Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN KURULUŞU. OKUL GELİŞİM MODELİ UYGULAMALARININ MEVZUAT DAYANAKLARI Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Milli Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN KURULUŞU. OKUL GELİŞİM MODELİ UYGULAMALARININ MEVZUAT DAYANAKLARI Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Milli Eğitim."— Sunum transkripti:

1 1 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN KURULUŞU

2 OKUL GELİŞİM MODELİ UYGULAMALARININ MEVZUAT DAYANAKLARI Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Kılavuzu. Planlı Okul Gelişim Modeli Kitabı (EARGED).  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslara İlşikin Yönetmelik -Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu -MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı -Okul Geliştirme Çalışmaları ve TKY Genelgesi -MEB Eğitimde Stratejik Planlama Kitabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuKamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslara İlşikin YönetmelikKamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama KlavuzuMEB Stratejik Plan Hazırlık ProgramıOkul Geliştirme Çalışmaları ve TKY GenelgesiMEB Eğitimde Stratejik Planlama Kitabı  - 2568 sayılı Ocak 2005 Tarihli TEBLİĞLER DERGİSi - 2533 sayılı Şubat 2002 Tarihli TEBLİĞLER DERGİSi - 2506 sayılı Kasım 1999 Tarihli TEBLİĞLER DERGİSi - 2568 sayılı Ocak 2005 Tarihli TEBLİĞLER DERGİSi - 2533 sayılı Şubat 2002 Tarihli TEBLİĞLER DERGİSi - 2506 sayılı Kasım 1999 Tarihli TEBLİĞLER DERGİSi

3 OGYE’nin Kuruluş Esasları: OGYE; demokratik bir seçimle; bir önceki öğretim yılının Mart ayı içersinde, düzenlenecek ön seçim ve bunu izleyen genel seçimle kurulur. OGYE’ye seçilecek bütün grupların genel seçime katılacak adaylarını belirleyebilmesi için ÖN SEÇİM yapılır. Burada belirlenen adaylar arasından OGYE’ye seçilecek asil ve yedek üyelerin belirlenmesi için de GENEL SEÇİM yapılır.

4 4 OGYE Ekiplerinin Nitelikleri: OOkulun deneyimli personeli olmak GGrup dinamiği deneyimine sahip olmak PPlânlama konusunda bilgi sahibi olmak KKoordinasyon yeteneğine sahip olmak KKolayca iletişim kurabilen kişi olmak SSürekliliği devam ettirecek kişi olmak ÜÜyelerinin gelecek öğretim yılında da okul öğrencisi / velisi olması gereklidir.

5 5 1. Okul Müdürü 2. Sorumlu Müdür Yardımcısı 3. Öğretmen (İkiden az olmamak üzere, okuldaki öğretmen sayısına göre) 4. Rehber Öğretmen ( Birden fazla ise koordinatör öğretmen) 5. En az bir Destek Personeli (kütüphane memuru,hizmetli,sağlık memuru) 6. Veli (İkiden az olmamak üzere, yeterli sayı okul tarafından belirlenir) 7. Öğrenci (İkiden az olmamak üzere,öğrenci sayısına göre okul tarafından belirlenir) 8. Bir Okul Aile Birliği Başkanı 9. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi 10. Sivil Toplum Örgütlerinden seçilen bir temsilci 11. Muhtar 12. Okulun bulunduğu bölgede Sanayi/Ticaret Odalarının birer temsilcisi OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ

6 Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) Üyelerinden, Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi (her sınıftan bir kişi) Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen bir Temsilci Muhtar Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Okul Gelişim hedeflerinin belirlenmesi Önceliklerin belirlenmesi Biçimlendirici değerlendirme Son değerlendirme bölümlerine gözlemci olarak katılır ve kararların alınmasında fikir belirterek oy kullanırlar. Gelişim süreci basamaklarının teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar. Bunlar ancak;

7 7 1-OGYE, okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder. 2-Sağlanacak mali kaynakları (Bakanlıktan gelen ödenek ve diğer yardımlar) yerinde kullanarak “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir, okul toplumunu, velileri bilgilendirir. 3-OGYE, Okul Gelişim Planı’nı hazırlar ve uygular. 4-Bu gelişim sürecinde yer alacak İyileştirme Ekiplerini belirler, kurar ve çalışmalarında rehberlik eder. 5-Okulun imkanlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli bilgileri toplar, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirler. OGYE’NİN GÖREV TANIMLARI

8 8 6-Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur. 7-Okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirmek amacıyla toplantı, panel vb. seminerler yapar. 8-İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir. 9-Personel için görüşme formları düzenler, değerlendirir. 10-Özdeğerlendirme işlemi sonucunda yapılacak iyileştirmeye açık alanlar arsasından, okul gelişim planı için öncelik taşıyanlara yer verilir. 11-İyileştirme Ekiplerinin planlama ve uygulamalarını organize eder. Bu planlar ışığında Yıllık Okul Gelişim Planı’nı hazırlar. 12-Çalışma(iyileştirme) gruplarının çalışmalarını koordine eder. OGYE’NİN GÖREV TANIMLARI

9 13-Okul Gelişim Planına göre yapılan çalışmaların biçimlendirici değerlendirmesini yapar, eksikler göz önünde bulundurularak yeniden Düzeltilmiş Okul Gelişim Planını hazırlar ve uygulamaya sokar. 14-Yıl sonunda Düzeltilmiş Okul Gelişim Planını gözden geçirerek, eksiklikleri bir dosya ile bir sonraki öğretim yılının OGYE’sine sunar. 15-Yıl sonunda Okul Gelişim Raporunu hazırlar, raporu okul toplumunun bilgisine sunar ve daha sonra raporu dosya halinde olarak hem bağlı bulunduğu birime ve hem de EARGED’e gönderir. ( İl Okul Geliştirme ve Kalite Bürosu) 16-Okul Personelinin hizmet içi eğitim gereksinimlerini belirler ve Okulda verilebilecek eğitimleri organize eder, diğerlerini ise Bakanlığın ilgili birimine bildirir.

10 10 Okul Geliştirme ve Kalite Bürosu OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE) ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

11 11 Okul Müdürü : Okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur. (OGYE) Üyelerinin Görevleri  Okul Gelişim Modeli uygulamaları için planlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapmak,  Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu kurmak,  Okul ile Yüksek öğretim/Ortaöğretim arasındaki işbirliğini sağlamak  Okulda görevli tüm personelin mesleki gelişimlerini sağlamak.  İyileştirme planlarındaki zamanlamayı izler, Okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecini yönetir

12 Planlı Okul Gelişim Sürecinin yürütülmesinde gerekli okul içi koordinasyon ve organizasyondan sorumludur.  OGYE’nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılmasını ve dağıtımını yapar,  Okul Müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık eder,  İyileştirme Ekiplerinin kurulması için gerekli ön hazırlıkları yapar, süreç boyunca Çalışma Ekiplerinin etkinliklerini izler,  Okul Gelişim Modeli ile okulda sağlanan gelişmelerden okul toplumunun bilgilendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür,  Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmetiçi eğitim gereksinimlerini belirler ve okul personelinin katılımını sağlar.  Okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecinde okul müdürüne destek verir. Gerektiğinde çalışma ekiplerinde görev alır. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Planlı Okul Gelişiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

13 *Öğretmen : Okulun öğretim kadrosunu temsil eder, süreç içerisinde yapılacak her türlü çalışmanın planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludur.  Okul çalışma ekiplerinde görev alır,  İyileştirme ekiplerinin, amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yapar,  İyileştirme ekipleri için gerekli, koordinasyon ve organizasyonu sağlar.  İyileştirme ekiplerinin, çalışmalarını zamanında yapmalarını sağlar. (OGYE) Üyelerinin Görevleri

14  Öğrencilerin, kişilik gelişimlerini sağlayıcı çalışmaları yürütür.  Başarıyı arttırıcı çalışmalarda bulunmak,  Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür.  Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyellerini etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik çalışmaları yürütür.  İyileştirme ekiplerinin çalışmalarının daha verimli olmasını sağlayıcı tedbirler alınmasında yardımcı olmak. Okul – veli, okul – çevre işbirliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının arttırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık eder. Okulda rehber öğretmen (psikolojik danışman) bulunmuyor ise yukarıda sözü geçen çalışmalar, göz ardı edilmeden, Rehberlik ve Danışmanlık Ekibi (Rehberlik Servisi) tarafından gerçekleştirilir. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Rehber Öğretmen:

15 *Destek Personeli: Okulun çevresinin, binasının, fiziki kaynaklarının, ekipmanlarının güvenliğinin, düzeninin, temizliğinin ve etkili kullanımını sağlar. (OGYE) Üyelerinin Görevleri  Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik çalışmaları düzenler.  Okul-çevre temizlik çalışmalarını yürütür.  Okulun fiziki mekanların kullanımını düzenler.  Okulun güvenliğine yönelik çalışmalarda rol alır.  Okul çalışma ekiplerinde görev alır.

16  Okulun çevre ve diğer velilerle işbirliğini geliştirici önlemler almak,  Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesi için önderlik etmek,  Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip onların gereksinimlerinin karşılanması için OGYE ile birlikte gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.  Okul tanıtım çalışmalarını organize eder.  Okul yönetimi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılır.  Çalışma ekiplerinde görev alır ve diğer velilerin çalışma ekiplerinde görev almalarını destekler. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Veli:

17  Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler.  Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Öğrenci:

18  Okulun parasal kaynaklarının geliştirilmesine ve bu kaynakların en verimli ve etkili şekilde kullanılmasına katılır.  Bakanlık kanalıyla sağlanan ödeneklerin kullanımı için gerekli plânlamaları ve organizasyonu yapar.  Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar.  Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamaları gösteren mali raporların velilere ve kamuoyuna duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapar.  Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirir ve okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür.  öğrencilerin başarılarını arttırıcı olarak alınan tedbirlerin bütün öğrenci velilerine duyurulmasını sağlamak ve bunlarla ilgili veli desteğini oluşturmak. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Okul Aile Birliği Temsilcisi (Başkanı):

19  Kendi sınıfları ile ilgili bölümlerine katılarak, yapılan çalışmalara destek vermek ve sınıfın diğer velilerini hem bilgilendirmek ve hem de desteğini sağlamak. *Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi: (OGYE) Üyelerinin Görevleri

20  OGYE’nin ve Çalışma Gruplarının teknik çalışmalarına katılmamakla beraber; Gerek Okul Gelişim Planının hazırlanmasında ve gerekse çalışma gruplarının faaliyetlerinde sivil toplum örgütlerinin desteğini sağlamak ve yapılan çalışmalarla ilgili sivil toplum örgütlerini bilgilendirmek. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci:

21  OGYE’nin ve Çalışma Gruplarının teknik çalışmalarına katılmamakla beraber; Okulun her türlü çalışmaların da mahallenin hem desteğini sağlamak ve hem de mahalleliyi bilgilendirmek. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Muhtar:

22  OGYE’nin ve Çalışma Gruplarının teknik çalışmalarına katılmamakla beraber; Gerek Okul Gelişim Planının hazırlanmasında ve gerekse çalışma gruplarının faaliyetlerinde Sanayi ve Ticaret Odalarının desteğini sağlamak ve yapılan çalışmalarla ilgili odayı bilgilendirmek. (OGYE) Üyelerinin Görevleri *Sanayi ve Ticaret Odaları Temsilcisi :

23 OGYE Okul Gelişim Yönetim Ekipleri okul yönetiminde söz sahibi yapılmadığı, etkili çalışmaları sağlanmadığı sürece Planlı Okul Gelişimi Süreci’nin okulda yarar üretmesi beklenemez! Okuldaki OGYE Ekiplerinin çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için uygun bir ortam sağlanmalıdır. Okul Yönetimi Okul Geliştirme Ekiplerinin yararlı olacağına inanmalı ve ılımlı bir okul iklimi yaratmalıdır.

24 24


"1 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN KURULUŞU. OKUL GELİŞİM MODELİ UYGULAMALARININ MEVZUAT DAYANAKLARI Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Milli Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları