Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR
Ufuk OKAN Genel Sekreter Yardımcısı

2 I-AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Mevzuat a sayılı Yükseköğretim Kanunu b Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu c. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği d Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve çalışma usulleri Yönetmeliği e. Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliği f. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği g. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik h. Üniversitelerarası Kurul ve Kurul’a Bağlı Komisyon Hakkında Yönetmelik

3 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Kanun No : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 1-TANIMLAR Yükseköğretim : Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. b) Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.

4 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleri ile bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.

5 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur

6 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur. h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.

7 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur. k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve dallarından oluşur.Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.

8 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu 2-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, bir kuruluştur. Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır.

9 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Kurulu; Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından, (hakim ve savcı sınıfından olanlar için Bakanlığı ve kendilerinin muvafakatı alınmak kaydıyla) seçilen yedi, Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilen yedi, kişiden oluşur.

10 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Kurulunun Görevleri, a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversiteler tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak,

11 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim kanunu b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve kordinasyonu sağlamak, c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler almak, d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi içinde, (1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,

12 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim kanunu (2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek,

13 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim kanunu Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak, (3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak, e) Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,

14 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu f) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim-öğretim programlarını, bilim dallarının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini uygulama alanlarını, bina, araç gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli bir oranda tespit etmek, g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli önlemleri almak,

15 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu h) Üniversitelerin her eğitim –öğretim programna kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esasları da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek, ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak, j) Her eğitim-öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

16 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, l) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak ( /2653 ile ek:-öğretim elemanlarından bu Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği görülenler ile bu Kanunla belirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğrudan, normal usulüne göre, yükseköğretim kurumları ile ilişkilerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atmak,)

17 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel milli komiteler ve çalışma grupları kurmak, n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim-öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek, o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılması hususundaki görüş ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, bu kurumlara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek, denetlemek,

18 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek, r) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

19 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU; Yükseköğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim ve denetim altında bulunduran bir kuruluştur. Görevleri: Yükseköğretim Kurumlarında, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53'üncü maddesine göre istenen soruşturmaları yapmak, c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri yapmaktır.

20 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ Kurulu, işleyiş ve görevleri; Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar.

21 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim kanunu

22 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim kanunu 3-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği bir profesörden oluşur.

23 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim kanunu Üniversitelerarası Kurul akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak, Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek, Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek,

24 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak, Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek, Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

25 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Üniversitelerarası Kurul

26 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu 4-ÜNİVERSİTE A-REKTÖR Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder.

27 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır.Ancak rektör olarak atanmış olanlara görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir.Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

28 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Rektörün Görev, yetki ve sorumlulukları: Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

29 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

30 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan,ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

31 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu B-SENATO Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

32 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

33 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

34 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu D-ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

35 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak. Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

36 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu

37 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu 5-FAKÜLTE Dekan Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.

38 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder.Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

39 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Dekanın Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

40 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

41 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Fakülte Kurulu: Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

42 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Fakülte kurulunun Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. Fakültenin,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

43 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Fakülte Yönetim Kurulu: Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

44 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

45 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu

46 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu 6-ENSTİTÜ Enstitünün organları, -enstitü müdürü, -enstitü kurulu, -enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır.Rektörlüğe bağlı enstitüler bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır.Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün,enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

47 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında,müdür yardımcıları,müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

48 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu

49 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu 7-YÜKSEKOKULLAR a-Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü,yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. b-Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır.Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır.Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

50 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Yüksekokul müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c-Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d-Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında,müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e-Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

51 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu

52 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu 8-Bölüm Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm,bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır.

53 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

54 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 9-ANABİLİM VEYA ANASANAT DALI Anabilim veya anasanat dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir.

55 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 10-Bilim veya Sanat Dalı Bilim veya sanat dalı, anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarına bağlı olarak bilim veya sanat dalı kurulmasına ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı, bölüm başkanı ve dekanın ortak önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üniversite senatosunca karar verilir.

56 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilatına İlişkin Kanun AMAÇ VE KAPSAM Bu Kanunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir. Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

57 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilatına İlişkin Kanun KURULUŞ ESASLARI Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama, merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede; a. (Mülga: 30/1/2008 – 5733/1 md.) b. (değişik: 30/1/2008 – 5733/1 md.) Fen, edebiyat, eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler; (4)

58 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilatına İlişkin Kanun c.Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; d.Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; e.Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar; f.Ön lisans düzeyinde ara insan gücü yetiştiren meslek yüksekokulları; g.Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri; bulunabilir. Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur.

59 AKADEMİK TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilatına İlişkin Kanun Bu Maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci Maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak üniversitelerin senatoları tarafından yapılır.

60 II. İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Mevzuat 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 5436 sayılı kanunun 15. maddesi 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun sayılı yükseköğretim kanununun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uyulacak yönetmelik 6. Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor işleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Sayılı Sivil savunma Kanunu 8.

61 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu YÖNETİM ÖRGÜTLERİ (Madde 51) a-Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı; merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur.

62 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
Yükseköğretim Kanunu b-Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur.Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır.Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. c-Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar.

63 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 1-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TEŞKİLATI a.Yükseköğretim İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur. b.Özel Kalem Müdürlüğü, c.Genel Sekreterlik, d.Eğitim, Öğretim Daire Başkanlığı, e.Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, f.Komptrolörlük Daire Başkanlığı, g.Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, h.Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığı, ı.İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı, i.Hukuk Müşavirliği, j.Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, idari ve mali işler daire başkanlığı k-Strateji geliştirme daire başkanlığı

64 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2-YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ (1)Yükseköğretim Denetleme Kurulu İdari Teşkilatı ve sekreterin yönetiminde Kurul Sekreterliği bürosundan oluşur. (2)Kurul Sekreterliği bürosu, Kurul Başkanınca verilecek yazışma, evrak ve benzeri görevleri yapar.

65 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3-ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ İDARİ TEŞKİLATI: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: a.Genel Sekreterlik, b.Bilgi İşlem Müdürlüğü, c.Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürlüğü, d.Sınav Hizmetleri Müdürlüğü, e.Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, f.Hukuk Müşavirliği g.Planlama ve Mali İşler Müdürlüğü, h.Fon Saymanlığı, i.Destek Hizmetleri Müdürlüğü.

66 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ Genel Sekreterlik: a.Genel Sekreterlik bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısı, Hukuk Müşaviri, ihtiyaç duyulan uzman ve büro personelinden oluşur. b.Genel Sekreter ve kendisine bağlı Hukuk Müşaviri ve birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitelerarası Kurulda çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini ve hizmetiçi eğitimlerini sağlamak, (2) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, (3) Üniversitelerarası Kurul toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak,

67 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (4) Sekreterlik bürosunda görevlendirilecek personel hakkında, Kurul Başkanına öneride bulunmak, (5) Kurul Kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak, (6) Başkanlıkça hazırlanan kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını yoklama cetvellerinin muhafazasını sağlamak, (7) Kurul kararlarının üniversitelere ve ilgililere duyurulmasını sağlamak, (8) Üniversitelerarası Kurulun her türlü yönetim hizmetlerini ve ihtiyaçlarını sağlamak,

68 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (9) Kanunla ve diğer mevzuatla veya kurul Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak, (10) Kurulun hukuki sorunlarının çözümünü sağlamak, (11) Kurulca istenecek kanun ve tüzük taslaklarıyla, yönetmeliklerini hazırlamak, (12) Kurula hukuki danışmanlık yapmak.

69 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5-ÜNİVERSİTE İDARİ TEŞKİLATI: Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: a. Genel Sekreterlik, b. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, c. Personel Daire Başkanlığı, d. Komptrolörlük Daire Başkanlığı, e. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, f. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, g. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, h. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, i. Hukuk Müşavirliği, j. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, k. Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü. h-strateji geliştirme daire başkanlığı

70 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Genel Sekreterlik: Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. b. Genel Sekreter, üniversite İdari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. c. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. (1) Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, (2) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

71 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (3) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, (4) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, (5) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, (6) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, (7) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, (8) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

72 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b.Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

73 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Personel Daire Başkanlığı: Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, b. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, c. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, d. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

74 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Komptrolörlük Daire Başkanlığı: Komptrolörlük, aşağıdaki görevleri yapar: a. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirlmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, b. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, c. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek, d. Üniversitenin ayniyat işleri ile hertürlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

75 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: a. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak, b. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek, c. Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

76 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a. Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, b. Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, c. Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

77 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Kütüphane ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır: a. Üniversite kütüphanelerinin gerekliher türlü hizmetlerini karşılamak, b. Baskı,film,videobant,mikrofilm gibikayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, c.Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

78 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; a. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek ; eğitim ,öğretim ve araştırmalara destek olmak, b. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini sağlamak.

79 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hukuk Müşavirliği: Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır; Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürülükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak, Verilecek benzeri diğer görevlerini yerine getirmek.

80 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır; a. Araç ,gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, c. Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek, d. Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, e. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

81 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü : Hastane bulunan üniversitelerde, Hastane Başmüdürlüğünün görevleri şunlardır: Hastanenin düzenli işlemesini ve iyi hizmet vermesini, kayıtların düzgün tutulmasını ve benzeri hizmetlerin görülmesini sağlamak.

82 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
5436 SAYILI KANUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Teşkilat kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkinhizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar ikinci fıkrada belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere; a) Başbakanlık ve bakanlıklarda (Milli Savunma Bakanlığı hariç) StratejiGeliştirme Başkanlığı kurulmuştur. b) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında ise Müdürlük kurulmuştur. c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

83 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
5436 SAYILI KANUN Aşağıda sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevler kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler tarafından yürütülür: a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümetprogramı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarınıbelirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerigeliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgilibilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dışfaktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerinetkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryahizmetlerini yürütmek. g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

84 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 6-FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ: Bir kampus ve yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür. Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve yüksekokullar ile, üniversite rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokullarda idari yapı aşağıdaki şekilde düzenlenir.

85 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname a. Fakülte ve Yüksekokul İdari teşkilatı ve görevleri: Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur. (2) Bir fakülte, 1’inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

86 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (3) Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. (4) Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel kütüphane, mali işler ve destek hizmetleri biriminden oluşur.

87 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname b. Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri : Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel kütüphane, mali işler ve destek hizmetleri biriminden oluşur. (2) Bir yüksekokulda, 1’inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. (3) Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

88 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 7-ENSTİTÜ İDARİ TEŞKİLATI 1.Enstitü idari teşkilatı enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur. 2. Bir enstitüde 1’inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nca karar verilir. 3. Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimleri enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

89 İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN ESASLAR
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 8-BÖLÜM İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ: Bölüm idari teşkilatı, bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir.

90 III. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
Akademik Teşkilat AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü

91 III. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
Akademik Teşkilat Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi İlahiyat Fakültesi * Alanya İşletme Fakültesi FAKÜLTELER Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi

92 III. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
Akademik Teşkilat YÜKSEKOKULLAR Antalya Sağlık Yüksekokulu Akseki Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antalya Devlet Konservatuvarı

93 III. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
Akademik Teşkilat MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elmalı Meslek Yüksekokulu Kumluca Meslek Yüksekokulu Korkuteli Meslek Yüksekokulu Serik Meslek Yüksekokulu Akseki Meslek Yüksekokulu Alanya Meslek Yüksekokulu Manavgat Meslek Yüksekokulu

94 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
Akademik Teşkilat 1-Ak.Üni.Sağ.Arş.ve Uyg.Merkezi (HASTANE) 2-Atatürk İlk.ve İnk.Tar.Arş.ve Uyg.Merkezi 3-Bilgisayar Bil.Arş.ve Uyg.Merkezi 4-Çevre Sorunları Arş.ve Uyg.Merkezi (AKÇAM) 5-Likya Araştırma Merkezi (LAM) 6-Sağlık Bil.Arş.ve Uyg.Merkezi 7-Organ Nakli Eğt.Arş.ve Uyg.Merkezi 8-Tarımsal Biyoteknoloji Arş.ve Uyg.Merk.(AKTABİM) 9-Turizm Arş.Gelş.ve Uyg.Merkezi 10-Biyolojik Çeşit.Arş.Gelş.ve Uyg.Merk.(AKBİYOM)

95 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
Akademik Teşkilat 11-Sağ.Tur.ve Talassoterapi Eğt.Arş.ve Uyg.Merk. 12-Sporcu Sağlığı Arş.ve Uyg.Merkezi 13-Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Arş.Merkezi 14-Spor Bilimleri Arş.ve Uyg.Merkezi 15-Sosyal Hizmetler Eğt.Arş.ve Uyg.Merkezi 17-Tohumculuk Arş.ve Gelş.Merkezi (AKTAGEM) 18-Ak.Dillerini ve Kültürlerini Arş.Merkezi (ADKAM)

96 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
Akademik Teşkilat 19- Uzaktan Algılama Arş.ve Uyg.Merk. (AKUZAL) 20- Stratejik Araştırmalar Merkezi (AKSAM) 21- Avrupa Birliği Arş.ve Uyg. Merkezi (AKVAM) 22- Zihin ve Hareket Engeli Bulunan Çocuklar İçin Eğitim,Uygulama ve Araştırma Merkezi Akdeniz Üniv. Sürekli Eğitim Merk.(AKÜNSEM)

97 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
İDARİ TEŞKİLAT

98 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
AKADEMİK TEŞKİLAT

99 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI
SAĞLIKLI GÜNLER DİLEĞİYLE… TEŞEKKÜR EDERİM… Ufuk Okan Genel Sekreter Yardımcısı


"YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları