Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE."— Sunum transkripti:

1 Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE

2

3 Asit ve Bazlar Asit Baz Ekşi tatları vardır Metalleri ve Karbonat tuzlarını çözerler Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler Acı tatları vardır Kayganlık hissi verirler Metal iyonları ile Çökelti verirler Turnusol kağıdıı maviye çevirirler.

4 Asit- Baz Tanımları Arrhenius Asit-Baz TanımıBase (1884) Brønsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923) Lewis asit-baz Tanımı :

5 Arrhenius Asit-Baz Tanımı (1884)
Asit- Baz Tanımları Arrhenius Asit-Baz Tanımı (1884) Hidrojen içeren ve Suda çözüldüğünde H+ iyonu oluşturan maddelere Asit denir. HCl(aq)  H+(aq) + Cl-(aq) OH iyonu içeren ve suda çözüldüğünde OH – iyonu oluşturan maddelere Baz denir. NaOH (aq)  Na+ (aq) + OH -(aq)

6 Brønsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923)
H+ iyonu verme eğiliminde olan maddelere asit denir.. HCl H2O  Cl– H3O+ Asit Baz  Baz Asit H+ iyonu alma eğiliminde olan maddelere baz denir.. NH H2O  NH OH- Baz Asit  Asit Baz

7 Konjuge Asit ve Baz çiftleri
HF H2O  F– H3O+ H2PO4– OH–  HPO42– H2O NH CO32–  NH HCO3–

8 Lewis asit-baz Tanımı :
Baz elektron çifti veren tür, Asit ise elektron çifti alan maddedir B H  B H+

9

10

11 Nötralleşme. Bir asit ile bazın reaksiyona girerek birbirlerinin asit ve bazlığını nötürleştirmesidir. HCl + NaOH  H2O + NaCl Reaksiyon sonucunda su ve tuz adı verilen iyonik bileşik oluşur

12 Asit ve bazların Kuvvetliliği
Elektrolit Suda (ve bazı çözücülerde) çözündüğü zaman iyonlaşarak elektriği ileten çözeltilere elektrolit denir. Kuvvetli elektrolitler bir çözücüde tamamen, zayıf elektrolitler kısmen iyonlaşır. Kuvvetli Asit Zayıf Asitler Suda tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asit denir. Suda kısmen iyonlaşan asitlere zayıf asit denir HCl(aq) + H2O  H3O+(aq) + Cl-(aq) CH3COOH(aq) + H2OCH3COO-(aq +H3O(aq) HCl, HBr, ve HI HNO3, H2SO4, HClO4 gibi Oksiasitler HF . HCN , H2S HClO, HNO2, ve H3PO4 Organik asitler (RCOOH), CH3COOH C6H5COOH

13

14 M= 1A(1) metalleri (Li, Na, K, Rb, Cs)
Kuvvetli baz Zayıf baz Suda tamamen iyonlaşan bazlar kuvvetli bazdır Suda kısmen iyonlaşan bazlara zayıf baz denir NaOH (aq)  Na+ (aq) + OH -(aq NH3(g)+H20(l)  NH4+ (aq)+ OH -(aq) M2O or MOH, M= 1A(1) metalleri (Li, Na, K, Rb, Cs) MO or M(OH)2, M = Group 2A metalleri (Ca, Sr, Ba) [MgO and Mg(OH)2 Amonyak (:NH3) Aminler (RNH2, R2NH, R3N), CH3CH2NH2, (CH3)2NH, (C3H7)3N, C5H5N

15

16 İyonlaşma derecesi HA + H2O ↔ H3O+ + A- HA dan oluşan [H3O+]
başlangıçta [HA] İyonlaşma yüzdesi = HA dan oluşan [H3O+] başlangıçta [HA] x 100

17

18 pH = - log[H3O+] pH = - log [H+]
Hidrojen iyonu konsantrasyonun eksi logaritmasıdır. (logaritma on tabanına göre ) pH = - log[H3O+] pH = - log [H+] pOH pOH = -log [OH-]

19 H2O(l) + H2O(l) < -- > H3O+ + OH-
K [H2O]2 = Ksu = [H3O+][OH-] = 1.0 x (25°C) Saf suda Hidronyum iyonu ve hidroksil iyonu konsantrasyonları eşittir. H3O+]=[OH-]= 1.0 x 10-7 (25°C) pH = 7.00 nötr çözeltiler pH < 7.00 asidik çözeltiler pH > 7.00 Bazik çözeltiler

20 Kuvvetli Asit ve Bazlarda
pH Hesaplamaları Kuvvetli Asit ve Bazlarda Zayıf Asit ve Bazlarda Kuvvetli Asitlerde pH direkt kuvvetli asitten gelen H+ iyonu konsantrasyonu kullanarak hesaplanır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H+ ve OH- iyonları genelde ihmal edilir. Zayıf Asit ve bazlarda Asitlik veya Bazlık denge sabiti kullanılır

21 HCl(aq) + H2O(l)  H3O+(aq) + Cl-(aq)
Kuvvetli Asit ve Bazlarda Kuvvetli Asitlerde pH direkt kuvvetli asitten gelen H+ iyonu konsantrasyonu kullanarak hesaplanır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H+ ve OH- genelde iyonları ihmal edilir. HCl(aq) + H2O(l)  H3O+(aq) + Cl-(aq) pH = - log[H3O+]

22 Soru: 10-2 M hydronyum iyonu içeren çözeltinin pH ı nedir ?
pH = -log[H3O+] = (-1)log 10-2 = (-)(-2) = 2 soru : 25°C deki M hidroklorik asit çözeltisinin [H3O+], pH, pOH ını hesaplayınız.

23 HA(aq) + H2O(l)  H3O+(aq) + A-(aq)
Zayıf Asit ve Bazlarda Zayıf Asit ve bazlarda Asitlik veya Bazlık denge sabiti kullanılır HA(aq) + H2O(l)  H3O+(aq) + A-(aq) [H3O+] [A-] Ka = [HA] [H+] = ( Ka . [HA] ) ½ CH3COOH + H2O  H3O CH3COO- [H3O+] [CH3COO-] Ka= [CH3COOH]

24

25

26 soru : 0.100 M NH3 çözeltisinin H+ konsantrasyonunu ve pHını hesaplayınız.
Kb = 1.76 x 10-5 soru : M Ba(OH)2 çözeltisinin pH, pOH ını hesaplayınız.

27 soru : 0.125 M CH3COOH çözeltisinin H+ konsantrasyonunu ve pHını hesaplayınız.
Ka = 1.8 x 10-5 Çözüm: CH3COOH + H2O  H3O CH3COO- Konsanntrasyon (M) CH3COOH + H2O  H3O CH3COO- başlangıç değişim x x x denge x x x x x Ka= 0.125-x Kabul x = 0.125 x2 = 2.25 x x = 1.5 x pH= 2.82

28

29 0.125 M HClO çözeltisindeki [H3O+] konsantrasyonu nedir?
Ka = 3.5 x 10-8

30

31 soru : 0.250 M CH3COOH çözeltisinin H+ konsantrasyonunu ve pHını hesaplayınız.
Ka = 1.8 x 10-5

32 Poliprotik Asitler Yapısında iki veya daha fazla iyonlaşabilen proton bulunan asitlere poliprotik asit denir. Bu asitlerin birden fazla iyonlaşma denge sabitleri vardır. H2SO H2O ↔ HSO H3O Ka1 HSO H2O ↔ SO H3O Ka2

33 Ionization Constants of Some Polyprotic Acids

34 c [HPO42-] (d) [PO43-] konsantrasyonları nedir?
3.0 M H3PO4 çözeltisinde; [H3O+]; (b) [H2PO4-]; c [HPO42-] (d) [PO43-] konsantrasyonları nedir? H3PO H2O ↔ H2PO H3O+ Initial conc. 3.0 M 0 0 Changes -x x M x M Eqlbrm conc. (3.0-x) M x M x M

35 Tampon çözelti zayıf asit ve zayıf asitin tuzunu veya zayıf bir baz ve zayıf bazın tuzunu aynı anda içeren çözeltilere tampon çözelti denir. Tampon çözeltiler seyrelme ve az miktarda kuvvetli baz ve asit ilavesine karşı pH ta değişmeye direnç gösterir. Tampon kapasitesi 1 L tampon çözeltisinin pH sını 1 birim değiştirmek için eklenmesi gereken kuvvetli asit veya bazın mol sayısıdır. Tampon çözeltilerde pH ortamda bulunan asit (baz) ve tuzun konsantrasyonu zayıf asit veya zayıf bazın iyonlaşma denge sabitin ifadesinde (Ka veya Kb) yerine konarak hesaplanır. Tampon çözeltilerde pH = pKa ± 1 aralığında değişir.

36

37

38 Soru M NH3 ve M NH4Cl içeren tampon çözeltini pHının hesaplayınız (NH3 için Kb = 1.80 x 10-5) NH3 +H2O  NH OH-

39 Hidroliz zayıf asit veya zayıf bazların tuzlarının su ile reaksiyona girerek tuzun asit veya bazını oluşturmasıdır. Tuz + Su ↔ zayıfAsit + OH- reaksiyon denge sabiti Kh=Ksu/Ka ya eşittir. Çözeltinin pH ı bu ifadeden hesaplanır.

40 Soru: 0.1 M sodyum asetat çözeltisinin pH ını hesaplayınız.
Asetik asit için Ka= 1.8x10-5


"Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları