Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR
Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2 İÇERİK Program Türleri Posner`in Eğitim Programı Sınıflaması
Öğretim Programı Ders Programı Örtük Program Posner`in Eğitim Programı Sınıflaması Eğitim Programının Öğeleri Eğitim Programlarının Yararları Eğitim Programlarının Özellikleri

3 PROGR AM TÜRLERİ Eğitim Programı Öğretim Programı Ders Programı
Örtük Program

4 Eğitim Programı Eğitimi düzenleyen ve yönlendiren sistem (TDK)
Okulun rehberliği ve gözetiminde çocuklar için düzenlenen tüm faaliyetlerdir (Caswell ve Campbell) Öğrenme programıdır (Hilda Taba)

5 Eğitim Programı Öğrenme yaşantılarının planlanmasına rehberlik eden, istenen sonuçların sistematik olarak yeniden yapılanmasıyla bilgi ve yaşantıların formüle edilmesi ve okulların kontrolünde öğrenene kazandırılmak istenen kişisel ve sosyal amaçlar ve değerler bütünü (Tanner)

6 Eğitim Programı Yetişek: öğrencide geliştirilecek davranışların önceden kararlaştırılıp bir sıraya konması; bu davranışları geliştirici öğrenme yaşantılarını gerçekleştirecek eğitim durumlarının düzenlenmesi; eğitim durumlarını (ve öğrenme yaşantılarını) istendik ve beklendik davranışları geliştirmedeki etkililik derecelerinin araştırılması yani değerlendirmedir (Selahattin Ertürk) Bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetlerdir (Fatma Varış)

7 Eğitim Programı Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği (Özcan Demirel) Kişide gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve sınama durumlarını içeren dirik bir bütün (Veysel Sönmez) Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faaliyetlerin tamamı (Hıfzı Doğan)

8 Öğretim Programı Eğitim programının amaçlarına hizmet edecek biçimde, belli bir öğretim kademesinin çeşitli sınıflarında bireye belli bilgi kategorileriyle ilişkili olarak okul içinde ya da dışında ne tür yaşantıların sağlanacağını gösteren düzenektir.

9 Ders Programı Bir ders süresi içinde planlanan hedefin/hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır. Öğretim programı içinde yer alan her bir ders süresi için ayrı ayrı hazırlanır.

10 Örtük Program Öğrencilerin kazanmaları beklenen bilgiler, ilkeler, kurallar, değerler, tutumlar, alışkanlıklar ya da düşünceleri okulun resmi ya da yazılı bir program olmaksızın dolaylı olarak öğrettiği programdır.

11 Örtük Programın Kapsamı
Okulun idari ve örgütsel araç ve düzenlemeleri Okul kuralları Okul binasının mimari yapısı ve dekorasyonu Sınıfların oluşturulması Zaman Ders dışı faaliyetler Okul ve çevre etkileşimi Toplumsal normlar ve değerler İdeoloji Ders kitapları Sınıf iklimi Öğretmenlerin görüş ve beklentileri Öğretmenlerin önyargıları Sınıf kuralları Öğretmen davranışları Öğrenci özellikleri Sınav ve öğrenci başarısı

12 Posner`in Eğitim Programı Sınıflaması
Resmi (kuramsal, açık, yazılı) program İşlevsel (gözlenen, gerçekleşen, uygulanan) program İhmal edilen (geçersiz, görmezden gelinen) program Örtük (gizli, yazılı olmayan) program Ekstra program

13 Resmi (kuramsal, açık, yazılı) Program
Tanımlanmıştır. Yazılı bir doküman haline getirilerek eğitim otoritelerince onaylanmış ve okullara gönderilmiştir. Eğitim felsefesini ve politikasını yansıtır, resmidir, teoriktir, açık ve ilan edilmiştir. Tasarıdır, varsayımsal olarak olması gerekeni ortaya koyar.

14 İşlevsel (gözlenen, gerçekleşen, uygulanan) Program
Okulda öğretmenler aracılığıyla uygulamaya konulan programdır. Okuldan okula farklılık gösterebilir. Kuramın uygulamaya dönüşmesidir. Resmi programın okula, çevreye ve öğretmene göre farklılaşmasıdır. Resmi programın uygulamada yaşama geçirilmiş biçimidir. Bu nedenle daha somuttur.

15 İhmal Edilen (geçersiz, görmezden gelinen) Program
Resmi programın atlanan, eksik bırakılan, üstünkörü geçiştirilen yanlarını oluşturur. Bu durum okulun sahip olduğu olanaklardan ya da öğretmen yeterlik, tutum ve davranışlarından da kaynaklanabilir. Örneğin, fen laboratuarı olmayan okullarda bazı deneylerin yapılmaması, liselerde LYS`soru çıkmayan konuların üstünkörü geçilmesi ya da işlenmemesi

16 Örtük (gizli, yazılı olmayan) Program
İlk olarak Jackson (1968) tarafından ortaya atılmıştır. Resmi programda yazılı olarak yer almayan, kasıtlı olarak düzenlenmemiş ve planlanmamış öğrenmeleri içeren programdır. Resmi programı destekleyen ya da engelleyen daha çok okul kültürü ve ikliminden kaynaklanan, kurumdaki bireylerin sahip olduğu inanç, değer, tutum ve yaklaşımlardan doğan program türünü yansıtır.

17 Ekstra Program Resmi program dışı olan örtük programdan farklı olarak planlı olan; sportif, sanatsal, kültürel etkinlikleri kapsar. Öğretmenlerin gözetim ve rehberliği altındadır. Katılım, gönüllülük esasında dayalıdır. Okulun fazladan düzenlediği çalışmalardır. Okul korosu, öğrenci toplulukları, konferanslar gibi.

18 Eğitim Programının Öğeleri
HEDEF/KAZANIM EĞİTİM DURUMLARI SINAMA DURUMLARI İÇERİK

19 Eğitim Programlarının Yararları
Öğretim süreçlerinin standartlaşmasını sağlayarak, ülkenin tüm okullarındaki öğrencilerin az-çok benzer nitelikler kazanmalarını sağlar. Öğretim süreçlerinin planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder. Nitelikli bir öğretimi gerçekleştirmede ve verimi arttırmada araçtır. Öğretimin etkililiğini artırır. Öğretim süreçlerinin kalite kontrolünü test etmede temel bir ölçüttür. Eğitim sürecinin planlı, sistemli, amaca uygun gelişime odaklı ve dirik ilerlemesinin en önemli unsurudur.

20 Eğitim Programlarının Özellikleri
Milli Eğitimin Amaç ve İlkelerine Uygunluk İşlevsellik Çerçeve Esneklik Değişmez ve Genellik Bilimsellik Rehber Uygulanabilirlik

21 Milli Eğitimin Amaç ve İlkelerine Uygunluk
İlköğretim programları, ülkenin uzak hedeflerinin bir yorumu olan genel hedeflere göre hazırlanmalıdır. Örneğin, Temel eğitimin genel hedeflerinden biri «Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.» Dolayısıyla ilköğretim programları bu hedefe hizmet edebilecek biçimde hazırlanmalıdır.

22 İşlevsellik İlköğretim programı, gerçek yaşamda bireylerin gereksinim duyduğu, duyabileceği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmalıdır. Yaşamında hiç havuz doldurup boşaltmayacak bir bireye havuz problemleri çözdürülmemelidir.

23 Çerçeve İlköğretim programında yer alan hedefler, içerik, önerilen öğrenme-öğretme yaşantıları ve değerlendirme süreçleri Türkiye`nin tüm okullarında benzerdir. Öğretmenler bu ana hattın dışına çıkmadan görevlerini yerine getirirler.

24 Esneklik 17 Aralık`ta Atatürk`ün Ankara`ya gelişinin Ankara`da kutlanıp başka şehirlerde kutlanmaması ya da enerji kaynakları ele alınırken Çanakkale`deki bir Fen ve Teknoloji öğretmeninin rüzgar enerjisini, Elazığ`daki öğretmenin ise hidroelektrik santralleri işlemesi esnekliktir.

25 Değişmez ve Genellik Ulusal bayramların ülkenin tüm okullarında benzer süreçlerle kutlanması değişmez ve genelliktir.

26 Bilimsellik Öğrencilerin zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimini öğrenme-öğretme ve gelişimle ilgili bilimsel verilerden yararlanarak üst düzeye taşıma.

27 Rehber Hazırlanan programlar öğretmenlerin anlayabileceği bir dil ve anlatımla yazılmalı, açık ve anlaşılır olmalıdır. Öğretmen öncelikle programın özelliklerini, programın kendisine yüklediği rol ve sorumlulukları anlamalı daha sonra uygulamalıdır.

28 Uygulanabilirlik Bir program kuramsal düzeyde ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, uygulanan program farklı olabilmektedir. İyi program hazırlanış biçimine en yakın uygulanan programdır.


"PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları