Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİSEDE SINIF GEÇME SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİSEDE SINIF GEÇME SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 LİSEDE SINIF GEÇME SİSTEMİ

2 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARININ LİSELERDE
SINIF GEÇME SİSTEMİNİN GENEL KURALLARI Öğrencinin başarısı bir bütün olarak ele alınır ve sınıf geçmesi, bir sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir. Öğrenci başarısının tespiti,derslerin özelliklerine göre yazılı,sözlü ve uygulamalı sınavlara,ödev proje,ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.

3 TANIMLAR Ders Yılı Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, Öğretim Yılı Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, Ortalama Yükseltme Sınavı Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı yada başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı, Sorumluluk Sınavı Önceki yıllardan başarısızlığı bulunan öğrencilerin başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı,

4 YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR
Yazılı sınavlar haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üç,bir ve iki saat olan dersler için iki sınav olarak yapılır. Yazılı sınavlar bir dersten her dönemde birden fazla uygulanmaması kaydıyla test olarak yapılabilir. Resim,Müzik ,Beden Eğitimi dersleri her defada üçten az olmamak üzere yazılı,sözlü,uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrenciye duyurulur.

5 Bir sınıfta bir günde uygulanacak sınavların sayısının
ikiyi geçmemesi esastır.Ancak zorunlu hallerde üç sınav da yapılabilir. Yazılı sınav sonunda öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen,başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir.Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir.Öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır. Bir dönemde her dersten en az bir sözlü puanı verilmesi esastır.Daha çok sözlü puanı da verilebilir. Sözlü puanı;öğrencinin sosyal etkinliklerindeki çalışmaları,derse hazırlığı,ders içindeki etkiliği ve araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve sonuç öğrenciye bildirilir.

6 ÖĞRENCİ SINAVA GİRMEMİŞSE
Sınavlara katılmayan ödev ve projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci özrünü 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirmek zorundadır. Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir.Bu öğrenci ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda sınava alınır.Bu sınav sınıfta ders işlenirken olabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Özürsüz olarak sınavlara katılmayan,ödev ve projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciye sıfır(0)puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

7 Geç Gelme Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Öğrenci okula geldiği halde derslere girmese , o gün özürsüz olarak okula gelmemiş kabul edilecek ve uyarma cezası alınacaktır. Öğrenci okula geç kalıp, 8:35 den sonra gelenler idareden derse kabul kağıdı alarak derse girebilirler, ancak yarım gün yok yazılacaktır. Okula veya derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciye öncelikli olarak okul müdürü uyarma cezası verecektir.

8 OKULA GELİŞ-GİDİŞ SAATLERİ
Öğrenciler her gün okulda 8:15 de bulunmak zorundadır. Tören 8:15 de dersler ise 8:30 başlamaktadır. Öğle teneffüsümüz 12-12:30 arasındadır. Derslerin bitiş saatleri 15:05 dedir. Cuma günleri bayrak töreni olduğundan okuldan çıkış 15:20 ye sarmaktadır

9 OKULDAN ERKEN ÇIKMA Öğrencilerin yukarıda belirtilen saatler içinde okulda bulunmaları gerekmektedir. Öğrenciler doktor randevuları için veya diğer aktiviteler için okuldan erken ayrılamazlar. Veliler öğrencilerin okuldan erken çıkması ile ilgili taleplerini Okul Müdür Yardımcısına ileterek uygun görüldüğü taktirde bizzat okuldan kendileri almaları gerekmektedir. Müdür Yardımcıları öğrenci için izin kağıdını derse gönderecektir.

10 DEVAM-DEVAMSIZLIK İlk derse girmeyen öğrenciler ile girdiği halde sonraki derslere girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. Ders yılı içinde 20 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılır. Özürlü- özürsüz ve okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz.

11 ÖĞRENİM HAKKI,DİPLOMA VE ÖĞRENİM BELGESİ
Özürleri nedeniyle okula devam edemeyenler,devam ettikleri halde iki dönem notu alamayanlar ile ikinci dönem okula hiç devam edemeyenler o yıla ait öğrenim hakkını kullanmamış sayılır.Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması ortaöğretim süresince iki öğretim yılı ile sınırlıdır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.

12 Öğrencilerin ödüllendirilmesi
MADDE 7 – (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi verilir.

13 Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme
MADDE 8 – (1) (Değişik: /26636 RG) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) arasındakileri Teşekkür belgesi, b) ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. (2) Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

14 SEÇMELİ DERSLER MADDE 9:Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan sağlayan derslerdir.

15 DERS SEÇİMİ Madde 11 Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli,sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden sonra haziran ayının sonunda öğrenciler ders seçimini yaparlar. Öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçimin de değişiklik yapılabilir.

16 LİSELERDE NOT SİSTEMİ PUAN NOT DERECE 85-100 5 PEKİYİ 70-84 4 İYİ 55-69 3 ORTA 45-54 2 GEÇER 25-44 1 GEÇMEZ 0-24 ETKİSİZ

17 Dönem puanı,yıl sonu puanı,yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet(diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu,yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu da 5’lik not sistemine göre belirlenir.

18 MATEMATİK DERSİNİN DÖNEM PUANI
BİR DERSİN DÖNEM PUANI NASIL HESAPANIR? MATEMATİK DERSİNİN DÖNEM PUANI DERS 1. YAZILI 2. 3. SÖZLÜ DÖNEM PUANI MAT 80 85 60 90 78,75 /4=78,75

19 Bir dersin yılsonu puanı
Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Ders yılı sonunda belirlenen yılsonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır. ÖRNEK DERS 1. DÖN PUANI 2. DÖNEM PUANI YIL SONU PUANI MATEMATİK 85,33 90,45 87,89 85,33+90,45/2=87,89

20 Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı
MADDE 30 – Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. ÖRNEK DERS SAATİ YILSONU PUANI AĞIRLIKLI PUAN MATEMATİK 4 89,89 359,59 89,89X4=359,59

21 Yıl sonu başarı puanı MADDE 31 – Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

22 ÖRNEK HESAPLAMA Dersler Haf. ders saati I.dön. puanı notu II.dön.
Yılsonu Matematik 4 30 1 40 40+30/2= 35 Türk Edebiyatı 3 80 90 5 80+90/2=85 Dil ve Anlatım 2 60 70 60+70/2= 65 22

23 Ağırlıklı puanı notu Yılsonu başarı 35x4=140 1x4= 4 525/9= 58,33
Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilir. 525/9= 58,33 Derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilir. 25/9=2,77 85x3= 255 5x3=15 65x2= 130 TOPLAM:525 3x2= 6 TOP:25 23

24 ÖRNEK DERS ADI DERS SAATİ YS PUANI AĞIRLIKLI PUAN 1 DİL VE ANLATIM 2
70 2*70=140 Din Kült. ve Ahl.Bil. 75 1*75=75 3 Tarih 60 2*60=120 4 Coğrafya 80 2*80=160 5 Matematik 90 4*90=360 6 Biyoloji 93 2*90=186 7 Fizik 98 2*98=196 8 Kimya 100 2*10=200 9 Yabancı Dil 10 10*75=750 Beden Eğitimi 66 2*66=132 11 Müzik 12 TÜRK EDEBİYATI 3*80=240 TOPLAMI 34 Yıl Sonu Puanı 2699/34=79,38

25 9+10+11+12.sınıf yıl sonu puanı
DİPLOMA PUANI Diploma puanı = sınıf yıl sonu puanı 4

26 Ders yılı Sonunda Herhangi bir Dersten Başarılı Sayılma
Madde 32: İkinci dönem notunun,en az Geçer ancak birinci dönem notu Etkisiz ise ikinci dönem notunun en az Orta olması gerekir. Doğrudan Sınıf Geçme Madde 33: Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda,tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. a)Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;3,00 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

27 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Madde 34:Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

28 Sınıf Tekrarı Madde 36 — Öğrencilerden;
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

29 İLETİŞİM BİLGİLERİ OKUL MÜDÜRÜ : Hüseyin BEŞİKCİ
Sorumlu Müdür Yard. :Selahattin DEMİRASLAN Psikolojik Danışman : Esranur ALCI Psikolojik Danışman : Serhat YABANCI OKULUMUZUN TELEFONU (0 216) FAKS (0 216) Web Sitesi:


"LİSEDE SINIF GEÇME SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları