı: 2 gr.(%20 sol.) iv. 5 dak. Eklemsi:4 gr.(%20sol.) iv. 4 dak. Çocuk: 25mg/kg erişkin dozu geçmez. Bu dozlar gerekirse tekrarlanır.

58 Kontrendikasyon 3. derece AV blok

59 Metil prednizolone Antiinflamatuar . İmmunusupressif etki.

60 Kullanım alanı Anafilaksi
KOAH, B.Astma bağlı gelişen solunum sıkıntısı

61 Doz Erişkin: 2 mg/kg max.125mg. İv.im
Çocuk: 2 mg/kg max. 125 mg.iv.im.

62 Metoprolol Beta 1 ve 2 adrenerjik reseptör blokeri. - inotropi
- kronotropi AV nodda ileti yavaşlatması Antiaritmik Kan basıncını düşürmek Kardiyak outputu azaltmak

63 Kullanım alanı Düzensiz dar kompleks taşikardiler.
Adenozin ile düzelmeyen düzenli dar kompleks taşikardiler. Stabil geniş kompleks taşikardiler. A.M.I

64 DOZ Erişkin:5 mg iv.2 dak. Sürede gerekirse 5 dak. Bir total doz 15 mg. Olacak şekilde. MUTLAKA MONİTÖRİZASYON SIK SIK SOL. K.BASINCI, NABIZ KONTROLÜ. Çocuk: endike değil.

65 KONTROENDİKASYON Bradikardi kalp hızı 60 altı.
Hipotansiyon S.basınç 100mmhg altı. Bronşial astma Kardiyojenik şok KKY 2.3. Derece blok.

66 SODYUM BİKARBONAT Alkali ajan Asidoza karşı tampon görevi

67 KULLANIM ALANI Uzamış kardiyak arrest 10. dak. Sonrası
Bilinen metabolik asidoz. Hiperkalemi TCA overdoz.

68 DOZ Erişkin Kardiyak arrest:1mEq/kg iv. Max. 100mEq
TCA: 50mEq iv. 15 dak sonra gerekirse tekrar doz. Çocuk:1mEq/kg iv (2 dak. İçinde)

69 Morfin SSS depressanı Analjezi Sedasyon Periferik venöz dilatasyon
Venöz dönüşümü azaltıcı etki. Miyokardın oksijen ihtiyacını azaltıcı etki

70 Kullanım alanı Nitrata cevapsız MI ağrısı Ağrılı kırık, çıkıklar
Sol. sistemini ilgilendirmeyen yanıklar Pulmoner ödem.

71 Doz AMI: 5mg 1mg/dak.iv Diğer akut ağrı:0.1mg/kg, 1mg/dak.üst doz 10mg iv.im. Çocuk:0.1mg/kg, 1mg/dak.iv.im

72 Kontroendikasyon Hipotansiyon erişkin 100, çocuk 80 mmhg
Sol. Sıkıntısı olan vakalar. Kafa yaralanmaları. Multi sistem travmaları. Mental durum bozukluğu.

73 Kalsiyum klorid Akut hiperkalemi Akut hipokalsemi
Kalsiyum kanal bloker toksisitesi. MgS04 toksisitesi.

74 Doz 8mg/kg %10 sol.iv.5 dakika üzerinde
gerekirse doz 10 dak. Yinelenebilir.

75 Kontrendikasyon Digital kullanan vakalarda kullanılmaz.

76 LİDOKAİN Class IB antiaritmiktir Lokal anesteziktir
Ventriküler aritmilerde etkilidir İskemik myokardda ventriküler ektopiyi suprese eder. Normal myokarda etki etmez

77 Kullanım alanı Amiodoron yok ise.
TCA toksisitesine bağlı gelişen VT’ de amiodoron kontroendikedir. yerine

78 Doz mg/kg (100mg) bolus - Gerekirse 5-10 dk sonra mg/kg bolus tekrar MAX DOZ 3mg/kg

79 Doz %50 azaltılmalıdır 70 yaşından büyük KKY
LİDOKAİN Doz 70 yaşından büyük KKY Karaciğer hastalığı olanlarda Doz %50 azaltılmalıdır


"Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları