Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Van İl Dernekler Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Van İl Dernekler Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Van İl Dernekler Müdürlüğü
HOŞ GELDİNİZ

2 Yönetmelik Değişikliği
Derneklerin işlemlerinin kolaylaştırılması ve bu çerçevede DERBİS projesinin uygulamaya konulabilmesi amacıyla hazırlanan “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3 Genel Kurula Çağrı Usulleri
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile dernek üyelerinin genel kurul toplantılarına çağrı şekilleri genişletilerek, “Derneğin internet sayfasında ilan yapılması”, “Üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmesi” ve “Mahalli yayın araçlarının kullanılması” suretiyle de genel kurula çağrı yapılmasına imkan sağlanmıştır. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

4 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Genel Kurul Sonuç Bildiriminin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde “Genel kurul toplantı tutanağı” ile “Dernek tüzüğünün son şekli”nin mülki idare amirliğine verileceği ve tüzük sayfalarının yönetim kurulu üyelerinin tamamınca imzalaması yerine, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

5 Yurtdışı Yardım Bildirimi
Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile mülki idare amirliğine verilen Yurtdışından Yardım Alma Bildiriminin iki nüsha yerine bir nüsha verilmesi sağlanmış, ayrıca bildirimin mülki idare amirliği tarafından onaylı bir örneğinin ilgili bankaya verilmek üzere başvuru sahibine verilmesi uygulamasına da son verilmiştir.

6 Yurtdışı Yardım Bildiriminin Ekleri
Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Yönetmeliğin Ek-4’ü değiştirilmiştir. Bu değişikler sonucunda, Yurtdışından Yardım Alma Bildiriminin ekinde mülki idare amirliğine verilmesi gereken “Yetkili organın karar örneği”, “Protokol”, “Sözleşme”, “Yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont”, “Ekstre” ve benzeri belgenin mülki idare amirliğine verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

7 Yabancıların Türkiye’de temsilcilik veya şube açma başvuruları
Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-7)’de” ibaresi “Ek-9’da” şeklinde değiştirilmiş, Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, Yönetmeliğin Ek-7’si yürürlükten kaldırılmış ve Ek-9’u değiştirilmiştir. Bu değişiklikler sonucunda, merkezleri yurtdışında bulunan yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilcilik veya şube açma başvurularında vermeleri gereken statüler birleştirilerek Ek-9 olarak yayımlanmıştır.

8 Tutulacak defterler Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik ile Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterinin isteğe bağlı olarak tutulması sağlanmış ve Büyük Defterin onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

9 Sürekli Form Şeklinde Tutulan Defterler
Yönetmeğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının başına bir cümle eklenmiştir. Bu değişiklikler sonucunda, İl Dernekler Müdürlüklerine veya noterlere onaylatılarak form ve sürekli form şeklinde tutulan defterlerin her yıl yeniden onaylatılması zorunluluğu kaldırılmış, yalnızca bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin her yıl yeniden tasdik edileceği konusunda düzenleme yapılmıştır.

10 Sürekli Form Şeklinde Tutulan Defterler - 2
Bu durumda derneklerin, Yevmiye Defteri hariç tüm defterlerini sayfaları bitene kadar kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca, yapılan düzenleme ile İl Dernekler Müdürlüklerince tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verileceği yönünde düzenleme yapılarak, tasdik numarası verilme usulüne açıklık getirilmiştir.

11 Tasdik Defteri Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yapılan değişiklik ile İl Dernekler Müdürlükleri tarafından tutulan Tasdik Defterinin elektronik ortamda tutulmasına imkan sağlanmıştır. Bu düzenleme gereğince, Tasdik Defterinin her yılın sonunda çıktısı alınarak mühürlenmesi ve İl Dernekler Müdürü tarafından imzalanması gerekmektedir.

12 Gider makbuzu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin değiştirilmesi sonucunda; gider makbuzu düzenlenmesi gereken durumlarda, bu makbuz yerine banka dekontu gibi belgelerin de harcama belgesi olarak kullanılabileceği konusuna açıklık getirilmiştir.

13 Ayni Yardım Makbuzları
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için kullanılan Ayni Yardım Teslim Belgesi, bir kişiye yapılacak yardımlar için Ek-14/A, Birden çok kişiye yapılacak yardımlar için ise Ek-14/B olarak iki ayrı şekilde düzenlenmiştir.

14 Basımevlerinin sorumluluğu
Ayrıca, Ek-13 Gider Makbuzu, Ek-14 Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ek-15 Ayni Bağış Alındı Belgesini basan basımevlerinin, bu belgelerin adedini, seri ve sıra numaralarını on beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

15 Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik ile İl Dernekler Müdürlükleri tarafından tutulan Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin elektronik ortamda tutulmasına imkan sağlanmıştır. Bu düzenleme gereğince, adı geçen Defterin her yılın sonunda çıktısı alınarak mühürlenmesi ve İl Dernekler Müdürü tarafından imzalanması gerekmektedir.

16 Alındı Belgelerinin kaybedilmesi
Dernekler Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra değiştirilen 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci maddesinin (k) bendinde, alındı belgelerinin kaybolması veya çalınması gibi durumlarda yapılması gereken işlemler düzenlenmiştir. Adı geçen Kanun maddesine göre farklı düzenlemeler içerdiğinden, Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

17 Yetki Belgesi Dernekler Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile yönetim kurulu asıl üyelerinin adlarına yetki belgesi düzenlenmeden dernek adına gelir tahsil edilmesine imkan sağlanmış ve yetki belgelerinin en çok bir yıl süreyle düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

18 İzinle Kullanılabilecek Kelimeler
Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile dernek adlarında izinle kullanılabilecek kelimeler için, derneklerde aranacak şartlar yeniden düzenlenmiştir.

19 Lokaller Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yapılan deği-şiklik ile maddenin başlığı “Alkollü içki kullanılması ve canlı müzik yayını” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, 07/01/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine paralel olarak, Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış, dernek lokallerinde canlı müzik izni verilmesi konusundaki usul ve esasları düzenleyen fıkralar maddeye eklenmiştir.

20 Lokallerin kapatılması
Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile lokallerin faaliyetten men edilmesi şartları yeniden düzenlenmiştir. Kumar  oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği  veya lokal yönergesine aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

21 2. Kez lokal açma başvurusu
Yönetmeliğin 67 nci maddesine bir fıkra eklenerek, lokal açma ve işletme izin belgesi iptal edilen derneklerin lokal açma başvurularının, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe incelemeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

22 Kaymakamlıklara Yetki Devri
Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde lokal olarak açılacak yerler ile bazı kurumlar arasındaki mesafenin ölçülmesi konusunda, il dernekler müdürlükleri yerine, lokal açma ve işletme izin belgesini veren kaymakamlıkların yetkili olması sağlanmıştır.

23 Sandık hakkında Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu yönetmelikte” ibaresi “Bu yönergelerde” şeklinde; 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sandık yönetmeliğinde” ibaresi “74 üncü maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde” şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenlemeler ile kavramlar arasındaki uyuşmazlıklar giderilmiştir.

24 Dernek Dosyaları Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde değişiklik yapılarak, dernek dosyaları üzerine dernek isimlerinin yazılması uygulamasına son verilmiş ve dosya üzerine yalnızca kütük numarası yazılması sağlanmıştır.

25 Kamu Kurumları ile Ortak Projeler
Yönetmeliğin 91 inci maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılmış, buna bağlı olarak Yönetmeliğin Ek-23 Proje Bildirimi yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile derneklerin kamu kurum ve kuruluşları ile yapacakları ortak projelere ilişkin bazı bilgilerin, gerekli görülmesi halinde istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

26 Değişen Bildirim ve Ekler
Yönetmeliğin Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-4’ü, Ek-6’sı, Ek-9’u, Ek-12’si, Ek-13’ü, Ek-14’ü, Ek-16’sı, Ek-17’si, Ek-18’i, Ek-19’u, Ek-21’i, Ek-22’si, Ek-24’ü, Ek-25’i ve Ek-26’sı değiştirilmiş, Yönetmeliğin Ek-7’si ve Ek-23’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

27 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

28 Derneklerin daha profesyonel yönetilmesi ve daha verimli çalışmalarına katkı sunmak,
Sivil Toplum bilincini geliştirmek, Bu suretle, toplumsal gelişmeye, il ve ülke düzeyinde kalkınmaya katkı sağlamak, üçüncü sektör olmak amacıyla bilgilendirme toplantılarına devam.. vesselam…


"Van İl Dernekler Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları