Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Felsefe, Eğitim ve Beden Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Felsefe, Eğitim ve Beden Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Felsefe, Eğitim ve Beden Eğitimi
Dr. Fatih Dervent

2 Bilgi sevgisi İnsanın doğası gereğidir Nesnelerin düşünce tarafından genel olarak incelenmesi
Felsefe

3 Neden felsefe? yol gösterici inanç ve değerler doğruya ve gerçeğe ulaşmak için çaba ahlaki değerler karar verme

4 varlık bilgisi var olanı bütünsel bir anlayışla inceler
Ontoloji varlık bilgisi var olanı bütünsel bir anlayışla inceler

5 bilgi sorunu bilgi türleri ve bilgiyi edinebilme metotları
Epistemoloji bilgi sorunu bilgi türleri ve bilgiyi edinebilme metotları

6 değerler sorunu değerli olan nedir? etik-ahlak-estetik
Aksiyoloji değerler sorunu değerli olan nedir? etik-ahlak-estetik

7 Eğitim işine yön veren bir disiplin.
Eğitim Felsefesi Eğitim işine yön veren bir disiplin.

8 Bir eğitim politikası belirleyicisi olarak geçmişin izlerini taşıyan, bugünün gereksinimlerine yanıt veren, geleceğe yönelik algılamaları bünyesinde taşıyan bir çalışma alanıdır.

9 Eğitim felsefesi eğitimin amaçlarını etkileyen ve belirleyen etkenlerden biridir. Eğitimin amaçlarının sisteme yön veren sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlerden soyutlanması olanaksızdır.

10 Eğitim Felsefesinin İşlevleri
Eğitim sürecinin amaç – içerik - süreç - çıktılarının nasıl oluşturulacağı, işleneceği ve değerlendirileceğine ilişkin disiplinler arası eşgüdüm sağlar.

11 İdealizm Ülküyle belirlenmiş Bu ülküye kendini adama
Platon, Sokrates ve Hegel Tüm gerçeklik ruhsal ya da düşünseldir Bilgiyi algı, imge ve düşünce gibi bilinç süreçlerine indirger Bilgi sadece aklın ürünüdür

12 İdealist Eğitim Amaç kişiyi iyiyi, doğruyu ve güzeli aramaya yöneltmek
Eğitim durumları insan aklını çalıştırmayı sağlayacak ve onu Tanrı’ya ulaştıracak biçimde düzenlenmelidir Eğitim bireye aklı kullanmayı, evreni tanımasına olanak verecek etkinlikleri içermelidir. Merkezde konular, dersler, evrensel doğrular ve bunları aktaracak öğretmen bulunmaktadır.

13 İdealist Eğitim Diyaloğa dayalı öğretim yöntemleri Soru - Cevap
Öğreticinin uyarı ve yönlendirmesine dayalı olarak öğrencinin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu amaçla düz anlatım, soru cevap öğretim tekniklerini kullanılır

14 İdealist Eğitim Fiziksel gelişimden çok daha fazla şey ifade eder
Kişilik gelişimine katkı Uygulamalar idealler merkezinde şekillenir

15 İdealist Eğitim Öğretim süreci öğretmen odaklıdır.
Öğretmen öğrencileri için modeldir Öğretmenin asıl işlevi öğrenciye bilgiyi sezdirme ve keşfettirmedir Değerlendirme öğrenci başarılarının birbirleriyle kıyaslanır

16 Realizm Gerçeklik Bilgi insan zihninin dışında var olmaktadır.
Bireyden bağımsızdır. Descartes, Spizona, Leibniz

17 Realist Eğitim Bireyin topluma uyumunu sağlamak
Yeni kuşaklara kültürel mirası aktarmak Bireyi toplumsal gerçekliğe göre hazırlamak Öğretmen yaşamı bilen ve öğrenciyi tanıyan olarak; öğrenciyi yaşama hazırlamakla görevlidir Uygulama, gözlem, deney vb. çalışmalarla değerlendirme gerçekleşir.

18 Realist Eğitim Fiziksel uygunluk büyük verimlilik getirir
Alıştırmalar öğrenmede büyük rol oynar Okullararası spor programları önemlidir Oyun ve boş zaman etkinlikleri hayatı dengelemeye katkı sağlar

19 Pragmatizm Faydacılık Doğru, pratik sonuçlara göre belirlenir
Yararlı olan şey doğrudur Stuart Pierce, William James ve John Dewey

20 Pragmatist Eğitim Amaç; bireyi yetkin, verimli kişiler olarak yetiştirmek Birey ile toplum işbirliği içinde çalışmalıdır Bireysel farklılıklar Verim, güç, işbirliği, problem çözme, deneyim Eğitim yaşama hazırlık değil yaşamın kendisidir

21 Pragmatist Eğitim Bilgi sonradan öğrenilir
Uygulamaya/deneyime yönelik etkinlikler Program sosyal etkileşim ve yaşantılara dayalı Bütüncül öğrenen merkezli anlayış Programlar sürekli değişime açıktır

22 Pragmatist Eğitim Aktivite ne kadar çeşitlenirse deneyim o denli anlamlı olur Aktiviteler sosyalleştirici yapılardır

23 Pragmatist Eğitim Eleştirel düşüncenin geliştirilmesi ve demokratik davranışların içselleştirilmesi yarara dayalı çıkarsamaların yapılması önceliklidir. Değerlendirme, öğrenci kazanımlarının toplumsal yaşamda kullanabilme ve gelişim becerilerine göre yapılır.

24 Varoluşçuluk İnsan merkezdedir Amaç; insanın özgürleştirilmesidir
İnsanın bir sosyal varlık olarak toplum ve insanlık ideali için eğitilmesine karşıdır Frederick Nietzsche, Karl Jasper ve J.P.Sartre

25 Varoluşçu Eğitim Amaç; insanın kendisini gerçekleştirmesine olanak vermektir. Bilgi nesnel ve kesin değil, özneldir Bilgi var olanların tekrarı değil, insan tarafından yaratılandır. Birey kendinden sorumludur ve özgürlük sağlanırsa yaratıcılık gelişir

26 Varoluşçu Eğitim Okul, bireyin kendisini bulmasına olanak sağlamalıdır
Eğitimin amaçları her zaman insancıl değer ve ölçütlere göre oluşturulmalıdır.

27 Varoluşçu Eğitim Çok çeşitli aktiviteler sunulur
Oyun yaratıcılığın gelişimini sağlar Öğrencilerin kendilerini tanımalarına olanak sağlar

28 Spor Felsefesi

29 Antropolojik temeller
Spor felsefesi Antropolojik temeller Hareket Sporun sosyalliği Oyun Etik Performans Estetik

30 Sorular ??? Sporun ortaya çıkışı nasıldır? (varlık sorunu) Sporun anlamı ve önemi nedir? (bilgi sorunu) Sporun ilke ve hedefleri nedir? (değerler sorunu)

31 Katkıları Sporun anlam ve değeri Mesleki gelişim Yön verme Toplumu değerlerden haberdar eder Mesleki işbirliği Yeni durumlarla başa çıkma, doğru karar verme

32 Eğitim Felsefesi Akımları

33 Daimicilik Daha çok idealizm ve realizmden etkilenmiştir
Tüm zamanlar ve toplumlarda gerçeğin yapısı değişmez Eğitimde kültürel değerlerin aktarımı son derece önemlidir

34 Daimicilik - İlkeler Çevre farklılıklarına karşın, insan doğası her yerde aynıdır. Bu nedenle eğitim her yerde aynı olmalıdır. Eğitimin görevi, ezeli-ebedi doğruların bilgisini kazandırılmasıdır. Eğitim evrenseldir ve değişmezliği vardır. Okul ve sınıf yönetiminde sıkı düzen ve disiplin kurulmalıdır

35 Daimicilik - İlkeler Okulda zihinsel yetenekleri geliştirmenin geleneksel yöntemlerini sürekli kullanmak gerekir Eğitimde girişim gücü (inisiyatif) öğretmende olmalıdır Eğitim yaşamın taklidi değildir, ona bir hazırlıktır

36 Daimicilik - Temel Özellikler

37 Esasicilik Daha çok realist felsefeden etkilenmiştir
Amaç; gerçek yaşamda geçerli olanların öğrencilere aktarılması yani kültürlemedir. İnsanlığın mirası olan bilgi, beceri ve olguların korunması ve yeni kuşaklara aktarılması amaçlanır

38 Esasicilik Öğrenciye bağımsız gerçeklik öğretilmelidir.
Dersler başat kültürel değerlerle donanık olmalıdır. Üzerinde anlaşılmamış, çözülmemiş konular içerikte yer almamalıdır. Konu ve öğretmen odaklı çalışma esastır

39 Esasicilik - İlkeler Öğrenme disiplinli çalışmayı gerektirir.
Eğitimde girişim öğretmendedir Öğrenmenin temeli belirlenmiş bir içeriğin özümlenmesidir. Geleneksel yöntemlerini devam ettirmelidir.

40 Esasicilik - Temel Özellikler

41 İlerlemecilik Temelde pragmatik felsefeye dayanır Özü değişimdir.
Değişim ve gelişim çalışmalarına odaklanır Deneyimle yaşamı öğrenmeyi, bireyi yaşantılar yoluyla geliştirmeyi, demokrasiyi egemen kılmayı amaçlar

42 İlerlemecilik - İlkeler
Eğitim sürecinin yaşamın kendisidir. Öğrenme çocuğun ilgileriyle ilişkili olmalıdır. Problem çözme yoluyla öğrenme izlenmelidir. Öğrenciler eğitim etkinliklerinin merkezindedir Anlamlı bilgi, kendisiyle bir şey yapılabilen bilgidir.

43 İlerlemecilik - İlkeler
Bireyin gelişimine en uygun ortam demokratik ortamdır. Öğrenci eleştiri ve özeleştiriye açık yetiştirilmeli ve eğitim süreci demokratik olmalıdır. Öğretimin amaçları öğretme ve öğrenme süreçleri öğrencilerin çıkar ve ilgilerine göre oluşturulmalıdır.

44 İlerlemecilik - İlkeler
Öğretmenin görevi yönlendirmek değil, öneride bulunmaktır. Öğretmen eğitim sürecinde rehberlik, yol göstericilik ve kılavuzluk rolleri yüklenir Okul rekabetten çok; iş birliğini teşvik etmelidir.

45 İlerlemecilik - Temel Özellikler

46 Yapılandırmacılık Temelde pragmatik felsefeye dayanır Özü değişimdir.
Benzerlikleri nedeniyle ilerlemecilik felsefesinin devamı niteliğinde görülebilir

47 Diğer Akımlara Yaptığı Eleştiriler
Geleneksel olarak tüm yaklaşımlar eğitimi psikolojik yaklaşımla ele almışlardır Aktarmacılık temel alındığı için bireyin yaratıcılığı ortaya çıkmamaktadır Aksine, eğitimin bir bakıma toplumsal ve bireysel kazanım odaklı olması beklenmelidir.

48 Diğer Akımlara Yaptığı Eleştiriler
Toplum sürekli değişim içindedir. Dinsel, kültürel, ekonomik, sosyal vb. tüm alanlarda sürekli değişim bulunmaktadır. Temelde dayanılacak hiçbir mutlak yoktur. Toplumun kültürel ve sosyolojik yapılandırılması amaçlanmalıdır.

49 Yapılandırmacılık - İlkeler
Eğitim yeni bir toplumsal düzenin kurulmasını amaçlamalıdır. Eğitim sürecine demokratik değerler egemen olmalıdır. Bireyi asıl şekillendiren toplumdur. Yeni değerlerin yaratılması bir zorunluluktur.

50 Yapılandırmacılık - İlkeler
Ölçme ve değerlendirme sosyal ve doğal problemleri çözme odaklı olmalı, sınavlar öğrencilerin gizil yeteneklerini ortaya çıkarmak için kullanılmalıdır. Sonuç değil süreç Başarı değil erişi odaklıdır

51 Yapılandırmacılık - Temel Özellikler


"Felsefe, Eğitim ve Beden Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları