Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Alt Programı
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Alt Programı Mart 2010

3 Programın I.Etabı 2007, II.Etabı 2008, III etabı 2009 yılında uygulanmış olup,
IV.Etabı ise 18 Mart 2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.

4 Programın Amacı Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslar arası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmektir.

5 Hangi Makine Ekipman Alımlarına Destek Verilmektedir?
Anıza direkt ekim makinesi Arıcılık makine ve ekipmanı Balya makinesi Basınçlı sulama sistemi Canlı balık nakil tankı Çayır biçme makinesi Çeltik fide dikim makinesi El traktörü ve ekipmanları File sistemi Biçer bağlar Hububat harman makinesi Lazerli tesviye aleti Mısır hasat tablası Mibzer Motorlu tırpan

6 Pamuk toplama makinesi
Pancar söküm makinesi Patates söküm makinesi Pülverizatör ve Atomizör Rüzgar makinesi Sap parçalama makinesi Sap toplamalı saman makinesi Silaj makinesi Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı Tambur filtre Taş toplama makinesi Gübre dağıtma makinesi Yem hazırlama makinesi Zeytin hasat makinesi Diskaro – Goble Koyun kırkma makinesi

7 Kimler Başvurabilir? Gerçek kişiler Şirketler Tarımsal amaçlı;
Kooperatifler, Tarımsal Üretici ve Yetiştirici Birlikleri, Bunların üst birlikleri Son başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2010 tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması ön koşuldur.

8 Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler yukarıda sıralanan makine ve ekipmanlardan sadece bir adet başvuru yapabilir. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar sulama hariç aynı makine ve ekipmana başvuramazlar.

9 Proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve mal alım tutarının % 50’ si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar

10 HİBE ÜST LİMİTİ NEDİR? Bireysel Başvurular için 25 000 TL
Tüzel Kişilik Başvuruları için TL Basınçlı Sulama Sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımlarında Bireysel Başvurular için TL Tüzel kişilik başvuruları için TL

11 50 % Proje Sahibi – 50 % Hibe Desteği
HİBE DESTEĞİ ORANI 50 % Proje Sahibi – 50 % Hibe Desteği

12 Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez
Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez.Mal alım bedellerinin hibeye esas tutarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

13 UYGULAMA İLLERİ Program çerçevesinde 81 İlde yapılacak başvurular kabul edilir.

14 YATIRIMLARIN TAMAMLANMA SÜRESİ
Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 2 (iki) ayda tamamlanır.

15 PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANACAK GİDERLER
Yatırımcılar tarafından tebliğ kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır. Tebliğ kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri kesinlikle başvurusunda belirtilen tutarı aşamaz. Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir. Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan mal alımlarına arazide montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

16 PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANACAK GİDERLER
Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli veya dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamazlar. Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir.Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılamaz. Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

17 Başvurular Başvurular 3 Mayıs 2010 tarihine kadar İlçe Müdürlükleri ile İl Müdürlükleri Destekleme Şube Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimlerine yapılır. Başvuruların hibe tutarı, İllere tahsis edilen bütçenin altında olması durumunda bu süre İl Müdürlüklerince 30 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvurular uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır. Başvurular dosya halinde tek nüsha olarak elden İl veya İlçe Müdürlüğüne teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

18 DEĞERLENDİRME Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılır. Kriterlere uymayan veya eksik olan başvurular tamamlanmak üzere sahiplerine iade edilir. Başvuruların incelenmesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.

19 Değerlendirme Nihai Kararı
Programa yönelik olarak her İl için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. Uygun görülen başvuru sayısının, programa tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre İl Müdürlüğünce belirlenir ve onaylanarak kesinleşir.Ayrıca onay verilmiş olup da hibe sözleşmesi imzalamayan veya vazgeçen yatırımcıların yerine yedekleri de belirlenir.

20 Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
İl Müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme yada hibe vermeme kararı kesindir. Son başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2010 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla 20 günde incelenerek değerlendirilir, onaya sunulur ve İl Müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine 10 gün içinde tebliğ edilir.

21 Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
Başvuru sahibinin, hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, İl Müdürlüğünün ödemeleri askıya alma veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda İl Müdürlüğü, hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

22 Hibe Sözleşmesi Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden 10 gün içerisinde İl Müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır.Son günün tatile denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, İl Müdürlüğü ile başvuru sahibi arasında 2 adet olarak akdedilir. Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.Bunların yerine yedek listedeki yatırımcılar ile hibe sözleşmesi akdedilir.

23 UYGULAMALARIN İZLENMESİ
Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar. Başvuru uygulamaların kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi İl Proje Yürütme Birimlerince gerçekleştirilir. Gerektiğinde proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

24 Satınalma Usul ve Esasları
Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanacak satınalma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler. Mal alım tutarının TL’nin altında olduğu durumlarda yatırımcı piyasa rayiçleri içerisinde kalmak şartıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir. Mal bedelinin TL’nin üzerinde olması durumunda; Öncelikle en az 3 teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayan geçerli teklif sahibi ile uygulama sözleşmesi yapılması, En az 3 geçerli teklif alınamaması durumunda yerel bir gazeteye ilan verilerek geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

25 Hibe Desteği Ödeme Talebi
Başvuru sahipleri mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl ve bir kopya olarak İl Müdürlüğüne 2 nüsha halinde teslim eder. Ayrıca, başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, IBAN numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte İl Müdürlüğüne verir.Mal alımı faturası ve başvuru sahibinin ödemeye ilişkin banka dekontunun tarihleri, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aşması durumunda İl Müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

26 Hibe Desteği Ödeme Talebi
İl Müdürlüğü ödeme belgelerini; hibe sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol edip onaylandıktan sonra, İnternet ortamında oluşturulmuş veri tabanına girişleri yapılan ödeme icmallerini Genel Müdürlüğe gönderir.

27 Hibe Desteği Ödemeleri
Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır. Genel Müdürlükçe, İl Müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre başvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir. Vadesi geçmiş vergi borcu olan yatırımcı ve yüklenicilere hibe ödemesi yapılmaz.

28 PROJEDEN SAĞLANAN MALLARIN MÜLKİYETİ
Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ve ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden 2 yıl sonrasına kadar değiştiremez.

29 Hibe Desteği Verilecek
Makine ve Ekipmanlarımızı Kısaca Tanıyalım

30 Anıza Direkt Ekim Makinesi

31 Anıza Direkt Ekim Makinesi
Anıza direkt ekim makinesi alımlarında, yalnızca anıza doğrudan ekim yapan makinelere destek verilir. Doğrudan ekim makinesi tohum ve gübreyi aynı anda atabilme özelliğine sahip olmalıdır. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

32 Arıcılık Makine ve Ekipmanları 1- Sır Alma Makinesi

33 Sır Alma Makinesi Bal süzme işlemi sırasında sırlı peteklerin sırlarını açarak çerçeveleri süzülecek hale getiren makinelerdir. Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Taşınabilir ve tezgahlı olmalıdır. Bu makine ekipmana en az 100 arılı kovanı olan başvuru yapabilir. Arıcılık Kayıt Sistemine (A.K.S) kayıtlı olmayanlar bu makine ve ekipmana başvuramazlar.

34 Arıcılık Makine ve Ekipmanları 2- Bal Süzme Makinesi

35 Bal Süzme Makinesi Sırları alınmış peteklerden balı çıkarmak için kullanılan makinelerdir. Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Balla temas eden bütün parçalar 304 krom-çelik ve % 100 paslanmaz olmalıdır. (ayaklar dahil) Bu makine ekipmana en az 100 arılı kovanı olan başvuru yapabilir. Arıcılık Kayıt Sistemine (A.K.S) kayıtlı olmayanlar bu makine ve ekipmana başvuramazlar.

36 Arıcılık Makine ve Ekipmanları 3- Bal Dinlendirme Tankı

37 Bal Dinlendirme Tankı Elde edilen süzme balın içinde bir süre tutularak dillendirildiği, bal içindeki mum kırıntılarının ve hava kabarcıklarının üste çıkarak balın arındırıldığı kaplardır. 3 cidarlı ve 304 krom-çelik olmalıdır. Termostat ısıtıcılı veya ısıtıcısız olabilir teneke kapasiteli olabilir. Bu makine ekipmana en az 100 arılı kovanı olan başvuru yapabilir. Arıcılık Kayıt Sistemine (A.K.S) kayıtlı olmayanlar bu makine ve ekipmana başvuramazlar.

38 Balya Makinesi

39 Balya Makinesi Balya makinesi, daha önce biçilen ve tarlada kuruyan çayır, yonca gibi yem bitkilerinin yada biçerdöverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp paketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Bu kapsamda kombine balya ve silaj makinelerine de destek verilir. Balya- silaj makineleri yaklaşık % 50 nem içeren balyalanmış otu plastikle kaplamaya yarayan ve böylece fermantasyonu başlatarak silaj oluşumunu sağlayan makinelerdir. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuramaz.

40 Silaj Makineleri

41 Silaj Makineleri Silaj Makineleri, Silajlık yem bitkilerinin hasadında kullanılan makineleri ifade eder. Bu kapsamda, tek veya çift sıralı silajlık mısır hasat makinelerine ve sıra bağımsız olan mısır hasat makinelerine, ayrıca ot silajı hasat makinelerine de hibe desteği verilir. En az 10 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuramaz.

42 Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları

43 Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları
Toprak ve su analiz raporlarının ibraz edilmesi gerekir. Su kaynağı olmayan arazilere hibe desteği verilmez. Teklife konu arazilerin mülkiyeti veya kira sözleşmesi başvuru sırasında ibraz edilmelidir. 3 farklı parsel için başvuru yapılabilir. Hem yağmurlama hem de damla sulama için birlikte veya ayrı ayrı başvuru yapılamaz. Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında pompa, filtre,kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan mal alımlarına hibe desteği verilir. Su kaynağı ile ilgili izin ve/veya ruhsatın başvuru sahibi tarafından ibraz edilmesi gerekir.

44 Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı

45 Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı
Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı için başvuruda bulunacak yatırımcıların, soğuk zincire giren et ve süt konularının birisinde hem üretim (canlı hayvan) yapması hem de üretilen ürünlerin işlenmesi konusunda mevcut faal bir tesise sahip olması gerekir. Canlı hayvan üretimi yapmak şartıyla soğuk hava deposuna sahip kesimhaneler için de hibe desteği verilir. Su ürünleri konusunda da hem yetiştiren hem de avcılığını yapan soğuk hava deposu olan ve üretilen ürünleri işleyen mevcut faal bir tesisi olan başvuru sahipleri hibe desteğinden faydalanabilirler. Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı kapasitesi üretim ve/veya üretim tesisi kapasitesi ile uyumlu olmalıdır, ticaret odası kayıt belgesi, ana sözleşme ve TKB üretim izin belgesini ibraz etmelidir.

46 El Traktörü ve Ekipmanları

47 El Traktörü ve Ekipmanları
El traktörü ve ekipmanları, meyve-sebze tarımının yapıldığı özellikle küçük ölçekli ve engebeli arazide toprak işleme, çapalama ve yük taşıma gibi işlemlerde kullanılan iki veya üç tekerlekli traktörleri kapsar. Literatürde geçen motorlu toprak frezeleri, motorlu toprak kültüvatörleri ve iki tekerlekli motorlu çapa makineleri de bu kapsamda değerlendirilir. El traktörü; en az 4 BG an fazla 20 BG gücünde, ışıklandırmalı, marşlı ve vitesli olmalıdır. El traktörü ile birlikte, traktörle uyumlu olmak kaydıyla; pulluk, çapalama ekipmanı, freze, karık açma pulluğu, römork, ilaçlama römorku, çayır biçme gibi ekipmanlardan bir kısmı veya tamamı hibe desteği kapsamında satın alınabilir. En az 2 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

48 Rüzgar Makinesi (Pervanesi)

49 Rüzgar Makinesi (Pervanesi)
Rüzgar makinesi, meyve ve bağ alanlarında iklime bağlı olarak oluşacak don zararının önlenmesine yönelik kullanılan ekipmanlardır. Rüzgar makinesi için başvuruda bulunacak üreticilerin kendi adlarına kayıtlı ve başvuru tarihinden önceden tesis edilmiş en az 20 dekar bağ-bahçeye sahip olmaları gerekmektedir. Birden fazla sayıda rüzgar pervanesi hibe kapsamında desteklenir.

50 File Sistemi Kurulması

51 File Sistemi Kurulması
File sistemi, bağ-bahçe arazilerini dolu, aşırı ışık ve sıcaklık zararına karşı korumak amacıyla bu tesislerin üzerine inşa edilebilecek koruyucu ağ örtüsü ile direk, germe teli gibi sistemi tamamlayan tüm ekipmanları ifade eder. File sistemi tüm ekipmanları ile birlikte kurulmak zorundadır. File sistemi için başvuruda bulunacak üreticilerin kendi adlarına kayıtlı ve başvuru tarihinden önce tesis edilmiş bağ - bahçeye sahip olmaları gerekmektedir. Tebliğde belirtilen hibe üst limitini aşmamak kaydıyla üreticiler, aynı başvuruda en fazla üç ayrı parsel için hibe desteğinden yararlanabilirler

52 Yem Hazırlama Makinesi

53 Yem Hazırlama Makinesi
Yem hazırlama ve dağıtma araçları, sabit veya hareketli yem hazırlama ve dağıtma ekipmanlarını kapsar. Hareketli yem hazırlama ve dağıtma römorkları, traktör kuyruk milinden hareketli olmalı ve yemi karıştırma ve dağıtma ünitelerinin her ikisini de ihtiva etmelidir. Sabit yem hazırlama ünitesi, yem kırma , karıştırma ve paketleme ünitelerinden oluşur. En az 10 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz. Traktörü olmayan hareketli yem hazırlama araçlarına başvuru yapamaz.

54 Sap Parçalama Makineleri

55 Sap Parçalama Makineleri
Sap parçalama makineleri; kıraç veya sulu tarım arazilerinde hasat sonrası kalan anız ve bitki artıklarını parçalayarak toprağa karıştıran, toprak yüzeyinde bir malç tabakası oluşturan ve böylece; topraktan nem kaybını azaltan, organik artıkların yeniden toprağa karıştırılmasını sağlayan ve toprak işlemesini kolaylaştıran ve traktörle kullanılan makinelerdir. Pamuk, mısır, ayçiçeği, pirinç, patates, pancar, anız ve yabani otları parçalar. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz

56 Sap Toplamalı Saman Makineleri

57 Sap Toplamalı Saman Makineleri
Sap toplamalı saman makinesi; tane hasadından sonra tarla yüzeyine bırakılan, hububat, baklagil ve yem bitkileri saplarını toplayarak saman haline getirip bir römorka yükleyen makineleri ifade eder. Sap toplamalı saman makineleri çeki tertibatıyla traktöre bağlanır. Çekilir tip makinelerdir. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz

58 Mısır Hasat Tablası

59 Mısır Hasat Tablası Mısır hasat tablası; kombine biçerdöverlerin tablası yerine takılarak mısırın hasadını ve mısır koçanını ayırmaya yarayan özel biçerdöver tablasını ifade eder. Mısır Hasat Tablası, sahip olunan biçerdöver ile uyumlu ve kullanılabilir olmalıdır. Mısır tablası satın alacakların biçerdövere sahip olması gerekir. En az 5 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

60 Süt Sağım Ünitesi

61 Süt Sağım Ünitesi Hareketini trifaze elektrik motorundan alan, yağlı tip vakum üniteli süt ön toplayıcı ve sağım gruplu, alttan süt boru hatlı, pnömatik nabız aygıtlı veya elektrik nabız aygıtlı manüel veya otomatik yıkama üniteli bir tesistir. Vakum donanımı; vakum pompası, elektrik motoru, yağlama ünitesi, egzoz sistemi, vakum tankı gibi elemanlardan oluşmaktadır. Sistem (süt sağım ünitesi ve soğutma tankı), anahtar teslimi şeklinde yerinde montaj dahil tek faturayla satın alınmalıdır. Süt sağım ünitesi ve soğutma tankının yerleştirileceği alan yatırımcı tarafından inşa edilir. Bu alanın inşası için hibe desteği verilmez. Süt sağım ünitesi ve soğutma tankına ayrı ayrı makineler şeklinde veya her ikisine de birlikte destek verilebilir. Hareketli, kovalı seyyar sağım makinelerine de hibe desteği verilir.

62 Süt Soğutma Tankları

63 Süt Soğutma Tankları Kompresör tarafından soğutucu akışkanın tank tabanında dolaştırılması ile sütü soğutan bir sistemdir. Süt soğutma tankı, sütün soğutulduğu ve soğuk olarak muhafaza edildiği tank, kompresör, kondensör, evoparatör, kumanda paneli ve karıştırıcı ile otomatik temizleme düzeninden oluşmaktadır. Toplam maliyetleri tebliğde belirlenen hibe üst limitleri içerisinde kalmak kaydıyla, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı için her hangi bir kapasite sınırlaması yoktur.

64 Pülverizatörler ve Atomizörler

65 Pülverizatörler ve Atomizörler
Tarla, bağ,bahçe ve diğer tarımsal ürünlerin ilaçlanmasında kullanılan her türlü pülverizatör ve atomizöre hibe desteği verilir. Pulverizatörler ve atomizörler traktöre üç noktadan bağlı veya diğer araçlarla çekilen sistemlere sahip olabilirler. Pülverizatörler ve Atomizörler traktör kuyruk milinden hareketli olabileceği gibi, ilaçlamayı kendi bağımsız motoruyla da yapabilir. Seyyar ve sırtta taşınan pülverizatörlere motorlu olması şartıyla hibe desteği verilir. Traktör yardımıyla kullanılan pülverizatör ve atomizör başvurularının geçerli olabilmesi için, başvuru sahibinin traktörünün olması gerekmektedir.

66 Lazerli Tesviye Aleti

67 Lazerli Tesviye Aleti Lazerli tesviye aleti; tarla yüzeyindeki yapılan kot farklarını lazerli verici yardımıyla ölçen ve buna bağlı olarak kazı dolgu işlemlerini gerçekleştirecek ince tesviye yapabilen tesviye aletini ifade etmektedir. Lazerli tesviye aleti tam otomatik tesviye yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.Yarı otomatik tesviye makinelerine hibe kapsamında destek verilmez. Lazerli tesviye aleti traktör tarafından çekilen ve hidrolik sistemle hareket ettirilen düzeneklere ve ayrıca otomatik tesviye yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

68 Çayır Biçme Makinesi

69 Çayır Biçme Makinesi Çayır, yonca ve diğer yem bitkilerinin biçiminde kullanılan, traktöre üç noktadan bağlı ve traktör kuyruk milinden hareketli hasat makinelerini ifade eder. Diskli (tamburlu) ve parmaklı sistem çayır biçme makineleri ile hasat edilen otu aynı anda ezen ve parçalayan üniteye sahip olan tiplerine de destek verilir. Arazi varlığı 5 dekardan az olan ve traktörü olmayan başvuru yapamaz.

70 Canlı Balık Nakil Tankı

71 Canlı Balık Nakil Tankı
Canlı balık nakil tankı alımı için, proje kapasitesi; ton/yıl ve üstü, pazar boyu balık üreten ve 5 milyon adet yavru üretme kapasitesine sahip işletmeler başvuruda bulunabilir. Nakil tankları, araç üzerinde taşınabilen, ısı izolasyonlu, poliüretan/CTP’den imal edilmiş ve havalandırma sistemine sahip olmalı ve projeli başvuruda bulunulmalıdır. Nakil tankları, en az 1 ton su alma kapasiteli, ağız kısmı geniş yapıda ve kapaklı, iç yüzey kısmı pürüzsüz, balıklara herhangi bir zarar vermeyecek yapıda olmalı ve alt kısmında su ve balık tahliye kanalı bulunmalıdır. Başvuru sahipleri, su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip olmalı ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır. Canlı balık nakil tankı en fazla 4500 kg kapasitede olmalıdır.

72 ÇELTİK FİDE DİKİM MAKİNESİ
Çeltik fidelerini tarımı yapılacak araziye belli sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle dikimini yapan makinelerdir. Çeltik fidesi dikimine uygun aparatı ve özel dizayn edilmiş her tekeri bağımsız hareket edebilen kendi yürür makinelerdir. Traktörle kullanılan fide dikim aparatları da hibe desteği kapsamındadır. Bu durumda başvuru sahibinin traktörü olması gerekmektedir. En az 5 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

73 DİSKARO- GOBLE

74 DİSKARO- GOBLE Diskli tırmığın (diskaro) işleyici organları mm. çapında ve 3-4 mm. kalınlığında kenarları düz yada kesikli, kendi kendine bilenen, iç bükey çelik diskler şeklinde olup tek ve çift sıralı olabilmektedir. Toprağı keserek işleyen diskli tırmıklar pulluğun işini tamamlamak, anız bozmak, hasattan sonra bitki artıklarıyla yabani otları kesip parçalamak ve toprağın üst katını ufalamak amacıyla kullanılır. Diskin keskin kenarlarından geçen düzlem daima dik olup, yön açısı kademesiz olarak 0-20 derece arasında değiştirilebilir. Diskler, batarya denilen gruplar halindedir. Bir batarya çelik bir mil üzerine tespit edilen 4-12 diskten meydana gelir. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz. En az 20 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir. Bu durumda arazi kiralama belgesi başvuruyla birlikte verilmelidir.

75 Hububat Harman Makinesi

76 Hububat Harman Makinesi
Sabit olarak çalışan, traktör kuyruk milinden mafsallı bir mil veya düz kayışla tahrik edilen, biçilmiş tahıl ve baklagil saplarını danelerden ayıran, oluşan samanı hava akımı ile sevk eden, lastik tekerlekler üzerinde çekilerek taşınabilen bir makinedir. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

77 Mibzer (Ekim Makinesi)

78 Mibzer (Ekim Makinesi)
Kombine sıraya ekim makineleri, hububat ve benzeri tohumları istenilen miktarda, kesintisiz olarak ekim derinliğinde sıraya eken veya gübre tertibatlı bulunanlarda kimyevi gübreyi de toprağa bırakan ve traktörle asılı veya çekilir olarak kullanılabilen makinelerdir. Sadece tohum eken üniversal ekim makineleri olduğu gibi gübre ve tohumu birlikte atan kombine ekim makineleri de vardır. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

79 Motorlu Tırpan

80 Motorlu Tırpan Motorlu tırpan, üzerindeki motordan tahrik edilerek çalışan, naylon ipli veya döner bıçaklı biçme organları ile biçme yapabilen, askı takımıyla sırtta taşınan bir biçme makinesidir. Motorlu tırpan sırtta askı sistemiyle taşındığı gibi bel seviyesinde de taşınabilmektedir. Makine ile çalı, diken, ot vb. biçme işlemleri yapılabilmektedir. En az 5 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

81 Pamuk Toplama Makinesi

82 Pamuk Toplama Makinesi
Traktörle çekilen pamuk toplama makineleri hibe desteği kapsamındadır. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

83 Pancar Söküm Makinesi

84 Pancar Söküm Makinesi Traktörle çekilen pancar söküm makineleri hibe desteği kapsamındadır. Traktörle çekilir tip, traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan, baş kesen ve söken, bir sonraki sırada yaprak kesen, sökülen pancarı temizleyen, üzerinde bulunan depoya dolduran ve boşaltma ünitesine sahip bir pancar hasat makinesidir. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

85 Patates Söküm Makinesi

86 Patates Söküm Makinesi
Sıraya ekilmiş patatesleri söken ve buna ilaveten ayırma, iletme, depolama ve yükleme işlerinden birini, birkaçını veya tamamını bir arada yapan, traktörle çekilen makinedir. Bu makineler 3 tiptir: Pulluk tipi sökücülü olanlar: En basit olanıdır. Soklu pulluk gövdesi yerine yerleştirilen sökücü organ sıraların ortasından giderek onu her iki tarafa devirip patatesleri yukarı çıkarır. Santrifüjlü sökücüler: Traktörün kuyruk milinden hareket alan bir sökücü organ düşük hızla dönerken toprak ve patatesleri yana doğru fırlatır. Bu sırada topraktan ayrılan patatesler sıra halinde dizilir . Elekli sökücüler: Bunlar da iki çeşittir. Birincisi tam otomatik patates hasat makineleri, diğeri ise tarlaya atan elekli patates hasat makineleridir. Patates söküm makinelerinden pulluk tipi sökücü ve elekli sökücü tiplerine hibe desteği verilir. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

87 Tambur Filtre

88 Tambur Filtre Tambur filtre: Balık yetiştiriciliğinde kullanılan tamburalı arıtma sistemidir. Tambur filtre motoru seviye kontrol sistemi ihtiva etmeli, basınç pompası içermelidir. Tankın dışında sıvı seviyesinin üzerine monte olmalıdır. Suyun içerisindeki katı partikülleri filtre edebilen sisteme sahip, dönüş hareketi sırasında partiküller yüksek basınçlı nozulları yardımıyla yüzeyden temizlenerek bir tablada toplanır özellikte ve mikron arası filtrasyona sahip olmalıdır. Kapasiteye göre tamburalı arıtma en fazla 4 adete kadar çıkarılabilir. Gövde malzemesi karbon çelik, paslanmaz çelik olmalıdır. Filtre ızgarası paslanmaz çelikten mamul olmalı, ızgaralar kolayca değiştirilebilir olmalıdır. Başvuru sahipleri, su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip olmalı ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.

89 Taş Toplama Makinesi

90 Taş Toplama Makinesi Traktörle çekilerek çalıştırılan makinelerdir. Traktöre bir çeki oku ile bağlanmakta, kuyruk milinden hareket alarak çalışmaktadır. Bıçaklar toprağı yüzeyden keserek ve tarla yüzeyine çıkan taşlar elenerek depoya iletilmektedir. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

91 Biçer Bağlar

92 Biçer Bağlar Biçer Bağlar, üç nokta askı düzeni vasıtası ile traktöre bağlanan ve kuyruk milinden hareketle çalıştırılan bir ekin biçme ve bağlama makinesidir. Bu makine yalnız ekinleri toplama ve biçme işini yapar. Motor gücü 4-20 beygir arasında 2 veya 3 tekerlekli, ön tarafında biçer bağlar aparatı olan kendi yürür makinelere de destek verilir. Bir yay ile iniş çıkışlara ve çukurlara göre ekin biçme yüksekliğini otomatik ayarlar. Biçer Bağlar her arazide yetişebilen bütün tahıllar için aynı kapsamda kullanılır. Kuyruk milinden hareketle çalıştığı için traktör çeki kuvvetinden tasarruf sağlar. En az 20 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz. En az 20 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir. Traktör kiralaması kabul edilmez.

93 Zeytin Hasat Makinesi

94 Zeytin Hasat Makinesi Titreşimle çalışan ve zeytin ağaçlarından zeytinlerin toplanmasını sağlayan makinelerdir. Kavrama çubuğu ucunda özel olarak geliştirilmiş kanca sayesinde değişik kalınlıklardaki ağaç dallarını yakalar ve sallar. Zeytin hasat makinelerinin elle ve sırtta taşınabilen tipleri hibe desteği kapsamındadır. En az 5 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

95 Gübre Dağıtma Makinesi

96 Gübre Dağıtma Makinesi
KKYDP kapsamında hibe desteği verilecek gübre dağıtma makineleri; kimyasal ve katı çiftlik gübre dağıtma makineleri olmak üzere iki tipi içermelidir. Kimyasal gübre dağıtma makinesi; traktör üç nokta askı tertibatına bağlanan ve kuyruk milinden hareket alarak çalışan, kimyevi gübreleri tarla yüzeyine veya bitki yüzeyine diskin meydana getirdiği santrifüj kuvvetle dağıtan bir makinedir. Katı çiftlik gübre dağıtma makinesi; kasasında taşıdığı katı çiftlik gübresini yatay tamburları ile parçalayan, gübre dağıtıcı diskleriyle, parçalanan gübreyi tarla yüzeyine dağıtan, bir dingilli, lastik tekerlekli, hidrolik kumandalı, mekanik ve hidrolik frenli ve kuyruk milinden hareket alarak çalışan, besleme, parçalama ve dağıtma ünitesine sahip makinedir. Bu tip makinelerde mm. çapında bir yatay disk bulunmakta ve bu disk üzerinde 2-6 adet kanat bulunmaktadır. Bu diskin devri d/dk. ve çevre hızı m/s. arasında değişmektedir. Kanatların açıları ayarlanabilmektedir. En az 5 dekar kendi arazisi ve traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

97 Koyun Kırkma Makinesi

98 Koyun Kırkma Makinesi Kırkım makinesi; koyun üzerindeki yapağıyı (koyunlardan gömlek halinde çıkarılan kirli kıl örtüsü) kesen berberlerdeki saç kesim makinesinin büyük tipidir. Hayvanların temizliğine göre kırkım yapabilen koyun kırkma makineleri en az 300 Watt gücünde olmalıdır.

99 MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARI

100 MAKİNE EKİPMAN ALIMLARI PROGRAMI (2007 YILI)
1-Sema Turizm A.Ş. Proje Adı : Soğuk Hava Tesisatlı Araç Alımı Proje Amacı : Kıyma, kuşbaşı, parça et ve tavuk ürünlerinin soğuk zincirle tüketicilere ulaştırılması Hacmi : 33 m³ Özelliği : - 18 C ; + 4 C derecede muhafaza Alınan Araç : Frigofirik Kasalı Mercedes Kamyon İstihdama Katkısı : 1 Personel Proje yeri : Sema Et Tesisleri Bulancak ve Giresun Toplam Proje Tutarı : ,00 YTL Hibe Miktarımız : ,00 YTL Proje % 100 tamamlanmış olup araç alınarak faaliyetine başlamıştır.

101 SemaTurizm (Soğuk Hava Tertibatlı Araç)

102

103 2-Güdükoğlu Balıkçılık (Cahit GÜDÜK)
Proje Adı : Soğuk Hava Tesisatlı Araç Alımı Proje Amacı : Dilimlenmiş ve paketlenmiş balık ürünlerinin soğuk zincirle tüketicilere ulaştırılması Hacmi : 16 m³ Özelliği : - 10 C ; + 5 C derecede muhafaza Alınan Araç : Frigofirik Kasalı İsuzu Kamyonet İstihdama Katkısı : 1 Personel Proje yeri : Güdükoğlu Balıkçılık /Eynesil Toplam Proje Tutarı : ,00 YTL Hibe Miktarımız : ,00 YTL Proje % 100 tamamlanmış olup araç alınarak faaliyetine başlamıştır.

104 Güdükoğlu Balıkçılık (Soğuk Hava Tertibatlı Araç)

105

106 Makine Ekipman Alımları Toplam Hibe Miktarımız (2007 yılı)
2 Adet soğuk hava tertibatlı araç alınmış olup YTL karşılıksız hibe desteği sağlanmıştır.

107 2008 YILI UYGULAMALARI 1 adet soğuk hava tesisatlı taşıma aracı
243 adet atomizör 42 adet el traktörü ve ekipmanları 7 adet çayır biçme makinesi 5 adet süt sağım makinesi 1 adet yağmurla sulama ekipmaları; olmak üzere toplam 299 adet makine ve ekipmana ,38 TL hibe desteği sağlanmıştır.

108 Hekim Süt A.Ş. -Giresun

109 2009 Yılı Uygulamaları 12 adet Basınçlı Sulama Sistemleri
1 adet Silaj Makinesi 278 adet Atomizör 6 adet Süt Sağım Makinesi 92 adet El Traktörü 15 adet Çayır Biçme Makinesi 25 adet Hububat Harman Makinesi 1481 adet Motorlu Tırpan Olmak üzere toplam 1910 adet makine ve ekipmana ,75 TL karşılıksız hibe desteği sağlanmıştır.

110 Makine Ekipman Alımları Toplam Hibe Miktarı
Bu güne kadar toplam 2211 adet makine ve ekipmana ,13 TL hibe desteği sağlanmıştır.

111 UNUTMAYINIZ ! 3 MAYIS 2010 SON GÜN

112 E-Posta : giresun.destek@tarimnet.gov.tr
BİLGİ KAYNAKLARI GİRESUN İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İl Proje Yürütme Birimi / 132 Harun KABAOĞLU Hasan BAYRAKDAR R.Yaşar ÖZGÜN E-Posta :

113 HEPİNİZE SAYGILAR SUNUYORUM. Destekleme Şube Müdürü
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDİYOR HEPİNİZE SAYGILAR SUNUYORUM. Harun KABAOĞLU Destekleme Şube Müdürü


"T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları